Ramadan i Modlitwy
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Ramadan – specjalny czas akceptacji Modlitw

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Kazanie Piątkowe wygłoszone w meczecie Mubarak, Tilford, Wielka Brytania

Ramadan i Modlitwy

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Sura al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) wyrecytował, następujący werset ze Świętego Koranu:

,,A kiedy moje sługi spytają cię o Mnie, powiedz: „Jestem w pobliżu. Odpowiadam na modlitwę proszącego, kiedy się do Mnie modli. Powinni oni zatem słuchać Mnie i wierzyć we Mnie, aby mogli iść słuszną drogą. ’’( Święty Koran, 2:187 )

Związek między Ramadanem a przyjęciem modlitwy

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Bóg umieścił ten werset razem z wersetami dotyczącymi postu w Ramadanie. Wskazuje to, że modlitwa ma bardzo szczególny związek z Ramadanem i postem. Dlatego też w czasie Świętego Miesiąca szczególny nacisk kładzie się na ofiarowanie modlitw, modlitw dobrowolnych i innych form modlitwy. Każdy muzułmanin wie, że w tym miesiącu Bóg obdarza swoje sługi swoją miłością bardziej niż w zwyczajnych czasach.

Kalif (aba) powiedział, że pewnego razu Prorok (saw) powiedział, że Bóg traktuje Swoje sługi w zależności od tego, jak Go postrzegają. Jeśli ktoś pamięta Boga, wtedy On jest z nim. Gdy ktoś pamięta Boga w swoim sercu, wtedy Bóg pamięta o nim w swoim sercu. Pamiętając o Bogu w zgromadzeniu, to Bóg pamięta tę osobę na zgromadzeniu. Jeśli ktoś zbliży się do Boga na odległość jednego łokcia, wówczas Bóg przybliży tę osobę na długość dłoni. Gdy ktoś zbliża się do Boga na długość dłoni, wówczas Bóg zbliża się do tej osoby na odległość dwóch dłoni. I gdy ktoś idzie w stronę Boga, wówczas Bóg biegnie w stronę tej osoby.

W istocie jest to sposób, w jaki Bóg traktuje swoje sługi w zwyczajnych czasach. W miesiącu Ramadan stwarzana jest atmosfera, w której skupiamy się całkowicie na pamiętaniu o Bogu. Zatem wyobraźcie sobie błogosławieństwa, którymi Bóg obdarzy. To coś, czego nawet nie jesteśmy w stanie pojąć.

Znaczenie pozostawania niezłomnym w modlitwie

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jest to uzależnione od tego, czy wszystkie te czyny będą dokonywane w szczerości serca, przy jednoczesnym zachowaniu niezachwianej wiary. Wtedy Bóg ze współczuciem zwraca się do swego sługi. Święty Prorok (saw) powiedział, że Bóg nie lubi odrzucać kogoś, kto przychodzi do Niego z wyciągniętymi rękami. Dzieje się tak, gdy ktoś zwraca się do Boga ze szczerością serca. Szczerość serca wymaga ślubu prawdziwej pokuty.

Hudhur (aba) powiedział, że czasami w pośpiechu niektórzy ludzie mówią, że się modlili, ale ta modlitwa nie została przyjęta. Jednakże nie zatrzymują się, aby rozważyć poziom szczerości, z jaką się modlili. Czy szczerze pogłębiają swoją więź z Bogiem. A także szczerość, z jaką szukają pokuty za swoje grzechy, starając się wzmocnić swoją więź z Bogiem poprzez wypełnianie Jego przykazań. Aby więc dostąpić Jego szczególnego współczucia, musimy wypełniać Jego przykazania.

Kalif (aba) powiedział, że Bóg jest tak Współczujący. Co roku dzięki Ramadanowi dał nam szansę, abyśmy nawet jeśli w ciągu roku wystąpiły niedociągnięcia, możemy skorzystać z okazji, aby się nimi zająć, poprosić o przebaczenie i ugruntować trwałe zmiany na lepsze. Jest to dla nas szansa, aby stać się prawdziwymi sługami Boga. Otrzymaliśmy możliwość zrobienia wszystkiego, co konieczne, aby to osiągnąć. Kiedy w końcu nam się to uda, Bóg obwieści radosną nowinę, że nie tylko wysłuchuje modlitw takich ludzi, ale także na nie odpowiada.

