U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Ahmedija

Pitanje: Svi muslimani vjeruju da je Časni Kur'an jedan, kompletan  bez  sumnje.  Hadisi  Časnog Poslanika islama (s.a.v.s.) su konačni i oba i Časni Kur'an i hadis, su nastavljeni kao riječ koja treba biti prihvaćena, kao riječ vjerovanja i riječ koju treba slijediti do kraja vremena. Ipak, naš Poslanik s.a.v.s., uprkos znanju da je ova knjiga potpuna i da je on posljednji poslanik do kraja vremena, sam  je predskazao da će   doći vrijeme kada će se Imam Mehdi pojaviti od Allaha i uzdignuti kod  Allaha. Dopustite da sada postavimo vrlo iskreno pitanje -Kakva je bila potreba za Imamom Mehdijem i zašto bismo trebali prihvatiti Imama Mehdija kada je Časni Kur'an kompletan; tu je i hadis i sadržaji ovih knjiga su konačni?

Odgovor:Ipak, prema Časnom Poslaniku s.a.v.s. muslimani trebaju Imama Mehdija i čekaju Imama Mehdija. Zašto trebamo Imama Mehdija, i zašto ga čekamo i kakav će biti njegov pložaj? Siguran sam  da o tome niste nikada razmišljali. Ako biste trebali  o  tome misliti sada, bili biste iznenađeni da su vjerovanja drugih muslimana i ahmadija jednaka.Tačka razlike ne može se dokazati između naših dva   uvjerenja.

Svi muslimani vjeruju da će Imam Mehdi biti imenovan od strane Allaha, a neće biti izabran od strane muslimana. Ne bi trebao biti niti jedan musliman koji vjeruje da Imama Mehdija neće imenovati Allah, a da će ga odabrati  mase.  Ako  ijedan  musliman tvrdi ovo, sva ulema svijeta će se  izjasniti da je takav  čovjek kafir,  jer  se drži vjerovanja koje je suprotno vjerovanju cijelog ummeta.

Tako da je Imam Mehdi osoba koja će doći ukoliko nije već došao, koji će direktno biti uzdignut i imenovan od strane Allaha. Kako god, ovo je jedan dio vjerovanja. Drugi dio vjerovanja je da ko god odbija da prihvati njega, je kafir. Cijeli ummet vjeruje u ove dvije stvari, izuzev Ćakaralvisa i Ahle Kur’ ana. Ostatak ummeta vjeruje da će Imama Mehdija imenovati Allah lično, i neće biti izbora. Oni također vjeruju da Imam Mehdi, jednom kada je imenovan, nadalje će biti Imam cijelog ummeta i cijelig svijeta. Ko god ga poriče, i ko god mu se suprotstavlja izlazi iz okrilja  islama.

Sada imajući na umu ova dva vjerovanja, navedite mi jedan primjer bilo koje osobe  koja ima ove dvije osobine i ova dva kvaliteta koja nije bila poslanik. Niti jedan čovjek na Zemlji nije se pojavio u historiji sa ove dvije osobine a da nije bio poslanik. U stvari jedan čovjek se ne može navesti iz cijele historije iz svih religija da bi čovjek mogao  reći da je imenovan direktno od Allaha, i vjerovanje u njega nije obavezno.  Čitajte Časni Kuran o vjeri gdje se navodi u koga morate  vjerovati. Svi oni vjeruju u Allaha, i u Njegove meleke, i u Njegove Knjige, i  u  Njegove  poslanike, (govoreći): ”Mi ne pravimo razliku između Njegovih poslanika;” i govore:    ”Mi čujemo i mi se pokoravamo. [1]

Ovo su temeljna vjerovanja. Od šest šartova citiranih gore, samo se jedan odnosi na čovjeka, i to na poslanike. Tako među ljudima osim za poslanike, Časni Kur'an ne nalaže vam da vjerujete u bilo kojeg čovjeka nego na nama je da samo vjerujemo u poslanike. Prema Časnom Kur'anu, samo trebamo vjerovati u poslanike inače ćemo postati kafiri.

Tako među ljudima, osim u poslanike nismo dužni vjerovati ni u koga. Citirajte jedan ajet iz Časnog Kur'ana gdje osim u poslanike, ne nalaže nam se da vjerujemo u bilo koga drugog. Ipak, ovim prihvaćenim stanovištem muslimani sebi pripisuju Imama Mehdija.

Ko god je direktno imenovan od strane Allaha, bio je  poslanik. Dakle, muslimani tvrde da oni ne vjeruju da će doći čak ni  podređeni  poslanik, dok oni vjeruju u Imama Mehdija, koga će Allah lično uzdignuti i imenovati. Tako da oni zasigurno proturječe vlastitoj tvrdnji. Dakle istina je da muslimani vjeruju    u podređenog poslanika u trenutku kada vjeruju u Imama Mehdija. Tako da je samo ostalo pitanje ličnosti.

