In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Islam

Islam, ett namn givet av Allah till denna religion (Den Heliga Qur’anen 5:4), är ett arabiskt ord som betyder lydnad och fred. Ordet ISLAM härleds från den arabiska roten ”SALEMA”, vilket betyder fred, renhet, underkastelse och lydnad. Så med Islam menas vägen av dem som är lydiga mot Allah och som etablerar fred med Honom och Hans skapelse. Dess utövare kallas muslimer.

Muslimer tror på alla profeter

”Säg, `Vi tror på Allah och det som har blivit uppenbarat till oss, och det som uppenbarades till Abraham och Ismael och Isak och Jakob och stammarna, och det som har uppenbarats till Moses och Jesus och de andra profeterna från deras Herre. Vi gör ingen åtskillnad mellan någon utav dem och till Honom underkastar vi oss.” (Qur’ân 3-85)

De sex trosartiklarna

 1. Att tro på Guds enhet (Tauhid).
 2. Att tro på alla Hans änglar.
 3. Att tro på alla Hans skrifter.
 4. Att tro på alla Hans profeter.
 5. Att tro på Återuppståndelsens dag.
 6. Att tro på Guds förordning (al-Qadr)

De fem grundpelarna i Islam

För att träda in i Islam, d.v.s. för att bli en muslim, måste man känna till, tro på och hängivet tillämpa de fem grundpelarna av Islam. Hazrat Ibn-e-Umar berättar att Guds Profet Muhammed (saw) sade: Islam är grundat på följande fem pelare (principer):

 1. Vittna om att det finns ingen Gud utom Allah och att Muhammed är Guds Sändebud.
 2. Förrättandet av bönen
 3. Zakat (Allmosa)
 4. Fastan under månaden Ramadan
 5. Pilgrimsfärd (Hajj) till Mecka.

Hazrat Mirza Gulam Ahmad (frid vare med honom), den Utlovade Messias, skriver:

I det arabiska språket avser Islam de pengar som betalas pliktfyllt för att fullborda en handel, eller att överlåta ett ärende till någon, eller att söka fred, eller att överlämna eller göra anspråk om någonting. Den tekniska betydelsen av Islam framhålls i versen:

بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

(2:113)

Detta betyder att en muslim är någon som helt överlåter sig själv till Gud den Allsmäktige, att följa Hans vilja och eftertrakta Hans välbehag, och sedan ståndfast uträttar goda gärningar för Gud den Allsmäktige, och hängiver alla sina förmågor för detta mål. Med andra ord, hängiver man sig själv helt till Gud den Allsmäktige både i tro och praktik. Med tro avses att man ska anse sitt väsen vara skapat för att igenkänna Gud den Allsmäktige, lyda Honom och för att söka Hans kärlek och välbehag. Med praktik avses att man ska uträtta allt gott relaterat till sina förmågor med sådan iver och noggrannhet likt man betraktade den Sant Älskade i spegeln av sin lydnad.

[Den Utlovade Messias, A’ina-e-Kamalat-e-Islam, Ruhani Khaza’in, Vol. 5, s. 57-58]