Moc rozważnych Modlitw - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Moc rozważnych Modlitw

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’łłuz i Sura Al-Fatihah, Kalifatul Masih V (aba) stwierdził:

Wierzący, który twierdzi, że wierzy w Wywyższonego Allaha, powinien zawsze pamiętać o przykazaniu Wywyższonego Boga, które mówi, że to On stworzył nas, abyśmy Go czcili:

„I stworzyłem jinn i ludzi po to tylko, by Mnie czcili.”(51:57)

Wszechmogący Allah nauczył nas także sposobów wielbienia takich jak Salat, modlitwy i Zikr (błagania). Istnieje wiele modlitw, których Wywyższony Allah naucza w Koranie w odniesieniu do różnych proroków.

Zikr

Dzisiaj pragnę powiedzieć o Zikr, który jest częścią Sunny (praktyki) Proroka (saw). Zikr składa się z modlitw objawionych przez Wywyższonego Boga i jeśli jest recytowany ze zrozumieniem to człowiek osiąga wiedzę o Tauhid, czyli Jedności Wszechmogącego Boga i zostaje otoczony ochroną Wywyższonego Allaha, a mając w Nim schronienie, zostaje uratowany od wszelkiego rodzaju zła.

Recytacja  Ajatul Kursi, Sury  Al – Ikhlas, Al-Falaq i An-Naas

Prorok (saw), przed pójściem spać, zwykł recytować trzy razy Ajatul Kursi, Surę Al – Ikhlas, Surę Al-Falaq i Surę An-Naas i zwykł dmuchać w swoje ręce. (Są to trzy ostatnie sury Koranu i Ajatul Kursi. Następnie przeciągał swe dłonie wzdłuż ciała zaczynając od głowy i schodził tak daleko, jak sięgały jego dłonie. Tak więc, to co zwykł praktykować stało się jego Sunną (ustalona praktyka). Taki czyn powinien być praktykowany przez każdego muzułmanina. My Ahmadi, których Obiecany Mesjasz (as) dodatkowo pouczył, abyśmy działali zgodnie z każdym aspektem Sunny Proroka (saw), powinniśmy dołożyć szczególnych starań, aby przyjąć tę praktykę. Modlitwy te powinny traktowane być, jako niezwykle ważny, święty obowiązek. Tymi modlitwami nie tylko szukamy osobistych duchowych i ziemskich korzyści, ale także staramy się chronić przed wszelką niezgodą, niepokojem lub złem spowodowanym przez zazdrosnych ludzi i wrogów.

Prorok (saw) wykonywał tą praktykę z taką regularnością, że podczas swojej ostatniej choroby Hadhrat Aisza osobiście recytowała te modlitwy,  dmuchała w swoje dłonie i pocierała je o jego ciało. Hadhrat Uqba bin Amir opowiada, że ​​Prorok (saw) wyrecytował mu trzy ostatnie rozdziały Koranu i doradził: „O Uqba! Nie pozwól, aby przeminęła noc, dopóki ich nie wyrecytujesz”. Prorok (saw) był osobą, która była posłuszna i najbardziej ze wszystkich przestrzegała instrukcji i przykazań Najwyższego Allaha. Dopiero wtedy namawiał innych do czynienia tego samego.

Prorok (saw) powiedział o Sura Al-Ikhlas, tj. rozdziale, który zaczyna się od: „Powiedz: „On jest Allahem, Jedynym”, że jest ona odpowiednikiem jednej trzeciej Koranu.” Dlaczego Prorok (saw) ogłosił, że ten mały rozdział stanowi jedną trzecią Koranu? Powodem tego jest to, że Wszechmogący Allaha objawił Koran, aby udowodnić i ustanowić Jedność Boga. W rozdziale tym jedność Boga została omówiona bardzo szczegółowo i wyczerpująco. Dlatego też rozważając te słowa i działając zgodnie z nimi, rozwijamy w sobie prawdziwe zrozumienie jedności Boga, a czyny i działania człowieka odzwierciedlają to przekonanie. Proste przeczytanie tego rozdziału nie wystarczy. Trzeba go recytować, poszerzyć swoje zrozumienie jedności Boga i postępować zgodnie z Jego naukami.

