In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Profetior och kännetecken rörande den Utlovade Messias ankomst

Varje profet ledsagas av förutsägelser som uppfylls under hans tid, och så var även fallet med den Utlovade Messias (frid vare med honom).

Profetior angående hans ankomst finns bl. a. bevarade i s.k. hadither, som är namnet på den litteratur inom Islam som innehåller profet Muhammeds (Allahs frid och välsignelser vare med honom) ord och handlingar. Dessa bevarades inledningsvis i verbal form, innan de sammanställdes och nedteckades med stor nogrannhet och försiktighet från och med cirka 200 år efter hans död.

I själva verket är dessa profetior ett stort bevis på Guds existens, då de innehåller sådana beskrivningar av en framtida epok som inte kan förutsägas genom några kända mänskliga krafter. Att alla de beskrivningar som nämns nedan slår in och att en person med överensstämmiga egenskaper framträder under den tiden, kan endast ha skett genom ett Allvetande Väsens inblandning.

I profetiorna angående en utlovad individ finner vi att två termer har använts: (1) Messias och (2) Mahdi. Den utlovade kallades för Messias eftersom han skulle ha liknande egenskaper som profet Jesus (frid vare med honom), och därutöver att han skulle komma under en tid som liknade Jesus´ (frid vare med honom) tidsepok. En annan orsak är att han skulle framträda under en tid då kristendomen skulle ha stort inflytande i världen, och detta namn innebar att han skulle korrigera kristendomens felaktiga doktriner.

Namnet Mahdi betyder ”en som blivit vägledd”, och med det menas att den kommande skulle vara en hängiven anhängare av profet Muhammed (frid vare med honom). Han skulle få all kunskap och välsignelse genom att vara en sann lärjunge till profet Muhammed (sa), och skulle likna sin mästare i sina andliga egenskaper. Hans uppgift var att reformera muslimer, och att återupprätta den sanna islamiska läran på jorden. Enligt hadith­-litteraturen är messias och mahdi olika namn på samma personlighet [Sunan ibn Majah, kapitel Shiddat-uz-Zaman].

Profetior om denna utlovade individ finns nedtecknade i många muslimska källor, och det godkännande som de fått bekräftas utav att nästintill alla stora muslimska rättsskolor (Sunni, Shia, Deobandi, Barelvi och Ahle Hadith) tror på dem och inväntar ankomsten av denna utlovade person. Det enda som skiljer dem åt är detaljer och tolkningar. Generellt sett tror muslimer att Mahdi och Messias är namnet på två olika individer som ska uppstå under samma tid. Mahdi kommer att vara en muslimsk regent, och under hans styre kommer Messias att nedstiga från himlen och bli hans blodtörstige general. Dessa båda skulle sedan skänka muslimer makt, frihet och rikedom. Dessa doktriner har slående liknelse med de som judarna förespråkade under Jesu tid. Det var av denna anledning många muslimer inte accepterade den Utlovade Messias (frid vare med honom) anspråk. Den Utlovade Messias (frid vare med honom) inledde sitt arbete med att motbevsia denna falska doktrin om Jesus (frid vare med honom) fysiska återkomst, och skrev tre böcker (Fathe Islam, Taudih Murám och Izalah Auhám) i detta syfte  som innehöll mycket klara och starka argument.

De profetior som vi ska studera är fulla med metaforer och liknelser, vilket beror på att många utav dem utgörs av visioner och drömmar som profet Muhammed (frid vare med honom) upplevde, och som därför måste tolkas. Vi har under religionens historia sett att det förekommit missförstånd och feltolkningar av olika profetior som profeter förmedlat, och många blev berövade från att känna igen den utlovade eftersom de tolkat dem ordagrant. Ett klart exempel på detta är profet Jesus (frid vare med honom), som judarna inte accepterade då han bokstavligt inte uppfyllde allt som stod i profeternas skrifter.

En säregenskap av de profetior som kommer nämnas nedan är att de inte går att efterskapa, dvs. ingen person förmår att göra anspråk om att vara den utlovade och samtidigt få alla dessa tecken att uppfyllas i sin egenh person. Detta beror på att dessa kännetecken är relaterade till både himmelska och jordiska fenomen.

Om man studerar skrifter tillhörande olika världsreligioner, så finner man att alla större profeter förutspått sin återkomst. Krishna talade om sin återkomst under namnet Kalki Avatar; Buddha profeterade om Buddha Maitteriyya; Zoroaster förutsåg att Sayoshant skulle framstå; och Jesus talade om sin återkomst under den sista tiden. Eftersom alla profeter förespråkade samma budskap, så vore det en logisk slusats att att alla egentligen förutsade ankomsten av en och samma person, och detta skulle leda till att alla religioner slutligen sammanflöt till en enda. Innebörden av att en profet ska återkomma betyder alltså att en person som liknar honom ska uppstå.

