Oddawanie czci, Sadaqa i Istighfar - Kazania Jummuah
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Oddawanie czci, Sadaqa i Istighfar

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

W dzisiejszym dniu Hudhur wygłosił kazanie na temat niezwykle niebezpiecznego stanu rzeczy na świecie oraz przedstawił jak Istighfar (szukanie przebaczenia od Boga) oraz dawanie Sadaqa (poświęcenia finansowe/jałmużna) może pomóc w uniknięciu kary Boskiej i katastrofy.

Hudhur powiedział, że w dzisiejszych czasach antyislamskie moce winią islam za niepokoje i walki rozpowszechnione na całym świecie. Oczywiście, prawdą jest, że pewne, tak zwane grupy muzułmańskie dopuszczają się bezwzględnych okrucieństw zarówno w świecie muzułmańskim jak i nie-muzułmańskim. Jednak, jest również prawdą, że istnieje celowa taktyka, aby stworzyć pośród muzułmanów takie kłopotliwe położenie. Zaiste, niektórzy egoistyczni muzułmanie ponoszą winę za powodowanie szkód w imię islamu. Ogólnie biorąc, ludzie na świecie wliczają muzułmanów Ahmadi do ogólnej populacji muzułmanów, a tym samym Ahmadi są również narażeni na krytykę, natomiast ci, którzy znają Muzułmańską Wspólnotę Ahmadiyya wiedzą, że my promujemy tylko pokój i miłość. Jednakże wielu ludzi przypisuje nam takie same cechy, jako że obraz malowany w mediach dotyczy muzułmanów ogólnie.

Co więcej, nacjonalistyczne partie w całej Europie rosną w siłę i nie chcą słuchać głosu rozsądku. Sytuacja w USA jest również dla wszystkich oczywista. Jako Ahmadi musimy zmierzyć się z trudnościami na dwóch frontach: jako muzułmanie mieszkający na Zachodzie oraz jako Ahmadi mieszkający w krajach muzułmańskich, gdzie jesteśmy uciskani za bycie Ahmadi. W Pakistanie prawo pozwala tamtejszym duchownym prześladować nas. Obecnie w Algierii zachodzą podobne okoliczności i ostatnio, co najmniej 16-stu niewinnych Ahmadi zostało tam uwięzionych na podstawie bezpodstawnych oskarżeń.

Więc co powinni uczynić Ahmadi? Musimy zwrócić dużą wagę na naszą modlitwę, Istighfar (szukanie przebaczenia od Boga), a także Sadaqa (ofiary finansowe/jałmużna). To jest sposób, aby uzyskać schronienie oraz miłosierdzie od Wszechmogącego Boga. Hudhur powiedział, że w poprzednich kazaniach omówił temat modlitwy i oddawania czci natomiast dziś skupi się na temacie Sadaqa i Istighfar.

Człowiek często zaniedbuje wywiązywanie się z Sadaqa Istighfar i na ogół robi to tylko wtedy, gdy stoi w obliczu trudnej osobistej sytuacji. Wszechmogący Bóg stwierdził, że jeśli będziemy zwracać uwagę na Sadaqa Istighfar to wtedy On usunie nasze trudności i lęki oraz wynagrodzi nas Swoją bliskością. Koran stwierdza:

„Czyż oni nie wiedzą, że Allah to Ten, Który przyjmuje skruchę od swoich sług i bierze jałmużnę, oraz że Allah to Ten, który Często Powraca ze współczuciem i jest Litościwy?” (9:104)

Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił, że słowo „Sadaqa” pochodzi od słowa „Sidq”, co oznacza, że ​​ten, kto daje jałmużnę, na drodze Boga, ten praktykuje z Nim relację „Sidq” (prawdomówności i szczerości). Po drugie Obiecany Mesjasz (as) mówi, że modlitwa powinna powodować w człowieku głęboki uczucie pasji. Hudhur mówi, że Istighfar jest również rodzajem modlitwy. Angażowanie się w Istighfar powinno odbywać się z żarliwością i pasją w sercu. Powierzchowne wypowiadanie „Astaghfirullah, Astaghfirullah” i nie skupianie się na Bogu, w czasie wypowiadania tych słów, nie przyniesie nam korzyści, chyba, że będzie to zrobione z zapałem serca i z poczuciem żalu za swe słabości. Co się dzieje, kiedy człowiek daje Sadaqa wyłącznie w celu osiągnięcia miłosierdzia Boga, a także zobowiązuje unikać wykroczeń? Wszechmogący Allah poinformował nas poprzez Proroka (saw) co następuje: ,,Powiedz moim sługom, że kiedy uczynią oni jeden krok w moim kierunku to Ja uczynię dwa kroki w ich stronę. A kiedy oni będą spieszyć się do Mnie, to Ja popędzę ku nim.’’

