Obiecany Mesjasz (as): wybitne przewodnictwo, nieskończone korzyści i cnoty Świętego Koranu - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Obiecany Mesjasz (as): wybitne przewodnictwo, nieskończone korzyści i cnoty Świętego Koranu

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Doskonałości Świętego Koranu – Pieczęć Ksiąg

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta’ałłuz i Sury al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba), powiedział, że wspominając o błogosławieństwach Świętego Koranu, Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że błogosławieństwa są tak samo widoczne tak jak było w czasach Proroka (saw).

Zachowany na wieczność

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że chociaż wielu muzułmanów zaniedbało Święty Koran, jego światło, błogosławieństwa i wpływ są żywe i mają się dobrze, a Bóg nieustannie posyła ludzi, aby zachowali i chronili Święty Koran jak obiecuje:

,,Zaprawdę, to My zesłaliśmy Napomnienie i najpewniej My jesteśmy jego Strażnikiem.” (Święty Koran, 15:10)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w tej epoce Bóg posłał Prawdziwego Sługę Proroka (saw) w celu zachowania i rozpowszechniania Świętego Koranu na całym świecie. To niefortunne, że od samego początku jego przyjścia tak zwani uczeni oraz duchowni uczynili swoją misją sprzeciwianie się Obiecanemu Mesjaszowi (as) i tworzenie przeszkód na jego drodze do szerzenia Świętego Koranu.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że tak jest zwłaszcza w Pakistanie, gdzie duchowni stwarzają problemy i mogą znaleźć poparcie niektórych polityków, którzy szukają jedynie popularności. Trwają w nieustannych próbach wysuwania przeciwko Ahmadi fałszywych zarzutów o bluźnierstwo. Jego Świątobliwość (aba) modlił się o uwolnienie tych, którzy są obecnie niesłusznie więzieni.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że nadejście Obiecanego Mesjasza (as) i jego nauki wydobyły na światło dzienne wspaniałe skarby i znaczenia Świętego Koranu, a Społeczność Muzułmańska Ahmadiyya wykonuje pracę szerzenia tych nauk na świecie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że przedstawi cytaty z Obiecanego Mesjasza (as), w których mówi o ważności i znaczeniu Świętego Koranu.

Wszechogarniające nauki

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że nauki Świętego Koranu są kompletne i nie ma prawdy, której nie obejmują. W Świętym Koranie jest powiedziane:

„Nie pominęliśmy niczego w tej Księdze. Wtedy to przed ich Panem wszyscy oni zostaną zgromadzeni.’’ (Święty Koran, 6:39)

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że nie każdy posiada zdolność wydobycia wszystkich subtelniejszych punktów i znaczeń Świętego Koranu, raczej ci, którzy są odbiorcami Bożego objawienia i ci, którzy zostali obdarzeni przez Boga niezbędnymi zdolnościami, którzy mogą dotrzeć do najgłębszych znaczeń Koranu i zastosować je w obecnych czasach. Dlatego należy przyglądać się tym spośród wybranych przez Boga, którym prawdy Świętego Koranu nadal są otwierane, aby osiągnąć lepsze i dokładniejsze zrozumienie Świętego Koranu.