Hursomhelst, så ska vi nedan endast nämna några utav de kännetecken som profet Muhammed (sa) uttalade om den utlovade, och för detta avseende har vi valt ut 9 stycken.

Vi ska även titta kort på profetian i Matteusevangeliet om Jesu (frid vare med honom) återkomst.

 1. Nya färd- och kommunikationsmedel

I boken Sahih Muslim, som är en samling av hadither, finner vi att vid den Utlovade Messias´ tid så kommer kameler att överges. Profet Muhammed (sa) sade:

وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا

“Och förvisso kommer kameler att överges, och man kommer inte att använda dem som ett kvickt färdmedel”

[Sahih Muslim, kapitel Nuzul Isa ibn Maryam ]

Detta var ett avsevärt uttalande för dåtidens araber, eftersom de under lång tid haft kameler som reskamrater under sina långa färder genom Arbiens och Syriens öknar. Profet Muhammed (sa) talade om för dem att en tid skulle komma då detta riddjur skulle överges och bytas ut mot andra färdmedel, och detta var tiden då Messias skulle framträda.

I en mer modern tolkning av denna profetia kan man nämna alla de nya färdmedel som uppkommit i världen, och som gjort användandet av riddjur till blott en hobby och ett nöje. Bilar, båtar, tåg och flygplan har ersatt alla gamla färdmedel, och denna utveckling tog fart i Arabien under ungefär samma tid som den Utlovade Messias (frid vare med honom) levde (1832-1908).

Denna profetia finns även omskriven i Qur’anen (81:5):

“och när honkamelerna, dräktiga i tionde månaden, överges,”

Med en dräktig honkamel menas här att även om hon efter ett par månader kommer föda ännu en kamel, så kommer hon inte längre ha något värde för ägaren. Detta beror på att nya och bättre färdmedel kommer uppstå i framtiden för transport av både gods och människor.

Kapitel 81 av Qur’anen (at-Takwir) har således ett samband med profet Muhammeds (sa) ovannämnda profetia, då dessa förutsägelser hänvisar till samma inträffande. Om vi tittar på de övriga detaljerna i detta kapitel, så finner vi att även de har uppfyllts under vår moderna tid. Det står om berg som sätts i rörelse (81:4 – en hänvisning till uppfinnandet av dynamiten, patenterad år 1867); om vilda djur som samlas ihop (81:6 – inrättandet av djurparker, det första öppnat i Wien är 1765), när folk förs samman (81:8 – en klar indikation om globalisering) och när böcker och skrifter sprids (81:11 – ett resultat av att tryckpressen uppfanns). På så sätt står det klart att den Utlovade Messias skulle framträda under en tid då alla dessa uppfinningar skulle uppkomma.

Dessa nya färd- och kommunikationsmedel skulle tjäna som redskap för den Utlovade Messias för att sprida sitt budskap till alla välrdens hörn, då vissa profetior om hans ankomst förutser att hans budskap snabbt kommer nå fjärran länder.

 1. Kristendomens makt

En annan profetia som hänvisar till tiden för Messias´ ankomst talar om att kristendomen kommer att vara en stor global makt vid den tiden. Det står i Sahih Muslim att al-Mustaurid al-Qurashiy berättade för Hazrat Umar (ra) [den tredje kalifen efter profet Muhammad (sa)] att han hört Guds Sändebud (sa) säga:

تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ

”Timmen kommer slå in då de flesta människorna kommer att vara kristna.”

[Sahih Muslim, Kitab-al-Fitan]

Ordet ”ar-Rúm” har här använts för att benämna kristna, eftersom detta rike (med huvudsäte i Konstantinopel) på profetens (sa) tid styrdes av en kristen makt.

I samma referens beskriver Hazrat Umar (ra) dessa människor med fyra särskiljande drag:

 1. De kommer uppträda fördragsamt och klokt gentemot människor vid oroligheter (för att eventuellt kunna ockupera deras länder).
 2. De kommer återhämta sig snabbt efter missöden (pga. sin goda administration och organisation).
 3. De kommer att behandla behövande, föräldralösa och de svaga väl (för att konvertera dem till sin tro).
 4. De kommer påstå sig befria människor från auktoritära regimers förtryck (för att sedan ta makten själva).

Dessa beskrivningar överenstämmer med det brittiska imperialistiska styret som hade ett globalt omfång runt artonhundratalet.

