U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Pomračenje

Jedan veličanstveni nebeski znak u potvrdi istinitosti Imama Mehdija

Hazret Mirza Ghulam Ahmad a.s. iz Kadiana, Indija (1835-1908)tvrdio je da je on Obećani Mesija i Mehdi o čijem dolasku govore mnogo pretskazanja Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. Između ostalih hadisa koji nose ova pretskazanja jedan od najvažnijih je onaj koji govorio nebeskim znakovima u potvrdu njegovog dolaska i odnose se na pomračenje Mjeseca i pomračenje Sunca u određene dane u mjesecu ramazanu.

Ovo pretskazanje se ispunilo 1894. u Istočnoj i 1895. u Zapadnoj hemisferi. To je bio veoma značajan događaj i hiljade ljudi su prihvatili Imama Mehdija poslije ovog znaka, kojem je bila svrha da pomogne ljudima da prepoznaju Imama svog doba.

Niže je naveden odgovor na primjedbu jednog naučnika da se zapomračenje Mjeseca ne može uzeti datum koji je Ahmadija Džemat uzeo. U odgovoru su naučne činjenice u potvrdu tačnosti ovog datuma,kako Ahmadija džemat iznosi.

Komentari na članak “Pukotina u Ahmadija teoriji o pomračenju”autora dr Davida Mc Naughtona

Hazret Imam Bakir Muhammed bin Ali r.a. je prenio slijedeći hadis Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s.:

Za našeg Mehdija (Reformatora) su dva znaka koji se nikada prije nisu pojavili od stvaranja nebesa i Zemlje, naime Mjesec će se pomračiti u prvoj noći u ramazanu (to jest prve noći od noći u kojima se pomračenje Mjeseca može desiti), a Sunce će se pomraćiti u svojoj sredini (to jest u srednjem danu od dana u kojima se sunčevo pomračenje može desiti), i ovi znakovi se nisu pojavili otkad je Bog stvorio nebesa i Zemlju.[1] 

U literaturi Ahmadija muslimanske zajednice, datumi islamskog kalendara mjesečevog i sunčevog pomračenja su uzeti da su 13, 14, 15 i 27, 28, 29 pojedinačno. Dr David Mc Naughton je istakao da se pomračenje Mjeseca može desiti 13, 14 i 15-tog, a pomračenje Sunca 28. i 29-tog. Samo pod posebnim okolnostima, pomračenje Sunca se može desiti 27-og dana islamskog mjeseca. Isto tako, pod posebnim okolnostima, pomračenje Mjeseca se može desiti 12-og. Zbog toga datumi pomračenja treba da budu uzeti da su 13, 14, 15 ili 12, 13, 14,15 i 27,28, 29.

Možda je autor prva osoba da istakne da je moguće opaziti pomračenje mjeseca 12-tog. U drugu ruku, izgleda da je dobro poznatoiz osmatračkih izvještaja da se pomračenje Sunca može desiti 27-mog. Ja predstavljam dva primjera uzeta iz važnih knjiga u kojima je 27-mi smatran jednim od dana za pomračenje Sunca.

Nawab Siddeeq Hasan Khan piše u svojoj knjizi:

”da se prema astronomima pomračenje Mjeseca ne događa u ostalim danima koji drugi dan osim 13, 14 i 15; i na isti način da se pomračenje Sunca ne događa u ostalim danima koji drugi dan osim 27, 28 i 29-tog.”[2]

Profesor F. Richard Stephenson, koji je posvetio znatan napor uproučavanju starih zabilješki o pomračenjima, piše u svojoj knjizi,‘Historijska pomračenja i Zemljino okretanje’  na stranici 436 kako slijedi:

“U islamskom kalendaru, pomračenje Mjeseca dosljedno se događau ili oko 14-tog dana mjeseca i pomračenje Sunca oko 28-og dana.”[3]

Zbog toga je smatranje dana 13, 14 i 15 za pomračenje Mjeseca i 27,28 i 29-tog za pomračenje Sunca za interpretiranje pretskazanja u 1894.godini, u vrijeme zahtjevaoca, posve razumno. Svrha pretskazanja je da pomogne ljudima da prepoznaju Obećanog božanskog Reformatora i pretskazanje je vrlo dobro služilo svrhi.