Dlatego nasze modlitwy nie powinny ograniczać się do naszych osobistych potrzeb. Powinny raczej koncentrować się na ustanowieniu silniejszej i bliższej więzi z Bogiem.

Samo wypowiadanie ustami w czasie Modlitwy nie wystarczy

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Bóg dał jasno do zrozumienia, że ​​same werbalne wyrazy miłości nie wystarczą, aby doprowadzić człowieka do stanu prawdziwego sługi Bożego. Można to raczej osiągnąć jedynie poprzez przestrzeganie przykazań Bożych. Stanie się tak, gdy człowiek ugruntuje taką wiarę, z której nigdy nie będzie mógł się wyłamać.

 Zatem nawet ci, którzy twierdzą, że ofiarowali wiele modlitw bez skutku, powinni dokonać introspekcji i sprawdzić, czy modlili się z całkowitą szczerością i postępowali sprawiedliwie, starając się zacieśnić swoją relację z Nim.

Niektórzy ustalają parametry swoich modlitw dla swoich osobistych potrzeb, uznając to za czynnik decydujący o skuteczności modlitw. Jeśli ich potrzeby są niezaspokojone, zaczynają kwestionować modlitwę, a nawet Boga. Ale to nie są cechy charakterystyczne prawdziwych sług Bożych. Dlatego zanim zakwestionujemy modlitwę, powinniśmy zadać sobie pytanie, czy wypełniamy przykazania Boże i jaki jest poziom naszej wiary.

Jak można osiągnąć prawdziwą modlitwę

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił na temat modlitwy, kim są prawdziwi słudzy Boga i w jaki sposób można osiągnąć prawdziwą modlitwę. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że przedstawi cytaty Obiecanego Mesjasza (as) na ten temat.

Kalif (aba) powiedział, że Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił, że nie ma wątpliwości, że Bóg wysłuchuje modlitw, ale warunkiem jest ustanowienie prawdziwej sprawiedliwości oraz jednoznaczne zaakceptowanie istnienia Boga. Tym samym wzmocnienie wiary w to, że Bóg ma władzę nad wszystkim. Wiara prowadzi do percepcji. Kiedy zostanie to osiągnięte, zobaczycie owoce swoich modlitw.

Nie może być tak, że wiara człowieka chwieje się przy najmniejszej przeciwności losu. Relacja między człowiekiem a Bogiem powinna przypominać relację dwóch prawdziwych przyjaciół. Są to bardzo podstawowe i fundamentalne warunki przyjęcia modlitwy.

Hudhur (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który stwierdza, że ​​powinniśmy rozwijać się do poziomu, w którym Bóg będzie mógł do nas przemówić. Można tego dokonać poprzez ustanowienie prawości i bojaźni Bożej, wiarę w istnienie Boga i tego, co niewidzialne oraz zaakceptowanie, że Bóg ma władzę nad wszystkimi rzeczami.

Jak zyskać pewność istnienia Boga

Kalif (aba) w dalszym ciągu cytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że jeśli ktoś pyta, skąd możemy wiedzieć, że Bóg istnieje, to odpowiedź kryje się w zacytowanym wersecie. Mianowicie, że Bóg mówi, że jest blisko. Wołając do Niego, możemy Go odnaleźć poprzez Jego odpowiedzi na nasze modlitwy.

Bogowie innych wyznań nie są blisko. Dlatego też, gdy ktoś woła do Boga ze szczerym sercem, może znaleźć Boga i zwiększyć swoją miłość do Niego. To, że odpowiada na modlitwy, jest rzeczywiście znakiem istnienia Boga.