Kristendomen skulle alltså under den utlovade tiden ha stort globalt inflytande, och därför skulle en av Messias´ allra viktigaste uppgifter vara att bryta korsets makt [Sahih Muslim kapitel Nuzul Isa ibn maryam]. Från dessa ord kan vi förstå att han skulle framträda under en tid då kristendomen har en avsevärd makt och ett stort inflytande i världen. I Indien var de särskilt framgångsrika, och utifrån de böcker som de skrev vid denna tid kan vi förstå att de ämnade konvertera hela den indiska befolkningen till kristendomen. Robert Clark skrev i sin bok The Missions:

”Missionärsrörelsen i Indien önskade konvertera Punjab, för att göra det till en bas för att sprida kristendomen i Centralasien.” [The Missions, p 245]

I The Cambridge Short History of India står följande:

“Att Gud givit Indiens styre till Britannien, så att hela Indien kan konverteras till ett kristet land.” [sid. 715-715]

Onekligen är de kristna missionärernas strävan under den imperialistiska tiden något som saknar motstycke i världshistorien, och det vore inte fel om man påstod att de var ett instrument för dessa stormakters framgång. Det var denna utveckling som Messias var ämnad att bekämpa.

 1. Dajjal

I anslutning till tiden för Messias´ ankomst finner vi att ett fenomen med namnet Dajjal nämnts upprepat. Vem eller vad detta kommer att vara framgår av olika metaforiska beskrivningar som nämns i hadith. Ordet Dajjal har många benämningar på arabiska. Det kan betyda en starkt lögnaktig person, eller en mycket förmögen individ. Det kan betyda en grupp som reser runt i jorden och bedriver handel, eller täcker jorden med sin mångfald. (se ordböckerna Lisan-ul-Arab och Taj-ul-Urus). Om man sammanställer alla dessa begrepp, så är det tydligt att beskrivningen överensstämmer med kolonialmakternas köpmän och präster, som reste jorden runt för att bedriva handel och att propagera kristendomen.

Nedan presenteras några beskrivningar om Dajjal som finns bevarade i hadith.

 • Profet Muhammed (sa) sade att om Dajjal framträtt under hans tid skulle han själv bekämpa honom och försvara muslimerna. (Det var alltså ovisst när Dajjal skulle framträda, men han skulle bekämpas av en enda individ. Med andra ord skulle detta alltså vara en andlig kamp.)
 • Profeten (sa) uppmanade om att man bör läsa de inledande och avslutande verserna av sura al-Kahf (kapitel 18 av Qur’anen) om man stötte på Dajjal. (Dessa verser handlar om kristendomens avvikelse från Jesu (frid vare med honom) lära och om deras framsteg i sina världsliga strävanden.)
 • Han kommer fara fram lika snabbt som moln färdas i stark medvind runt jorden. (Dajjal kommer alltså ha kvicka färdmedel till sitt förfogande.)
 • För varje folk som accepterar honom kommer han att beordra himlen så att regn faller över dem, och beordra jorden så att den frambringar gröda åt dem. (Detta verkar vara en antydan om förmågan om att göra goda framtidsprognoser, och Dajjal kommer även utveckla en god jordbruksteknik.)
 • De som vägrar samarbeta med Dajjal kommer att drabbas av stor torka och svält. (De kommer alltså inte få ta del av de reformer som kolonialmakterna genomför i sina riken, och dessutom få utstå olika slags embargon och bojkotter .)
 • Han kommer passera ruiner och få skatter att framträda där. (En antydan på Dajjals förmåga att återupprätta städer, och även att dra fördel av underjordiska resurser.)
 • Under samma tid kommer Messias framstå, och han kommer att döda Dajjal vid Ludd. (Se förklaring längre ner.)

[Muslim kitab al Fitan]

En annan klar indikation på att Dajjal i själva verket kommer vara en kristen världsmakt finner vi i en hadith i Sahih Muslim. I den berättas att en person vid namn Tamim ad-Dari kom till Medina och blev muslim, och sedan berättade han om en upplevelse han haft och som stämde överens med de detaljer som profet Muhammed (sa) givit om Dajjal. Det Tamim talade om var en underlig varelse han sett i en kyrka. Profeten (sa) pekade sedan mot öst (dvs. mot Centralasien) och sade att det var där som Dajjal skulle framstå [Sahih Muslim, kapitel Qissat-il-Jassasah]. Tydligen pekade han mot alla de östliga länder som Dajjal i framtiden skulle invadera och sedan ockupera.

På ett annat ställe finner vi att profet Muhammed (sa) förusåg att Dajjal kommer att breda ut sig över hela världen, förutom i Mecka och Medina [Sahih Muslim, kapitel Zikr abn Sayyád], samtidigt som han kommer att kretsa kring Kaba [Sahih Bukhari, kitab at-Tafseer].

