In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Den Utlovade Messias uppenbarelser och underverk

Guds profeter och sändebud ledsagas alltid av kunskap om det fördolda (72:27-28) och andra tecken (2:100), och dessa är ett känneteckepå att Gud Själv har skickat dem. Så var även fallet med den Utlovade Messias (as). Under hans cirka 30 år långa anspråk åtnjöt han konstant Guds stöd och närhet. Han sade att alla dessa tecken var ett resultat av att han var en sann muslim och en hängiven anhängare av profet Muhammed (sa). Han proklamerade även att de gudomliga uppenbarelser som Gud givit honom endast kunde mottagas av sanna muslimer, då gudomligt tilltal endast förekom islam. Detta beror på att islam var den enda sanna religionen; vars ursprungliga skrift fortfarande var intakt, och vars profet fortfarande kunde ge andligt liv till dem som följde hans levnadssätt.

I detta avsnitt kommer vi att nämna några utav de uppenbarelser och tecken som Gud gett den Utlovade Messias (as). Men innan det ska vi kort studera den Utlovade Messias (as) tolkning av vad uppenbarelser och tecken egentligen är utifrån hans personliga erfarenhet.

Uppenbarelser

Vår värld är uppdelad i tre områden. Det första innefattar allt synbart, och som vi kan uppfatta genom de fem sinnena. Det andra området är allt dolt, och som vi kan uppfatta genom reflektion, hypoteser och logiska slutsatser. Utöver dessa två finns ett tredje område som innefattar allt som är än mer dolt. Denna avdelning rör vårt andliga liv, och kunskap därom kan endast fås genom sanna visioner och uppenbarelser. Detta område är det ytterst få som känner till, och endast de som Gud utvalt för deras trogivenhet och kärlek för Honom upplever det. Genom den kunskap som de får av Gud uppnår de sann visshet och övertygelse. Mänsklig reflektion och eftertanke kan endast få oss till att inse att ”så bör det vara”, men genom uppenbarelser får man visshet om att ”så är det”.

Människan har skapats för ett stort syfte; att lära känna Gud och anta Hans egenskaper. Detta är omöjligt utan inbördes kommunikation mellan Skaparen och Hans skapelse. Denna kommunikation är enbart avsedd för människor bland alla varelser på vår jord, och sker på tre olika sätt;

  1. Uppenbarelser – då mottagaren hör en röst.
  2. Visioner och drömmar – genom vilka Gud förmedlar ett budskap som är höljt i metaforik.
  3. Synupplevelser – då man i vaket tillstånd får se en skepnad.

(Qur’anen 42:52)

Förmågan att kunna ta del av sådana upplevelser har givits till varje människa men i olika styrka, liksom alla människor även föds med olikartade fysiska styrkor och förmågor. För alla som har en sann kärlek till Gud är uppenbarelser likt det livgivande vatten som man inte kan leva utan, eftersom sann tillgivenhet kräver en levande relation.

Den Utlovade Messias (as) har tydligt beskrivit känslan utav denna upplevelse av gudomligt tilltal i sina olika böcker. Enligt hans erfarenhet är detta en mycket klar känsla och en tydlig upplevelse, och som är ytterst njutbar. De ord som förmedlas är fulla med visdom och betydelse, och inger både ro och vördnad. Kunskapen man får därav skänker visshet och övertygelse, och man känner att en god förändring äger rum i sitt inre som utvecklar fromheten och Gudskärleken. Dessa uppenbarelser innehåller ofta profetior, och samtalet kan liknas vid en diskussion mellan två vänner och kan pågå väldigt länge i form av frågor och svar. Hela upplevelsen kan liknas med en solstråle som faller från himlen på en mur. Genom den andliga kraft som detta medförde hade han upplevt saker som inträffat hundratals kilometer bort, påträffat människor som gått bort för länge sedan och sett saker ur sina visioner få fysisk form även utanför dem. De uppenbarelser han mottagit hade förmedlats på fem olika sätt;

  1. I ett tillstånd av nedsatt medvetenhet som inte framkallats utav naturliga orsaker, så att full koncentration kan läggas på de ord som förmedlas.
  2. Starka eller vaga ord som han fåtts till att yttra spontant.
  3. Ord som lagts i hans hjärta.
  4. Sanna och klara visioner som upfylls och besannas.
  5. En yttre röst.

Den Utlovade Messias (as) skrev att de som mottog uppenbarelser från Gud även fick kraft och styrka till att utstå mycket allvarliga svårigheter. En sann relation med Gud medför tusentals kännetecken av Hans kärlek och stöd, och det är detta som skiljer mellan en sann och en falsk anspråkare. En sann person kännetecknas även av ett rent hjärta som är fyllt med kärlek till Gud.

Reflektion och eftertanke kan inte leda till uppenbarelser, utan detta är ett spontant fenomen. Även novelister och poeter kan framställa häpnandsveckande berättelser och påståenden, men kan inte liknas med den kunskap som förmedlas genom uppenbarelser. De förutsägelser som t.ex. spåmän gör grundar sig enbart på prognoser och gissningar, varav de flesta slår aldrig in. Dessa människor mottar inte det gudomliga ljus som de utvalda får, och de lever oftast under beklagliga levnadsförhållanden.

