Dżelsa Salana Niemcy 2015: Dążenie do rewolucyjnej samoreforamcji
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Dżelsa Salana Niemcy 2015: Dążenie do rewolucyjnej samoreforamcji

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Z łaski  Boga, w Niemczech, rozpoczęła się dziś Dżelsa Salana. Gdziekolwiek na świecie siedzibę ma Dżama’at Ahmadiyya tam Dżelsa Salana jest ważną częścią programów Dżama’at.

Był czas, kiedy trudno było niektórym ludziom, nawet tym mieszkającym w Indiach, aby pozwolić sobie na podróż do Qadian na Dżelsa Salana. W związku z tym Obiecany Mesjasz (as) wezwał Ahmadi, aby w ciągu roku zaoszczędzili pieniądze by być w stanie pokryć koszty podróży do Qadian na Dżelsa. W dzisiejszych czasach liczba samochodów, jakie posiadają Ahmadi mieszkający w rozwiniętych krajach jest tak duża, że ​​organizatorzy Dżelsa muszą dokonać starannych ustaleń parkingowych. Przodkowie wielu uczestników dzisiejszej Dżelsa podróżowali na Dżelsa w trudach, ale czy ktoś dziś czuje wdzięczność wobec Boga za wygodę i dobrobyt, jakie posiadamy i czy z kolei uważamy, że wzmacnia to naszą wiarę? Czy możemy porównać poziom wiary i łączności z Bogiem do tej, jaką mieli nasi przodkowie? Niektórzy z naszych starszych, którzy żyli w czasie Obiecanego Mesjasza (as), którzy przyjęli go i chcieli go odwiedzić, nie mogli tego uczynić z powodu ograniczeń finansowych. Podczas gdy dzisiaj ludzie podróżują, na własny koszt, z zagranicy, na Dżelsa, w których uczestniczy sługa i Kalifa Obiecanego Mesjasza (as). W dodatku, poszukiwacze prawdy, ci, którzy nie przyjęli jeszcze Ahmadiyyat, podróżują również z różnych krajów, aby wziąć udział w Dżelsa.

Podczas gdy jest to pocieszające, że wszystko zmieniło się na lepsze, a przesłanie Boga rozprzestrzenia się szybko po całym świecie, to rodziny starszych powinny zastanowić się nad sobą, jak wyglądają oni w odniesieniu do łączności z Bogiem, wiary i przestrzegania wszystkich Bożych przykazań. Jeśli w tej sprawie, następuje pogorszenie to jest to powodem do niepokoju. Może powiodło się nam w sprawach ziemskich, ale być może nasz stan duchowy dzwoni pustką. Czasami człowiek jest tak pochłonięty w doczesności, że kończy na kolanach szatana i przybycie na Dżelsa staje się zwykłym rytuałem. Należy podjąć wszelkie wysiłki w celu identyfikacji własnych słabości podczas Dżelsa i dołożyć starań, aby stać się lepszymi. Powinniśmy modlić się, abyśmy ani my, ani nasze następne pokolenie nigdy nie stali się przyczyną Bożego gniewu.

Dżama’at stale rozwija się, ponieważ Bóg otwiera serca i pozwala ludziom przyłączyć się do Wspólnoty. Niechaj ci, którzy łączą się z Dżama’at, aby szlifować swoją wiarę, również spełniali wymagania dotyczące uczestniczenia w Dżelsa!

