Hadżdż (Pielgrzymka) - filar islamu - do Mekki - Ceremonia hadżdż
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Hadżdż Pielgrzymka

Hadżdż Pielgrzymka 

Ostatnim filarem wiary i jedną z najpiękniejszych instytucji islamu jest Hadżdż, czyli pielgrzymka do Mekki. Odbycie Hadż jest obowiązkiem każdego muzułmanina i muzułmanki. Przynajmniej raz w swoim życiu, muzułmanin lub muzułmanka powinni odwiedzić Święte Miasto, jeśli ich stan zdrowia fizycznego i psychicznego na to zezwala. Dorosły muzułmanin cieszący się zdrowiem oraz zdolny do opłacenia podróży musi odbyć Hadżdż.

Obchody rytuałów religijnych zostały nakazane przez Boga i przestrzegane przez Proroka Ibrahima (Abrahama) (as), oraz jego syna Izmaela (as), którzy byli pierwszymi pielgrzymami do pierwszego domu Bożego na ziemi, którym jest świątynia Kaaba w Mekce. (Koran 2:126)

Celem każdego aktu pobożności w Islamie jest Jedyny Allah. Muzułmanie udają się do Mekki nie po to aby całować kamień lub czcić człowieka jako półboga. Całowanie lub dotknięcie Czarnego Kamienia Kaaby jest dobrowolną akcją a nie obowiązkiem lub nakazem. Kamienia tego użyli przy budowie pierwszej na świecie świątyni monoteistycznej – Prorok Ibrahim ( Abraham) i jego pierworodny syn Ismail (Izrael), Pokój z Nimi.

Zbudowali oni świątynię dla czci Boga Jedynego w miejscu, które tradycja ustna islamu identyfikuje jako miejsce modlitwy Proroka Adama (as).

Centralnym punktem Pielgrzymki jest  Ka’ba odbudowane cztery tysiące lat temu przez Proroka Abrahama. Dzisiaj stoi ono na rozległym dziedzińcu świętego meczetu Masdżid al Haram. Oprócz Kaaba na dziedzińcu tym znajduje się  Makam Ibrahim  oraz źródełko Zamzam.

Celem każdego aktu pobożności w islamie jest Jedyny Allah. Muzułmanie udają się do Mekki nie po to, aby całować kamień lub czcić człowieka jako półboga. Całowanie lub dotknięcie Czarnego Kamienia Kaaby jest dobrowolną akcją, a nie obowiązkiem lub nakazem. Kamienia tego użyli przy budowie pierwszej na świecie świątyni monoteistycznej – Prorok Abraham i jego pierworodny syn Ismael (pokój z nimi).Z każde zakątka świata na nakaz Boga- przybywają i gromadzą się w Mekce muzułmanie wszystkich stanów i klas społecznych.

Ceremonia hadżdż

Hadżdż odbywa się w muzułmańskim miesiącu Dhul Hidżdżah, który przypada dwa miesiące po święcie Postu, Iid-ul-Fitr. Do ceremonii obowiązujących podczas hadżdżu należą:

 1. Wejście w stan ihram przez przyodzianie dwóch białych płacht tkaniny bez szwów. Pielgrzymi stosują się do tego wymogu przed wjazdem do Mekki
 2. Odmawianie modlitwytalbijaod momentu przybrania ihramu. Talbija polega na głośnym wypowiadaniu słów:

Oto przybyliśmy, o Boże, oto przybyliśmy, Ty nie masz partnerów, oto naprawdę przybyliśmy . Modlitwy i błogosławieństwa są Twoje. Twoje też Królestwo. Ty nie masz partnerów. Oto przybyliśmy tutaj.

 1. Po przybyciu do Mekki pielgrzymi odprawiają pierwszytałaf, czyli rytuał polegający na siedmiokrotnym okrążeniu Ka’ba w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
 2. Po zakończeniutałafodbywa się sa’jj, czyli rytualny bieg pomiędzy wzgórzem Safa a Marła nieopodal Ka’ba. Pomiędzy tymi wzgórzami biegła Hagar w poszukiwaniu wody, gdy Prorok Abraham musiał ją zostawić, na polecenie Boże..
 3. Po sa’jj pielgrzymi udają się na oddaloną o cztery mile od Mekki równinę Mina, gdzie zostają na nocleg.
 4. Następnego dnia wyruszają na leżącą dziewięć mil na południowy-wschód od Mekki górę Arafat. Przybywają do jej podnóża przed południem, odmawiają jednocześnie modlitwyZuhri Asr, a później słuchają kazania imama. Pozostają u stóp Arafatu tylko do zachodu słońca. W tym miejscu Prorok Muhammad wygłosił swoje pożegnalne kazanie.
 5. Po zachodzie słońca pielgrzymi opuszczają Arafat i przechodzą do miejsca zwanegoMuzdalifah. Święty Koran nazywa je Mash’ar al Haram, czyli Uświęcony Pomnik. Dotarłszy do  Muzdalifah, pielgrzymi odmawiają Magrhrib [modlitwa po zachodzie słońca]oraz Isza[modlitwa wieczorna] i zostają tam na nocleg. Rano po zmówieniu Fażyr wracają ponownie do Mina .
 6. Docierają na tę równinę dziesiątego dnia miesiąca Dhul Hidżdżah. Jest to najpracowitszy dzień pielgrzymki. Pierwsza ceremonia odbywa się na Mina i polega na rzucaniu małymi kamykami, czyliramy al dżimar, w trzy kolumny. Czynność ta symbolizuje uderzanie diabła.
 7. Dziesiąty dzień Dhul Hidżdżah to także dzień składania ofiar ze zwierząt. Również tego dnia w całym świecie muzułmańskim obchodzi się święto ofiarowaniaIid-ul-Adha.
 8. Po złożeniu ofiary pielgrzymi golą głowy albo wyrywają sobie włosy. PO tym wychodzą ze stanuihrampoprzez  nałożenie zwyczajnych strojów.
 9. Już w codziennych strojach jeszcze raz odprawiajątałafwokół Ka’ba. Nosi on nazwę tałaf e zirat.
 10. Przed zakończeniem dziesiątego dnia Dhul Hidżdżah, pielgrzymi odprawiają jeszcze jednosa’jjpomiędzy wzgórzami Safa i Marwa.
 11. Następnie ponownie udają się na równinę Mina, gdzie pozostają do dwunastego albo trzynastego Dhul Hidżdżah. Przez te dwa lub trzy dni powtarzają ceremonięramy al dżimar, czyli rzucania kamieniami.
 12. Dwunastego (albo trzynastego) wracają do Mekki na ostatnią ceremonię pielgrzymki. Składa się na nią pożegnalnetałafwokół Ka’ba, po którym cała pielgrzymka zostaje ukończona i pielgrzymi są zwolnieni mogąc iść, dokąd chcą.

Wielu pielgrzymów, chociaż nie ma tego w nakazanej pielgrzymce, udaje się do Medyny i zwiedza Meczet Proroka, czyli Masdżid al-Nabłi. Został on zbudowany na meczecie, w którym prorok Muhammad został pochowany.

Hadżdż odbywa się jedynie w określonych dniach miesiąca  Dhul Hidżdżah, ale w dowolnym terminie roku każdy może odbyć tak zwaną Mniejszą Pielgrzymkę, czyli Umra.


Czytaj

Udostępnij