Islam

Islam, ett namn givet av Allah till denna religionen (Quran 5:4), är ett arabiskt ord som betyder lydnad och fred. ISLAM härleds från den arabiska roten ”SALEMA”: fred, renhet, underkastelse och lydnad. Så med `Islam` menas vägen av de som är lydiga mot Allah och som etablerar fred med Honom och Hans varelser. dess anhängare kallas muslimer.

Islam, a name given by Allah to this religion (Quran 5:4), is an Arabic word which literally means obedience and peace. ISLAM is derived from the Arabic root “SALEMA”: peace, purity, submission and obedience. So ‘Islam’ would mean the path of those who are obedient to Allah and who establish peace with Him and His creatures. Its follower are called Muslims.

”Säg, `Vi tror på Allah och det som har blivit uppenbarat till oss, och det som uppenbarades till Abraham och Ismael och Isak och Jakob och stammarna, och det som har uppenbarats till Moses och Jesus och de andra profeterna från deras Herre. Vi gör ingen åtskillnad mellan någon utav dem och till Honom underkastar vi oss.” (Qur’ân 3-85)

Sex trosartiklar i Islam

1. Att tro på Guds enhet
2. Att tro på alla Hans änglar
3. Att tro på alla Hans böcker
4. Att tro på alla Hans profeter
5. Att tro på Återuppståndelsens dag
6. Att tro på Guds förordning

De fem grundpelarna i Islam

För att träda in i Islam, dvs. för att bli en muslim, måste man veta, tro, acceptera helt och hängivet tillämpa de fem grundliga principerna (Pelarna) på vilka Islam grundar sig: Ibne Umar berättar att Guds Budbärare – Profet Muhammed (saw) sade: Islam är grundat på följande fem pelare (principer):

1. Vittna om att det finns ingen Gud utom Allah och att Muhammed är Guds Budbärare.
2. Tillämpning av bönen
3. Zakat
4. Fasta under Ramadan
5. Pilgrimsfärd till Guds Hus.