Ovannämnda två hadither motstrider varandra, då Dajjal självklart inte kan kretsa kring Kaba om han inte når Mecka. Vad som menas här är att Dajjal med ont uppsåt kommer att kretsa kring Kaba, likt en inbrotsstjuv kretsar kring ett hus och söker efter tillfälle. Detta stämmer överens med vad som stod i kristna missionärers agenda vid denna tid, då de hade som slutmål att den kristna fanan skulle vaja i Islams helgedom Mecka.

En annan intressant beskrivning av Dajjal är att han kommer äga en skinande vit åsna som är 40 meter lång och har 30 meter mellan öronen. Han kommer med ett enda steg att färdas lika långt som man kan resa under en dag och en natt. Han kommer att greppa tag om molnen med sin högerhand och sväva förbi solnedgången. Han kommer dessutom att kalla till sig människor med sin röst. [Kanzul Ummal, del 14]

Orden ovan är direkt översatta från arabiska, och förutsäger på mirakulöst vis ett modernt passagerarflygplan. Liknelserna är slående.

Om vi sammanfattar alla beskrivningar av Dajjal som vi finner hadith, så får vi följande bild:

 • Alltsedan världens skapelse har det inte funnits någonting i motstycke till Dajjal, och inte heller kommer det att finnas något till Domedagen. [Muslim]
 • I en vision som profet Muhammed (sa) upplevde såg han Dajjal vara enögd, och även det ”friska” ögat vara defektfullt [Bukhari, Muslim]. Med detta menas att hans andliga öga kommer vara blint, och att även det världsliga ögat skulle ha brister då Dajjals imperialistiska framgångar skulle ske genom orättvisa och oförrätter.
 • Dajjal skulle i sin ägo ha lyxartiklar, vilka kallats för eld och vatten i Vad människor förmodade vara eld skulle vara vatten, och vice versa. Han skulle genom dessa saker få stort inflytande över olika folk [Bukhari, Muslim]. Detta är benämningen på de komfortabla vardagsartiklar som kolonialmakterna uppfunnit.
 • Himmel och jord skulle vara underordnade Dajjal [Muslim], och med detta menas att dessa människor mycket skickligt skulle behärska att göra exakta prognoser om det framtida vädret, och även andra minutiösa beräkningar angånde jordiska och himmelska fenomen.
 • Han skulle framträda från öst, [Muslim] och Indien ligger just öster om Arabien.
 • Dajjal kommer förmå att omvandla ruiner till något fördelaktigt [Muslim], vilket innebär att dessa människor kommer kunna slå sig ner i alla möjliga slags terränger och upprätta städer där.
 • Messias kommer slutligen att döda Dajjal vid Ludd [Muslim]. På arabiska används ordet Ludd för grälsjuka människor, och denna profetia innebar att när dessa människor gått för långt med att propagera sina felaktiga doktriner så kommer Messias att motbevisa dem genom klara och obrytbara argument.

Den Utlovade Messias (frid vare med honom) ansåg alltså Dajjal vara en benämningen för kolonialmakterna vid hans tid, som kännetecknades av deras tro på Jesus Kristus, och som gjort enorma framsteg inom vetenskap och teknologi. Att dessa stormakter skulle uppstå under hans tid förutsades alltså cirka 1300 år tidigare.

 1. Gog och Magog

Ett annat fenomen som nämns i hadith i anslutning till Messias ankomst, och som i själva verket är en egenskap av dessa imperialistiska makter, är Jajduj och Majduj, Ordet kommer från arabiskans ajij, vilket betyder eld (Lisanul Arab). Ett kännetecken för dessa två fenomen skulle alltså vara att deras civilisation styrs av eldkraft, såsom transport, tillverkning och krigsföring. Det står i bibeln:

”Han skall då gå ut för att förvilla de folk som bor vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till den stundande striden; och de äro till antalet såsom sanden i havet.” (Uppenbarelseboken 20:8).

Dess framfart nämns även i Qur’anen:

”Även då Gog och Magog släpps fria, och de kommer skynda sig fram från alla höjder” (21:97)

Utifrån ovannämnda beskrivingar kan vi förstå att Jajduj och Majduj är namnet på en stor nation som flitigt kommer använda eldkraft, och nå stor framgång över hela världen. Dessa två världsmakter (tydligen väst- och östblocken) skulle enligt profet Muhammed (sa) vara ett stort kännetecken för den Messias tid [Sahih Muslim, kapitel Zikr-ud-Dajjal wa sifatihi wa ma ma’aho]. I Qur’anen finner vi att dessa världsmakter en dag kommer att utkämpa förödande krig mot varandra:

”Och på den dagen ska Vi lämna några av dem att välla fram mot andra och trumpeter ska blåsas. Sedan ska Vi samla ihop dem alla.” (18:100)

 1. Sol- och månförmörkelse

I Sunan Ad-dar Qutni finner vi följande hadis:

إِنَّ لِمَهْدِينَا آيَتَيْنِ لَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ تَنْكَسِفُ الْقَمَرُ لأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِى النِّصْفِ مِنْهُ وَلَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ.

