Ramadan i Koran - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Ramadan i Koran

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Zrozumienie doskonałości i piękna Świętego Koranu

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta’ałłuz i Sury al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że przechodzimy przez Ramadan, miesiąc, który wprowadza duchową atmosferę, tak jak powinien w Bożej wspólnocie.

Zastanawianie się i rozmyślanie nad Świętym Koranem

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w tym miesiącu zwrócono większą uwagę na oddawanie czci, post i recytację Świętego Koranu. Miesiąc Ramadan i Święty Koran mają wyraźny związek, jak Bóg Wszechmogący stwierdza w Świętym Koranie:

„Miesiąc Ramadan jest tym, w którym Koran został objawiony jako przewodnictwo dla ludzkości z wyraźnymi dowodami przewodnictwa i roztropności (…)”. ( Święty Koran, 2:186 )

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że według niektórych przekazów, 24 dnia Ramadanu Prorok (saw) otrzymał pierwsze objawienie koraniczne. Zapisano również, że w tym miesiącu anioł Gabriel powtarzał Święty Koran ze Świętym Prorokiem (saw). Dlatego, szczególnie w tym miesiącu, powinniśmy skupić się na recytowaniu i słuchaniu Świętego Koranu i jego komentarza. Programy w tym zakresie dostępne są również na  MTA, z których każdy powinien skorzystać.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedy czytamy Święty Koran wraz z jego tłumaczeniem i komentarzem, wtedy możemy wprowadzić w życie nauki Koranu i przyjąć je. Dlatego powinniśmy skupić się na tym szczególnie w tym miesiącu, a także skorzystać z różnych lekcji na temat Świętego Koranu organizowanych w meczetach w tym miesiącu.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że podczas  ostatnich kazań podkreślał doskonałość i piękno Koranu w świetle nauk (as) Obiecanego Mesjasza. Ważne jest, aby każdy ich słuchał i rozmyślał nad nimi, aby mogli czerpać prawdziwe błogosławieństwa i nagrody związane ze Świętym Koranem. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że będzie nadal wspominał o doskonałości i pięknie Koranu w świetle pism Obiecanego Mesjasza (as).

Święty Koran jest jedynym trwałym prawem

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Święty Koran jest ciągłym i trwałym  szariatem  (prawem). Boże nauki są dwojakiego rodzaju. Te, które mają zastosowanie we wszystkich czasach, oraz inne, które są specyficzne dla określonych czasów lub przypadków, chociaż te również są wiecznymi naukami, takimi jak nauki o poście lub skracaniu modlitw podczas podróży. Lub istnieje nauka o nakryciu głowy, która obowiązuje, gdy kobiety opuszczają dom, jednak we własnym domu kobiety nie muszą jej nosić. W ten sposób Święty Koran jest kompletną i wieczną nauką, w przeciwieństwie do innych pism świętych, które nie posiadają tej samej wiecznej i uniwersalnej natury w swoich naukach.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że nauki Koranu obejmują wszystkie warunki. Na przykład w odniesieniu do podanego przykładu dotyczącego zasłony niektórzy podnoszą zarzut, że w obecnych czasach zasłona nie jest już potrzebna. Jednak nawet organizacje kobiece i inne zaczęły zdawać sobie sprawę i wyrażać, że mieszanie się mężczyzn oraz kobiet stwarza problemy i że powinna istnieć jakaś forma separacji.

Pieczęć ksiąg dla całej ludzkości

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że celem jego przyjścia było odrodzenie islamu, a nie przyniesienie nowego prawa lub nauk, czy też nowego pisma świętego. Prawo Świętego Proroka (saw) jest kompletne i teraz nie można wprowadzić nowego prawa. Święty Koran jest Pieczęcią Ksiąg. Nauki Świętego Koranu nie są przestarzałe, raczej jego błogosławieństwa nadal manifestują się przez cały czas.

Obiecany Mesjasz (as) został zesłany, aby ludzie mogli lepiej zrozumieć Święty Koran i poznać tę rzeczywistość.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że objawienie jest zgodne z siłą i zdolnościami osoby, której zostało objawione. Ponieważ siła i zdolności Świętego Proroka (saw) były ogromne, takie same były objawione mu nauki w formie Świętego Koranu.