Kalifatul Masih (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że widzenie znaków Bożych jest sposobem na rozpoznanie Boga. Jeśli jednak między człowiekiem a Bogiem pozostanie bariera, wówczas nie będzie on w stanie Go usłyszeć ani zobaczyć Jego znaków.

Rozwiązaniem jest zatem wzrost miłości do Boga i nawiązanie z Nim bliższej relacji.

Tak aby nie było barier i można było usłyszeć Boga oraz zobaczyć Jego znaki.

Hudhur (aba) w dalszym ciągu cytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że aby wzrastać w wierze, należy nie ustawać w ofiarowaniu modlitw. To dzięki modlitwom w człowieku zajdzie zmiana, która doprowadzi go ostatecznie do dobrego końca.

Kalifatul Masih (aba) powiedział, że to nie są tylko stare opowieści, to samo ma zastosowanie dzisiaj i istnieje wiele przykładów akceptacji modlitwy nawet dzisiaj. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że przedstawia różne przykłady akceptacji modlitw, które ludzie do niego piszą.

„Przegląd Religii” przeprowadził program [ God Summit ] na temat istnienia Boga, w którym wiele osób podzieliło się swoimi historiami na temat przyjęcia modlitwy. W rzeczywistości może to nastąpić poprzez przyjęcie modlitwy nawet tych, którzy są słabi w wierze. Bóg objawi swoją wielką moc, prowadząc ludzi do rozpoznania Go i pogłębienia swojej relacji z Nim.

Jego Świątobliwość (aba) w dalszym ciągu cytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że istnieje różnica pomiędzy zwyczajnym ofiarowywaniem modlitw a modlitwami odmawianymi po rozpoznaniu Boga. Samo szybkie ofiarowanie modlitw nie może stanowić prawdziwej modlitwy. Raczej prawdziwej mocy modlitwy doświadcza się wtedy, gdy już ugruntowano prawdziwe uznanie Boga. To przez modlitwę Bóg staje się tak blisko człowieka, jak blisko jest jego dusza.

Warunki modlitwy

Kalif (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który wyjaśnił, że prawdziwa modlitwa polega na powstrzymywaniu się i oddalaniu się od próżności i zła. Inną oznaką szczerości zanoszonych prawdziwych modlitw jest to, że modlimy się nie tylko w intencji siebie i swoich osobistych potrzeb, ale także o możliwość pogłębienia więzi z Bogiem. Prawdziwą modlitwę odmawia się wtedy, gdy osobę ogarnia stan żarliwości i płaczu w modlitwie. Ale nawet to można osiągnąć jedynie dzięki łasce Bożej. Dlatego też konieczna jest modlitwa o umiejętność modlitwy w jej najprawdziwszym znaczeniu.

Hudhur (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że prawdziwe warunki modlitwy są spełnione, gdy serce odzwierciedla to, co wypowiada język. Budząc się w nocy i deklarując przed Bogiem, że serce jest pod Jego kontrolą i prosząc o oczyszczenie serca, wtedy serce człowieka może się otworzyć. Co z kolei zaowocuje zdolnością do zanoszenia żarliwych modlitw.

Kiedy powstanie stan żarliwości i zaczną płynąć łzy, wówczas można samemu przekonać się, że jego modlitwy zostaną przyjęte. Uzyskuje się pewność, że nie jest konieczne, aby modlitwy zostały przyjęte co do joty. Dokładnie tak, jak o to proszą. Lecz w swojej nieskończonej wiedzy Bóg zapewni lub stworzy środki do tego, co najlepsze.

Kalif (aba) w dalszym ciągu cytował Obiecanego Mesjasza (as) . Powiedział, że osiągnięcie prawdziwych modlitw oraz prawdziwego połączenia z Bogiem wymaga ciągłego starania się i wysiłku. Ludzie nie są zmęczeni ciągłymi wysiłkami i mozołem w swoich doczesnych dążeniach. Dlaczego więc mieliby się męczyć w dążeniu do ustanowienia prawdziwej modlitwy i zbliżenia się do Boga?

