Islam jest kolebką podstawowych praw człowieka: Hadhrat Khalifatul Masih V podsumowuje Dżelsa Salana w Niemczech 2023 - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Islam jest kolebką podstawowych praw człowieka: Hadhrat Khalifatul Masih V podsumowuje Dżelsa Salana w Niemczech 2023

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Stuttgart, 3 września 2023 r.

Około godziny 16:00 czasu lokalnego Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V aa przybył na ceremonię bai’at, modlitwę Zuhr i Asr oraz sesję końcową Dżelsa Salana w Niemczech 2023.

Po złożeniu bai’at przez uczestników w głównej sali, Hudhur aa poprowadził modlitwy Zuhr i Asr, po których nastąpiła formalna sesja końcowa. Hudhur wezwał Hafiza Zakira muzułmańskiego sahiba, aby wyrecytował fragment Świętego Koranu. Hamid Iqbal odczytał w języku urdu, a Stefan Härter Sahib odczytał niemieckie tłumaczenie wersetów. Następnie Hudhur zaprosił Murtazę Manan Sahiba do przeczytania poematu w języku urdu Obiecanego Mesjasza as:

Następnie Hudhur aa poprosił Sekretarza Narodowego Talima o ogłoszenie nazwisk absolwentów Ahmadi, którzy w latach 2019–2023 osiągnęli wybitne wyniki i osiągnięcia w swojej edukacji.

Następnie Hadhrat Khalifatul Masih aa wszedł na podium, aby wygłosić przemówienie końcowe. Po wyrecytowaniu taszahhud, ta’ałłuz i Sury al-Fatihah, Hudhur aa powiedział, że przez ostatnie kilka lat w Dżelsa Salana w Wielkiej Brytanii opowiadał o różnych prawach przyznanych przez islam. Hudhur powiedział, że będzie kontynuował ten temat.

Hudhur powiedział, że islam ma jasne nakazy dotyczące biznesu, pożyczek i transakcji finansowych. Hudhur recytował Surę al-Baqarah, rozdz. 2, wers 283:

„O wy, którzy wierzycie! Kiedy pożyczacie od siebie na ustalony czas, zapisujcie to. I niechaj skryba napisze to wiernie w waszej obecności. Żaden skryba nie powinien tego odmawiać, ponieważ Allah go nauczył. Niechaj zatem pisze i niechaj dłużnik dyktuje. On to powinien bać się Allaha, jego Pana i niczego z tego nie przeoczyć. Jeśli jednak osoba zaciągająca dług byłaby słabego pojmowania lub słaba, lub niezdolna do samodzielnego dyktowania, niechaj ktoś, kto może chronić jej interesów, dyktuje sprawiedliwie. Zawołajcie też dwóch świadków spośród waszych mężczyzn. A gdyby nie można było zawołać́ dwóch mężczyzn, wtedy zawołajcie mężczyznę i dwie niewiasty, takich, jakich przyjmiecie za świadków, po to, że gdyby jedna z kobiet zapomniała, to druga mogła jej przypomnieć. Świadkowie nie powinni odmawiać, kiedy się ich wzywa. Nie odnoście się ze sprzeciwem do zapisywania bez względu na to, czy dług jest duży czy mały, tak samo w odniesieniu do wyznaczonego czasu spłaty. Jest to bardziej słuszne w oczach Allaha i czyni świadectwo pewniejszym i z pewnością̨ bardziej uchroni was przed wątpliwościami. Zatem zapisujcie, chyba że chodzić́ będzie o gotową transakcję, zawieraną między wami na pniu, w którym to przypadku nie będzie z waszej strony grzechem, jeśli tego nie zapiszecie. Miejcie też świadków, kiedy sprzedajecie jedni drugim i niechaj nie stanie się krzywda ani skrybie, ani świadkowi. I jeśli tak postępujecie, wtedy z pewnością będzie to z waszej strony nieposłuszeństwem. I bójcie się Allaha. Allah was naucza i Allah zna wszystkie rzeczy.” (Sura al-Baqarah, rozdz. 2, wers 283)