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że nauki Świętego Koranu są nieograniczone i odnoszą się do wszystkich czasów i wszystkich ludzi. W Świętym Koranie jest powiedziane:

„I nie ma takiej rzeczy, nad której ilością nie sprawowalibyśmy pieczy. A nie zsyłamy tego, chyba że w określonej ilości.” ( Święty Koran, 15:22 )

Celem Świętego Koranu była reformacja we wszystkich czasach, przekształcenie ludzi ze stanu bestii w stan człowieczeństwa, a następnie uczynienie ich pobożnymi ludźmi. Ponieważ stan innych wyznań i narodów pogarszał się, Święty Prorok (saw) ogłosił zgodnie z Bożym objawieniem:

,,Powiedz: ,,O ludzkości, naprawdę jestem Posłańcem do was wszystkich od Allaha (…).’’  ( Święty Koran, 7:159 )

Dlatego konieczne było, aby Święty Koran zawierał wszystkie te nauki, które zostały również objawione poprzednim posłańcom, ponieważ Święty Koran był przeznaczony dla wszystkich ludzi, a nie tylko dla określonego ludu, jak na przykład Ewangelia, w której Jezus (as) powiedział, że został posłany tylko do zagubionych owiec z domu Izraela. Teraz nie pozostaje żadne prawo oprócz tego, które zostało objawione Świętemu Prorokowi (saw).

Cuda i proroctwa Świętego Koranu

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Święty Koran zachowuje w sobie również piękne nauki poprzednich nauk. Pierwszym cudem Świętego Koranu są jego wzniosłe nauki. Drugim cudem są proroctwa, które się w nim znajdują. Na przykład, kiedy cały naród był przeciwko niemu, Święty Prorok (saw) prorokował zgodnie z Bożym objawieniem:

„Ten lud zostanie wkrótce pokonany i odwróci się plecami w ucieczce.” ( Święty Koran, 54:46 )

Było to w czasie jego pobytu w Mekce, kiedy Święty Prorok (saw) znajdował się w skrajnych trudnościach i nic nie wskazywało na jakiekolwiek zwycięstwo. Jednak proroctwo to spełniło się na przykład w bitwie pod Ahzab, kiedy wróg odwrócił się plecami i uciekł przed muzułmanami.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że każde przykazanie Świętego Koranu jest pełne mądrości i służy celowi. Święty Koran nieustannie radzi, aby wraz z wiarą ludzie postępowali z mądrością, wiedzą i zrozumieniem. Na przykład w Ewangeliach mówi się o koncepcjach trójcy i zadośćuczynienia, że ​​nie można ich w pełni zrozumieć, ale należy je po prostu zaakceptować. I odwrotnie, w Świętym Koranie jest powiedziane:

,,W stworzeniu niebios i ziemi oraz w przemienności nocy i dnia są zaiste, Znaki dla ludzi rozumnych, tych którzy pamiętają o Allah stojąc, siedząc i kładąc się na boku, jak i zastanawiają się nad stworzeniem niebios i ziemi i powiadają:,, Panie nasz, nie  stworzyłeś tego wszechświata na darmo. Tyś jest Święty, więc uchroń nas przed karą Ognia.” ( Koran, 3:191-192 )

To wyraźnie pokazuje, że islam zachęca ludzi do używania intelektu i zrozumienia w celu zastanowienia się.

Księga chroniona przez Boga

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Obiecanego Mesjasza (as), który stwierdził, że Święty Koran jest księgą chronioną, jak stwierdza Bóg:

„To rzeczywiście jest szlachetny Koran, zawarty w dobrze zachowanej Księdze, której nie dotknie nikt z wyjątkiem tych, którzy są oczyszczeni.” ( Święty Koran, 56:78-80 )

Dlatego Święty Koran jest zachowany, a ci, którzy go rozumieją i wprowadzają w życie, będą czerpać z niego błogosławieństwa i nagrody. Należy jednak pamiętać, że do jej ukrytych skarbów i wiedzy mogą sięgnąć tylko prawi i czyści.

Dlaczego Święty Koran jest nazywany „Przypomnieniem”

Jego Świątobliwość (aba) dalej zacytował Obiecanego Mesjasza (as) który powiedział, że Święty Koran został nazwany „przypomnieniem”, ponieważ przypomina o wewnętrznych zdolnościach i cechach. Święty Koran przypomina nam o ich ukrytych zdolnościach, które mają objawiać się w różnych przypadkach, takich jak uprzejmość, odwaga, złość, zadowolenie itp. Święty Koran przypomina nam o tych naturalnych cechach, które posiadamy i reguluje je we właściwy sposób, aby je zmaksymalizować i osiągnąć pełny potencjał. Jest to kolejne światło, w którym powinniśmy czytać Święty Koran. W czasach, gdy tworzone są niemoralne i sprzeczne z naturą prawa, a natura ludzka jest wypaczana, konieczne jest zastanowienie się nad Świętym Koranem, ponieważ może on uratować młodych i starych przed degradacją głoszoną przez społeczeństwo pod pozorem „wolności”.