Hadhrat Aisza, (niechaj Allah będzie z niej zadowolony), relacjonuje: ,,Prorok (saw) wyznaczył pewnego człowieka, jako przywódcę ekspedycji i wysłał go na jedną z bitew. Człowiek ten poprowadził swych towarzyszy w modlitwie, którą kończył recytacją Sura Al-Ikhlaas. Kiedy zapytano go dlaczego to robi, odpowiedział, że robi to, ponieważ jest to atrybutem Miłosiernego Boga. Dodał, że właśnie, dlatego lubi recytować Sura Al-Ikhlaas, po czym Prorok (saw) stwierdził, że Wywyższony Allah także kocha tego człowieka.”

W Bukhari istnieje narracja Hadhrat Anas (ra) dotycząca Imama, który zawsze recytował Surę Ikhlaas, tzn. w każdej części swojego Salat. Kiedy Prorok (saw) zapytał go o przyczynę tej praktyki, Imam odpowiedział: „Sura ta jest mi bardzo droga”. Prorok (saw) odpowiedział: „Twoja miłość do tej Sury sprawiła, że ​​wszedłeś do raju”.

Hadhrat Abi bin Ka’ab opowiada: Bałwochwalcy poprosili Proroka (saw), aby ten powiedział im o przodkach jego Pana? W odpowiedzi na to Wszechmogący Allah objawił Sura Al-Ikhlaas. Dlatego też Samad jest tym Jedynym, który nie jest ojcem dla nikogo i nikt nie jest Jego ojcem. Nie istnieje nic, co zostało stworzone i co nie zginie oraz nie zostanie zastąpione czymś innym. Wszechmogący Bóg jednakże ani nie zginie, ani nie będzie miał następcy. Nie istnieje nic podobnego do Niego.”

Prorok (saw) powiedział: „Ludzie pytają, kto stworzył Wszechmogącego Allaha?”. Pytania te zadawane były w czasach Proroka (sa) i zadawane są także dzisiaj: Prorok (saw) stwierdził: „Kiedy widzicie takich ludzi recytujcie „Powiedz: „On jest Allahem, Jedynym” dopóki nie wyrecytujecie całej Sury Ikhlaas. Po jej recytacji zastanówcie się nad jej znaczeniem, a zrozumiecie, że nie ma niczego, co stworzyło Wszechmogącego Allaha. On zawsze istniał i tak będzie przez całą wieczność. Prorok kontynuował: „Następnie tacy ludzie powinni szukać u Boga schronienia przed szatanem, aby ten nie był w stanie ich skrzywdzić”.

Hadhrat Abu Hurairah (ra) opowiada: „Byłem ze Prorokiem (saw), kiedy usłyszał jak jakiś człowiek recytował następujące słowa: „Powiedz, że jest Allahem, Jedynym”. Prorok (saw) powiedział wtedy: „zostało przypisane”. Zapytałem go, co zostało przydzielone? Prorok (saw) odpowiedział: „ Ze względu na jego szczerość człowiekowi temu zostało przypisane niebo”.

Pewnego razu do Proroka (saw) przybył człowiek, który skarżył się na swoje ubóstwo: Prorok (saw) oświadczył: „Ilekroć wejdziesz do swego domu, a ktoś będzie w środku, powiedz: „pokój niech będzie z tobą”, a jeśli nikogo tam nie będzie to wypowiedz „pokój niech będzie z tobą”, aby wysłać pozdrowienia pokoju i bezpieczeństwa dla samego siebie, a następnie recytuj: „Powiedz, że jest Allahem, Jedynym”. Człowiek ten postępował zgodnie z tymi instrukcjami i Wszechmogący Allah znacznie powiększył jego dochód. Dlatego, gdy osoba nabywa wiedzę o Jedności Boga i postępuje według niej oraz uznaje, że Wszechmogący Bóg posiada wszelkie moce, wtedy Wszechmogący Allah zhacznie błogosławić takiej osobie. Allach Wszechmogący mówi, że sprawiedliwym zapewnia On wynagrodzenie poprzez środki, które są poza ich wyobraźnią.

Hadhrat Anas bin Malik (ra) opowiada: „Pewien człowiek przybył do Proroka (saw) i powiedział: „Lubię Sura Al-Ikhlaas”. Prorok odpowiedział: „Twoja miłość do tej Sury doprowadzi cię do raju”.

