In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Den heliga Koranen

Den heliga Koranen är en sammanställning av de verbala uppenbarelserna som presenterades till den Heliga Profeten Muhammad (saw) under en period av tjugotre år. Den Heliga Koranen är muslimernas Heliga Bok eller Heliga Skrifter. Den fastställer för dem lagen och buden, koder för deras sociala och moraliska beteende samt innehåller en omfattande religiös filosofi . Språket i Koranen är arabiska.

Förutom dess rätta namn, är Koranen även känd under namnen: al Kitab (Boken); al Furqan (Åtskiljandet); al Dhikr (Expositionen); al Bayan (Förklaringen); al Burhan (Argumentet); al Haqq (Sanningen); al Tanzil (Uppenbarelsen); al Hikmat (Visheten); al Huda (Guiden); al Hukm (Domen); al Mau’izah (Tillrättavisningen); al Rahmat (Barmhärtigheten); al – Noor (Ljuset); al Rooh (Ordet).

Suror och verser

Den heliga Koranen är indelad i 114 Suror eller Kapitel och varje Kapitel består av enskilda Ayaat eller verser. Det finns totalt 6,348 verser i den Heliga Koranen. Surorna är av varierande längd, en del består av några får rader medan andra fortsätter över flera sidor. Sura al Baqarah (Kapitel 2) är det längsta kapitelet som omfattar 287 verser medan Sura al Kauthar (Kapitel 108) är den kortaste med endast fyra verser.

Texten i den Heliga Koranen har förblivit oförändrat under de senaste 1400 åren. De miljontals exemplar av Koranen, som cirkulerar i världen idag, är alla identiska ned till vartenda en bokstav. Och det är inte så konstigt eftersom Gud säger i den Heliga Koranen att Han själv kommer att bevaka denna bok:

Det är i sanning Vi Som har sänt ned denna Förmaning, och Vi är helt förvisso dess Beskyddare. (15:10)

Vad innehåller den Heliga Koranen

För muslimerna är Koranen Guds Ord och innehåller en fullständig vägledning för mänskligheten. En stor del av Koranen handlar om Gud, Hans attribut och människans förhållande till Honom. Men den innehåller också direktiv för dess anhängare, historiska redogörelse av vissa profeter och folk, argument för att acceptera Muhammed som en autentisk Profet och goda nyheter för de troende och varningar för de icke troende. I stora drag, kan innehållet i den heliga Koranen delas in i fem huvudkategorier:

  1. Karaktären av den Andliga Världen
  2. Lagen och budorden
  3. Historiska redogörelser
  4. Visheten
  5. Profetior (uppenbarelser)