Obiecany Mesjasz (as) powiedział nam, że celami Dżelsa Salana było rozwinięcie więzi z Bogiem, życie według Bożych przykazań, wywiązywanie się z obowiązków wobec swoich braci i głoszenie przesłania Boga na świecie. Wszystko to wymaga poczucia poświęcenia. Dżelsa Salana nie jest zgromadzeniem świata materialnego i nie jest źródłem osiągnięcia celów doczesnych. Ludzie przyjeżdżający na Dżelsa powinni angażować się w rozpamiętywaniu Boga przez cały czas. Rozpamiętywanie Boga na poziomie indywidualnym ma również znaczenie społeczne, ponieważ korzysta z tego jednostka jak i Dżama’at. Inną zaletą pamiętania o Bogu jest to, że przyciąga ono uwagę innych do angażowania się w nią, a nie spędzania czasu na próżnych pogawędkach. Dzięki łasce Bożej, praktyki powstałe podczas Dżelsa odciskają swoje piętno na jakiś czas i kiedy człowiek skupia się na nich, piętno to może trwać przez dłuższy czas. Dni Dżelsa powinny być spędzone w taki sposób, w jaki wyjaśnił nam to i oczekiwał od nas tego Obiecany Mesjasz(as). Powinniśmy wzmocnić więź z Bogiem i wypełnić serca miłością do stworzenia Bożego. W czasie Dżelsa usunięte powinny zostać wszelkie nieporozumienia powstałe pomiędzy ludźmi. Jedynie wtedy, gdy stworzymy połączenie z Bogiem, będziemy w stanie zanieść Jego przesłanie innym w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Jednak wszystkie te ścieżki wymagają wytrwałości.

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że ten świat jest tymczasowy i pewnego dnia skończy się. Tak jest on zaprojektowany. Dlatego też powinniśmy dążyć do zrozumienia i łączenia się z Bogiem. Jeśli poruszymy się trochę ku Bogu, Jego ruch ku nam będzie większy, jednak pierwszy krok musi być wykonany przez nas. Niektórzy ludzie skarżą się, że próbowali wszystkiego od Salat po Post i inne formy kultu oraz ćwiczeń duchowych, ale nic nie osiągnęli. To wypływa z podejrzliwej natury. Jest to niemożliwe dla Boga, aby zmarnować coś, co jest uczynione szczerze dla Niego i nie nagrodzić tego na tym świecie. Jeśli nasze praktyki skierowane będą w poszukiwaniu zadowolenia Boga, wtedy będziemy zbierać Boże łaski. Powinniśmy spróbować wyjść z ciemności materializmu i szczerze dążyć do zadowolenia Boga.

Jest to dla nas łaską Boga, że posyła On na ten świat Swoich wybranych, drogich ludzi i jest to zaiste nasze szczęście, że przyjęliśmy tego Jednego, którego Bóg posłał w tym wieku. Przyszedł i nauczał nas o obowiązkach wobec Boga i obowiązkach wobec stworzenia Bożego oraz zwrócił naszą uwagę, abyśmy unikali indywidualnego i społecznego grzechu. Jeśli, podejmując bai’at, nie skupiamy się na tych kwestiach to nie wypełniamy naszej odpowiedzialności. Prorocy Boga przyszli na ten świat, aby przynieść rewolucyjne zmiany. Bóg pokazał Obiecanemu Mesjaszowi (as) w wizji, że tworzy on nową ziemię i nowe niebo, a następnie Bóg mówi mu, aby stworzył nowego człowieka. To zaiste było przejawem rewolucyjnych zmian, do jakich miał on doprowadzić.

Doskonały pokaz tworzenia nowej ziemi i nowego nieba był oczywiście przedstawiony przez Proroka (saw). Przyszedł do ludzi, którzy nie mieli pojęcia o Jednym Bogu i za pomocą rewolucyjnych zmian przyniósł kult Jednego Boga, który dla tych ludzi stał się pokarmem. Kobiety w tym czasie również prześcigały się w czczeniu Boga. Jedna z nich miała zawieszoną pod sufitem linę, która budziła ją, kiedy nadchodził czas modlitwy. Towarzysze oferowali swoją własności innym, którzy podupadali, preferując ciężką pracę, aby zarobić na życie. Wykazywali również niesamowite przykłady uczciwości. Wszystko to spowodowane było rewolucyjnymi zmianami przyniesionymi przez Proroka (saw). Doprawdy, uhonorował on kobiety i ustanowił ich prawa oraz dał im status w społeczeństwie, w którym go nie miały.