Može također biti opaženo da je Hazret Mirza Ghulam Ahmad a.s. tvrdio na bazi Božije objave, koju je primio, da je pretskazanje bilo ispunjeno u njegovoj osobi. On je također proglasio pod zakletvom da je on Obećani Mesija i Mehdi.

S ciljem da shvatimo ovaj hadis na osnovama našeg sadašnjeg znanja treba da zabilježimo da se vrijeme između astronomskog novog Mjeseca i punog Mjeseca mijenja između 13,9 dana i 15,6 dana, kao što je spomenuo dr Mc Naughton. Zbog toga se, ako se pomračenje Mjeseca dogodi 12-tog u mjesecu, pomračenje Sunca ne može desiti 28-og tog mjeseca, zato što bi u tom slučaju interval između novog Mjeseca i punog Mjeseca prešao 15,6 dana.

Da ovaj hadis nije postavio nikakvo ograničenje na dan pomračenja Sunca, prvi dan pomračenja Mjeseca bi mogao biti smatran 12-ti. Ali pošto je ovaj hadis specificirao dan pomračenja Sunca, prva noć spomenuta u ovom hadisu treba da bude interpretirana prvom od dobro poznate tri noći, to jest 13-ta.

Obećani Mesija a.s. je također dao drugo objašnjenje za ovaj hadis koji je vrlo jednostavan, ali vrlo prosvjetljujući. On napisao u svojoj knjizi:

“Dare Kutni je zabilježio da je Imam Muhammed bin Ali iznio da su dva znaka za našeg Mehdija koji se nikada prije nisu pojavili, to jest, nikada nisu desili za bilo koju osobu od stvaranja Zemlje i nebesa, a to su da će Mjesec početi da bude pomračen na početku noći u ramazanu, a Sunce će biti pomračeno u preostaloj polovinitog mjeseca.”[4]

Profesor G.M. Ballabh i ja smo pripremili listu godina u kojima su se desila pomračenja i Mjeseca i Sunca u mjesecu ramazanu od vremena Časnog Poslanika s.a.v.s. do 2000-te godine A.D. Mi smo našli da su se 109 puta i pomračenje Mjeseca i pomračenje Sunca desili u mjesecu ramazanu nad nekim dijelom Zemlje. Od ovih pomračenja, samo sedam parova su bila vidljiva iz Kadiana. Samo godine 1894. Mjesec je počeo da bude pomračen na početku noći u ramazanu. Sunce zalazi u Kadianuu 18 sati i 41 minutu i pomračenje Mjeseca je počelo u 18 sati i 56 minuta.[5]

Za detaljnu diskusiju o ispunjenju pretskazanja, molim vas pogledajte moj članak pod naslovom “Dolazak Obećanog Mesije kako je opravdano znakovima pomračenja Mjeseca i Sunca” u the Review of Religions, tom84, broj 11, novembra 1989., stranice 3 do 24. Odgovori na neke od prigovora su dati u mom članku “Istina o pomračenjima” objavljenom u The Review of Religions, tom 94, brojevi 5 i 6, maj i juni 1999.

Svemogući Bog kaže u Časnom Kur’anu:

On (Allah) je Znalac nevidljivog, i On nikome ne otkriva Svoje nevidljivo, osim onome koga On odabere kao Svog poslanika…[6] 

Ovo izvanredno pretskazanje znakova pomračenja i njegovo ispunjenje u naše doba nosi ubjedljivo svjedočenje veličine Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s.Da Svemogući Bog uputi čovječanstvo ispravnom putu.


[1]Dare Kutni, tom 1, str. 188.
[2]Hudžadžul Kirama (na perziskom, objavljenoj 1271. godini po Hidžri) na stranici 344
[3]Štampa Univerziteta u Cambridge 1997.godine.
[4]Noorul Haq, dio 2, Roohani Khazaen tom 8, stranica 196
[5]Review of Religions, tom 89, broj 9, septembar 1994., strana 47.
[6]Časni Kur'an 72:27-28

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp