In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Tron på Änglarna

Änglarnas existens är en universellt accepterad lära i olika religioner och länder. Hursomhelst diskuteras de ibland under olika titlar, skillnaden bestående endast av terminologi.

Likadant är änglarnas natur förstådd på olika sätt av olika religiösa anhängare. Islam talar om änglarna som himmelska varelser av en spirituell natur som har dess egna väsen som personer. Den största rollen de spelar är som överförare av budskap från Gud till människor. Men de är missförstådda av många, även inom Islam, för att ha mänsklig skepnad eller någon form alls, vilket egentligen är en oskiljaktig ide från den materiella existensen. Materia måste ha en form och en väl bestämd gränslinje. Men själen ligger bortom de fem mänskliga dimensionerna av mänsklig förståelse. Man kan bara tro på själens existens om man är troende, annars är det bortom all räckhåll att förstå skepnaden och själens form. Kanske är det för att lösa detta problem och för att göra det lättare för människorna att föreställa sig änglarna som de ibland nämns i religiösa böcker för att ha visat sig för heliga människor i mänsklig form. Inte bara det, det är också känt att de har framträtt i olika fåglars form för vissa Guds budbärare. Den Helige Anden visade sig för Jesus i form av en duva:

”När Jesus hade blivit döpt, steg han upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds Ande komma ner som en duva och sänka sig över honom.” (Matteus 3:16)

Dessa olika referenser som är funna i religiösa böcker är kanske ansvariga för missuppfattningen om änglarnas skepnad och natur bland anhängare till olika religioner. Utav änglarna, i vissa religioner, var gudar skapade, medan de originella böckerna kanske bara hade nämnt dem som agenturer specifikt skapade av Gud för att utföra vissa uppdrag i universum. Av detta har vi omfattande bevis i många gudomliga böcker. Så det är inte helt osannolikt att några människor missförstod betydelsen av dessa yttranden och började behandla änglarna som lägre partners till Gud.

Låt oss nu försöka att förstå änglarnas natur enbart med referens till Qur’anen och den Helige Profetens (sa) traditioner, och inte med hjälp av den allmänna uppfattningen. Enligt Qur’anen är hela det materiella universumet och hela det religiösa universumet styrt av några andliga krafter, vilka nämns som änglarna. Även om vissa änglar nämns som enstaka personer – som Gabriel, Mikael och Israel – arbetar de inte ensamma. För varje funktion finns det en ledare eller överhöghet som styr funktionen och under honom arbetar en här av änglar, som är nämnda som Herrens Junood i den Heliga Qur’anen. Vad de än gör så är det helt under lydnad till Guds vilja och planering som Han har skapat för sakerna. De kan inte göra den minsta avvikning från kursen som har givits dem, eller från den övergripande plan av saker, skapad av Gud. Enligt Qur’anen är det två änglar som har fått i uppgift att för varje människa hålla uppteckning av goda och dåliga gärningar som människan gör. På detta sätt är det änglarnas uppgift att organisera det mest invecklade och djupsinniga uppteckningssystem. Det betyder inte att varje ängel har en bok i sin hand, antecknande allt denne observerar. Faktum är att änglarna är ansvariga för att förteckna ett väldigt invecklat registreringssystem, de registrerar hur människans gärningar påverkar dennes själ och personlighet, så att en god människa utvecklar en hälsosam själ och en ond människa alstrar en ohälsosam själ. Själen tar form ända tills människan dör, därför behöver den en medveten organisatör som överför effekterna utav mänskliga tankar, handlingar o.s.v. till själen. Detta är en invecklad process som inte kan förstås av människan. Vi ser delvis detta när det gäller brottslingar som får ett annorlunda ansikte än de som uppträder ädelt. Det är inte helt omöjligt för någon att observera en sådan skillnad, ändå går det inte att beskriva det i svart eller vitt, eller andra materiella termer. Det enorma universums administration, ända från början genom miljarder år av evolution kräver en enorm organisation av konstant uppmärksamhet och kontroll. Detta är utfört av ett antal oräkneliga änglar, som bokstavligen styr det väldiga universumet och dess invecklade lagsystem, som Guds agenter.

Så långt som traditionerna går kan vi till en viss del förstå änglarnas mångsidighet, att de kan förkroppsliga sig i olika former som inte har något förhållande till deras verkliga form eller tillvaro, vilken är bortom människans förståelse och har olika dimensioner som inte är kända för oss.