Hadhrat Musleh Maud (ra) porównał dzisiejsze społeczeństwo do społeczeństwa tamtych czasów. Powiedział, że w dawnych czasach, mężczyźni prześladowali oraz obrażali kobiety i uznawali to za uzasadnione. Mężczyźni nadal nękają kobiety, nawet w Europie, gdzie wolność jest bardzo celebrowana. Różnica pomiędzy dawnymi czasami i teraźniejszością jest taka, że pomimo obrażania i fizycznego nękania kobiet, mężczyzna teraz wie, że nie jest to uzasadnione. Tak więc jego praktyka jest taka sama, choć jego świadomość zmieniła się.

Prorok (saw) przyniósł rewolucyjne zmiany we wszystkich dziedzinach i w każdej sferze. Było to zaiste wielkim cudem, spowodowanym przez niego, gdy ludzie, którzy nie byli pobożni, stali się głęboko pobożnymi. To była nowa ziemia i nowe niebo, które powstały po jego przyjściu. W tych czasach Bóg poprosił sługę Proroka (saw), aby ten stworzył nową ziemię i nowe niebo. Czy stan ludzi dzisiaj jest taki sam jak tych, którzy żyli wokół Proroka (saw)? Z pewnością nie. W rzeczywistości, wydaje się, że ta przed islamska ignorancja powróciła i dlatego, zgodnie ze Swoją obietnicą, Bóg posłał Obiecanego Mesjasz (as). Był czas, kiedy islam praktykowany był w całej okazałości, ale dziś muzułmanie kłaniają się grobom. Nadal wyznają: „Nie ma Boga prócz Allaha …”, ale teraz nie budzi to w nich żadnych pozytywnych zmian, ponieważ nie rozumieją sensu tej treści. Są muzułmanami tylko z nazwy. Istnieje wśród nich wielu, którzy wyznają pięć razy dziennie, że są sługami Boga, ale ich praktyki są bałwochwalczymi. W Pakistanie wielu wykształconych ludzi odwiedza sanktuaria Pirs (święci ludzie) w bałwochwalczy sposób. W imię islamu powstają ekstremistyczne grupy i organizacje, którzy wydają się znać tylko jedno słowo- dżihad, które także przedstawiane jest w błędnym kontekście, co zniechęca ludzi do religii. W takim czasie kluczowe było pojawianie się Mesjasza i ukształtowanie przez niego nowej ziemi i nowego nieba, co zaiste zademonstrował.

Ktoś kiedyś zapytał byłego złodzieja o znak Obiecanego Mesjasza (as). Człowiek ten odpowiedział, że sam był znakiem, ponieważ jego życie zmieniło się od czasu zaakceptowania Obiecanego Mesjasza (as). Doprawdy, Obiecany Mesjasz (as) stworzył w tym wieku nowe niebo i nową ziemię i przekształcił życie setek tysięcy, demonstrując tym, że nowa ziemia i nowe niebo mogą być stworzone. Jednakże jego wizja zwraca również uwagę jego Dżama’at, aby pokazać, jakie wysiłki i starania czynią w tym zakresie po podjęciu bai’at. Czy próbujemy osiągnąć poziom nowej ziemi i nowego nieba, jaki naśladowali ​​towarzysze przyjmując prawdziwe nauki islamu? Czy nasze dusze pobudzone są przez pozytywne zmiany, co skłoniłoby ludzi do powiedzenia, że naśladujemy nową ziemię i nowe niebo? Jeśli chcemy zademonstrować nową ziemię i nowe niebo ukształtowane przez Obiecanego Mesjasza (as) to największym tego dowodem powinien być nasz indywidualny przykład! Nasza wiara w Obiecanego Mesjasza (as) nie powinna być ograniczony do kreda, ale pozytywna zmiana w naszych praktykach powinna być oczywista.

Hadhrat Musleh Maud (ra) powiedział, że oznaki Obiecanego Mesjasza (as) są dwojakiego rodzaju. Spełnienie jednego rodzaju z nich jest z Bogiem, podczas gdy drugi rodzaj jest również miarą naszego wkładu i będzie zrealizowany poprzez nas. Doprawdy, powinniśmy podnieść poziom naszych starań dla ich realizacji.