Tak więc miłosierdzie Boga jest nieskończone i nieograniczone. Wszechmogący Bóg nigdy nie pozostawia człowieka z pustymi rękami i bez nagrody lub błogosławieństwa, gdy człowiek wyciąga swe ręce do Niego prosząc Go o coś. Jednakże nie zawsze modlitwy człowieka są akceptowane dokładnie w taki sposób, w jaki on by tego chciał. Czasami Bóg odpowiada na modlitwy człowieka od razu, a czasami Boska mądrość dyktuje tak, że odpowiedź na modlitwy przychodzi później lub w jakiś inny sposób. W każdym razie my musimy utrzymać doskonałą wiarę w to, co powiedział Wszechmogący Bóg, a mianowicie, że On przyjmuje nasze modlitwy, akceptuje naszą Istighfar i naszą Sadaqa.

Powinniśmy zawsze pamiętać, że Allah zna stan naszych serc. Czyny wykonywane na pokaz nie są akceptowane. Tylko szczere działania przynoszą korzyść. Wszechmogący Bóg nigdy nie pozostawia dobrych działań bez nagrody. Bóg jest tak łaskawy, że jak to wyjaśnił Prorok (saw), jeśli ktoś jest biedny i nie może dać jałmużny, to dla takiej osoby wykonywanie dobrych uczynków i unikanie złych będzie się równało z dawaniem jałmużny.

Tak zatem powinniśmy być bardzo wdzięczni Wszechmocnemu Bogu, który nie tylko nauczył nas metod, za pomocą których możemy zabezpieczyć się przed naszymi niedociągnięciami, ale akceptuje również nasze skromne wysiłki i chroni nas od przyszłych trudności i prób. Jedynym sposobem, w jaki możemy uniknąć trudności jest kłanianie się przed Wszechmogący Bogiem z pełnym oddaniem i szczerością serca. Musimy również zwrócić szczególną uwagę na Istighfar i Sadaqa.

Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił temat Istighfar i Sadaqa. Hudhur przedstawił kilka z jego fragmentów poniżej.

Obiecany Mesjasz (as) stwierdza, że ​​grzech jest jak robactwo, które znajduje się w krwi człowieka i jedynym lekarstwem na to jest Istighfar. Czym jest Istighfar? Jest to proszenie o przebaczenie za grzechy, które już zostały popełnione, a także zwracanie się o ochronę przed popełnianiem grzechów w przyszłości. Ludzie wszystkich wyznań uważają, że Sadaqa może zabrać, od człowieka karę Boga, ale jest to możliwe tylko zanim faktyczna kara spadnie na daną osobę, ponieważ gdy kara spadnie już na człowieka to nie istnieje nic, co może to zmienić. Zatem człowiek powinien być zawsze zajęty odmawianiem Istighfar.

Wykładając dalej na temat Istighfar, Obiecany Mesjasz (as) stwierdza, że ​​w Koranie, Allah Wszechmogący został nazwany Al-Haye (Żyjący) i Al-Qayum (Samoistny i Podtrzymujący wszystko). Jego atrybut Al-Haye wymaga abyśmy Go czcili, a Al-Qayum wymaga abyśmy szukali u niego pomocy, a także siły, by powstrzymywać się od popełnienia grzechu. Zatem prawdziwe Istighfar jest poszukiwaniem siły w celu nie popełniania grzechów, jednak pojęcie to zostało dodatkowo rozszerzone nawet na tych, którzy już popełnili grzech, po to, aby mogli zostać ochronieni przed jego zgubnymi konsekwencjami.

W celu osiągnięcia bliskości Wszechmogącego Boga i znaczenia Istighfar, Obiecany Mesjasz (as) stwierdza:

Człowiek został stworzony dla bardzo szlachetnego celu, którym jest osiągnięcie bliskości Wszechmogącego Boga poprzez Jego kult. Jednakże, gdy człowiek nie wypełnia tego celu to Wszechmogący Bóg doprowadza go do końca. W związku z tym, powinniśmy zawsze obficie recytować Istighfar po to, aby Wszechmogący Allah zawsze obdarzał nas Swoją łaską.

Obiecany Mesjasz (as) stwierdza też, że modlitwa jest również sposobem osiągania wielkich dokonań. Żarliwe modlitwy uratowały ludzi proroka Jonasza (as) od Bożej kary. Gdy kara została zażegnana, Prorok Jonasz (as) poczuł jakby jego modlitwy i proroctwo poszły na marne. Jednak powinien być z tego wyciągnięty ważny wniosek a mianowicie, że intensywne i żarliwe modlitwy oraz Sadaqa mogą zmienić bieg losu. To właśnie z tego czerpiemy pojęcie oferowania jałmużny i czynność ta bardzo zadowala Wszechmogącego Boga. W książce ILM-ul-Tabir-ul-Roya (dyscyplina interpretacji snów), wątroba symbolizuje bogactwo, co oznacza, że zaoferowanie Sadaqa jest zbliżone do oferowania swojego życia. Faktem jest, że użycie samych słów na nic się zda, chyba że człowiek pokaże również praktyczną demonstrację.