Istniej narracja, że  Prorok (saw) stwierdził: „Ktokolwiek sto razy odmówi Surę Al-Ikhlaas w modlitwie lub poza nią sposób, tego Wszechmogący Bóg uwolni ich od ognia piekielnego.”

Tak więc takie jest znaczenie Sury Al-Ikhlaas.

Kiedy recytujemy tę surę wieczorami, powinniśmy przede wszystkim pamiętać o jedności Wszechmogącego Allaha. Kiedy bierzemy pod uwagę, że Wszechmogący Bóg jest Ahad (jeden), to jednocześnie powinniśmy zastanowić się nad statusem i stopniem, w jakim jest On SamadSamad oznacza istotę, która nie jest zależna od nikogo i nigdy nie przestanie istnieć ani nie zginie. Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił tę kwestię w następujący sposób:

Samad oznacza, że ​​z wyjątkiem Jego (tj. Wszechmogącego Boga) wszystko inne jest śmiertelne i nietrwałe.”

Te trzy Qul (Sura Al-Ikhlaas, Sura Al Falaq i Surah An Nas) są wysoce majestatycznym i potężnym rozdziałem Koranu. Wersety te są modlitwą o takiej wielkości, że poprzez nie człowiek zostaje objęty opieką Wszechmogącego Boga. Taki człowiek nie marnuje się i pozostaje wolny od wszelkiego zła. Nie ma lepszego sposobu, aby szukać ochrony Wszechmocnego Boga.

W odniesieniu do Sura Al Falaq i Sura An Naas, Prorok (saw) powiedział, że zawierają one wszystko. Hadhrat Abu Sa’eed Khudri (ra) mówi, że poprzez te sury Prorok (saw) zwykł szukać ochrony przed złym okiem ludzi i Dżinn. Prorok (saw) stwierdził: „Kiedy ofiarowujesz swoje modlitwy, powinieneś recytować te dwa rozdziały.” Prorok (saw) powiedział: „Recytuj te dwa rozdziały, kiedy śpisz i kiedy się budzisz.”

Tak więc, tak wielkie jest znaczenie tych dwóch rozdziałów, a jeszcze ważniejsze jest ich recytowanie w dzisiejszych czasach, nie tylko po to, aby szukać osobistego duchowego postępu i być chronionym przed naporami szatana, ale także by szukać ochrony w społeczeństwie.

Obecnie, z jednej strony, antyislamskie siły podejmują bardzo sprytne wysiłki, a z drugiej strony tak zwani uczeni i przywódcy muzułmańscy tworzą chaos i nieporządek. Muzułmańscy uczeni wzmacniają satanistyczne siły oraz dają im więcej możliwości, podsycając sprzeciw muzułmanów przeciwko Obiecanemu Mesjaszowi (as). Rośnie również ateizm.

Omawiając Sura Al-Falaq, Obiecany Mesjasz (as) stwierdził:

„Wy, którzy będziecie celem wrogów Obiecanego Mesjasza (as), powinniście recytować tę modlitwę szukającą u Wszechmogącego Boga schronienia przed złem ludzkości, przed jego wewnętrznym i zewnętrznym złem. Od Pana świtu, innymi słowy, On jest tym, od Którego pochodzi światło i On ma nad nim całkowitą kontrolę. To światło jest duchowym światłem, które pojawiło się wraz z nadejściem Obiecanego Mesjasza (as). Szukam również schronienia u Boga od zła nocy, która jest ciemnością spowodowaną odrzuceniem Obiecanego Mesjasza (as).”

Klerycy z Pakistanu stoją na czele opozycji wobec Obiecanego Mesjasza (as). Dlatego, w tych okolicznościach, tamtejsi Ahmadi powinni w szczególności starać się kontynuować tę Sunnę, tradycję. Obiecany Mesjasz (as) stwierdza: „Sura Al-Falaq, gdzie mówi: „zło nocy, kiedy się rozprzestrzenia” jest w rzeczywistości modlitwą, na szukanie ochrony przed złem nocy. Ghasiq oznacza noc, a Łaqab znaczy, kiedy noc przepełnia się ciemnością. Zło nocy, kiedy się rozprzestrzenia jest w rzeczywistości złem ciemności z powodu odrzucenia Obiecanego Mesjasza (as), od którego poszukiwano ochrony.