De som inte haft sådana upplevelser förnekar oftast att de förekommer eftersom de inte kan förstå eller tolka dem. Under den Utlovade Messias (as) tid hade särskilt de rättslärda avslått tanken om uppenbarelser, och de ansåg att Guds tilltal hörde till det förflutna. För alla dessa människor var den Utlovade Messias (as) ett levande bevis för att uppenbarelser verkligen förekom. Han skrev:

وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہتا ہے کلیم   اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار

Gud gör fortfarande vem Han vill till samtalskamrat,

Han talar fortfarande med den som Han tycker om

 [Brahin-e-Ahmadiyya del 5, Ruhani Khazain volym 21 sidan 137]

Han påvisade även genom logiska slutsatser att man inte bör avfärda tron på dessa uppenbarelser, eftersom tusentals människor under alla tider hade upplevt detta. Han skrev att likt en blind person inte kan förneka det som andra ser, och att en döv person inte kan förneka det som andra hör; likaså kan inte en person som aldrig haft denna andliga upplevelse förneka den rakt av. Slutligen bad han alla som inte trodde hans ord att själva besöka honom och se de ord han mottog av Gud uppfyllas. Innan år 1886 hade han haft 5000 sådana upplevelser, och mängder utav uppenbarelser som han nedtecknat i sin bok Brahin-e-Ahmadiyya. Han berättade att han under denna tid upplevt hur 3000 utav hans visioner uppfyllts, att tvåhundra böner uppfyllts under mycket pressande omständigheter, och att han gjort lika många profetior som skulle kunna fylla två evangelier [Brahine Ahmadiyyah, Ruhani Khazain vol.1 sid. 643-645, fotnot]. Märkväl att dessa ord är från ett mycket tidigt skede av hans anspråk, och att detta var något som han upplevde med tilltagande frekvens ända till sin bortgång år 1908.

Underverk

Ordet underverk kan ofta skapa missförstånd om vad de egentligen innebär. De flesta underverk som många religionsutövare idag tror på är övernaturliga och oförklarliga fenomen. Det råder inget tvivel om att de underverk som nedteckats i olika skrifter oftast genomgått en dramatisering, eftersom de annars med tiden förlorar sitt inflytande över de som tror på dem.

Enligt den Utlovade Messias (as) tolkning av underverk som inträffar genom Guds utvalda personer, så sker de i takt med att en tjänare kommer allt närmre Gud och på så sätt upplever en allt intimare gemenskap med Honom. Tillslut verkar det som om den behandling han mottar av Gud är av en övernaturlig karaktär, fastän den faller inom ramen av Guds fastställda lagar. En simpel parallel är att den gemenskap som två intima vänner upplever mellan sig inte kan förekomma mellan två främlingar, och som därför är av en mycket starkare karäktar än den tillhörighet som de senare två upplever.

På arabiska används ordet ”mujizah” för underverk, vilket betyder att de är något som gör motparten oförmögen till att efterskapa. Till exempel så är Qur’anen en ”mujizah”, eftersom ingen någonsin har kunnat framställa dess motstycke vad gäller visdom, lära, språk, profetior etc.

Alla underverk sker inom de naturlagar som Gud skapat, och eftersom mänsklig vetenskap och forskning inte omfattar alla universums fenomen och naturlagarnas begränsingar kan de uppfattas vara rena mirakel. Vad som menas med onaturliga underverk är alltså sådana som står utanför människans begrepp, men som Gud innefattar i sin kunskap.

Under och tecken innehåller vissa dolda aspekter, och därför så kommer inte alla till tro efter att ha sett dem. Om det vore så så skulle ju tanken om gudomlig belöning eller gudomligt straff vara betydelselös, eftersom man inte kan belönas för att tro på det uppenbara. Därför så sker underverk aldrig efter begäran, utan de sker endast då Gud avser visa något. Många människor gynnas därför inte av de underverk som inträffar genom Guds utvalda personer.

Generellt sett finns det två slags tecken; (1) avskräckande och (2) glädjande. Det förstnämnda kan även ha benämningen ”gudomligt straff”, och har som syfte att få människor till att göra bot och ångerfullt vända sig till Gud. De glädjande tecknen leder till att människor ökar i sin Gudskärlek och tro.

Då människan på grund av sin medfödda natur inte kan tillfredsställas enbart genom gamla sagor och historier, så inträffar dessa underverk under alla alla tider och skänker på så sätt en färsk upplevelse till människorna under varje tidsepok.

Under vår tid var det genom den Utlovade Messias (as) som världen fick beskåda Guds krafter och underverk. Han skrev år 1906 att 300,000 tecken visats i både himmel och jord, och att hundratusentals människor blivit vittnen därtill. Cirka 3000 utav dessa var profetior som uppfyllts på deras angivna tider. Vad han menade med tecken var gudomligt beskydd från fiendernas onda uppsåt; de pressande behov som uppfyllts; det långa liv han fått efter sitt anspråk; de kännetecken och fenomen som visats i jord och himmel; de böner som Gud uppfyllt angående både vänner och fiender; de allvarligt insjuknade människor som helats; de tusentals människor som fått kunskap om honom i sina drömmar; och andra naturfenomen som manifesterat sig som bevis för hans anspråk etc. I sina böcker Tiryaqul- Qulub, Nuzul-ul-Masih och Haqiatul-Wahy har den Utlovade Messias (as) nedtecknat hundratals utav dessa tecken.

De uppenbarelser och tecken vi kommer att presentera nedan är alltså endast ett fåtal av de många välsignelser som den Utlovade Messias (as) mottog från Gud. De utgörs av ord som uppfylldes under hans tid, och vissa efter hans bortgång, och vissa ska ännu till att uppfyllas.

  1. Pest

En utav den Utlovade Messias (as) profetior var att pesten skulle bryta ut i stora delar av Punjab. Gud hade redan informerat honom i de uppenbarelser som publicerades i Brahin-e-Ahmadiyya att en stor plåga skulle drabba folket [1880-4]. En utav dem löd ”folkets sjukdomar och Hans välsignelser; din Herre gör förvisso som Han önskar” [Brahin-e- Ahmadiyya, Ruhani Khazain volym 1 sidan 620]. Sedan skrev han följande verser i sin bok Sirrul-Khilafa (1894):

وَ خُذْ رَبِّ مَنْ عَادیٰ الصِّلَاحَ وَ مُفْسِدًا       وَ نَزِّلْ عَلَیْہِ الرِّجْزَ حَقًّا وَ دَمِّر

فَفَرِّجْ کُرُوْبِي یَا کَرِیْمِي وَ نَجِّنِي              وَ مَزِّقْ خَصِیْمِي یَا إلٰھِي وَ عَفِّر

 

Och min Herre, grip den som opponerar sig mot rättrådigheten och är en orosstiftare,

Och skicka pesten över honom med sanning, och krossa honom

Så avlägsna mina smärtor, o min Ärade, och indsätt mig,

Och slit min fiende i stycken, min Gud, och förnedra honom

[Sirr-ul-Khilafah, Ruhani Khazain volym 8 sidan 391]

I denna bön bad han om att pesten skulle drabba dem som ständigt motbekämpade och förolämpade honom. Likaså skrev han i sin bok Hamamat-ul-Bushra (1894):

فَلَمَّا طَغَی الْفِسْقُ الْمُبِیْدُ بِسَیْلِہ                                 تَمَنَّیْتُ لَوْ کَانَ الْوَبَاءُ الْمُتَبِّرُ

فَإنَّ ھَلَاکَ النَّاسِ عِنْدِ أُولي النُّھیٰ       أَحَبُّ وَ أَولیٰ مِنْ ضَلَالٍ یُخَسُّرُ

Och när den förgörande upproriskheten gått för långt med sin framfart,

Önskade jag att smittan skulle vara förkrossande

För förvisso är människornas undergång enligt de förståndiga,

Förträffligare och bättre än en villfarelse som orsakar nederlag

[Hamamat-ul-Bushra, Ruhani Khazain volym 7 sidan 326]

Vidare i sin bok Nur-ul-Haq (1894) skrev den Utlovade Messias (as) att sol- och månförmörkelsen som ägde rum år 1894-5 var två avskräckande tecken (آیتان مخوفتان) som varslade om ett hemskt straff för dem som inte godtog den individ som dessa tecken visats för. [Nor-ul-Haqq, Tuhani Khazain volym 8 sidan 227]

År 1897 fick den Utlovade Messias (as) ännu en uppenbarelse som antydde om att ett straff var väldigt nära. Han nedtecknade det i sin bok Siráj-e-Munir (1897):

یَا مَسِیْحَ الْخَلْقِ عَدْوَانَا

”O människornas Messias,(bevara oss från) vår smittsamma sjukdom”

Under denna profetia skrev han följande kommentar:

”Låt oss se vilken tid dessa nyheter berör, och jag känner inte till när de kommer att uppfyllas. En tid kommer att vara sådan att de kömmer att dö genom böner, och en tid kommer då de kommer att få liv genom böner”

[Siraje Munir, Ruhani Khazain volym 12 sidan 70-71]

Redan nästa år slog pesten ut för fullt i Bombay, en hamnstad i västra Indien. Den 6:e februari år 1898 såg den Utlovade Messias (as) i en dröm att änglar planterar svarta plantor i Punjab. Dessa var kortväxta och motbjudande. Hozur (as) frågade dem som planterade om vad det var för något, och de svarade att det var pestens träd som snart kommer att sprida sig i landet.  Det var oklart om det skulle ske kommande vintern eller den påföljande. Han publicerade genast denna dröm. Olyckligtvis trodde ingen hans ord, utan myndigheterna och allmänheten var säkra på att pestens spridning kommit under deras kontroll. Folk började istället öppet håna och förolämpa honom, fastän han i sitt hjärta kände stor oro för sitt folk. En tidning (Paisa Akhbar) skrev att detta var ännu ett tomt hot, och att Mirza minsann själv skulle drabbas av det.

Enligt den Utlovade Messias (as) var orsaken till att pesten nu spreds att människor ökat i synd och överträdelse, och att de förnekat Guds sändebud. Den enda lösningen nu var sann botgörelse från synd, och att antingen acceptera honom eller upphöra med att förfölja och förolämpa honom. Han mottog senare följande uppenbarelse:

ألْأمْرَاضُ تُشَاعُ وَالنَّفُوْسُ تُضَاعُ وَمَا کَانَ اللہُ لِیُغَیِّرَ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُوا مَا بِأنْفُسِھِمْ إنَّہُ اٰوَی الْقَرْیَۃَ

”Sjukdomar sprids, och liv förorsakas. Allah ändrar aldrig ett folks tillstånd förrens de inte genomgår en inre förändring; Han kommer att undsätta bygden”

[Tadhkirah, Second English Edition, sidan 1905]

I en annons daterad 6:e februari 1898 skrev han:

”Kom ihåg att detta är dagar av stor fara, och hemsökelsen står vid dörren. Bli dygdiga och uträtta goda handlingar. Gud är Ytterst Fördragsam, men Hans vrede är en förtärande eld, och Gud låter inte den gode gå till spillo.”

Men orden föll för döva öron. År 1901 slog pesten ut med full kraft, och tusentals människor omkom varje vecka. De brittiska myndigheterna arbetade för fullt med att hindra dess spridning, och de föreslog olika preventiva medel för att lyckas. De uppmanade allmänheten till att hålla sina hem rena, att undvika tätbefolkade städer, att elda i sina hem och att ta en injektion. Även om den Utlovade Messias (as) stödde regeringens åtgärder så menade han att detta inte var den slutgiltiga lösningen, utan att vad som krävdes var sann botgörele från allt syndaktigt [Annons 17:e mars 1901].

Hinduer, kristna och muslimer – alla ansåg att detta var ett straff som ett resultat av att människor inte trott på respektive religions lära och doktriner. Hozur (as) ansåg att doktrinella skillnader inte kunde vara den bakomliggande orsaken, eftersom de endast skulle finna en slutlig uppgörelse på domedagen. Han hänvisade istället till sin dröm år 1898 vari det talats om för honom att pesten skulle sprida sig över hela Punjab och vålla stor förödelse. Han skrev då att om människor gjorde bättring så skulle denna sjukdom inte vara mer än två vintrar. Men som svar till detta hade han fått ta emot glåpord och hån – något som nu resulterat i att denna pest slagit ut fullt. Nu hade Gud informerat honom att endast en god och sann inre förändring var den enda lösningen. Gud hade även talat om för honom att hans sanna anhängare skulle bevaras, och att byn Qadian skulle skyddas från pestens allvarliga utbrott.

Som en följd av detta ökade samfundets antal från bara några tusen till hundratusentals. På ett mirakulöst sett skyddades alla församlingens medlemmar från denna sjukdom, och det stod klart att det var ett straff ämnat för den Utlovade Messias (as) opponenter.

Den Utlovade Messias (as) utmanade ledare av andra religioner att göra en liknande profetia: att hinduerna skulle skriva att deras heliga stad Benares kommer bevaras; att de kristna skulle skriva att Kalkutta skulle skyddas (sätet för huvudbiskopen i Indien); att arierna skulle skriva att Amritsar skulle skyddas; och att muslimerna skulle skriva att Lahore skulle klara sig undan pesten (sätet för partiet Anjuman Hamayate Islam).

[Dafe al Bala, Ruhani Khazain volym 18 sidan 230-231 ]

I samma bok skrev han att Gud informerat honom att om någon utav hans fiender – vare sig han residerade i Amritsar, Delhi, Kalkutta, Lahore, Golra, Batala eller någon annanstans – skulle påstå att även hans stad och hem skulle skyddas från pest, så skulle Gud särskilt straffa honom med denna sjukdom. [Dafe-ul Bala, Ruhani Khazain volym 18 sidan 238]

Den Utlovade Messias (as) hade alltså gjort klara antydanden om att en allvarlig sjukdom skulle bryta loss, och att det skulle resultera i att människor skulle komma till honom och söka skydd. Gud skulle särskilt beskydda honom och hans församling (han uppmanade även sina anhängare att avstå från att ta britternas injektioner, inte för att vara otacksam mot denna berömvärda åtgärd, utan för att det skulle stå klart att Gud visat detta tecken för honom). Dessa upprepade utrop lämnade stort intryck i allmänheten, och hundratusentals människor anslöt sig till hans samfund.

Gudomlig hjälp

آج حاجی ارباب محمد لشکر خان کے قرابتی کا روپیہ آتا ہے

Det hände många gånger att Gud talade om för den Utlovade Messias (as) att någon hade skickat en summa pengar till honom och att han kunde gå till postkontoret och hämta dem. Detta var under en tid då han omöjligt kunde få reda på det från annat håll, eftersom Qadian var en avlägsen by som saknade kommunikationsmedel.

Ovan skrivna profetia betyder ”idag kommer Haji Arbab Muhammad Lashkar Khans släktingars rupier”. Omedelbart efter att den Utlovade Messias (as) mottog denna uppenbarelse informerade han, likt sedvänja, sina hinduiska vänner om detta för att även de skulle bli vittnen till Guds ord. När posten kom gick således en hindu vid namnet Malawamel till postkontoret och kom tillbaka med nyheten att en summa på 10 rupier anlänt från Mardán, och med ett brev vari det stod att de skickats av Arbáb Sarwar Khan. Den Utlovade Messias (as) förklarade för hinduerna att förnamnet Arbáb antydde om att personen tillhörde samma familj som den individ som nämnts i uppenbarelsen. Men hinduerna förnekade detta, och menade att släktskap och familjenamn var skilda ting. Den Utlovade Messias (as) skickade då ett brev till Mardán för att verifiera uppenbarelsen, och svaret kom inom några dagar att Arbab Sarwar Khan var Arbab Muhmammad Lashkar Khans son. När hinduerna fick veta detta blev de mycket förvånade.