Zwracając się do dwóch członków Dżama’at Ahmadiyya, którzy właśnie podjęli bai’at z jego rąk, Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że powinni częściej doradzać członkom swoich rodzin dokonywanie dobrych uczynków. Podobnie jak drzewo lub pole nie rodzi owoców, jeśli nie ma wystarczającej ilość wody, w ten sam sposób, jeśli sercu nie jest dana woda cnoty i pobożności, to jest ono bezużyteczne. Taka rada powinna zawsze być podawana gdyż umożliwi to pozostanie skoncentrowanym na modlitwach i oferowaniu Istighfar.

W celu osiągnięcia błogosławieństw Wszechmogącego Boga, człowiek musi nie tylko przestrzegać zalecanych modlitw, ale także powstrzymać się od wszelkiego rodzaju niesprawiedliwości. Obiecany Mesjasz (as) stwierdził, że jest to powszechne nauczanie we wszystkich religiach, że dawanie jałmużny i dobroczynność może odwrócić karę, którą Bóg już zadekretował. Wszyscy prorocy, których było 124 000, zgadzają się z tym faktem. Prorok (saw) stwierdził kiedyś, że dawanie jałmużny może odwrócić gniew Boga. Przy innej okazji Prorok (saw) powiedział, że człowiek powinien ocalić się od ognia, dając jałmużnę, nawet, jeśli jest to połowa daktyla.

Hudhur następnie stwierdził, że powinniśmy zawsze pamiętać o wcześniej wymienionych punktach, a także nieustannie recytować Istighfar. To ocali człowieka od popełniania grzechów w przyszłości i sprowadzi Boże miłosierdzie.

Obiecany Mesjasz (as) oznajmił, że występek popełniony z zaniedbania jest gorszy od występku, który jest uzupełniony wyrzutami sumienia. Jeśli człowiek naprawdę żałuje za swoje wcześniejsze grzechy i ślubuje, że powstrzyma się od nich w przyszłości, to jest to tak, jakby nigdy w ogóle nie zgrzeszył. Jeśli osoba, z powodu zaniedbania, nie wie nawet, że to, co robi jest grzechem, to jest to niebezpieczna cecha. Dlatego też należy unikać zaniedbania i każdy powinien mieć pełną wiedzę na temat swojego działania.

Niechaj Wszechmogący Allah dopomoże nam zrozumieć prawdę w tej kwestii oraz umożliwi nam kłanianie się przed nim z pełną szczerością. Niechaj Wszechmogący Allah zawsze chroni nas przed każdym atakiem wroga i zwróci planowania wroga z powrotem na niego samego.

Hudhur powiedział, że po modlitwie poprowadzi modlitwę pogrzebową za Sa’da Bartavi Sahiba, która była żoną Murree Bartavi Sahib. Cierpiała na poważne oparzenia spowodowane wyciekiem gazu. Kiedy przebywała w szpitalu jej zdrowie znacznie się poprawiło. Jednak cztery dni później doznała ataku serca, w wyniku którego zmarła 10 stycznia 2017 roku. Do Boga należymy i do Niego powrócimy.

Przyjęła Ahmadiyyat, po swym mężu, w 2004 roku, jednak pod względem lojalności i szczerości była bardziej oddana więcej niż jej mąż i dzieci. Jej mąż, Murree Sahib powiedział, że po tym, jak przyjęła Ahmadiyyat, zaszła w ciążę. Pewnego dnia spadła ze schodów i istniało ryzyko, że mogła poronić. W nocy, we śnie, usłyszała głos z niebios mówiący: „Nie bój się! Allah uchroni ten płód.” Po tym doświadczeniu para to postanowiła, że jeśli będą pobłogosławieni chłopcem to nazwą go Ahmad. Tak też się stało. Podobnie widziała inny sen, w którym głos z niebiosa powiedział: „Bóg będzie chronić to dziecko”. Pewnego dnia szła poboczem autostrady, gdy jej syn wypuścił jej rękę i zaczął przechodzić na drugą stronę. Uniosła głowę i zamknęła oczy. Ku jej zdumieniu Ahmad zdołał bezpiecznie przekroczyć autostradę. Jej zięć, She’eri Musab Sahib, mieszkający w Niemczech, stwierdził, że Sa’da Bartavi Sahiba była bardzo pobożną, łagodną oraz prostą kobietą i nigdy się z nikim nie kłóciła. Jej mąż został aresztowany w 2009 roku i aż do 2013 roku opiekowała się swoimi dziećmi jak najlepiej mogła. W celu utrzymania rodziny i spłacenia długów, musiała pójść do pracy. Została pochowana w regionie Hosharb w Damaszku. Niechaj Wszechmogący Allah zlituje się nad nią i nad jej dziećmi oraz dopomoże im pozostać mocno związanymi z Kalifatem.

Udostępnij