Istota rozważnych modlitw - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Istota rozważnych modlitw

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Po recytacji TaszahhudTa’łłuz i Sura Al-Fatihah, Hadhrat Khalifatul Masih V (aba) powiedział:

Dżelsa Salana w Qadian

Dzisiaj, za Łaską Wywyższonego Allaha, w Qadian rozpoczęła się Dżelsa Salana. Módlcie się do Wywyższonego Boga, aby te trzy dni tamtejszej Dżelsy przebiegły spokojnie oraz aby szczerzy członkowie Wspólnoty mogli osiągnąć cel, którzy sami sobie wyznaczyli, przybywając, aby wziąć udział w tej Dżelsa. Cele te są następujące: modlenie się do Wywyższonego Allaha (o siebie samego, o postęp Wspólnoty oraz o niepowodzenie jej wrogów), staranie się o poprawę naszej wiedzy, poprawienie naszego praktycznego postępowania, wzmocnienie naszego związku z Wyniesionym Allahem i czerpanie korzyści z duchowej atmosfery.

Dua za umma i świat

Podobnie, musimy także modlić się za świat muzułmański, w którym niektórzy popełniają okrucieństwa w imię Boga Wywyższonego i naszego Mistrza, Proroka Muhammada (saw). Z powodu takich właśnie okrucieństw, w świecie nie-muzułmańskim, wysuwane są zarzuty przeciwko islamowi oraz Prorokowi (saw). Powinniśmy także pamiętać o modlitwie za spełnienie celu, do którego wysłany został Obiecany Mesjasz (as). Tym celem jest pokierowanie muzułmanów, jak również uświadomienie nie-muzułmanom prawdy o islamie i wprowadzenie ich w głąb tej religii poprzez udowodnienie ludziom jej wyższości.

Należy również modlić się o ogólną kondycję świata. Niechaj Allah da mądrość wszystkim ludziom, aby mogli być uratowani od zniszczenia. Dzisiejszy świat pilnie potrzebuje suplikacji wyznawców Obiecanego Mesjasza (as). Powinniśmy modlić się, aby Wywyższony Allah dał światu mądrość. On to może przekazać mądrość muzułmańskiej ummah i ci ludzie mogą zrozumieć tę prawdę, że nie wierząc w tego jednego, posłanego przez Boga Wywyższonego, nie mogą ani przetrwać ani też osiągnąć zbawienia. Niechaj wkroczą w nowy rok rozumiejąc to. Niechaj Bóg spowoduje, aby ludzie ci opamiętali się.

Filozofia, metody i zasady akceptacji Modlitwy

Dzisiaj zaprezentuję fragmenty z pism Obiecanego Mesjasza (as) dotyczące filozofii, metod i zasad suplikacji. Wspominając o fundamentalnym i głównym aspekcie akceptacji modlitw, Obiecany Mesjasz (as) stwierdza:

„Modlitwa nie zostanie przyjęta, dopóki serce nie będzie czyste. Jeśli serce wypełnione jest urazami wobec innego człowieka, nawet, jeśli dotyczy to kwestii ziemskich, to modlitwa takiej osoby nie może zostać zaakceptowana”. W związku z tym, dla akceptacji modlitwy, niezwykle ważne jest odrzucenie wszystkich osobistych uraz i żali oraz wznoszenie do Wywyższonego Allaha serdecznych próśb o pomoc w osiągnięciu czystego serca.”

Kiedy człowiek jest w trudnej sytuacji, w stanie bezradności i pochyla się przed Wywyższonym Bogiem oraz błaga Go, to wtedy Wszechmocny Allah przychodzi mu z pomocą.

Dlatego też zawsze należy pamiętać o tej zasadzie:  wykształcić w modlitwie stan rozpaczy i bezsilności, co jest podstawowym warunkiem akceptacji modlitw.

Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił, że istotne jest oczyszczenie serca ze wszelkiego zła.

Obiecany Mesjasz (as) mówi: „Rozpacz jest warunkiem akceptacji modlitw.”

Jednym warunkiem jest oczyszczenie serca, a drugim warunkiem jest okazanie rozpaczy.

Tak jak mówi Bóg:

 „Lub kto odpowiada na wołanie człowieka dotkniętego nieszczęściem, kiedy ten zwraca się do Niego, odsuwa zło (…)” (27:63).

Tak więc, w modlitwie konieczne jest okazywanie rozpaczy i ważne jest również, aby posiadać mocną wiarę w to, że tylko Wywyższony Allah jest Tym, Który może pomóc człowiekowi w tym stanie rozpaczy i bezradności. To tylko On jest Tym, który odpowiada na modlitwy i pomaga swoim sługom. Dlatego dziś zwracam się do Ahmadi w Qadian i całego Dżama’at, powinniśmy zwracać uwagę na to, aby większość czasu spędzać na modlitwach i rozpamiętywaniu Boga. Powinniśmy pokornie kłaniać się Wywyższonemu Bogu, aby Ten, dzięki Swej Łasce, mógł poprawić sytuację Ahmadi, gdziekolwiek stoją w obliczu trudności i aby mógł On udowodnić, że przeciwnicy nie odniosą sukcesu.

Wspominając stan niepokoju i realizm modlitwy, Obiecany Mesjasz (as) w jednym miejscu stwierdza:

„Nie wierzcie, że modlitwy są jedynie, pozbawioną znaczenia, słowną deklaracją. Przeciwnie, modlitwa jest formą śmierci, po której człowiek nabywa nowe życie. Całkowicie wykorzenia on swoje ja, swoje ego oraz absolutnie unicestwia swoją istotę i w takim stanie prezentuje się przed Wywyższonym Bogiem. Wtedy modlitwy takiego człowieka są akceptowane.”

Obiecany Mesjasz (as) stwierdza:

„Modlitwa ma magnetyczny wpływ, ponieważ przyciąga łaski i błogosławieństwa (Boga)”.

Obiecany Mesjasz (as) kontynuuje: „Mówimy, że ten, który suplikuje przed Wywyższonym Bogiem ( …), patrzy na ustanowione przez Niego ograniczenia i przykazania z wielkim szacunkiem, (…) kto reformuje się w wyniku bycia pod wrażeniem Jego chwały (…), taka osoba z pewnością będzie miała udział w błogosławieństwach Bożych”.

Nasz Dżama’at musi uczynić, dla siebie, modlitwę Tahażżud (nie-obowiązkowa modlitwa przed świtem) modlitwą obowiązkową. Nawet, jeśli będą to tylko dwa rakaat, to człowiek przynajmniej będzie miał okazje do wzniesienia próśb i błagań.”

Obiecany Mesjasz (as) mówi: „Modlitwy o tym czasie (tzn. w czasie Tahażżud) mają wyjątkowy wpływ, ponieważ są oferowane z prawdziwym patosem i pasją”.

Obiecany Mesjasz (as) mówi: „Jest jeszcze inna kwestia, która konieczna jest do zaadoptowania przez członków naszego Dżama’at, a mianowicie, powinni powstrzymywać się od wypowiadania wulgaryzmów, nieprzyzwoitości oraz rzeczy bezużytecznych (oczyścić swój język z absurdalnych stwierdzeń). Nie zadawajcie nikomu emocjonalnej krzywdy, ani nie mówcie nic niewłaściwego czy też bezprawnego.

Obiecany Mesjasz (as) twierdzi: „Język jest progiem naszego istnienia, a oczyszczanie naszego języka sprawia, że do naszych drzwi przychodzi ​​Wszechmogący Bóg.”

Obiecany Mesjasz (as) kontynuuje: „Powinieneś postępować zgodnie z tym, co zostało powiedziane w: „Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc”. Pamiętajcie jednak, że prawdziwa czystość spoczywa w tym, co zostało stwierdzone: „Zaiste prawdziwie rozwija się ten, kto ją oczyszcza”. Każda osoba powinna uważać swoją reformację za swój obowiązek.”

