In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Islams seger över andra världsreligioner

En utav den Utlovade Messias (frid vare med honom) uppgifter var att han skulle låta islam segra över alla andra religioner, alltså bevisa att islam är den enda sanna läran, och att den innehåller oöverträfflig vägledning för alla människor och alla tider.

Vi kan se att den Utlovade Messias (frid vare med honom) angrep alla andra religioner vid roten, och syftet var att bevisa att dessa religioners nuvarande former inte var autentiska, utan att de var fyllda med senare tillägg. Han framlade att alla religioner inledningsvis var sanna, eftersom ingen tro kunde fortgå i århundraden utan att ha varit grundad på sanning. Men senare har alla religioner genomgått en förvandling, och dess grundläggande läror om en Gud hade antingen förvrängts eller fallit i glömska. Därför var Krishna, Buddha, Konfucius och Jesus profeter allihop, men deras status hade på senare tid upphöjts och överskattats.

Denna anda av att studera andra religioner lever kvar i Islam Ahmadiyya församling. I tidskriften Review of Religions skrivs regelbundet om andra religioner och deras felaktiga läror refuteras. Kristendomen, judendomen, zoroastrianismen, bahaismen; alla dessa har fått en genomgående behandling av samfundets skribenter. Således har islams överlägsenhet kunnat påvisas på ett mycket övertygande sätt och detta faktum är inte en hemlighet för tidskriftens läsare. (www.reviewofreligions.com)

Religiösa debatter brukar alltid vara känsloladdade, och har en tendens till att spåra ut. Detta beror på att religiösa åsikter är hårt inpräntatade och står en nära till hjärtat. Därför är det alltid svårt att avgöra om vem det är som har rätt och vem som har fel.

Den Utlovade Messias (frid vare med honom) framlade två grundläggande kriterier för att avgöra detta, och de är så klara och avgörande att inget tvivel kan återstå om vilken religion som är den sanna.

Den första regeln som den Utlovade Messias (frid vare med honom) presenterade var att en debattör i religiösa frågor inte har rätt till att framföra sina egna åsikter, utan att både hans anspråk och dess bevis måste ha sina grunder i hans religiösa skrifter. Dessa debatter handlar ju inte om vem det är som har den bästa personliga åsikten, utan om vem det är som följer den mest sanna läran. Detta är en regel som ingen religionsutövare kan neka till eftersom han då enbart skulle medge sin förlust. På detta sätt kan religiösa debatter avgöras mycket fort. Således skulle det också visa sig om någon religion fallit offer för senare förändringar eller inte, eftersom alla framlagda argument ju måste ha grund i dess heliga skrifter. Så om till exempel någon kristen påstår att en är tre och tre är en (enligt treenigheten), måste han först hänvisa till ett citat från bibeln, och sedan även framföra de argument som bibeln själv ger som stöd för denna doktrin. Annars vore bibeln mycket ömklig om både dess anspråk och dess argument måste framföras av dess anhängare.

Det står klart att detta är ett kriterium som endast uppfylls av Quranen. Det är en bok som upprepat framlägger sina läror på ett övertygande vis, och sedan genom liknelser och stödargument för dem.

Den andra grundregeln som den Utlovade Messias (frid vare med honom) framlade var att en religion inte endast bör innehålla gamla historier, dvs. att man förr genom att följa dess lära kunde uppnå en andlig status och en personlig närhet till Gud. En sann religion måste medföra färska upplevelser och nya underverk, och vara förmögen att leda människor i vår nutid till skapelsens sanna syfte, nämligen att få en närhet till Gud.

Dessa var de punkter som den Utlovade Messias (frid vare med honom) gång på gång lade inför sina opponenter. Men eftersom de inte alls kunde uppfylla dem fick han aldrig något svar, och på så sätt stod det klart att islam var den enda religionen som både gav en lära och stödargument. Det största exemplet var den Utlovade Messias (frid vare med honom) själv. Han hade fått uppleva Guds närhet och Hans tilltal, och i hans blod rann sådana krafter som lockade människor till hans närhet. Han levde ett ytterst fromt och obefläckat liv, och uppmanade även sina anhängare till att göra så. Gud informerade honom om händelser angående framtiden, om hans samfunds spridning, om en from avkomma, om att hans budskap skulle nå alla världens hörn, om att kungar skulle söka välsignelser från hans dräkter… alla dessa profetior uppfylldes på sin tid.

Man kan förstå att då en religion segrar över en annan, så innebär det inte någon politisk seger eller något liknande. När en religion segrar över en annan så sker detta genom gudomligt stöd och lysande argument. En sann religion måste kunna medföra de utlovade resultat som den lär ut. Om man funderar över detta ämne i ljus av detta påstående, kan man uppskatta den seger som islam vann på den tiden genom den Utlovade Messias (frid vare med honom) – en seger som står kvar än idag.