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Święty Koran przypomina również o duchowym świetle, które posiada w sobie podczas czytania. Objawiając Święty Koran, Bóg dokonał cudu, dzięki któremu człowiek może rozpoznać Boże i duchowe rzeczywistości, których nie był świadomy. Jednak to niefortunne, że niektórzy postrzegają Koran jedynie jako zbiór historii, podczas gdy został objawiony, aby przypomnieć ludziom prawdy, które zostały utracone na świecie. W ten sposób Święty Prorok (saw) przepowiedział czasy, kiedy ludzie będą  recytować Świętego Koranu, ale nie zejdzie on niżej niż ich gardła, co oznacza, że ​​nie wprowadzą go w życie w najmniejszym stopniu. Właśnie tego jesteśmy dziś świadkami. Jednak Święty Koran jest przypomnieniem, a w tej epoce Obiecany Mesjasz (as) otrzymał zadanie zwrócenia uwagi świata na to przypomnienie, czyli Święty Koran. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jako Ahmadi powinniśmy nieustannie analizować siebie, aby zobaczyć, w jakim stopniu postępujemy zgodnie ze Świętym Koranem.

Prawdziwa wiedza osiągnięta poprzez Święty Koran

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Święty Koran odkrywa rzeczywistość i prawdę, które następnie poszerzają ludzkie zrozumienie i zakres myślenia, zarówno w sprawach odnoszących się do duchowości, jak i w sensie doczesnym. Święty Koran stara się odkryć prawdziwą wiedzę, która umożliwia pogłębienie zrozumienia Boga, co z kolei zwiększa miłość do Boga i pewność co do Niego. Uświadomiwszy sobie prawdy Świętego Koranu, można osiągnąć pozycję uczonego wśród ludu Świętego Proroka (saw) , którego przyrównał do proroków Dzieci Izraela.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jak powiedział Obiecany Mesjasz (as) , muzułmanie odeszli od nauk Świętego Koranu i pozostają muzułmanami tylko z nazwy.

Nawet poprzez klipy w mediach społecznościowych wyraźnie widać, że ludzie, nawet uczeni, są całkowicie pozbawieni prawdziwej wiedzy o islamie, jego historii i naukach. To duchowni zwodzą ludzi na manowce. Niech Allah chroni nas przed tymi złoczyńcami. W czasie Ramadanu, a nawet po nim, niech Wszechmogący Allah pozwoli nam zrozumieć, uczyć się i postępować zgodnie ze Świętym Koranem. Niech Allah Wszechmogący chroni nas przed brudem tego świata. Jego Świątobliwość (aba) wezwał wszystkich do skupienia się na modlitwach podczas Ramadanu i modlił się, aby Allah chronił wszystkich Ahmadi na całym świecie. Ci, którzy w oczach Boga nie mogą już być zreformowani, niech On uczyni z nich przykład, aby ludzie, którzy ich zobaczą, przylgnęli do nauk Boga. Jego Świątobliwość (aba) zaapelował o modlitwę za stan świata i modlił się, aby pozostał bezpieczny od nieszczęść wojny.

Modlitwy pogrzebowe

Następnie Jego Świątobliwość (aba) ogłosił pogrzeby następujących zmarłych członków:

Munawar Ahmad Khurshid

Munawar Ahmad Khurshid, niezwykle pokorny misjonarz, służył przez długi czas i oddał sprawiedliwość swojej służbie. Dzieci, które urodziły się jego rodzicom zachorowały w młodym wieku i odeszły. Kiedy urodził się, jego dziadek, będący towarzyszem Obiecanego Mesjasza (as), zdecydował, że to dziecko będzie poświęcone służbie wiary. To właśnie po tym, mimo zachorowania, został cudownie uzdrowiony.