[Sunan ad-Dar Qutni, kapitel sifat Salat il Khusuf wa al-Kusuf]

”Förvisso finns det två kännetecken för vår Mahdi som inte visat sig för någon annan alltsedan himlarna och jorden skapades. En månförmörkelse kommer att inträffa under den första natten av månaden Ramadan, och en solförmörkelse kommer inträffa under dess mitt. Och dessa tecken har inte visats för någon alltsedan himlarna och jorden skapats.”

Den kommande Mahdin skulle alltså ledsagas av detta tecken som skulle visa sig under hans tid som stöd för hans anspråk. Datumen som angivits är enligt månkalendern, och med första natten menas den natt som enligt kosmolgins lag är den första som en månförmörkelse kan inträffa på. Månförmörkelser inträffar den 13:e, 14:e och 15:e under en månad. Solförmörkelsen skulle inträffa under det mellersta datumet för de dagar som är ämnade för solförmörkelser under en månad. De utav kosmologin fastställda datumen är den 27:e, den 28:e och den 29:e (dvs. månaderna för ett månår).

Denna storslagna profetia slog in år 1894 under månaden ramadan, då månförmörkelsen inträffade den 13:e och solförmärkelsen den 28:e. Dessa fenomen kunde ses av människor på det östra halvklotet. Nästa år inträffade samma sak igen på det västra halvklotet, under samma datum och i månaden ramadan. Detta var ca 4 år efter att den Utlovade Messias (frid vare med honom) gjort anspråk om att vara tidens Mahdi.

Detta inträffande nämns även i Qur’anen (72:8-10). Även Jesus sade att det under hans återkomst skulle inträffa en sol- och månförmörkelse (Matteusevangeliet kapitel 24).

 1. Pest

I en hadith från Sahih Muslim finner vi att vid tiden då Messias framträder så kommer ett kryp som kallas naghaf att uppstå. Profetian lyder:

فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

[Sahih Muslim, kapitel Zikr ad-Dajjal]

Alltså att Messias och hans anhängare kommer att be, och då kommer Allah att skicka ett kryp som kommer att sprida död bland Gog och Magog.

Denna profetia nämns även i Qur’anen:

”Och när domen avkunnas över dem ska Vi för dem frambringa en insekt ur jorden som ska såra dem, eftersom folk inte trodde på Våra tecken. (27:83)

Med detta menas att när Messias väl kommit och framlagt bevisen för sin sannhet, så kommer Allah att skicka ett kryp som straff för dem som förnekar detta Guds sändebud. Denna profetia uppfylldes omkring år 1898, enligt en vision som den Utlovade Messias (frid vare med honom) upplevde strax innan, då böldpest vållade enorm förödelse i olika indiska städer. Vår tidsepok har även präglats av andra fruktansvärda epidemier som skördat miljontals liv, exempelvis spanska sjukan efter första världskriget.

 1. Vit minaret öster om Damaskus

I en annan hadith finner vi att Messias kommer att framträda vid en vit minaret öster om Damaskus. På kartan ser vi att Qadian ligger öster om Damaskus, och ungefär på samma breddgrader. Med en vit minaret menas att hans budksap kommer spridas väldigt snabbt, likt en människa som står på en vit fyr syns från långt håll.

Den Utlovade Messias (frid vare med honom) skrev:

از کلمہ منارہ مشرقی عجب مدار              چوں خود مشرق است تجلی نیرم

”Förundras inte över den österliga minareten, eftersom även min sol manifesterats i öst.”

Vi finner även andra klara kännetecken om att Messias kommer framkomma öster om Damaskus. En hadith konstaterar att den utlovade kommer vara av persisk härkomst [Bukhari kitab at-Tafsir]. En annan säger att hans anhängare kommer framträda i Indien [Sunan Nisai kitab-al-Jihad, Sunan Ibne Majah, kapitel Khoroj al-Mahdi]. I en annan bok har den utlovade, som varje troende är förpliktigad att tro på, kallats ”Harith” (jordbrukare), och stället där han kommer framträda är ”området bakom floden” [Sunan Abu Daud, kitab al-Mahdi]. Vad profet Muhammed (sa) här hänvisar till är den området bakom den Persiska viken, bortom vilken alla länder under persiskt inflytande ligger.

 1. Utseende

I en vision som profet Muhammed (sa) upplevde såg han den utlovade ha vetebrun hy och långt rakt hår som når axlarna [Bukhari kitab-al-Anbiya]. I en annan hadith sägs han vara av medellängd [Musnad Ahmad, Bidayah Musnad Abdullah bin Abbas]. Dessa beskrivningar stämde överens med den Utlovade Messias (frid vare med honom). Hans skrev i sin poesi:

موعودم و بحلیہِ ماثور آمدم                      حیف است گر بدیدہ بینند منظرم

رنگم چوں گندم است و بمو فرق بین است   زانساں کہ آمد است در اخبار سرورم

Jag är utlovad, och har kommit enligt Profetens (sa) beskrivna utseende,

det vore tragist om en seende inte beskådade mitt utseende.

Min färg liknar vete, och mitt hår har en tydlig kam,

likt den person som beskrivits i min mästares utsagor.

[Izalah Auham, Ruhani Khazain volym 3 sidan 180]

Detta var även ett utav de argument som den Utlovade Messias (frid vare med honom) framlade inför muslimerna vid den tiden som inväntade profet Jesu (frid vare med honom) återkomst. Enligt hadith var denne nasaréiske profet av medellängd och rödhyad, och dessutom hade krulligt hår [Bukhari, kapitel Qaulillah Ta’la wazkur fi alkitab Maryam]. Anledningen till att de givits samma namn, dvs. Jesus Marias´ son, var att de hade liknande uppgifter och liknande andliga egenskaper. Det var detta Jesus (frid vare med honom) menade när han framlade för judarna vid sin tid att den Elias som de inväntade i själva verket var Johannes [Matteusevangeliet 17:10-13 ]. Han trodde alltså själv inte på någon fysisk återkomst, och vad han menade när han sade att han själv skulle återkomma [Matteusevangeliet 24:30] var att en profet lik honom skulle framträda.

 1. Islam i ett försvagat tillstånd

Tiden för Messias ankomst skulle vara då islam blivit försvagat, både andligt och världsligt. Muslimer skulle falla offer för samma öde som judarna [Jami Tirmadhi, kitab al-Imán], och bli starkt giriga [Sunan Ibne Majah, kapitel Shiddatuz Zamán]. Det sanna islam skulle utövas i ett tillstånd av landsflykt [Muslim, kapitel Bayan anna al-Islam bada’a Ghariban], och fromma människor skulle bli ytterst sällsynta [Mishkat al-Masabih]. Även om det skulle finnas många muslimer, så skulle de inte längre inge någon skräck i fienden. Nationer skulle bjuda in varandra att gå till angrepp mot dem. Muslimerna själva skulle hysa stor förkärlek för världen och avsky ens att tänka på döden [Mishkat al-Masabih]. Muslimerna skulle uppdelas i 72 sekter, varav en enda skulle vara sann [Sunan at-Tirmadhi, ma ja ’afi iftiraq hazehi al-ummah]. Islam skulle enbart vara ett namn och dess sanna läror skulle överges. Likaså skulle Qur’anen enbart återstå i skriftlig form utan att någon efterlevde dess läror. Moskéer skulle vara fulla av människor men tomma utav vägledning. De värsta människorna under den här tiden skulle vara de skriftlärda [Mishkatul Masabih, kitab ul-Ilm].

Att islam blivit försvagat under vår tid är ett faktum som inte går att ta miste om. Den Utlovade Messias (frid vare med honom) uttryckte stor oro angående denna utveckling:

مے سزد، گر خوں ببارد، دیدہِ ہر اہلِ دیں                                   بر پریشاں حالیِ السام و قحط المسلمین

دینِ حق را گردش آمد، صعبناک و سہمگیں                                سخت چورے اوفتاد اندر جہاں از کفر و کیں

Det vore inte fel om en troende fällde tårar av blod,

På grund av av den olycka som drabbat Islam, och av muslimernas försvinnande.

Den sanna tron har drabbats av en stor och förskräckande skälvning,

Trolöshet och hat har orsakat stort tumult i världen.

[Fathe Islam, Ruhani Khazain vol. 3, sidan 44]

Om man begrundar Islams och muslimernas tillstånd idag, så förstår man att alla dessa profetior besannats i vår tid.

Om man ser på alla dessa profetior tillsammans, så framgår det att Messias skulle framträda under en tid med nya färd- och kommunikationsmedel. Denna tid skulle präglas av kristna kolonialmakter vars framgång var beroende av eldkaft. När väl Messias kommit skulle en sol- och månförmörkelse inträffa, och sedan skulle en pest utbryta. Han skulle komma från öst vid en tid då religionen generellt sett skulle vara i ett svagt tillstånd.