Hudhur powiedział, że werset ten zawiera wiele szczegółów i jest jasny. Stosując się do tych nakazów, nie tylko transakcje finansowe przebiegną sprawniej, ale także w społeczeństwie zapanuje pokój. Hudhur powiedział, że ludzie często kłócili się między sobą w tych sprawach, a w dzisiejszych czasach tak zwany wykształcony świat zdał sobie sprawę, że w sprawach finansowych należy spisać zasady i regulacje. Jednak islam szczegółowo ogłosił te zasady już na samym początku.

Jeśli chodzi o znaczenie spłacania pożyczek, Hudhur aa przedstawił następujący hadis przekazany przez Hadhrat Abu Huraira ra, w którym Święty Prorok sa powiedział:

„Pewien człowiek z synów Izraela poprosił innego człowieka z synów Izraela, aby pożyczył mu tysiąc dinarów. Drugi mężczyzna potrzebował świadków. Ten pierwszy odpowiedział: „Bóg wystarczy jako świadek”. Drugi powiedział: „Chcę poręczenia”. Ten pierwszy odpowiedział: „Bóg wystarczy jako poręczyciel”. Drugi powiedział: „Masz rację” i pożyczył mu pieniądze na pewien czas. Dłużnik udał się za morze. Skończywszy pracę, szukał środka transportu, aby zdążyć na czas i spłacić dług, lecz nie mógł go znaleźć. Wziął więc kawałek drewna, zrobił w nim dziurę, włożył do niego tysiąc dinarów i list do pożyczkodawcy, a następnie szczelnie zamknął (tj. zapieczętował) otwór. Zabrał kawałek drewna do morza i powiedział. „O Allahu! Dobrze wiesz, że wziąłem pożyczkę na tysiąc dinarów od takiego a takiego. Zażądał ode mnie poręczenia, ale powiedziałem mu, że gwarancja Allaha jest wystarczająca, a on przyjął Twoją gwarancję. Następnie poprosił o świadka, a ja powiedziałem mu, że Allah wystarczy jako Świadek, a on przyjął Cię jako Świadka. Bez wątpienia bardzo starałem się znaleźć środek transportu, aby móc zwrócić jego pieniądze, ale nie mogłem go znaleźć, więc oddaję te pieniądze Tobie. To powiedziawszy, wrzucił kawałek drewna do morza, aż zapadło się głęboko w morze, po czym odszedł. W międzyczasie zaczął szukać środka transportu, aby dostać się do kraju wierzyciela

„Pewnego dnia pożyczkodawca wyszedł ze swojego domu, aby sprawdzić, czy przybył statek z jego pieniędzmi i nagle zobaczył kawałek drewna, w którym zdeponowano jego pieniądze. Zabrał go do domu i wykorzystał do rozpalenia ogniska. Kiedy go zobaczył, znalazł w nim pieniądze i list. Wkrótce potem przyszedł do niego dłużnik, przynosząc tysiąc dinarów i powiedział: „Na Allaha, usilnie starałem się o łódź, aby móc przynieść ci pieniądze, ale nie udało mi się jej zdobyć przed tą, którą przybyłem. przez.’’ Pożyczkodawca zapytał: „Czy wysłałeś mi coś?” Dłużnik odpowiedział: „Powiedziałem ci, że nie mogłem kupić miejsca na innej łodzi niż ta, którą przybyłem”. Pożyczkodawca powiedział: „Bóg dostarczył w twoim imieniu pieniądze, które wysłałeś w kawałku drewna. Możesz więc zatrzymać swój tysiąc dinarów i odejść prowadzony właściwą ścieżką.’” (Sahih al-Bukhari, Hadis 2291)

Hudhur powiedział, że taki poziom wiary powinien mieć dłużnik w tego, kto zaciąga dług. Oto standardy, które powinien posiadać każdy z nas. Wtedy wypełnimy złożone przez nas bai’at.

Mówiąc o tych, którzy są zadłużeni, Hudhur przekazał także następujący hadis:

Od Mihjana zostało przekazane, że Hadhrat Uthman ra usłyszał, jak Prorok saw   mówił:

„Bóg obejmie swoim cieniem w Dniu, w którym nie ma cienia, jak tylko On, tego który dał więcej czasu dłużnikowi znajdującemu się w trudnej sytuacji lub zrezygnował z długu dla tego, który miał wiele długów”. (Musnad Ahmad, Hadis 532)

Hudhur powiedział, że wbrew powyższym standardom, w dzisiejszych czasach ludzie postępują podstępem i kłamstwem oraz powodują chaos w zakresie pożyczek.

Hadhrat Aisza ra przekazała:

„Posłaniec Allaha często szukał schronienia (u Allaha) przed długami i grzechem. Powiedziałem: „O Posłańcu Allaha, jak często należy szukać schronienia przed długami?” Powiedział: „Kiedykolwiek popada się w długi, mówi i kłamie, składa obietnicę, a potem ją łamie.” ( Sunan al-Nisa’i , Hadith 5454)

Oczywiście prorocy nigdy by się tak nie zachowali, ale w tej narracji dał nauczkę swojej ummie.

Pewnego razu pewna osoba poprosiła Obiecanego Mesjasza, aby się za niego modlił, aby uniknął długów, które zaciągnął. W odpowiedzi Obiecany Mesjasz nawoływał go, aby recytował wiele istighfar, gdyż usuwa to trudności i umożliwia odniesienie sukcesu.

Pewnego razu żyd przyszedł zażądać pożyczki, którą dał Prorokowi sa. Jego zachowanie było niezwykle surowe, co rozgniewało Towarzyszy. Jednakże Święty Prorok sa powiedział swoim Towarzyszom, aby się uspokoili, ponieważ był winien żydowi pożyczkę, a żyd miał prawo jej żądać. Przestrzegając tej wysokiej moralności pokory i powściągliwości, żyd przyjął islam.

W innej narracji Prorok (saw) został poproszony o odmówienie modlitw pogrzebowych. Prorok zapytał, czy zmarły zmarł w stanie długu, na co powiedziano mu, że ma dług jedynie w wysokości dwóch dinarów. Prorok sa powiedział, że nie odmówi modlitw pogrzebowych, ponieważ osoba ta nadal jest komuś winna pieniądze. Hadhrat Ali ra spłacił pożyczkę, aby ta osoba mogła dostąpić zaszczytu zorganizowania pogrzebu prowadzonego przez Proroka (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim). Dlatego Prorok sa poprowadził pogrzeb tej osoby i modlił się również za Hadhrat Ali ra.

Hudhur powiedział, że taką opiekę okazywali pierwsi muzułmanie, pomagając zadłużonym. Jednakże za spłatę pożyczek odpowiada zadłużony.

Jeśli chodzi o to, jak Prorok sa opiekował się tymi, którzy poświęcili swoje życie dla islamu, Hudhur aa przekazał następujący hadis:

Hadhrat Jabir bin Abdullah ra przekazał, że jego ojciec zginął śmiercią męczeńską w dniu bitwy pod Uhud, był zadłużony i pozostawił sześć (sierot) córek. Hadhrat Jabir ra dodał:

„Kiedy nadszedł czas zrywania daktyli, udałem się do Posłańca Allaha sa i powiedziałem: «Wiesz, że mój ojciec zginął śmiercią męczeńską w dniu Uhud i był bardzo zadłużony, więc chciałbym, aby wierzyciele cię zobaczyli.’ Prorok sa powiedział: „Idź i ułóż każdy rodzaj daktyli”. Uczyniłem to i wezwałem go (tzn. Proroka saw). Kiedy wierzyciele go zobaczyli, zaczęli dochodzić ode mnie swoich długów w tak surowy sposób (jak nigdy dotąd). Kiedy więc zobaczył ich postawę, obszedł trzykrotnie największą stertę daktyli, a potem usiadł nad nią i powiedział: „O Jabir ra, zawołaj swoich towarzyszy (tj. wierzycieli).’’ Następnie odmierzał (i dawał) wierzycielom (to, co im się należało), aż Allah spłacił cały dług mojego ojca. Byłbym usatysfakcjonowany, gdybym nie zachował niczego z tych daktyli dla moich sióstr, po tym jak Allah spłacił długi mojego ojca. Ale Allah ocalił wszystkie stosy (daktyli), tak że kiedy spojrzałem na stertę, na której siedział Prorok sa, wydawało mi się, że nie usunięto z niej ani jednego daktyla.”

Jeśli chodzi o prawa ogółu społeczeństwa, Hudhur aa powiedział, że islam ustanowił wszystkie ich prawa i odniósł się do Sury al-Baqarah, werset 84:

„I przypomnijcie sobie czas, kiedy zawarliśmy przymierze z Dziećmi Izraela: „Nie będziecie czcić nikogo poza Allahem, będziecie dobrzy dla rodziców, rodziny, sierot i biednych, będziecie przestrzegać Modlitwy i płacić Zakat”. Potem odwróciliście się z uczuciem awersji z wyjątkiem nielicznych.”

W wersecie tym zostały wymienione wszelkiego rodzaju prawa – nakaz jest nakazem dbania o całą ludzkość, a nie tylko o najbliższych. Muzułmanom mówi się, aby ustanowili te prawa i nigdy ich nie porzucali.

Pokazując, jak islam okazuje szacunek ludziom wszystkich wyznań, Hudhur przekazał następujący hadis:

Hadhrat Jabir ra bin Abdullah przekazał:

„Przed nami przeszła procesja pogrzebowa, Prorok sa wstał i my też wstaliśmy. Powiedzieliśmy: „O Posłańcu Allaha sa !” To jest kondukt pogrzebowy żyda.” Powiedział: „Kiedykolwiek zobaczycie kondukt pogrzebowy, powinniście wstać”.”

Hudhur powiedział, że duchowni Pakistanu sprzeciwiają się poleceniom Proroka (saw), ponieważ bezczeszczą groby Ahmadi. Hudhur powiedział, że w wyniku tych działań Pakistan również znalazł się w złym stanie.

Hudhur powiedział, że Prorok saw nauczał, że muzułmanin musi chcieć dla innego muzułmańskiego brata to, co sam preferuje:

„Nikt z was nie stanie się prawdziwym wierzącym, dopóki nie będzie chciał dla swojego brata tego, co lubi dla siebie”.

W innej narracji Prorok (saw) powiedział, że żadna rasa nie ma wyższości nad inną.

Obiecany Mesjasz również podkreślił ten punkt w czwartym warunku bai’at: „Nie wyrządzi szkody żadnemu ze stworzeń Allaha”. Obiecany Mesjasz powiedział również, że pomaganie ludzkości i okazywanie jej współczucia jest wspaniałą formą oddawania czci i potężnym sposobem na uzyskanie bliskości Allaha. Zauważył jednak, że ludzie nie zwracali uwagi na pomaganie innym i wyśmiewali tych, którzy to robili.

Hudhur powiedział, że obowiązkiem Ahmadi jest przestrzeganie tych zasad moralnych, a następnie przekazywanie ich światu.

Obiecany Mesjasz sa powiedział, że wiara tego, kto służy ludzkości i pomaga jej, jest chroniona przez Allaha. Jednak ta służba powinna być płynąca z serca, a nie na pokaz i publiczne pokazy. Jest mnóstwo ludzi, którzy działają na pokaz publiczny.

Hudhur aa odniósł się do następującego hadisu:

„Hakim bin Hizam przekazał Urwie bin Zubairowi, że powiedział Posłańcowi Allaha: „Czy myślisz, że jest dla mnie coś (nagroda u Pana) za czyn religijnego oczyszczenia, którego dokonałem w stanie niewiedzy? Na to odpowiedział: „Przyjąłeś islam ze wszystkimi dotychczasowymi cnotami, które praktykowałeś”.

W innym hadisie ktoś został pobłogosławiony przyjęciem islamu, ponieważ karmił ptaki. Obiecany Mesjasz wyjaśnił, że Allah nie marnuje dobrych uczynków:

Hudhur powiedział, że dzisiejsi tak zwani duchowni muzułmańscy – podobnie jak talibowie – jedynie zniesławiają wizerunek islamu, wzywając do zabijania i morderstwa. W rezultacie nawet dzisiaj Allah gniewa się na nich.

Z życia Proroka saw jasno wynika, że ​​wielu przeszło na islam jedynie poprzez przestrzeganie wysokich zasad moralnych Proroka saw.

Obiecany Mesjasz as powiedział, że jeśli Ahmadi widzi płonący dom swojego hinduskiego sąsiada i nie idzie mu pomóc, oznacza to, że nie jest on z jego Dżamaatu. W ten sam sposób, jeśli Ahmadi widzi chrześcijanina, który ma zostać zamordowany i nie pomaga mu, z pewnością nie pochodzi z jego Dżamaat. Oznajmił pod przysięgą, że nie żywi do nikogo osobistej wrogości. Raczej darzył prawdziwym współczuciem każdego człowieka. Pragnął jedynie zreformowania ich przekonań religijnych.

Odnosząc się do historii islamu, Hudhur powiedział, że Khulafa islamu   wyświadczył wielkie posługi dla społeczeństwa. Na przykład Hadhrat Umar ra założył dużą rzekę, aby woda i żywność mogły dotrzeć do wszystkich ludzi, a w jego czasach połączył morze z Nilem. Hadhrat Umar ra kazał także zbudować różne budynki i mosty dla dobra społeczeństwa, w tym meczety, sądy, bazy wojskowe, drogi i miejsca odpoczynku wzdłuż drogi prowadzącej z Mekki do Medyny.

Hudhur powiedział, że powinniśmy pamiętać, że islam był pierwszym, który ustanowił te prawa i zapewnił społeczeństwu takie korzyści.

Hudhur stwierdził, że w celu ochrony praw ogółu społeczeństwa interwencja rządu na rynku staje się dozwolona w określonych okolicznościach i do pewnego stopnia. Hudhur aa powiedział, że Hadhrat Umar ra zapewni kontrolę cen rynkowych i dopilnował, aby cena towarów nie stała się zbyt niska, ponieważ mogłoby to podciąć innych dostawców.

Pewnego razu Hadhrat Umar ra spacerował po rynku i zobaczył kogoś sprzedającego suszone winogrona po bardzo niskiej cenie, na którą inni sprzedawcy nie mogli sobie pozwolić. Hadhrat Umar ra poinstruował, że powinien albo zabrać swoje towary z rynku, albo sprzedać je po podobnej cenie, jak inni sprzedawcy z Medyny, która była odpowiednią i rozsądną ceną.  Islam Ka Iqtasadi Nizam, Anwar-ul-Ulum, tom 18, str. 53)

Następnie Allah wspomina w Świętym Koranie, że powinniście być posłuszni Allahowi, Prorokowi i tym, którzy mają nad wami władzę.

Obiecany Mesjasz mówi, że „osoby sprawujące nad wami władzę” w sensie fizycznym mogą oznaczać króla, a duchowo odnoszą się do Imama Czasu.

Hudhur powiedział, że nawet dzisiejsze zachodnie rządy, jeśli przyjmą nas, będą szanować nasze prawa i pozwolą na szerzenie wiary, wówczas konieczne jest przestrzeganie ogólnych praw obowiązujących tutaj, pod warunkiem, że nie stoją one w wyraźnej sprzeczności z jasnymi wytycznymi islamu. Nie wolno nigdy podejmować jakichkolwiek niezgodnych z prawem działań w oparciu o założenie, że jest to rząd niemuzułmański, więc rób, co chcesz.

Następnie Hudhur przedstawił hadis, który opisuje wydarzenie z udziałem oddziału wojskowego wysłanego przez Proroka saw. Amir   oddziału wystawił na próbę posłuszeństwo żołnierzy, prosząc ich, aby wskoczyli do ogniaNiektórzy chcieli to zrobić, ale on ich powstrzymał, twierdząc, że żartuje. Kiedy o tym wydarzeniu doniesiono Prorokowi saw, ten stwierdził, że posłuszeństwo powinno dotyczyć jedynie spraw zgodnych z przykazaniami Allaha (ma’ruf ). Święty Prorok sa powiedział do nich: „Ktokolwiek z was nakazuje wam zrobić coś, co wiąże się z nieposłuszeństwem wobec Allaha, nie bądźcie mu posłuszni”.

Jeśli chodzi o obowiązki władców, Hudhur aa zacytował Hadhrat Musleh-e-Mauda ra, który powiedział, że obowiązkiem władców jest pamiętanie o dobru społeczeństwa, włączając w to jego ochronę, żywność, schronienie itp. Prorok (saw) powiedział, że każdy z nich jest pasterzem, który będzie pytany o stan swoich owiec.

W innej narracji Prorok sa powiedział:

„Jeśli jakikolwiek władca mający władzę sprawowania rządów nad poddanymi muzułmańskimi umrze, oszukując ich, Allah zabroni mu raju”.

Gdyby rządy muzułmańskie miały na uwadze te nauki islamu, wówczas nie miałyby między nimi miejsca wszystkie te zamieszki, zamieszki i wojny. Hudhur sa powiedział, że udzielanie pomocy społecznej społeczeństwu jest islamskim nakazem, który przyjął świat zachodni, a świat muzułmański porzucił.

W narracji Prorok (saw) powiedział, że jeśli ktoś umrze w stanie będąc przywódcą narodu i oszuka go, takiej osobie zostanie zakazane niebo. 

Hadhrat Abu Bakr ra również podkreślił i ustanowił wiele praw przysługujących ogółowi społeczeństwa i zapewnił, że prawa te zostaną rozpowszechnione w całym świecie muzułmańskim. Zadbał o to, aby członkowie innych wyznań nie byli atakowani, a ich miejsca kultu były chronione. Płacenie dżizji zostało ułatwione także nie muzułmanom.

Pod koniec Hudhur modlił się, aby Allah dał krajom muzułmańskim sens działania w oparciu o te prawa. Hudhur powiedział, że do tej pory wspomniał o 25 kategoriach praw ustanowionych przez islam. Obowiązkiem każdego Ahmadi było ustanowienie tych praw i szerzenie tej nauki na całym świecie. Istotne jest, abyśmy edukowali świat o pięknych naukach islamu – zarówno wśród nie muzułmanów, jak i muzułmanów.

Na koniec Hudhur poprowadził wszystkich w cichej modlitwie i modlił się, aby Allah umożliwił wszystkim uczestnikom bezpieczną podróż powrotną oraz powiedział, że nadal wszyscy powinniśmy zachować ostrożność w związku z wirusem Covid-19.

Po cichej modlitwie Hudhur ogłosił całkowitą frekwencję na Dżelsa Salana w Niemczech w 2023 r., która wyniosła 47 237 osób.

Następnie różne grupy miały okazję wyrecytować taranej  (wiersze chóralne) przed Hudhurem aa.

Przed opuszczeniem sali Hudhur aa przekazał   wszystkim swoje salaam, kończąc Dżelsa Salana w Niemczech 2023.

Udostępnij