Człowiek powinien regularnie recytować te modlitwy, aby pozostać utwierdzonym w Tauhid, czyli jedności Boga, a także, aby być zbawionym od zła nocy. Obecny stan muzułmanów przyciąga naszą uwagę i utwierdza nas w przekonaniu o tym, że powinniśmy poważnie zastanowić się nad recytacją tych rozdziałów, abyśmy zostali uratowani przed ciemnością. „I przed złem tych, którzy dmuchają na więzy stosunków wzajemnych, aby je rozwiązać” jest również modlitwą odmawianą, aby chronić się przed złem popełnianym przez tych, którzy dmą w więzy. Innymi słowy, przed ludźmi, którzy w swoich wysiłkach przeciwstawiania się islamowi i Ahmadijjat, bardzo sprytnie stwarzają w sercach ludzi złość i wrogość.

Następnie, w Sura Al-Nas, wspomniane są atrybuty Wszechmogącego Boga będącego Panem, Królem i Tym, Który naprawdę godny jest czci. Po tych słowach szuka schronienia u Boga przed złymi wpływami szatana.

W dzisiejszych czasach wzrasta ateizm i materializm. Ten ostatni ma tak silny wpływ na społeczeństwo, że niektórzy młodzi ludzie są kompletnie w nim pochłonięci. Dlatego, kiedy recytujemy te modlitwy i dmuchamy na siebie, powinniśmy także dmuchać na nasze dzieci, aby i one chronione były przed wszelkiego rodzaju złem i pozostały utwierdzone w swej wierze oraz aby rozwijały w sobie prawdziwe zrozumienie Jedności Wszechmogącego Boga. Niechaj Wszechmocny Bóg umożliwi nam zrozumienie tematyki tych rozdziałów oraz podążanie za przykładem Proroka (saw).

Obyśmy zrozumieli prawdziwe znaczenie jedności Wszechmogącego Boga i nigdy nie padali na twarz przed nikim poza Nim, ani też nie uważali nikogo innego za źródło wszelkich mocy. Nie tylko w naszych sercach, ale także w każdym naszym działaniu powinniśmy pokazywać, że tylko Bóg jest źródłem wszystkich mocy. On jest źródłem wszelkiego światła i udziela wszelkiego rodzaju łask.

Zamiast polegać na innych ludziach, powinniśmy kłaniać się tylko przed Wszechmogącym Bogiem, aby chronił nas przed złem wyrządzanym przez innych. Powinniśmy modlić się, aby Wszechmogący Bóg dopomógł nam być zawsze objętymi duchowym światłem, które otrzymaliśmy po przyjęciu Obiecanego Mesjasza (as). Światło to jest odbiciem prawdziwego światła, które emanuje od Proroka (saw). Obyśmy nigdy nie stali się tymi, którzy ogarnięci zostają ciemnościami. Obyśmy zawsze byli przywiązani do Kalifatu, co jest jedną z nagród Wszechmogącego Boga.

Niechaj Wszechmogący Bóg chroni nas przed wszelkiego rodzaju złem, które może wyrządzić nam krzywdę, czy to o religijnym czy to o ziemskim znaczeniu.

Niechaj Wszechmogący Bóg chroni nas przed złem spowodowanym zazdrością człowieka. Obyśmy zawsze wierzyli, że Wszechmogący Bóg jest naszym Panem i Zaopatrzycielem i abyśmy zawsze pozostawali pod jego ochroną.

Obyśmy zawsze wierzyli, że Wszechmocny Allah jest największym ze wszystkich królów i abyśmy mocno wierzyli w Jego królestwo. Obyśmy wywiązywali się z naszych obowiązków wobec Tego Jedynego, Godnego Czci oraz spełniali nasze obowiązki wobec Tego, który przychodzi nam z ochroną. Obyśmy pozostali pod Jego ochroną przed złem tych, którzy spiskują przeciwko nam. Obyśmy starali się oczyścić także nasze serca i nie przykładali się do tworzenia jakiejkolwiek niezgody. Dlatego też powinniśmy szukać ochrony Wszechmogącego Boga.

Niechaj Wszechmogący Bóg dopomoże nam to uczynić i umożliwi nam regularne recytowanie tych wersetów przed snem i dmuchanie na siebie zgodnie z poleceniem Proroka (saw). Niechaj Wszechmogący Bóg umożliwi nam to.

Udostępnij