Jest wiele kwestii, które rozumieją tylko prorocy Boga. Po 1400 latach Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił wiele kwestii, które już istniały, ale muzułmanie nie zrozumieli je prawidłowo. Na przykład kwestia prawdziwości wszystkich religii świata w ich oryginalnej formie i ich zniekształcenie w późniejszych etapach. Budda, Zoroaster i Kriszna byli prawdomówni. Ludzie, którzy podążają za poprawnymi naukami swoich przywódców są w lepszej pozycji niż reszta. Obiecany Mesjasz (as) objaśniał, że nauczania wszystkich wcześniejszych proroków Bożych był przeciwne szatanowi. Gdyby było inaczej, nikt nie podążałby za nimi. Ten punkt wspomniany jest Koranie.

Dzisiejsi muzułmanie przyznają, że wszystkie religie świata są oparte na prawdzie i chociaż nie akceptują Obiecanego Mesjasza (as), z przyjemnością informują ludzi innych religii, że islam akceptuje założycieli ich wyznań. Niektórzy muzułmanie potwierdzają obecnie kwestię śmierci Jezusa (as), która jest częścią nowej ziemi i nowego nieba, ukształtowane przez Obiecanego Mesjasza (as).

Następnie są kwestie, które musimy umieścić w praktyce. Ukształtowaliśmy nowe niebo zmieniając naszą wiarę, akceptując Ahmadiyyat i podejmując bai’at. Teraz, ukształtowanie nowej ziemi obejmuje wprowadzenie w życie tego przedsięwzięcia. Prorok (saw) powiedział, że serce człowieka wierzącego jest jak ziemia. Musimy uczynić nasze serca korzystne nie tylko z punktu widzenia wiary, ale także w zakresie praktyki.

Dzięki łasce Boga przyjęliśmy Obiecanego Mesjasza (as), a teraz Bóg chce, abyśmy, poprzez Obiecanego Mesjasza (as), polepszyli nasze praktyki, tak abyśmy uczynili dobrą ziemię z naszych serc. Obiecany Mesjasz (as) zapewnił nam wymaganą do tego mieszankę, a ona jest przeznaczona dla nas, abyśmy ją wykorzystali.

Musimy zastanowić się nad sobą. Konieczne jest, aby każde przykazanie Koranu przyniosło w nas pozytywne zmiany i, jak wyjaśnił to Obiecany Mesjasz (as), musimy ukształtować nową ziemię i nowe niebo.

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że ludzie robią plany i podejmują praktyczne kroki, ale ignoruje modlitwę. Ludzie polegają zbytnio na środkach materialnych, podczas gdy modlitwa jest wyśmiewana. Jest to niebezpieczna toksyna, które rozprzestrzenia się po świecie. Powiedział, że Bóg pranie usunąć tą toksynę i z tego powodu ustanowił On misję Obiecanego Mesjasza (as). Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że jest to wiek duchowego konfliktu. Szatan atakuje twierdzę islamu, ale Bóg ustanowił Ahmadiyyat, aby go pokonać.

Każdy Ahmadi musi uczynić wysiłki w tym celu i stworzyć nową duchową ziemię i nowe duchowe niebo. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że Boże przykazania są dwojakie. Po pierwsze, aby nie przypisywać żadnego partnera Bogu w Jego Istocie, Jego atrybutach i Jego czci, a po drugie, aby być litościwym wobec ludzi, nie tylko swoich bliskich, ale wszystkich ludzi, niezależnie od rasy czy religii. Bóg pragnie, aby człowiek powierzył Mu sprawy swoich nieprzyjaciół i sam nie szukał zemsty. Im bardziej pokorny jest człowiek tym większe jest zadowolenie Boga.

Obyśmy byli w stanie spełnić oczekiwania Obiecanego Mesjasza (as) co do kredo oraz w praktyce oraz ukształtować nową ziemię i nowe niebo oraz asystować Obiecanemu Mesjaszowi (as) naszym nowym niebem i nową ziemią!

Udostępnij