[Brahine Ahmadiyya, Ruhani Khazain volym 1 sidan 565-566]

بست و یک روپیہ آنے والے ہیں

En gång när den Utlovade Messias (as) var i behov av pengar för sitt forsatta litterära arbete mottog han uppenbarelsen ”21 rupier är på väg”. Det var torsdagen den 6:e september 1883. Det underliga med denna uppenbarelse var att summan hade nämnts, men inte namnet på den som skulle ge pengarna. Hursomhelst informerades byns hinduer. Den 10:e september upprepades dessa ord tre gånger, och den Utlovade Messias (as) förstod att de skulle uppfyllas samma dag. Endast tre minuter senare kom en man vid namn Wazir Singh och bad om medicin, och gav sedan en rupie. Vanligtvis brukade den Utlovade Messias (as) aldrig ta emot pengar för denna tjänst, men i och med hans uppenbarelse insåg han att det var Gud själv som skickat denne man och tog därför emot rupien som en gåva. Sedan skickades han någon till postkontoret för att ta reda på om den resterande summan kommit. Den hinduiske postmästaren sa att endast en postanvisning på 5 rupier kommit, och att han just nu inte hade pengar för att lösa den.

När den Utlovade Messias (as) fick höra detta blev han ytterst förvånad eftersom 1 och 5 blev sex, men han ju lovats 21. Då fick han uppenbarelsen بست و یک آئے ہیں اس میں شک نہیں alltså att ”21 har kommit, det råder inget tvivel om detta”. Då skickades en hindu åter till postkontoret för att ta reda på om pengarna kommit. Där fick han reda på att postmästaren tidigare i hast hade angivit fel summa, och att det i själva verket hade kommit ett brev med 20 rupier kontant. Även ett kort hade kommit därmed som intygade om att Munshi Ilahi Bakhs skickat pengarna.

[Brahine Ahmadiyya, Ruhani Khazain volym 1 sidan 624-625]

Flera liknande incidenter inträffade i den Utlovade Messias (as) liv, och syftet verkar ha varit att hinduerna i hans hemby skulle bli vittne om att det fanns en Allvetande Gud som fortfarande talade till Sin skapelse.

Mirakulös återhämtning

Under den Utlovade Messias (as) tid kom en ung student med namnet Abdul Karim från Hyderabad till Qadian för att studera. Olyckligtvis bets han av en rabieshund. På den Utlovade Messias (as) anvisning skickades han till Kasauli, där den enda kliniken för sådana fall låg. Pojken återhämtade sig och kom sedan tillbaka till Qadian. Men bara efter ett par dagar visade han kännetecken för hydrofobi. Genast skickades ett telegram till kliniken i Kasauli för att ta reda på eventuella behandlingsmedel. Men svaret därifrån var ”Sorry, nothing can be done for Abdul Kareem” (Vi beklagar, inget kan göras för Abdul Karim). Giftet hade börjat göra verkan och kunde nu inte läkas. Pojken fick till sist låsas in i ett rum. Den Utlovade Messias (as) var djupt rörd av Abdul Karims tillstånd, och sade att även om läkarna inte kan behandla honom så är vår Gud Allsmäktig. Han började då be för denna pojkes hälsa. Efter bara ett par dagar återhämtade sig pojken på ett mirakulöst sätt, och giftets inverken avtog. Han levde sedan ett långt liv.

[Haqiqatul Qahy, Ruhani Khazain volym 22 sidan)

Jordbävningar

Ett annat tecken som Gud visade vid denna tid, och som han på förhand informerat den Utlovade Messias (as) om, var att jordbävningar skulle äga rum. I inledningen av år 1904 mottog han följande uppenbarelse:

عَفَتِ الدِّیَارُ مُحَلُّھَا وَ مُقَامُھَا

”Tillfälliga boningar och fasta bosättningar har utraderats”

Denna profetia publicerades omedelbart i samfundets journaler. När tiden hade närmat sig upplevde den Utlovade Messias (as) en dröm. Han skrev:

”Nu ser jag att tiden har närmat sig. Jag har nu, efter att halva natten passerat och klockan slagit fyra, sett i en vision att en en hemsk undergång slagit ut på grund av fruktansvärd massdöd. Från min mun yttrades följande uppenbarelse ”Död och förödelse överallt” då jag vaknade, och jag började skriva denna annons nu då en del av natten fortfarande återstår. Mina vänner! Vakna och var uppmärksamma, eftersom timmen för en enorm hemsökelse kommit för denna tidens generation. Nu finns det inget skepp annat än rättfärdighet som kan föra er över denna flod.”

[al-Wasiyyat, 27:e februari 1905]

Strax över en månad senare, den 4:e april år 1905, inträffade ett häftigt jordskalv i norra) Indien. Epicentret låg i det vulkaniska berget Kangrah. Det hade länge varikt inaktivt, och på dess sluttningar fanns hinduiska tempel som årligen besöktes av tusentals pilgrimer. Brittiska anläggningar som låg flera kilometer bort föll ihop, som militäranläggningen i Dharmsala och semesterorterna i Dalhaousi och Bakloh. Att ordet ”tillfälliga boningar” ingått i profetian innebar att olika militäranläggningar och semesterorter skulle drabbas särskilt. Omkring 20,000 människor omkom, cirka 100,000 byggnader föll och reparationskostnaderna låg på 2.9 miljoner rupier.

(För mer info, besök http://en.wikipedia.org/wiki/1905_Kangra_earthquake)

Under samma månad (april år 1905) uppenbarade Gud återigen för den Utlovade Messias (as):

پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی

”Så kom våren åter; Guds ord uppfylls åter”

Den Utlovade Messias (as) skrev att ännu en jordbävning skulle inträffa under våren det följande året, alltså mellan januari och maj. [Risalah al-Wasiyyat, Ruhani Khazain volym 20 sidan 303]

Morgonen den 27:e februari 1906 inträffade således ännu ett häftigt skalv, som var likt det som ägt rum det föregående året, och resulterade i stora förluster av liv och egendom. På så sätt uppfylldes Guds ord ännu en gång, och samfundets medlemmar fick åter bevittna Guds särskilda beskydd.

Den Utlovade Messias (as) skrev:

”Man bör komma ihåg att Gud informerat mig om att jordbävningar kommer äga rum i allmänhet, så var förvissad om att liksom det enligt profetian inträffade jordbävningar i Amerika, så inträffade de även i Europa, och de kommer även att inträffa på olika platser i Asien. Och vissa utav dem kommer att likna domedagen, och det kommer inträffa så många dödsfall att floder av blod kommer strömma.”

”O Europa, du är inte i trygghet; och o Asien, inte heller är du i säkerhet! Och o ni invånare i Jazair, ingen falsk gud kommer att hjälpa er! Jag ser städer rasa samman, och jag finner bebyggelser vara ödelagda. Han, den Ende, har varit tyst under en period, och avskyvärda ting uträttades inför Hans ögon och Han förblev tyst, men nu kommer Han visa Sitt ansikte med fasa. Den som har öron bör höra att denna tid inte är avlägsen. Jag har försökt att samla alla under Guds beskydd, men ödets skrifter skulle till att uppfyllas. Jag säger i sanning att även tiden för detta land drar sig allt närmre. Noaks (as) tid kommer visa sig för er, och ni kommer med era egna ögon att få uppleva hemsökelsen i Lots (as) land. Men Gud är mild i vrede. Gör bot så att ni ska förbarmas.”

[Haqiqatul Wahy, Ruhani Khazain volym 22 sidan 269]

”O du olycksaliga rike, du har fallit i Guds ögon”

Den 14:e juli år 1904 marterderades en hängiven anhängare av den Utlovade Messias (as) vid namn Sahibzadah Abdul Latif (ra) av emiren i Kabul. Sahibzadah Abdul Latif (ra) var en mycket framstående personlighet i Afganistan och hade tusentals hängivna anhängare. År 1902 undertog han en resa till Qadian och accepterade den Utlovade Messias (as). Väl tillbaka i Afganistan ledde detta till hans dödsdom, och han stenades den 14:e juli 1903.

Efter hans fruktansvärda avrättning skrev den Utlovade Messias (as) en bok som gavs namnet ”Tazkiratus-Shadatain” (utsagan om två martyrdomar) vari han gav en detaljerad återberättelse av mordet på två av hans anhängare i Afganistan, varav den andre hette Abdur Rehman (ra). I denna bok finner vi följande profetia om Afganistans framtid:

”Detta mord har genomförts på ett mycket obarmhärtigt sätt, och i denna tid finner man inget motstycke till detta mord under himlen. Ack, vad har denne okunnige emir gjort; genom att mördat en sådan skuldlös person på ett mycket okänsligt sätt har han förgjort sig själv. O Kabuls land! Var vittne till att ett hemskt brott uträttas i dig. O du olycksaliga rike, du har fallit i Guds ögon, eftersom du är platsen för en enorm oförrätt.”

[Tazkirat-us-Shahadatin, Ruhani Khazain vol. 20, sidan 127]

Omedelbart efter detta mord utbröt en kolera-endemi i staden, och många människor dog. Emirens familj drabbades särskilt. [”Afghanistan”, Angus Hamilton]

Emiren vid denna tid var Habibullah, och han mördades senare år 1919 genom en konspiration genomför av hans egne bror. Alltsedan dess har Afganistan varit ett mycket turbulent land, och alla känner till att fred inte rådit där ända in i vår tid.

”En österländsk makt och Koreas bräckliga tillstånd”

Under kriget mellan Ryssland och Japan år 1904-1905 mottog den Utlovade Messias (as) ovan skrivna uppenbarelse, som på urdu lyder: ”ایک مشرقی طاقت اور کوریا کی نازک حالت” [Zikre Habib sidan 123; Hayate Tayyeba sidan 284].

Korea var vid denn tid ett okänt rike som inte ens de belästa kände till. Det hade tidigare varit en del av Kina. Hursomhelst uppenbarades det för den Utlovade Messias (as) att en ny stormakt skulle bildas och att Korea skulle hamna i en svår situation.

Under kriget 1904-1905 önskade ryssarna erövra Korea, något som Japan inte alls kunde tillåta. Fullt krig bröt ut, och det var i rena ”David och Goliath”-proportioner. Japanerna var ingen stormakt vid denna tid, och kunde inte alls mäta sig med ryssarna. Hursomhelst uppfylldes profetian, och japanerna vann kriget och erkändes som en ny stormakt. Japans ockupation av Korea befästes, och profetian uppfylldes ordagrant.

Världskrig

År 1905 skrev den Utlovade Messias (as) Brahine Ahmadiyya del 5, vari han presenterade de tecken och profetior som uppfyllts under hans tid. I denna bok skrev han även en färsk profetia som varslade om en fruktansvärd händelse som snart skulle inträffa, och som skulle sakna motstycke i världshistorien. Profetiorna löd:

تازہ نشان۔ تازہ نشان کا دھکّہ

[Tadhkirah, Second English Edition, sidan 699]

زَلْزَلَۃُ السَّاعَۃِ، لَکَ نُرِي آیَاتٍ وَ نَھْدِمُ مَا یَعْمُرُوْنَ، بھونچال آیا اور شدت سے آیا۔ زمین تہ و بالا کر دی۔

[Tadhkirah, Second English Edition, sidorna 775-776]

إنِّي مَعَ الْأَفْوَاجِ آتِیکَ بَغْتَۃً

عَفَتِ الدِّیَارُ کَذِکْرِي، أُرِیْکَ زَلْزَلَۃَ السَّاعَۃِ، یُرِیْکُمُ اللہُ زَلْزَلَۃَ السَّاعَۃِ، لِمَنِ الْمُلْکُ الْیَوْمَ، لِلہِ الْوَاحِدِ الْقَھَّارِ

[Tadhkirah, Second English Edition, sidan 747/784]

Andra profetior om samma händelse löd:

کشتیاں چلتی ہیں تا ہوویں کُشتیاں

”Skeppen färdas för att slag ska utkämpas”

[Tadhkirah, Second English Edition, sidan 821]

لنگر اٹھا دو

”Lätta på ankarna”

[Tadhkirah, Second English Edition, sidan ]

Den 27:e mars 1906 bad den Utlovade Messias (as) för att ta reda på när denna katastrof skulle inträffa. Gud lärde honom då följande bön:

رَبِّ أَخِّرْ وَقْتَ ھذا

”Min Herre, uppskjut tiden för detta”

Nästa dag fick han svaret:

أَخَّرَہ اللہُ إلٰی وَقْتٍ مُسَمّٰی

”Allah har skjutitv upp det till en fastställd tid”

[Tadhkirah, Second English Edition, sidan 1905]

Genom dessa uppenbarelser stod det klart att denna katastrof inte skulle inträffa unde den Utlovade Messias’ (as) livstid.

I samma bok skrev de Utlovade Messias (as) en dikt på över 400 verser. I slutet av denna dikt gav han mycket bildliga detaljer om den analkande katastrofen. Han skrev:

اک نشان ہے آنیوالا آج سے کچھ دن بعد                                        جس سے گردش کھائینگے دیہات و شہر و مرغزار

آئیگا قہرِ خدا سے خلق پر اک انقلاب                                           اک برہنہ سے نہ ہوگا کہ تا باندھے ازار

یک بیک اک زلزلہ سے سخت جنبش کھائینگے                               کیا بشر اور کیا شجر اور کیا حجر اور کیا بحار

اک جھپک میں یہ زمین ہو جائے گی زیر و زبر                              نالیاں خون کی چلیں گی جیسے آبِ رودبار

رات جو رکھتے تھے پوشاکیں برنگِ یاسمن                                   صبح کر دے گی انہیں مثلِ درختانِ چنار

ہوش اڑ جائیں گے انساں کے پرندوں کے حواس       بھولیں گے نغموں کو اپنے سب کبوتر اور ہزار

ہر مسافر پر وہ ساعت سخت ہےاور وہ گھڑی                                راہ کو بھولیں گے ہو کر مست و بے خود راہوار

خون سے مردوں کے کوہستان کے آبِ رواں            سرخ ہو جائیں گے جیسے شرابِ انجبار

مضمحل ہو جائیں گے اس خوف سے سب  جن و انس زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی باحالِ زار

اک نمونہ قہر کا ہوگا وہ ربّانی نشاں                                            آسماں حملے کرے گا کھینچ کر اپنی کٹار

Ett tecken ska till att inträffa några dagar efter idag,

Som kommer få landsorter, städer och betesmarker att skakas om.

Av Guds vrede kommer en omvälvning att inträffa för människorna,

En naken peron kommer inte ens ha tid att fästa sitt bälte.

Av ett enda skalv kommer de våldsamt skakas om;

Människor, träd, stenar och hav.

Av en enda stöt kommer jorden att vändas upp och ner,

Floder av blod kommer strömma, likt det vore en flodmynning.

De som haft jasminefärgade dräkter om natten;

Morgonen kommer göra dem likt (poplar)–träd.

Människor kommer förlora vettet, likaså fåglar,

Alla duvor och näktergalor kommer att glömma sin sång.

För varje resande kommer denna timme och detta klockslag att vara hårt,

De vägfarande kommer ha glömt av vägen, då de blivit helt utmattade

Blod från berg av lik, likt forsande vatten,

De kommer att bli röda likt anjabarvin

Av dess fasor kommer alla människor och djinner bli utmattade,

Även tsaren kommer då att vara i ett beklagligt tillstånd.

Detta gudomliga tecken kommer att vara ett exempel på allsmakt,

Himlen kommer att göra angrepp, med dragen kniv.

[Brahine Ahmadiyya del 5, Ruhani Khazain volym 21 sidorna 151-152]

I samma bok skrev han att även om termen jordbävning använts i profetian, så kunde det mycket väl vara frågan om en annan katastrof som stämde överens med detaljerna som gavs. Han skrev även att om denna händelse inte inträffade, så skulle man anse honom vara falsk i sitt anspråk.

Denna profetia uppfylldes i och med det första världskriget (1914-1918). Detta krig utkämpades i alla världsdelar, både på land och hav. Kriget skördade miljontals offer, och stora problem uppstod särskilt för resenärer. Modern teknologi lämnade djupa spår i olika länders infrastruktur, och flera städer låg i ruiner. Tsaren, som ansågs vara dåtidens största regent, avsattes och fördes tillsammans med sin familj till olika arrester runtom landet. Både han och hans fru och döttrar fick utstå tortyr och våldtäkter. Samtidigt kom nyheterna om att hans tidigare bundsförvanter Frankrike, Storbritannien och USA hade godtagit Bolshevikernas regering. Han hade blivit övergiven av dem som han tidigare skyddat mot tyskarnas framfart. Tillslut mördades hela den royala familjen av bolshevikernas soldater tidigt på morgonen den 17:e juli år 1918. Den Utlovade Messias (as) ord uppfylldes således till punkt och pricka.

Den andra manifestationen av Guds allsmäktighet

I sin bok al-Wasiyyat (testamentet) skriver den Utlovade Messias (as):

”Jag kom från Allah som en manifestation av Hans makt. Jag är ett förkroppsligande av Allahs allsmäktighet, och efter mig kommer andra personer att representera den andra manifestationen. Så samla er och be i vöntan på den andra manifestationen. De rättfärdigas samfund bör samlas i varje land och sysselsätta sig med gemensamma böner, så att den andra manifestationen ska komma till er från himlen för att visa hur Mäktig er Allah är. Anse er död vara förestående, för ni känner inte till vilken tdipunkt den ankommer.

Låt dem som är gudgruktiga och renhjärtade godta trohetsed av folket i mitt namn.

Allah önskar samla alla fromma själar som är bosatta i olika delar av världen, vare sig i Europa eller i Asien. Han avser samla alla människor i samma religion. Detta är Allahs avsikt och anledningen till min ankomst till denna värld. Därför bör ni sträva för detta ändamål, men alltid med betoning på mildhet, karaktärsstyrka och böner. Så länge någon inte ställer sig upp med den Helige Andens hjälp från Allah bör ni samarbeta med varandra.”

[Risalah al-Wasiyyat, Ruhani Khazain volym 20 sidan 306-307]

I detta avsnitt ger den Utlovade Messias (as) glädjebudskapet om att individer med egenskaper liknande hans egna kommer att ta vid efter honom, och att detta ledarskap kommer att bli globalt. Vad han menade var kalifatet som påbörjades den 27:e april 1908 – en dag efter hans bortgång – och som fortsätter än idag. Den Utlovade Messias (as) skrev i samma bok att denna andra manifestation kommer att vara tills domedagen.

Alltsedan 1908 har Ahmadiyyasamfundet letts utav 5 kalifer:

Hakim Maulvi Nur-ud-Din (ra) – 1908 – 1914

Mirza Bashir-ud-Din (ra) – 1914 – 1965

Mirza Nasir Ahmad (rh) – 1965 – 1982

Mirza Tahir Ahmad (rh) 1982 – 2003

Mirza Masroor Ahmad (atba) – 2003 –

Detta andliga ledarskap har anhängare i 200 länder, och genom detta vittnar samfundet dagligen hur Guds välsignelser nedkommer över det. Allt detta var något som Allah lovat den Utlovade Messias (as) redan år 1905.

Samfundets framgång

Den Utlovade Messias (as) skrev vid flera tillfällen att Gud lovat honom och hans samfund stor framgång. Nedan presenteras två mycket tydliga citat:

”Men Gud har upprepat talat om för mig att Han kommer att ge mig enorm storhet, och Han kommer lägga kärlek för mig i hjärtan, och Han kommer att sprida ut mitt samfund över hela jorden, och Han kommer att ge mitt samfund överhand över alla sekter, och människorna i mitt samfund kommer att göra sådana framsteg inom vetenskap och andlig insikt att de med ljuset av sin sanning, och med sina argument och tecken, kommer att göra alla svarslösa, och alla folk kommer att dricka från denna källa, och detta samfund kommer att växa kraftigt och utöka, ända tills att den breder sig över hela jorden. Många hinder kommer uppstå, och prövningar kommer komma, men Gud kommer att röja alla ur vägen, och att uppfylla Sitt löfte. Och Gud har tilltalat mig med orden: Jag kommer att ge dig välsignelse efter välsignelse, så mycket att kungar kommer söka välsignelser från dina kläder. Så o ni som lyssnar! Kom ihåg dessa saker, och bevara dessa förutsägelser i era kistor, eftersom detta är Guds ord som en dag kommer att uppfyllas”

[Tajalliyyate Ilahiyyah, Tuhani Khazain volym 20 sidan 409 – 410)

På ett annat ställe skrev han:

”… och från och med idag kommer det tredje seklet inte ha förflutit förrens de som inväntar Jesus – vare sig de är muslimer eller kristna – kommer bli starkt förtvivlade och misstrogna, och att överge denna falska doktrin, och det kommer endast finnas en religion och ett sändebud på jorden [alltså Profet Muhammed (sa), övers. anm]. Jag kom endast för att så ett frö. Så genom min hand såddes detta frö, och nu kommer det växa och utöka, och det finns ingen som kan förhindra det.”

[Tazkiratus Shadatein]

Tazkirah

Den Utlovade Messias (as) uppenbarelser, drömmar och visioner har samlats i bokform, och kallas Tazkirah. Denna bok innehåller alla de upplevelser som den Utlovde Messias (as) själv beskrivit, och som han upplevt under en period på cirka 45 år. Här kan man läsa uppenbarelser på olika språk; arabiska, urdu, persiska, engelska, hindi och hebreiska. Boken finns online på addressen http://www.alislam.org/library/browse/book/Tadhkirah/.