Jego teść widział we śnie, że stoi na minarecie i że przynosi chwałę tej Wspólnocie oraz że będzie to kontynuował. Służył w Pakistanie, Gambii i Senegalu. Następnie z powodu choroby przeniósł się do Wielkiej Brytanii. Bez względu na to, gdzie był, służył z wielką pasją. Pełnił również funkcję profesora w Instytucie Języków i Teologii Ahmadiyya w Wielkiej Brytanii.

Wielu przyjęło Ahmadiyyat dzięki jego staraniom, w tym 14 posłów do parlamentu w Senegalu, dzięki czemu Czwarty Kalif (rh) nadał mu tytuł Zwycięzcy z Senegalu. Odwiedził również Hiszpanię, gdzie dokonał wspaniałej pracy, dzięki której więcej ludzi przyjęło Ahmadiyyat. Pozostawił żonę, trzy córki i trzech synów. Pomimo trudnych warunków panujących w Afryce, potrafił być skuteczny w swojej pracy dzięki szczególnej zdolności nawiązywania kontaktów i relacji z ludźmi. Aby wykonać swoją pracę, pokonywał na motocyklu duże odległości po dziurawych drogach, nie zważając na trudy podróży ani nawet doznane po drodze obrażenia. Następnie w przypadkach, gdy motocykl nie był dostępny, pokonywał duże odległości na wózku ciągniętym przez osła. Mieszkańcy odległych wiosek wciąż czule wspominają, jak odwiedzał ich po długich i trudnych podróżach.

Pełnił również funkcję Amira Senegalu. Pracował aż do swoich ostatnich dni z wielkim oddaniem i był żarliwie posłuszny Kalifatowi. Jego Świątobliwość (aba) zaświadczył, że sam był tego świadkiem i że pomimo swojej choroby, od razu podejmował się każdej powierzonej mu pracy. Nakazywał innym, aby zawsze utrzymywali silną więź z Kalifatem, wraz z ofiarowaniem Tahadżdżud  [dobrowolnych modlitw przed świtem], co sam regularnie robił. Był tak kochany w Senegalu, że jego modlitwę pogrzebową zaocznie odmawiano w różnych miejscach w całym kraju.

Nawet w szczytowym momencie swojej choroby, kiedy codziennie był dializowany, w upalne dni ustawiał na zewnątrz stół z wodą i literaturą, oferując je przechodzącym obok ludziom. Dlatego bez względu na okoliczności pozostał oddany propagowaniu przesłania islamu Ahmadiyyat. Posiadał zdolności nauki języków. W Wielkiej Brytanii studiowało trzech studentów z Gambii, każdy pochodził z innego plemiona, ale w swoich plemiennych językach nie mogli porozumieć się nawzajem, jednak on mógł zrozumieć wszystkie trzy ich języki. Jego Świątobliwość (aba) zaświadczył o jego wielkiej pasji do propagowania przesłania islamu Ahmadiyyat, pozostając przy tym niezwykle skromnym. Kiedy Jego Świątobliwość (aba) poprosił go, aby udał się do Hiszpanii w celu rozpowszechnienia orędzia, udał się tam bez żadnych wymówek. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby ta Wspólnota nadal otrzymywała tak lojalnych i oddanych misjonarzy, którzy bezinteresownie wykonują swoją służbę. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah wywyższył jego stanowisko.

Ikbal Munir

Iqbal Munir, który służył jako misjonarz w Pakistanie i niedawno zmarł. Służył w Pakistanie i Sierra Leone. Pomimo choroby serca służył z wielką pasją i oddaniem. Był szczery i miał dobre relacje ze wszystkimi. Pozostawił żonę i trzech synów. Był kochany przez wszystkich i bardzo kochał Kalifat. Był bardzo miły i pracowity. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah udzielił mu przebaczenia i miłosierdzia oraz wywyższył jego pozycję.

Syeda Nusrat Jahan Begum

Syeda Nusrat Jahan Begum żona niedawno zmarłego derwisza Mian Abdul Azim z Qadian. Od dłuższego czasu leżała przykuta do łóżka. Z wielką cierpliwością znosiła trudności. Regularnie ofiarowywała modlitwy i nauczała innych Świętego Koranu. Miała pasję służenia innym. Miała szczególną miłość do kalifa. Ma czterech synów i córkę. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah udzielił jej przebaczenia i miłosierdzia oraz podniósł jej pozycję.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że po modlitwie piątkowej odmówi modlitwy pogrzebowe za tych zmarłych członków.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions

Udostępnij