Prorocy z Koranu i Biblii - Wstęp - Adam - Mojżesz- Jezus - Muhammad
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Prorocy z Koranu i Biblii

Wstęp – Prorocy z Koranu i Biblii

Religia Kraj pochodzenia

Zoroastryzm – Iran

Konfucjanizm – Chiny

Hinduizm – Indie

Taoizm – Chiny

Dżinizm – Indie

Judaizm – Bliski Wschód

Chrześcijaństwo – Bliski Wschód

Islam – Bliski Wschód

Buddyzm – Indie

Shinto – Japonia

Przewodnictwo Boga dla rasy ludzkiej z tej, z której wywodzi się ludzkość w naszej części świata, czyli Bliski Wschód, Europa, rozpoczęło się od Proroka Adama( niech pokój będzie z nim) i osiągnęło swój zenit poprzez Mohammeda( niech pokój i błogosławieństwo Boga będzie z nim). Bóg mówi:

Dzisiaj udoskonaliłem tę religię dla was i dopełniłem mą łaskę wobec was, jak i jako religię wybrałem dla was Islam. (5:4)

W ten sposób objawienie Prawa (arab. Szariat) zostało doprowadzone do doskonałości i ukończone przez Islam.

Zgodnie z jedną z wypowiedzi Proroka Mohammeda(saw) liczba proroków wybranych, aby przekazać przesłanie Boga do ludzkości wynosiła 124 000. Wszystkie ich imiona nie są nigdzie wymienione. Jednakże Święty Koran oświadcza w bardzo jasnych słowach:

I nie ma takiego ludu, do którego nie zostałby wysłany ten, który ostrzega.(35:25)

Wymienieni są również po imieniu następujący dwadzieścioro ośmioro proroków: Adam(allaihissalam), Noe(as), Abraham(as), Lot(as), Izmael(as), Izaak(as), Jakub(as), Józef(as), Hud(as), Salih(as), Shuaib(as), Mojżesz(as), Aaron(as), Dawid(as), Salomon(as), Eliasz(as), Jonasz(as), Ezekiel(Dhul-Kifl)(as),  Eliasz(as), Idris(Enoch)(as)(19:57), Job(as)(4:164), Zachariasz(as)(19:3), Jan(Jahija)(as),  Jezus(as)(3:46), Luqman(as)(31:13),Ezra(Cyrus)(as)(9:30),DhulQarnain[Cyrus](as)(18:8), Mohammad(saw)(48:30).

Wiara we wszystkich tych proroków oraz ich przesłania jest nierozerwalną częścią wiary każdego muzułmanina. Święty Koran twierdzi:

Ten nasz Posłaniec wierzy w to, co zostało mu objawione od jego Pana, a i podobnie czynią wierni. Wszyscy oni wierzą w Allacha, Jego aniołów, powiadając:,, Nie czynimy rozróżnień między Jego Posłańcami’’.(2:286)

 W proroctwach wszyscy są równi, ale ich rangi są różne tak jak czyni to zrozumiałym następujący werset z Świętego Koranu:

Niektórych spośród Posłańców wynieśliśmy ponad innych. Wśród nich są i ci, do których przemówił Allach. Niektórych z nich wyniósł On w ich randze…’’(2:254).

Więc, gdziekolwiek oraz do kogokolwiek z ludzi zostali wysłani prorocy, są oni również naszymi (muzułmanów) prorokami, mamy do nich wielki szacunek.

Ewolucja i historia ludzkości z Koranu

Święty Koran mówi, że Bóg zapragnął spowodować istnienie wszechświata, który powinien służyć dla ukazania Jego Majestatu i Światła oraz że to była przyczyna stworzenia wszechświata. Mówi, że Bóg stworzył niebiosa i ziemię w sześciu okresach. Przedtem Bóg zapanował nad wodą. Celem Boga w stworzeniu niebios i ziemi z wody było, aby powołać do życia istotę obdarzoną wolą, aby wybierała między dobrem a złem. Te istoty przechodziłyby poprzez różne próby i prześcigałyby się wzajemnie w czynieniu dobra i w ten sposób pokazywały, która z nich osiągnęła doskonałość( 11:8). Ten werset pokazuje, że zanim przedmiot osiągnął jego obecną formę, istniał w formie płynnej. Odnosząc się do tego przed materialnego stanu Koran mówi:

Czy niewierni nie widzą, że niebiosa i ziemia były ściśniętą masą, którą my później otworzyliśmy? Z wody zaś uczyniliśmy wszelką żywą istotę. Czyż zatem nie uwierzą?(21:31).