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że najważniejszą modlitwą jest modlitwa o oczyszczenie z grzechu, ponieważ ostatecznie ona jest korzeniem wszelkiej modlitwy.

Kiedy ta modlitwa zostanie przyjęta i ktoś uwolni się od zła tego świata, wtedy stanie się czysty w oczach Boga. Dlatego należy kontynuować wysiłki w odmawianiu tej modlitwy, aż uzyska się pewność, że jest się czystym w oczach Boga. Kiedy tak się dzieje, Bóg zaspokaja inne potrzeby człowieka, nawet bez jego prośby.

Dlaczego należy się modlić, skoro wszystko jest z góry przeznaczone?

Kalifatul Masih (aba) w dalszym ciągu cytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że kto chce doświadczyć Boga, powinien się modlić.

Jeśli chodzi o to, dlaczego ofiarowanie modlitw jest konieczne, skoro Bóg już wie, co się stanie? Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił, że to, że Bóg wie, co się stanie. Nie oznacza, że ​​nie ma mocy, aby to zmienić. Dlaczego szukamy lekarstwa w momencie bólu głowy, skoro wiemy, że w pewnym momencie ból głowy sam minie?

Rzeczywistość jest taka, że ​​działania ludzi mogą przynieść rezultaty. Kiedy ktoś stara się i modli, wówczas Bóg również objawia swoje rezultaty. Zatem to, że Bóg wie, co się wydarzy, nie oznacza, że ​​nie może zmienić ostatecznego rezultatu dzięki modlitwom. Nawet jeśli konkretna modlitwa nie zostanie przyjęta dokładnie tak, jak się o to prosi, Bóg i tak ją wysłuchuje. Może się ona spełnić w postaci obdarowania przebaczeniem. Lub jej skutki będą widoczne albo w tym świecie, albo nawet w następnym.

Jednakże brak modlitwy powoduje, że na sercu pojawia się rdza. Człowiek zaczyna coraz bardziej oddalać się od Boga, co ostatecznie pozbawia go wiary.

Jednakże ofiarowując modlitwę, osiąga się czystość, połączenie z Bogiem, wstrzemięźliwość od zła i zdolność do ustanowienia wiecznej cnoty.

Apel o modlitwę za muzułmanów Ahmadi w Jemenie i Palestyńczyków

Jego Świątobliwość (aba) nawoływał także do modlitwy za więźniów Ahmadi w Jemenie Zwłaszcza za kobietę przetrzymywaną w bardzo okrutnych okolicznościach. Wykazuje się jednak wielką cierpliwością i hartem ducha. Niech Allah stworzy środki do ich uwolnienia. Niech Allah wyeliminuje podejrzenia, które powstały w umysłach przeciwników.

Kalif (aba) również nalegał, aby modlić się za Palestyńczyków. Niby mówi się, że zachodzi wiele zmian, jednak okoliczności ciągle się pogarszają. Przyjęto Rezolucja ONZ została przyjęta. Jednakże okrucieństwa nadal trwają. To pokazuje podwójne standardy mocarstw zachodnich. Załóżmy, że okrucieństwa miałyby zostać popełnione na ich uprzywilejowanych i sprzymierzonych narodach. Natychmiast nałożyliby sankcje na kraj dopuszczający się tego czynu. Jednakże na Izrael nie nałożono żadnych sankcji.

Faktycznie, niedawno Stany Zjednoczone bezwarunkowo zatwierdziły kilka miliardów dolarów pomocy dla Izraela. Jednak zatwierdzili jedynie kilka milionów dolarów pomocy dla Palestyny. I to pod warunkiem, że nie podejmą kroków prawnych przeciwko Izraelowi. Nie udadzą się również na żadne forum, na którym mogliby wypowiadać się przeciwko Izraelowi. Czego zatem można oczekiwać od takich osób? Jedyne, co możemy zrobić, to się modlić. To Allah Wszechmogący może wybawić uciśnionych od ich prześladowców. Niech Allah obdarzy nas możliwością modlitwy za uciśnionych.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij