In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

En reformator. En rörelse.

För att förena hela mänskligheten under En Gud.

Vad är denna församling? Islams Ahmadiyya Församling etablerades enligt gudomlig kallelse av Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (den Utlovade Messias) år 1889 för att sprida de sanna och fredliga lärorna av religionen, och återetablera mänsklighetens kontakt med Gud. Islams Ahmadiyya Församling tror att Gud skickade Ahmad (frid vare med honom) för att likt Jesus (frid vare med honom) sätta stopp för religiösa krig, fördöma blodsutgjutande och återinrätta moral, rättvisa och fred. Ahmads (frid vare med honom) ankomst innebar en djupgående spirituell revolution som återetablerade religionens, spiritualitetens och moralitetens roll i Indien, och vars fredliga budskap gradvis sprider sig över hela världen. Han fråntog religionen dess fanatiska uppfattningar och praktiker genom att kraftfullt förespråka de sanna och ursprungliga lärorna av dyrkan och spiritualitet. Han erkände de ädla lärorna av de stora religiösa grundarna och helgonen, som Zoroaster, Abraham, Moses, Jesus, Krishna, Buddha, Konfucius, Lao Tzo och Guru Nanak, och förklarade hur alla dessa läror sammanlöpte i Islam.

Denna lära av tro och enighet efterlevs idag av Islams Ahmadiyya Församling, och rörelsen fortsätter att tjäna som ramverket och motorn för att föra människor tillbaka till Gud genom ett system av brödraskap, humanitet och spiritualitet.

Det är hög tid att återgå till Gud och för detta, i enlighet med profetior av alla Hans tidigare profeter, har Han skickat den Utlovade Messias (frid vare med honom). Med all uppriktighet och ödmjukhet, inbjuder vi er för att undersöka… Mannen… Budskapet… Rörelsen.