Jakie są wierzenia muzułmanów do wcześniejszych proroków i zapisów?
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Jakie są wierzenia muzułmanów, co do wcześniejszych proroków i zapisów? – Dwoma z sześciu aktów wiary muzułmanina są: wiara w Proroków Bożych oraz wiara w Pisma Święte. Zatem muzułmanie wierzą, iż wszyscy prorocy zostali posłani przez Boga i że pisma w swej oryginalnej formie były Boskimi objawieniami, które razem z innymi rzeczami, uczyły absolutnej jedności Boga.

Zgodnie ze Świętym Koranem Bóg wysłał swych Posłańców do każdego z narodów, mówi on:

Zaprawdę, My posłaliśmy cię z Prawdę, jako zwiastuna dobrej nowiny oraz tego, który ostrzega. I nie ma takiego ludu, do którego nie zostałby wysłany ten, który ostrzega.(35:25)

I dla każdego ludu jest Posłaniec. Kiedy zatem Posłaniec przybywa, rozsądza ich sprawiedliwie i nie są krzywdzeni. (10:48)

Niektórzy z proroków zostali wspomniani w samym Świętym Koranie, np. Adam, Abraham, Dawid, Salomon, Mojżesz, Jezus oraz Mohammed (pokój i błogosławieństwa Boga niech będą z nim). Inni prorocy (nie wymienieni w Świętym Koranie z imienia) to np. Zoroaster, Krishna czy Konfucjusz (pokój im wszystkim).

Jak już nadmieniono, muzułmanie wierzą nie tylko we wszystkich wcześniejszych proroków, ale także w objawienia i Pisma nadane tym prorokom przez Boga.W samym Świętym Koranie są odniesienia do czterech innych ksiąg. Są nimi:

SUHUF

(Pisma Abrahama, pokój mu, 87:20)

Nic nie jest na dzień dzisiejszy znane na temat Suhuf Abrahama. Najprawdopodobniej nie zostały one nigdy spisane na papier.

TAURAAT

(Tora Mojżesza, pokój mu, 3:4)

Tora stanowi pierwsze pięć ksiąg Hebrajskiej Biblii i zawiera kompletne prawo Izraelitów. Tymi pięcioma księgami są: Księga Rodzaju, Księga Wyjścia, Księga Kapłańska, Księga Liczb oraz Księga Powtórzonego Prawa. Razem znane są jako Pentateuch. Tora była poprzez pokolenia przekazywana słownie i wreszcie spisana kilkaset lat po Mojżeszu (pokój mu).

ZABUR

(Psalmy Dawida, pokój mu, 4:164)

Bardzo mało dziś wiadomo o Zabur, czy też o objawieniach Proroka Dawida (pokój mu). W Biblii Hebrajskiej jest wiele psalmów (świętych pieśni oraz hymnów) przypisywanych Dawidowi (pokój mu), które mogą stanowić część Zabur.

INDŻIIL

(Ewangelia Jezusa Chrystusa, pokój mu, 5:47)

Indżiil lub Ewangelia została objawiona Prorokowi Jezusowi (pokój mu), lecz nie została ona spisana za jego życia. Po jego śmierci podjęto próby jej spisania. Z wielu, wczesny Kościół Katolicki wybrał cztery jako oficjalne świadectwa nauk Jezusa (pokój mu). Te cztery wersje Ewangelii są dziś znane jako Ewangelie Mateusza, Łukasza, Marka i Jana, jednakże istnieje więcej ewangelii (niewchodzących w skład Biblii), które także zawierają ważne informacje na temat życia i nauk Jezusa (pokój mu).

Za wyjątkiem Koranu, żadna z objawionych ksiąg nie zachowała swej oryginalnej formy.

Miłość do Wszystkich, Nienawiść do Nikogo