In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Han lär ut kärlek för alla

Han lär ut kärlek för alla, hat mot ingen; respekt för alla religioner.

Messias har kommit

”En ytterst attraktiv och fredgivande princip som utgör grunden för försoning mellan folk och främjar bättre moraliskt beteende… lär oss att tro på sannheten av alla profeter varhelst de framträtt; i Indien, Persien, Kina eller i något annat land, och vars aktning och vördnad Gud har låtit ingjuta i miljontals människors hjärtan, samt låtit deras religion bli väl etablerad.”

Syftet med min ankomst

”Uppgiften som Gud har utnämnt mig för är att jag ska avlägsna avståndet som har uppstått mellan människan och hennes Skapare, och utbyta det mot en relation baserad på kärlek och uppriktighet. Han har även utsett mig för att göra slut på religiösa krig genom att förkunna sanningen, för att skapa religiös harmoni och för att uppenbara de religiösa sanningar som länge förblivit dolda från de dödligas ögon, och för att framvisa sann andlighet/spiritualitet som finns dold under de kroppsliga begärens mörker. Jag har även upprests för att praktiskt demonstrera, inte enbart med ord, hur Gudomliga krafter går in i människan och manifesteras genom bön och koncentration. Men främst har jag skickats för att för alltid återetablera den försvunna tron på Guds enhet (Tauhid), ren och fri från avgudadyrkan (shirk). Allt detta ska inte ske genom min egen kraft, utan genom den Mäktiga Handen av Härskaren av himmel och jord.”

Islams Ahmadiyyaförsamling är en dynamisk, reformatorisk och snabbt växande internationell rörelse inom Islam. Församlingen är den enda muslimska rörelse som tror att den sedan länge inväntade Messias har kommit i form av Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) av Qadian. Ahmad gjorde anspråk på att vara den metaforiska återkomsten av Jesusas av Nasaret och den av Gud utsände vägledaren som förutspåtts av flera tidigare profeter, inklusive Buddhaas,  Konfuciusas, Krishnaas, Mosesas, Jesusas och Muhammad sa.