Czym jest modlitwa Tarałih i jak się zaczęła? - Ramadan - Islam - Modlitwa
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Czym jest modlitwa Tarałih i jak się zaczęła? –  Hadhrat Abu Hurairah opowiedział:

 „Posłaniec Allaha (niech pokój i błogosławieństwa Allaha będą z nim) powiedział: Kto spędza noce Ramadanu na oddawaniu czci, mając wiarę i szukając aprobaty Allaha, wszystkie poprzednie grzechy są mu wybaczone”. [i]

Modlitwa Tarałih jest modlitwą, którą muzułmanie na całym świecie ofiarują, głównie w meczecie, bezpośrednio po modlitwie Isza’ah w miesiącu Ramadan. Ofiaruje się w niej 8 rak’ah, a niektórzy modlą się nawet 20 rak’ah.

W następnym artykule zobaczymy:

  • Jak powstała modlitwa Tarałih?
  • Czy sam Prorok Muhammad (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będzie z nim) sam ofiarował modlitwę Tarałih?

Przeczytaj także temat: Ile rak’ah ma modlitwa Tarałih? 8 czy 20?

Modlitwa Tarałih jest późniejszym określeniem. Tak więc w czasach Proroka Muhammada(saw) nie zauważono, że użyto słowa Tarałih. Odnosząc się do Proroka (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim), znajdujemy dwie nazwy modlitwy podobnej do tej z Tarałih:

  • Tahadżdżud
  • Nocna modlitwa (qijamul-lail)

Obie są tą samą modlitwą. Słowo Tahadżdżud تَھَجُّد pochodzi od słowa hudżdżud ھجود, które oznacza sen. Tahadżdżud oznacza odebranie snu.[ii] Modlitwa, którą modlimy się w ostatniej części nocy, po drzemce, nazywa się Tahadżdżud, wymaga wysiłku, ponieważ musisz wyrwać się ze snu i oddać się czczeniu Boga Wszechmogącego.

Na temat tej modlitwy Bóg Wszechmogący poinstruował Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) w Koranie:

 „I podczas nocy budź się, by go recytować (Tahadżdżud) – Oto nadobowiązkowa służba dla ciebie (Nałafil). Być może Pan twój wyniesie cię na wspaniałe stanowisko.’’[iii]

W swojej książce Hadisów Hadhrat Imam Bukhari zamieścił rozdział zatytułowany „Księga modlitwy Tarałih”, w którym przytoczył 6 narracji. Odnosząc się do Proroka Muhammada (niech pokój i błogosławieństwa Allaha będą z nim), wspomina się tam tylko o Tahadżdżud, czyli nocnej modlitwie. To pokazuje, że modlitwa Tarałih ma swoje źródło w modlitwie nocnej lub w Tahadżdżud Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim).

Jak rozpoczęła się modlitwa Tarałih?

Powstaje pytanie: w jaki sposób powstała modlitwa Tarałih, którą modlimy się w jej obecnej formie?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, przedstawiamy jeden z 6 Hadisów, które cytuje Hadhrat Imam Buchari w rozdziale o modlitwie Tarałih.

Hadhrat Aisza(ra) opowiedziała: O północy Posłaniec Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będzie z nim) wyszedł i modlił się w meczecie. Za nim przybyło również kilku mężczyzn. O świcie ludzie opowiadali sobie, co się stało. Następnej nocy zebrali się jeszcze w większej liczbie. Posłaniec Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) modlił się, a oni za nim.

Następnego dnia wiadomość rozeszła się jeszcze bardziej, a trzeciej nocy zebrało się jeszcze więcej ludzi. Posłaniec Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) wyszedł (ofiarował modlitwę, a oni za nim). Czwartej nocy zebrało się tak wielu ludzi, że meczet był przepełniony. Ale tej nocy Posłaniec Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) nie wyszedł na modlitwę aż do świtu. Wyszedł na modlitwę Fadżyr i poprowadził ją. Następnie zwrócił się do ludzi. Po Tashah-hud powiedział:

Wiedziałem, że na mnie czekacie, ale bałem się, że ta modlitwa stanie się dla was obowiązkowa, a nie będziecie w stanie modlić się ją. „Dopóki Posłaniec Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) nie odszedł, poprzednia praktyka była kontynuowana”.[iv]

Podobną narrację z kilkoma dodatkami wspomina się w książkach Abu Dawud, Tirmidhi, Nisai i Ibn Majah, gdzie jest również powiedziane, że wydarzenia te miały miejsce w ostatnich dziesięciu dniach Ramadanu. Nie pojawiły się one również bezpośrednio po modlitwie Iszh’ah, tak jak dzisiaj odmawiamy modlitwę Tarałih, ale w różne dni od północy do ostatniej części nocy.

Ponadto zdarzyło się to tylko w czasie jednego Ramadanu w czasie Proroka Muhammada (saw), a potem Proroka saw nie stosował się do takiej praktyki z obawy, że ta nocna modlitwa będzie obowiązkowa dla całej ummah. To powtórzyło się dopiero po odejściu Proroka (saw). Trwało to w czasach Pierwszego Kalifa islamu, Hadhrat Abu Bakr(ra).

Modlitwa Tarałih, jaką modlimy się dzisiaj, rozpoczęła się w czasie Hadhrat Umara(ra).

Abdurrahman Ibn Abdil-Qarij powiedział:

„Pewnej nocy podczas Ramadanu wyszedłem z Umarem Ibn Khattabem i pokłoniłem się w meczecie. Tam ludzie byli rozproszeni w grupach. Ktoś modlił się sam, a ktoś inny prowadził modlitwę za inne osoby.

Umar(ra) powiedział:

Myślę, że byłoby dobrze, gdybym mógł to wszystko połączyć w jedną recytację Koranu.

Postanowił to zrobić i zebrał ich wszystkich pod przewodnictwem Ubayy Ibn Ka’ba ra. Znowu kolejnej nocy przyszedłem z nim do meczetu, podczas gdy ludzie modlili się pod przewodnictwem recytatora (imama). Umar(ra) powiedział:

,,Cóż to za piękna innowacja! Ta część nocy, w której ludzie śpią, jest bardziej błogosławiona niż wtedy, gdy pozostają na modlitwie.

„Chodziło o ostatnią część nocy, a ludzie modlą się (tylko) w pierwszej jego części . ”[v]

Posłaniec Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) powiedział:

„Przestrzegaj mojej Sunnah(praktyki), praktyki właściwie prowadzonych Kalifów. ”[vi]

Modlitwa Tarałih, okazja do modlitwy Nałafil podczas nocy Ramadanu, ale nie zastępująca Tahadżdżud

Te narracje pokazują, że Drugi Kalif islamu, Hadhrat Umar(ra), zgodnie z praktyką Proroka (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim), rozpoczął modlitwę Tarałih, aby uczynić błogosławieństwo modlitwy nocnej bardziej powszechnym dla wszystkich ludzi. Oczywiście najlepiej jest odmawiać modlitwę Tahadżdżud w ostatniej części nocy. Ale ci, którym trudno jest wstać na tę modlitwę, mają możliwość uzyskania błogosławieństwa nocnej modlitwy podczas Ramadanu i słuchania Koranu, modląc się modlitwę Tarałih.

Rozumiemy tutaj również powód, dla którego nie powinniśmy jeść suhuur przedwcześnie, ponieważ ci, którzy jedzą suhuur bardzo wcześnie, często nie mają możliwości odmówienia nocnej modlitwy przed suhuur. Tak więc tacy ludzie nadal jedzą fizyczny pokarm, właśnie w czasie, gdy Wszechmogący Bóg chce im błogosławić i przyjąć ich modlitwy w ich nocnych modlitwach.

Posłaniec Allaha (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim) został zapytany: Jaka jest najbardziej błogosławiona modlitwa po modlitwach obowiązkowych? „Dobrowolna modlitwa, która jest odmawiana w ostatniej części nocy, jest najbardziej błogosławioną modlitwą po modlitwach fard” – powiedział Posłaniec Allaha (niech pokój i błogosławieństwa Allaha będą z nim).[vii]

Imam tego wieku prawdziwy sługa Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będą z nim), którego Prorok (pokój i błogosławieństwo Allaha niech będzie z nim) nazwał „Hakam” i „Adl”, to znaczy decydujący i sędzia, powiedział:

Tarałih jest również Sunną, więc im też wybacz. „Czasami módlcie się tylko w domu, ponieważ Tarałih tak naprawdę nie jest modlitwą inną niż Tahadżdżud”.[viii]


Uwagi końcowe

[i] Bukhari, Kitabu Salatit-Tarałih, numer Hadisów 2009.
[ii] Słownik „Lisanul-Arab” słowa „hudżud”
[iii] Koran 17:80.
[iv] Bukhari, Kitabu Salatit-Tarałih, numer hadisów 2012
[v] Bukhari, Kitabu Salatit-Tarałih, numer hadisów 2010.
[vi] Sunan Abi Daud,numer hadisów 3991.
[vii] Sahih Muslim.
[viii] Malfudhat, tom. 5, wydanie z 2003 r, str. 373.

Udostępnij