Trzy sposoby przewodnictwa dla ludzkości

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Obiecanego Mesjasza (as), który wyjaśnił, że hadisy (wypowiedzi Proroka (sa)) również dostarczają wglądu i dalszych wyjaśnień Świętego Koranu. Prorok (saw) nigdy nie powiedział niczego, co byłoby sprzeczne z Koranem.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Bóg Wszechmogący zapewnił trzy rzeczy dla przewodnictwa ludzkości. Pierwsza to Święty Koran. Uczy o szanowanej i wzniosłej randze Boga, a także rozwiązuje różne kwestie, takie jak te między żydami a chrześcijanami, i wyjaśnia błędne wyobrażenie Jezusa (as) umierającego przeklętą śmiercią na krzyżu. Święty Koran eliminuje wszystkie elementy szirk (dodawanie Bogu partnerów). Święty Koran otwiera ścieżki zbawienia. Cały sukces i zbawienie zależą od Świętego Koranu. Nie ma potrzeby duchowej, której nie można znaleźć w Świętym Koranie. Nie ma księgi pod sklepieniem niebieskim, oprócz Świętego Koranu, która może dostarczyć środków do przewodnictwa.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Bóg wyświadczył nam wielką łaskę, wysyłając Święty Koran. Gdyby Święty Koran został zesłany chrześcijanom, to nie zbłądziliby. Dlatego musimy być wdzięczni za tę ogromną łaskę i błogosławieństwo, które zostały nam udzielone. Jest to ostateczny sposób na zbawienie nas.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że statystyki pokazują, że w dzisiejszych czasach coraz więcej chrześcijan opuszcza chrześcijaństwo, ponieważ nie są w stanie znaleźć duchowego zadowolenia. To niefortunne, że niektórzy muzułmanie zaniedbują Święty Koran, mimo że mają najwyższego przewodnika duchowego.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że jeśli ktoś przestrzega przykazań Świętego Koranu i żyje zgodnie z nim, to Święty Koran może umożliwić mu przyjęcie dróg proroków. Na samym początku Święty Koran uczy modlitwy:

„Prowadź nas prostą ścieżką. Ścieżką tych, których obsypałeś dobrodziejstwami.”

Ci, na których zostały udzielone błogosławieństwa, odnoszą się do proroków, prawdomównych, męczenników i sprawiedliwych. Dlatego nie wolno porzucać Świętego Koranu, ponieważ stara się on obdarzyć tymi samymi błogosławieństwami, jakie uczynił tym, którzy byli przed nami. Obiecany Mesjasz (as) dalej wyjaśnił, że drugim sposobem prowadzenia jest Sunna (praktyka Proroka (saw), a trzecim hadisy.

Zyskiwanie honoru poprzez Święty Koran

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że ci, którzy szanują Koran, będą uhonorowani w niebie. Świętego Koranu nie należy pozostawiać w zapomnieniu, ponieważ w nim leży nasz ostateczny sukces. Nie ma innej księgi na planecie dla ludzkości niż Święty Koran. Dlatego należy się tego mocno trzymać, aby w Dniu Sądu zostali zaliczeni do tych, którzy osiągnęli zbawienie. Święty Koran pozwala walczyć z każdym okrucieństwem. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że ten przykład dali ostatnio nasi bracia, którzy ponieśli męczeńską śmierć w Burkina Faso.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Święty Prorok (sa) jest Pieczęcią Proroków, a Święty Koran jest Pieczęcią Wszystkich Ksiąg. Bóg wciąż mówi, a drzwi objawienia są wciąż otwarte, a to samo w sobie jest wspaniałym dowodem na prawdziwość Świętego Koranu i Świętego Proroka (saw). To zdumiewające, że niektórzy muzułmanie myślą, że pomimo tego, że nauczono ich modlitwy podążania ścieżką tych, których obdarzono błogosławieństwami, wierzą, że nie ma nikogo w muzułmańskiej ummah, który faktycznie mógłby osiągnąć rangę tych ludzi. Jednak po co Bóg miałby uczyć tej modlitwy, gdyby osiągnięcie tej rangi nie było możliwe? Z pewnością można to osiągnąć i taki jest właśnie cel islamu i Koranu.