Det rapporteras att det en gång trädde fram en främling in i moskén där den Helige Profeten (sa) och hans följeslagare satt. Denna man närmade sig samlingen, satte sig respektfullt ner i första längan och började fråga frågor angående Islam. När hans frågor tog slut, lämnade han sällskapet. De som var närvarande var mycket förvånade eftersom han var en främling och måste ha rest långt för att komma till moskén. I små städer går det inte att dölja sådana besök och alla verkar veta vem som kommit och i vilket ärende denne kommit. I detta fall var ankomsten så plötslig att det verkade mystiskt. För det andra fanns det inga spår på hans kläder som avslöjade att han rest en längre sträcka. En fräsch herre, med en obefläckad klädsel. Och sättet han började fråga frågor på, utan att presentera sig, och hans snabba avfärd var extremt ovanlig.

Innan den Helige Profetens (sa) följeslagare hann säga något, informerade den Helige Profeten (sa) sina följeslagare om att personen var ängeln Gabriel, som hade frågat de inledande frågorna så att följeslagarna skulle kunna bekanta sig med det fakta som svaren innehöll. Dolt, sprang några av följeslagarna ut ur moskén för att kunna se honom, men det fanns inget spår av honom. Ingen i stadsområdet hade sett honom. Eftersom denna incident rapporteras i de högt autentiska böckerna som innehåller traditionerna, kan vi med all säkerhet dra slutsatsen att änglar ibland framträder i mänsklig form för att uträtta diverse ärenden. Vi finner änglarna nämnda i många andra traditioner, speciellt i samband med slaget vid Badr och Uhad, men det skulle inte vara passande att börja med ett långtgående föredrag i detta ämne.

Så emot den Qur’aniska synen ovan förklarad finns det nästan i varje land en allmän syn på änglarna bland olika religioners följeslagare mer likt en saga än att änglarna tillhör en himmelsk form av tillvaro. Det sägs att de har vingar likt fåglar eller älvor, flaxande på sina vingar flyger de från plats till plats. Denna missuppfattning kommer kanske från att bokstavligen ha följt den religiösa terminologin, som är mystisk och mycket ofta med en metaforisk hänsyftning. Vi finner att det är nämnt i den Heliga Qur’anen att änglarna har vingar, två, tre och fyra.

All lovprisning tillhör Allah, Upphovet till himlarna och jorden. Som har änglarna i sin tjänst som Sändebud, med vingar, två, tre och fyra. Allt han önskar lägger Han till (Sin) skapelse, ty Allah har makt över alla ting. (Den Heliga Qur’anen 35:2)

Den Heliga Qur’anen har en väldigt speciellt sätt när det gäller att undgå alla passage där det finns en risk för otydlighet – Qur’anen gör det med hjälp av ett likadant användande. Till exempel när det gäller vingarna. Vi finner vingar nämnda i en relation mellan en sons attityd mot dennes äldre föräldrar. Byggande på detta ämne förmanar den Heliga Qur’anen sonen att sänka sina vingar av barmhärtighet på sina föräldrar, eftersom de uppfostrat honom sedan barndomen. “Vingar“ betyder bara egenskaper och krafter, detta är vad vi tror menas med vingar när de tillskrivs änglar eller personer som gör anspråk på gudomlig manifestation från olika religioner. T ex i Gita är Krishna känd för att ha fyra armar istället för två, där har de två extra armarna samma betydelse som är funnet i andra gudomliga böcker.

Änglarna är ansvariga för att kontrollera och underhålla naturens lagar. Virus och bakterier är styrda, organiserade och underhållna av specifika änglar, som arbetar i harmoni med varandra för att upprätthålla en perfekt balans. Likadant är ekosystemet inte kaotiskt utan reglerat av de osynliga, spirituella liv som vi kallar för änglar.

Fallet om den fallna ängeln

Det finns en annan mycket missförstådd episod angående Satan. Det har sagts, och det är trott, att innan hans fall tillhörde han änglarnas kategori. Den Heliga Qur’anen förkastar denna åsikt och presenterar Satan som en som innehar ett glödande väsen, tillhörande sådana livsformer som är skapade från eld, exempelvis Djinnerna.