Što se tiče vjerovanja, svaka poštena i iskrena osoba će se morati složiti i priznati da je pojam Imama Mehdija upravo pojam kojeg Ahmadije daju podređenom poslaniku. Bilo da ga nazivate podređenim poslanikom ili ne, bilo da ga nazivate čovjekom ili ne, to nije važno. Važna je  definicija.  Ako  čovjeka  nazivate psom on i dalje ostaje čovjek. Ukoliko neko uživa dvije osobine Imama Mehdija on će ostati poslanik kad god ga pozovete. Čak i ako  ne vjerujute u  njega,  on će i  dalje ostati poslanik.

Opet, muslimani vjeruju da će Isa a.s. doći ponovo. U kojem svojstvu će doći? Hoće li ostaviti svoje poslanstva iza u nebesima, ako on silazi sa nebesa? Očigledno da ne,   jer svi muslimanski učenjaci vjeruju i tvrde da ko god vjeruje ili tvrdi da Isa a.s. (Isus Krist) kada se pojavi ostavit će svoje poslanstvo iza i doći kao obična  osoba,  je lažljivac i on je iza i van okrilja islama. To je zajedničko vjerovanje svih muslimanskih učenjaka, ahmadija i ne ahmadija.
Razlog za vjerovanje je da je naš Časni Poslanik s.a.v.s. sam predskazao da kada dođe Isa a.s. on će doći kao  poslanik. U  knjizi  hadisa – Muslimovoj, Časni Poslanik (s.a.v.s.) naziva Isa a.s. Božijim poslanikom (Nabi-Ullah) pri njegovom drugom dolasku. Prema ovom Muslimovom  hadisu muslimani također vjeruju da će doći Mesija i da će doći kao   poslanik.

Sada u suprotnosti sa zajedničkiim uvjerenjem, muslimani  isključuju  ahmadije  iz  okrilja islama jer oni vjeruju da će obećani Mesija biti poslanik.  Dok  će  Obećani Mesija, koga muslimani čekaju za sebe, biti poslanik. Ako je Obećani Mesija istinit on mora biti poslanik, jer Časni Poslanik (s.a.v.s.) je sam rekao da Mesija koji će doći bit će poslanik. Dakle, pretpostavimo da je Obećani Mesija rekao: „Ja sam poslanik”,  Časni Poslanik s.a.v.s. bi ga proglasio lažljivcem, jer bi on rekao „Zar nisi pročitao Muslimov hadis?”; Ja sam sam sebe proglasio Mesijom koji će se pojaviti ovom ummetu kao poslanik.” Tako da ako iko tvrdi da je Mesija, a ne poslanik, on je definitivno lažov, ne možete ga drugačije  okarakterisati.  Još  prema  muslimanima, ako neko tvrdi da je Mesija i kaže da je poslanik on je također lažaov. Dakle, kakav Mesija može doći ovdje, u ovaj ummet?

Na jedan način presude on je lažov  jer  on kaže da je on Mesija a također i poslanik – Muslim kaže da poslanstvo završeno je u svakom obliku. Ali kada kaže da je Mesija, a ne poslanik, muslimani će opet reći da     je lažaov jer je Časni Poslanik s.a.v.s. predskazao da mesija koji će  doći  će  biti također poslanik. Jedino rješenje koje nude drugi muslimanski učenjaci je da će on biti Ummati Nabi (podređeni  poslanik).

Postajanjem Ummati Nabi nije protivno Časnom Poslaniku s.a.v.s. i to je ono u što upravo ahmadije vjeruju. Mi ne vjerujemo u novo poslanstvo.  Mi vjerujemo u Ummati, podređenog poslanika kako je predskazano u Časnom  Kur'anu, sura An-Nisa. [2]

A ko god se pokori Allahu i ovom Poslaniku, oni će biti sa onima kojima je Allah   podario Svoje blagoslove: među poslanicima, među istinoljubivim, među šehidima i među dobrim ljudima. A oni su najbolji drugovi. Ovo je posebna blagodat od Allaha,   On je dovoljan Znalac.[3]  

Dakle, svako ko želi dobiti nagradu od Allaha, nakon Časnog  Poslanika  s.a.v.s.,  prema ovim ajetima, mora biti PODREĐENI poslanik Časnom Poslaniku s.a.v.s..  Nakon što je podređen, prema ovim ajetima, nikakva nagrada neće biti za njega, niti prva niti posljednja, jer sve četri nagrade su spomenute jedna za drugom i to redom Poslanik, Istiniti, Šehid, Pravednik – tako da vjerovanje svih muslimana, ahmadija i neahmadija je isto.

Primijenite ovo vjerovanje na Imama Mehdija, za koga muslimani vjeruju da će doći, i oba naša vjerovanja su ista. On mora biti podređeni poslanik! Primijenite isto vjerovanje na Obećanog Mesiju. Opet su naša vjerovanja ista. Sada jedino pitanje koje ostaje, da li se Imam Mehdi pojavio ili nije?

Muslimani proglašavaju ahmadije kao nemuslimane jer mi vjerujemo u novog  poslanika. Ako smo kafiri radi ovoga, a vjerovanje drugih muslimana je zapravo kao vjerovanju ahmadija – onda je svaki musliman  kafir!


[1] Časni Kur'an 2:286
[2] Časni Kur'an 4:70-71
[3] Časni Kur'an 4:70-71

Related Questions by Topics
Related Contents from Topics
Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp