Szlachetny Koran - Wypowiedzi Obiecanego Mesjasza - Cud Koranu
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Szlachetny Koran – Wypowiedzi Obiecanego Mesjasza

Obiecany Mesjasz i Mahdi
Szlachetny Koran

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:   – Szlachetny Koran

Szlachetny Koran to komnata pełna skarbów, lecz tylko nieliczni mają tę świadomość” (Malfoozat Vol. 2: s. 344)

„Szlachetny Koran jest tak znakomity, że żadna księga nie może go w jego wspaniałości przewyższyć. Jest on Al-Hakam, księgą wyroków ostatecznych, jest Al-muhaima, esencją wszelkich wskazań. W Koranie można odnaleźć wszelkie argumenty, które mogłyby być wymagane. Jest Księgą, która w proch rozbiła samo serce potęgi nieprzyjaciela, księgą która obejmuje wszystko aż do głębi i zawiera wiadomości o tym, co było i co będzie. Jest ona bowiem światłem Boga Wszechmogącego.” (Roohani Khazain Vol. 16: Khutba llhamiya, s. 103)

Najwspanialszy cud Świętego Koranu

„Niech będzie wiadome, że najwspanialszym cudem Świętego Koranu jest to bezgraniczne morze najgłębszej mądrości – owe niewzruszone fakty, owe drogi tak bogatej filozoficznie koranicznej wiedzy – które możemy jasno pokazać wszystkim narodom i ludom różnych języków, Hindusom, Persom, Europejczykom czy Amerykanom, niezależnie od kraju, w którym mieszkają. Cud koraniczny jest w możności uczynić, iż będą niemi i bezbronni. Głębia znaczeń Świętego Koranu ujawniana jest odpowiednio do potrzeb zmieniających się czasów i stoją owe znaczenia na straży jako dobrze uzbrojeni żołnierze, broniąc się przed insynuacjami i oszczerstwami pojawiającymi się w każdym wieku. Gdyby Szlachetny Koran był – w obszarze faktów oraz wyższej rzeczywistości – ograniczony w swym zasięgu, nie mógłby być wtedy uważany za doskonały cud.” (Roohani Khazain Vol. 3: Izala-e-Auham, s. 255)

„Szlachetny Koran jest to cud, który nie ma w sobie podobnych ani teraz, ani nie będzie miał sobie podobnych w przyszłości. Czas jego wspaniałości i szczodrości trwa wiecznie. Zawsze czasie pozostaje on równie jasny i promieniejący, jak w czasach Świętego Proroka islamu, niech pozostanie z nim pokój. Trzeba także pamiętać, że mowa człowieka jest odpowiednia do stopnia jego stanowczości, zdolności i zdecydowania. Im większe są jego zdolności i zdecydowanie, im silniejsza motywacja, tym wyborniejsza jest jego mowa. Tak samo jest w przypadku objawionego Słowa Bożego. Im większe są zdolności odbiorcy objawienia, tym wyższa okazuje się jakość Słowa Bożego. Odpowiednio do stopnia stanowczości Świętego Proroka, jego zdolności ideterminacji, objawienie przez niego otrzymane było najwyższego rzędu. Nie może przeto urodzić się nikt taki, kto dorównałby mu pod tym względem.” (Malfoozat Vol. 3, s. 57)

„Mówimy prawdę i nie możemy tego zaprzestać: Gdyby Święty Prorok, niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo Ałłaha, nie został wybrany, i Szlachetny Koran nie zostałby objawiony – a ich potężne właściwości były poświadczone przez naszych ojców i mistrzów duchowych w przeszłości i dziś także je widzimy – byłoby nam bardzo trudno, tylko na mocy tekstów biblijnych uznać Mojżesza, Jezusa i innych wcześniejszych proroków za należących do owych pobożnych i prawych ludzi, których Bóg w swej łasce przeznaczył na proroków. Musimy uznać tę duchową łaskę Świętego Koranu, iż wciąż objawia on nam swe światło i właśnie dzięki temu światłu przekonał nas o prawdzie wcześniejszych proroków. A łaska ta okazana została nie tylko nam, lecz także i wszystkim prorokom, którzy pojawili się od czasów Adama do Jezusa (pokój niech będzie z nimi) przed zesłaniem Świętego Koranu.” (Roohani Khazain Vol. 1: Braheen-e-Ahmadiyya, przyp. s. 290)

Nauki Koranu są całkowicie wolne od zafałszowań, bałwochwalstwa czy kultu stworzenia

„Wśród wszystkich istniejących dzisiaj Ksiąg objawionych, jedynie Szlachetny Koran ma tę własność, iż twierdzenie o jego Boskim pochodzeniu oparte jest na niepodważalnych argumentach. Koraniczna nauka o zbawieniu odpowiada dokładnie nakazom prawdy i ludzkiej natury. Proponowane przez Koran doktryny są doskonałe iw całości opierają się na silnych, nie dających się odrzucić dowodach. Jego nakazy oparte są na samej prawdzie. Jego nauki są całkowicie wolne od zafałszowań, bałwochwalstwa czy kultu stworzenia. W Księdze tej widzimy ogromne pragnienie ukazania Jedności i Wielkości Boga, ukazania doskonałości przymiotów Jednego iJedynego Boga. Jest to Księga posiadająca tę szczególną własność, że wypełniona jest w sposób czysty i całkowity nauką o Jedności Boga oraz nie dopuszcza, aby zarzucano Świętemu Stwórcy jakąkolwiek skazę, wadę czy niedociągnięcie. Koran nie chce żadnej doktryny narzucać siłą. Przeciwnie, wszystko co przedstawia, zostaje poprzedzone argumentami i logiką w celu ustalenia prawdy. Swoje cele i znaczenia popiera mocnymi argumentami i wyraźnymi dowodami. Przedstawiając jasne argumenty dla wyjaśnienia zasad, które głosi, prowadzi człowieka do głębokiej wiedzy i pełnego zrozumienia rzeczywistości. Dzięki przejrzystemu wykładowi usuwa braki, niejasności i niedoskonałości istniejące w ludzkich przekonaniach, praktykach, słowach iczynach. Uczy też, jak pielęgnować w człowieku ludzkie wartości. Stawia czoła wszelkiemu zepsuciu z siłą nie mniejszą niż ta, którą to zepsucie w dzisiejszym świecie prezentuje. Nauki Koranu są proste, silne i dobrze wyważone, tak jakby były zwierciadłem ukazującym samą naturę i prawdziwe oblicze prawa natury. Jest to światło słońca dla wewnętrznego oka i wrażliwości serca.” (Roohani Khazain Vol. 1: Braheen-e-Ahmadiyya, ss. 81-82)

Udostępnij