Innan vi sätter punkt för detta kapitel ska vi studera profetian i Matteusevangeliet om Jesu (frid vare med honom) återkomst lite närmare. Dessa profetior har slående liknelser med de som vi nämnt ovan, och läsaren bör ha detta i åtanke medans denne studerar dem. Innan det bör vi förstå att profet Jesus (frid vare med honom) själv inte trodde på sin fysiska återkomst, eftersom han avfärdat en sådan tro då han påstod att den Elias som judarna invänta de hade kommit i form av Johannes Döparen (Matteusevangeliet 17:10-13 ). Han trodde därför på en andlig återkomst, nämligen att en person med samma egenskaper som sin föregångare framträder. Hadhrat Mirza Ghulam Ahmads (frid vare med honom) anspråk löd att han var denna person.

Sedan bör vi även förstå att Jesus (frid vare med honom) oftast talade i liknelser. En av evangelisterna skriver:

Allt detta talade Jesus till folket i liknelser. Han talade endast i liknelser till dem,(Matteusevangeliet, 13:34)

Det avsnitt vi nedan ska studera utgörs av en profetia om framtiden, och är därför fullt av metaforik.

Nedan kommer hela detta avsnitt från Matteus kapitel 24:3-44 att skrivas i sin helhet, och inom parentes kommer en rimlig tolkning som helt överenstämmer med vår tid att ges.

3När han senare satt på Oljebergets sluttning tillsammans med lärjungarna frågade de honom: När kommer detta att ske? Vilka händelser föregår din återkomst och tidens slut?

4Jesus sa till dem: Låt ingen lura er

 5för många ska komma och påstå att de är Messias, och de kommer att leda många vilse.

(Från det här avsnittet kan vi förstå att en profet lik Jesus (frid vare med honom) ska komma, och inte han själv. Detta framgår av att han sade att många kommer att säga att de är denna profet, men detta skulle givetvis inte vara möjligt om Jesus (frid vare med honom) själv kom, då alla var väl medvetna om hans utseende, röst, längd och hårfärg etc.)

 6Ni kommer att få uppleva krig och höra rykten om krig, men låt er inte skrämmas. Krig måste komma, men därmed är inte slutet inne.

 7Nationer och maktblock kommer att resa sig mot varandra, och det blir hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra.

(Denna tid kommer att präglas av avsevärda händelser på jorden, och en utav dem kommer vara världskrig.)

 8Men detta är bara början på de fasor som kommer.

 9Då kommer man att tortera er och döda er och hata er över hela världen därför att ni tillhör mig.

(Anhängarna till denna ”Jesu like” kommer att förföljas. Märkväl att detta inte kan handla om dagens kristna, eftersom de är i majoritet och att de inte utsätts för någon systematisk förföljelse. Profetian uppfylls i den Utlovade Messias (frid vare med honom) anhängare, som idag förföljs över hela världen.)

 10Många av er kommer att förneka sin tro och förråda och hata varandra.

 11Många falska profeter kommer att framträda och leda många vilse.

 12Och när synden tar sig hejdlösa uttryck överallt, kommer mångas kärlek att kallna.

 13Men de som håller ut till slutet ska bli frälsta.

 14Och de goda nyheterna om Guds rike ska predikas i hela världen, så att alla nationer får höra dem. Sedan ska slutet komma.

(Likt det nämnts tidigare kommer detta vara en tid då nya färd- och kommunikationsmedel kommer underlätta propagering.)

 15Den som läser detta ska noga lägga märke till varje ord: När ni ser den avskyvärda gudabilden, som profeten Daniel berättar om, stå i helgedomen,

 16måste de som befinner sig i Judeen fly till bergen, och

 17de som sitter utanför sina hus får inte ens gå in för att packa,

 18och de som är på fälten får inte först springa hem för att hämta kläder.

 19Och stackars de kvinnor som är gravida när denna tid kommer, och stackars dem som har spädbarn!

(”Dagen då ni ser den (Timmen) ska varje digivande kvinna glömma sin amning, och varje gravid kvinna ska kasta sin börda” [Qur’anen 22:3])

 20Be att ni inte behöver fly på vintern eller på sabbatsdagen,

 21för det kommer att bli en så svår förföljelse att världen aldrig varken förr eller senare har sett något liknande.

 22Ja, om dessa dagar inte förkortades skulle ingen människa bli räddad. Men för Guds utvalda folks skull ska dessa dagar förkortas.

(Tydligen hänvisar Jesus här till det fenomen som vi tidgare nämnt, dvs Dajjal, och som profet Muhammed berättade var något som varje profet varnat om [Bukhari])

 23Om någon då säger till er: ’Nu har Messias kommit. Här är han, eller där är han

 24Många kommer nämligen att falskt utge sig för att vara Messias, och falska profeter kommer att framträda. De kommer att göra stora under, så att till och med Guds utvalda blir bedragna.

 25Kom ihåg att jag har varnat er!

 26Om någon alltså säger till er att Messias har kommit tillbaka och är ute i öknen, så bry er inte om att gå och se efter. Eller om man säger att han har gömt sig någonstans, så tro det inte!

(Med detta menas att människor vid denna tid kommer förklara Jesus (frid vare med honom) vara Guds fysiske son, och här varnas människor för att tro på dem.)

 27För precis så som blixten flammar över himlen från öster till väster, så ska det vara när Människosonen, återvänder.

(Alltså att Jesus kommer att framträda öster om Jerusalem, och på grund av tidens utvecklade medel kommer hans budskap att spridas snabbt över hela världen.)

 28Och där liket är, där kommer gamarna att samlas.

 29Så fort den tidens förföljelser är slut kommer solen att förmörkas och månen att förlora sin glans. Stjärnorna ska slungas ur sina banor, och universums krafter ska skakas.

(Detta skulle alltså vara ett stor kännetecken för Messias ankomst. Som vi berättat tidgare inträffade detta tecken år 1894 och 1895. Dessutom inträffade ett större stjärnfall natten till den 28:e november år 1885 och kunde beskådas över hela världen. Under tiden uppenbarade Gud upprepat för den Utlovade Messias (frid vare med honom) att: وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى – alltså att detta var ett tecken ifrån Gud. Sedan framstod samma stjärna som visat sig under Jesu (frid vare med honom) tid, och Gud talade om för den Utlovade Messias (frid vare med honom) att detta var ett andra tecken för honom. [Aine Kamalate Islam , Ruhani Khazain vol. 5 sid. 110]

 30Därefter kommer tecknet på min ankomst att visa sig på himlen, och det kommer att höras jämmer och klagorop över hela jorden. Och jordens alla folk ska se mig komma på himlens skyar med makt och härlighet.

(Dessa ord är metaforiska, och uppfylldes genom att ankomsten skedde under en tid då världen på grund av sina materiella framsteg blivit förenad, och nyheter om fjärran länder snabbt kunde nå andra sidan jorden.)

 31Och till ljudet av mäktiga trumpetstötar ska jag sända ut mina änglar, och de ska samla in mina utvalda från jordens och himlens yttersta gränser.

(Anhängarna av denna Messias kommer alltså – olikt de av Jesus (frid vare med honom) – komma från alla världens länder.)

 32Lär er nu något från fikonträdet. När saven stiger i grenarna och löven börjar spricka ut, då vet ni att sommaren snart är här.

 33På samma sätt kan ni veta att min återkomst är nära. Ja, den står för dörren när ni ser att allt detta börjar hända.

 34Då går denna tidsålder mot sitt slut.

 35Himmel och jord ska försvinna, men mina ord ska bestå för evigt.

 36Men ingen vet vilken dag eller vid vilken timme slutet kommer, inte ens änglarna. Nej, inte ens Guds son. Bara Fadern vet det.

 37-38Världen kommer att vara lika sorglös som vanligt. Man kommer att äta och dricka och gifta sig precis som på Noas tid, innan floden plötsligt kom och drog med sig allt.

(Denna sorglösa tid är en antydan på den fred som rådde under britternas styre då folk levde trygga liv.)

 39Människorna ville inte tro att det skulle hända, inte ens när Noa gick in i arken. Men floden kom och dränkte dem allesammans. Så kommer det att bli när jag kommer tillbaka.

 40Två män kommer att arbeta tillsammans på åkern, och den ene kommer att hämtas upp, den andre kommer att lämnas kvar.

 41Två kvinnor kommer att arbeta tillsammans i hemmet, den ena kommer att hämtas upp, den andra kommer att lämnas kvar.

 42Var alltså beredda, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer!

 43Om husets ägare visste när tjuven skulle komma, skulle han hålla sig vaken och förhindra att någon bryter sig in.

 44På samma sätt ska ni vara beredda, för Människosonen kommer tillbaka när ni minst av allt räknar med det.

(Även om återkomsten kommer ske efter det att klara kännetecken visat sig, så kommer folk att överrskas. Av detta kan vi förstå att många kommer misslyckas med att känna igen den utlovade.)  

(Översättning: Levande Bibeln)

Denna fantastiska profetia har slagit in, och tiden för Messias ankomst har förflutit. Men likt Jesus (frid vare med honom) sade berövades många från att känna igen honom.