Ten werset wydaje się znaczyć, że niebiosa i ziemia była najpierw bezkształtną masą, a Bóg następnie rozdzielił je i uformował w system słoneczny oraz uformował początek. Zawsze tworzył życie z wody.

Etapy Wszechświata

Zgodnie z Koranem wszechświat przechodził od etapu do etapu aż ziemia przyjęła określony kształt oraz rozwinęła właściwości mogące podtrzymywać ludzkie życie.

Koran, w przeciwieństwie do wyjaśnień podanych w Starym oraz Nowym Testamencie naucza, że człowiek został stworzony poprzez stopniowy proces. Istnieje kolejny werset w Koranie pokazujący, że stworzenie człowieka było kulminacją stopniowego procesu oraz że nie jest poprawnym stwierdzenie, że Bóg uformował człowieka z gliny i tchnął swego ducha w niego. Koran mówi:

On stworzył was w różnych formach i różnych warunkach.(71:15)

NAJWCZEŚNIEJŚI PROROCY

4 000 lat p.n.e. 7-20:ADAM(Adam) – pierwszy Prorok

IDRIS(Enoch)

3 000 lat p.n.e.  NOAH(Noe) Wielki Potop

HUD

DOM ABRAHAMA

2 000 lat p.n.e.       IBRAHIM(Abraham), SALEH(Lot), odbudowa Ka’by

IZMAEL, IZAAK

JAKUB=Izrael

1914-1804 lat p.n.e. JÓZEF, Żydzi podążają za Józefem do Egiptu,

Izrael w Niewoli u Królów Egipskich

OKRES MOJŻESZOWY

1525-1405 p.n.e.   MOJŻESZ/MUSA, AARON/HARUUN, SHUAIB, Eksodus

Izraelici przebywają na pustyni

1043 p.n.e.        TALUD(Saul)/Gedeon zostają pierwszym królem izraelskim

Zjednoczone Królestwo Izraela

KRÓLESTWO PROROKÓW

Samue, Gad, Natan, DA’UUD(David), SULAIMAN(Salomon)

Północne Królestwo Izraela oraz Południowe Królestwo Judy

Ahijah, Szemaiah, Iddo, Azariah, Jehu, Hanani, Elias, Jahaziel, Mikaiah Obadiah,

AL-JASA’A(Elisha), JONASZ, Amos

Hosea, Isaiah

Oded, Micah

722 p.n.e stolica Samarii zdobyta przez Asyrię

Nahum, Zephaniah, Huldah, Jeremiah, Habbakuk, Daniel

599 p.n.e. Upadek Izraela( zdobytego przez Babilon, króla Nabuchodonozora)

Izraelici wygnani z Jerozolimy

593-560 p.n.e. Dhul Kifl(Ezekiel)

539 p.n.e  Izraelici powracają do Jerozolimy i rozpoczynają odbudowę      miasta zakończoną w 515 r. p.n.e.

Haggai, Zechariah, UZAIR(Ezra)

Stary Testament kończy się tutaj  433-415 p.n.e. Malachiasz

400 lat  Lata Ciszy ( nic nie wiadomo o prorokach wśród Izraelitów)

ERA CHRZEŚCIJAŃSTWA

Zachariasz

4 rok p.n.e.-100 rok n.e. JEZUS , YAHYA( Jan Chrzciciel), koniec Prawa Mojżeszowego wraz z końcem życia Jezusa

WSCHÓD ISLAMU

570-632 Święty Prorok Muhammad, Rozpoczęcie Islamu

Pobożni Kalifowie: Abu Bakr(Ra), Umar(Ra), Uthman(Ra), Ali(Ra)

Kalifat Umajjadów

Kalifat Abbasydów

Kalifat Fatimidów

Imperium Otomańskie

Polityczna i Religijna Zapaść Islamu

ODRODZENIE ISLAMU

1835-1908 – Jego Świątobliwość Mirza Ghulam Ahmed, Założyciel Kalifatu Ahmadiyya