To zdumiewające, że oskarżenia o bluźnierstwo wobec Świętego Koranu są wysuwane przeciwko Ahmadi, ale takie są poglądy innych muzułmanów na temat Świętego Koranu. To muzułmanie Ahmadi mocno trzymają się wiary, że Bóg żyje i nadal przemawia dzisiaj, tak jak wcześniej, i to jest przesłanie, które stara się szerzyć.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że sensowne jest jedynie to, że Pieczęć Proroków została ujawniona jako Pieczęć Wszystkich Ksiąg. Księga, która posiada ostateczne przewodnictwo, takie, które nie jest i nie może być powtórzone w żadnej innej księdze lub piśmie. Wielkość i wspaniałość wybrańców Bożych jest również odzwierciedlona w objawionej im księdze. Nie ma nikogo, kto mógłby się równać ze Świętym Prorokiem (saw) i jego wzniosłą rangą, osobą i cechami, i tak jest w przypadku Świętego Koranu. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w takim przypadku nie ma nikogo, kto mógłby postawić zarzut przeciwko Ahmadi, mówiąc, że znieważają oni rangę Świętego Proroka (sa).

Pismo Święte niezrównane w swoich naukach

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że nic nie może się równać ze Świętym Koranem, czy to w elokwencji, naukach, znaczeniach, celu, proroctwach czy jakimkolwiek innym aspekcie.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Święty Koran nie jest zwykłym zbiorem opowieści. W rzeczywistości nawet historie wspomniane w Świętym Koranie przekazują głęboko zakorzenioną filozofię. Głęboka wiedza Świętego Koranu zainspirowała wielu do zdobywania wiedzy w nauce i współczesnych badaniach.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że uważa nawet najmniejsze odstępstwo od Koranu i Proroka (sa) za równoznaczne z niewiarą. Ponadto Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił, że Święty Koran jest obszerny w zakresie swoich nauk. Uczy, że czasami, w zależności od okoliczności, lepiej jest przebaczyć, a w innych okolicznościach mądrzej jest ukarać, aby uzyskać poprawę. Nie ma rozbieżności między Bożymi słowami a czynami – On jest zarówno Przebaczający, jak i wzywa ludzi do zadania, kiedy jest to konieczne. To samo jest odzwierciedlone w Jego Słowie, Świętym Koranie.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Święty Koran przedstawia atrybuty Boga w sposób rozpoznawalny na świecie. Święty Koran umożliwia odnalezienie Boga.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że podczas gdy nauk innych proroków nie można już znaleźć w dzisiejszym świecie, światło i nauki Świętego Proroka (sa) są nadal żywe w dzisiejszym świecie, czyniąc go prawdziwym żyjącym prorokiem.

Światło jego nauk jest obecne w dzisiejszym świecie tak samo, jak było wcześniej. Święty Koran przedstawia najbardziej wyważoną naukę, która jest zgodna z samą naturą ludzkości. Jest to więc nauka, której nie da się porównać z żadną inną. Tora kładzie nacisk na karę, podczas gdy Ewangelie uczą nadmiernej pobłażliwości. Jednak Święty Koran przedstawia wyważone nauczanie:

„Pamiętaj, że odpłatą za zranienie jest takie samo zranienie, lecz jeśli kto wybacza i w ten sposób doprowadza do polepszenia, jego nagroda jest u Allaha (…).’’ (Święty Koran, 42:41)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Obiecany Mesjasz (as) dowodzi wyższości Świętego Koranu w czasie i miejscu, które znajdowały się pod panowaniem chrześcijańskim. Jednak taki był właśnie cel, dla którego Obiecany Mesjasz (as) przyszedł – szerzyć prawdę i demonstrować ostateczną wyższość Świętego Koranu.

Jedność Boga przedstawiona przez Święty Koran

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), mówiąc, że są tacy, którzy twierdzą, że Święty Koran nie wniósł niczego nowego i przedstawia jedność Boga tak samo jak Tora. Jednak nie jest to prawdą, ponieważ Święty Koran przedstawia jedność Boga z tak drobnymi szczegółami i z taką jasnością, że nigdzie nie wspomina się o tym w Torze. Święty Koran ustanawia prawdziwe zrozumienie jedności Boga, eliminuje wszelkie aspekty kojarzenia partnerów z Bogiem i uczy przedkładać miłość do Boga ponad wszystko.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że istnieją różne inne odniesienia i cytaty na ten temat, które zostaną przedstawione w przyszłości.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij