Tylko w islamie naprawdę znajdziemy absolutną sprawiedliwość: Przemowa Kalifa do gości z zewnątrz na Dżelsie Salanie w Niemczech 2023 - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Tylko w islamie naprawdę znajdziemy absolutną sprawiedliwość: Przemowa Kalifa do gości z zewnątrz na Dżelsie Salanie w Niemczech 2023

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Stuttgart, Niemcy, 2 września 2023 r.

Około godziny 17:12 czasu lokalnego Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V aa, rozpoczął tego dnia swoje drugie przemówienie do gości przybyłych z poza niemieckiej Wspólnoty  na Dżelsę Salanę w Niemczech.

Ta specjalna sesja rozpoczęła się recytacją wybranych wersetów Świętego Koranu z Sury al-Nisa, Sury al-Nahl i Sury al-Hudżurat przez Khawaję Abdur Nur Sahib. Następnie Hadhrat Amirul Mominiin aa wszedł na podium i przemawiał do gości, którzy nie należą do Dżamaat Ahmadiyya w Niemczech. Krótkie podsumowanie przemówienia znajduje się poniżej:

Po wyrecytowaniu taszahhud i ta’ałłuz, Hudhur podziękował wszystkim gościom, którzy przyjęli zaproszenie i wzięli udział w zgromadzeniu.

Następnie Hudhur powiedział, że odniesie się do głównych zarzutów stawianych islamowi.

Przede wszystkim zarzuca się, że nauki islamu mają charakter ekstremistyczny i zachęcają muzułmanów do użycia siły w celu podboju ziem lub wyeliminowania innych religii i przekonań. Twierdzi się również, że muzułmanie uważają nie muzułmanów za gorszych i że islam nie traktuje priorytetowo wartości ludzkich ani nie przyznaje równych praw niektórym grupom społeczeństwa, zwłaszcza kobietom.

Jednym z głównych zarzutów stawianych islamowi jest to, że rozprzestrzeniał się on mieczem lub siłą. W rozdziale 10, wersecie 100 Świętego Koranu Allah mówi, że gdyby chciał, zmusiłby wszystkich do przyjęcia islamu. Werset ten wyraźnie dowodzi, że każdy człowiek może swobodnie praktykować swoją religię i nikt nie może nikogo zmuszać do przejścia na jakąkolwiek religię.

Islam nie pozwala muzułmanom na szerzenie swojej wiary przy pomocy niszczycielskiej mocy mieczy i bomb, lecz zamiast tego wzywa ich, aby używali rozumu, dowodów i miłości, aby zdobyć serca i umysły ludzkości.

Allah Wszechmogący wielokrotnie nakazywał nam przestrzegać najwyższych standardów moralnych. Co więcej, islam nie nakazuje muzułmanom, aby nie okazywali życzliwości, zamiast tego instruuje ich, aby traktowali wszystkich ludzi ze sprawiedliwością, życzliwością i współczuciem.

Święty Koran ustanawia ponadczasowy i wspaniały standard prawdy oraz uczciwości. Sprawiedliwość propagowana przez islam wymaga, aby nawet jeśli ktoś był źle traktowany lub ścigany, nie mogło to nigdy prowadzić do chęci zemsty.

W całej historii społeczeństwa nękały wojny i spory. Jednak tylko w islamie odnajdujemy standardy absolutnej sprawiedliwości.

Innym zarzutem wobec islamu jest to, że jest on religią wojny i rozlewu krwi. Jednakże Allah nigdy nie udzielił muzułmanom zezwolenia na walkę i chwycenie za broń. Tam, gdzie Święty Koran zezwala na walkę w obronie, dzieje się to wyraźnie pod pewnymi rygorystycznymi warunkami.

Bitwy toczone przez Proroka (saw) miały charakter całkowicie obronny. Prorok Muhammad sa i jego Towarzysz wyemigrowali z Mekki z powodu prześladowań. Nawet wtedy nie pozwolono im żyć w pokoju, a armia mekkańska zamierzała zabić Proroka sa i wyeliminować islam. W tych ekstremalnych okolicznościach Allah pozwolił na prowadzenie wojny obronnej.

Święty Koran świadczy, że ostatecznym celem mieszkańców Mekki było wykorzenienie wszystkich religii i zniszczenie wszystkich miejsc kultu. Dlatego Allah pozwolił, aby chwycić za broń przeciwko nim.

Jeśli takie są rzeczywiste nauki islamu, można by pomyśleć, dlaczego w ostatnich latach terroryści dopuścili się tak ohydnych czynów w imię islamu?

Odpowiedź jest taka, że ​​nienawistni ekstremiści lub osoby motywowane politycznie ekstrapolowały całkowicie fałszywe wnioski z niektórych wersetów Świętego Koranu, aby służyć swoim własnym złym pragnieniom. Islam nie pozwala na te okrutne praktyki.

Kolejna złota zasada zapewniająca pokój w społeczeństwie jest podana w rozdziale 16 wersecie 91 Świętego Koranu. Allah Wszechmogący nakazuje muzułmanom, aby nie tylko postępowali sprawiedliwie, ale także wykraczali poza to i traktowali wszystkich ludzi z miłością i współczuciem, niezależnie od ich przynależności religijnej. Zachęca się muzułmanów, aby bezinteresownie pomagali każdemu, nie pragnąc niczego w zamian.

Hudhur aa powiedział: „W istocie Święty Koran uczy nas, że służenie ludzkości jest podstawowym środkiem duchowego postępu”.

Hadhrat Khalifatul Masih aa podkreślił: „Islam naucza, że ​​niezbędna jest troska o odczucia i uczucia innych z wrażliwością i rozwagą”.

Hudhur wyjaśnił: „W czasach, gdy praw kobiet nie uważano nawet za warte rozważenia, Święty Koran i Święty Prorok sa islamu na zawsze ustanowili niezliczone prawa kobiet i dziewcząt, w tym prawo do edukacji, do rozwodu i do dziedziczenia.

„Przy pewnej okazji Święty Prorok islamu sa podał analogię do kobiety przypominającej żebro. Jako takie były delikatne i należało je traktować z miłością i czułością. Jeśli ktoś dokładnie przeanalizuje to stwierdzenie, zda sobie sprawę, jak ceniony jest status kobiet w islamie. Ludzkie żebro ma za zadanie chronić najważniejsze narządy człowieka, dlatego też opisując kobiety w taki sposób, Prorok (saw) wskazał na fakt, że kobiety mają fundamentalne znaczenie dla przetrwania ludzkości”.

Pod koniec Hadhrat Khalifatul Masih aa powiedział:

„Na koniec modlę się, aby ludzie na świecie rozpoznali swojego Stwórcę i aby cała ludzkość, niezależnie od przekonań religijnych, żyła razem w pokoju, w duchu współczucia i wzajemnego szacunku. Amin.”

Powiązane treści
Udostępnij