Obiecany Mesjasz (as) mówi:

„Na łaskę Allaha mogą liczyć tylko ci, którzy nigdy nie przestają się modlić, szukają przebaczenia u Boga oraz żałują za grzechy i powstrzymują się od zła”.

Obiecany Mesjasz (as) twierdzi: „Grzech jest trucizną, która niszczy człowieka i wywołuje karę Boską. Grzech usuwa w człowieku lęk przed Bogiem oraz miłość do Wszechmogącego Allaha”. (Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnia, że jeśli człowiek kocha Allaha oraz czuje przed nim lęk i jest świadomy, że Bóg czuwa przez cały czas to może on zaniechać grzechu.)

Wyjaśniając realność modlitwy, Obiecany Mesjasz (as) mówi:

„Istnieją dwa typy modlitwy. Pierwszą jest zwykła modlitwa (normalne prośby), a drugim typem jest modlitwa, którą człowiek wznosi na szczyt. To jest prawdziwy rodzaj modlitwy (kiedy osoba rozwija w sobie stan niepokoju w modlitwie i osiąga punkt kulminacyjny).”

Obiecany Mesjasz (as) kontynuuje: „Człowiek musi modlić się nadal nawet, gdy nie napotyka na żadne trudności. Czasami próby i udręki dopadają człowieka w taki sposób, że nie ma nawet możliwości pomodlenia się. Tak więc, jeśli ktoś modli się wcześniej, to ta modlitwa przyniesie mu korzyść później, w takich właśnie trudnych czasach.”

Obiecany Mesjasz (as) mówi:

„Wszechmogący Allah rozpoczyna i kończy Koran modlitwą. Sura Fatihah jest modlitwą jak i jest nią Sura Al-Nas. To sugeruje, że człowiek jest słaby i bez błogosławieństw Allaha nigdy nie może stać się czysty. Dopóki człowiek nie otrzyma wsparcia i pomocy od Allaha, nie będzie mógł czynić postępu w pobożności. Tylko ci uratowani są od zachęt tego świata, których Bóg Wszechmogący obdarza Swoją łaską. Trzeba jednak pamiętać, że łaska Wszechmogącego Boga zaczyna się od błagań, więc trzeba się za to modlić.”

Opisując cechy wierzących, Obiecany Mesjasz (as) stwierdza, że ​​w Koranie wyraźnie powiedziane jest, że:

„Naprawdę szczęśliwi są wierni, którzy są pokorni w swych Modlitwach.” (23:2-3).

Oznacza to, że sukcesy odnoszą ci wierzący, którzy okazują pokorę w swoich modlitwach. Poddają się Bogu z największą pokorą i łagodnością oraz w kompletnym stanie bezradności. Tylko wtedy otwierają się drzwi do sukcesu, dzięki którym ustępuje miłość do świata materialnego, ponieważ dwie miłości nie mogą współistnieć w jednym miejscu.

Obiecany Mesjasz (as) pisze:

„To znaczy, że pragniesz Boga i pragniesz tego świata bazowego, ale jest to tylko myśl, której nie można osiągnąć i głupstwo. Nie możesz mieć obu. Oczywiście, jeśli pragniesz Boga, wtedy Bóg ma zdolność udzielenia ci błogosławieństw tego świata, lecz jeśli podążasz tylko za pragnieniami tego świata, wtedy nie możesz znaleźć Boga.”

Akceptację modlitw osiąga się jedynie poprzez spełnianie swoich pragnień i życzeń zgodnie z warunkami zadowolenia Wszechmogącego Boga.

Wyjaśniając ten punkt, Obiecany Mesjasz (as) stwierdza:

„Człowiek musi zatracić się w Allahu i poprzez odrzucenie wszelkich swoich pragnień i życzeń, powinien skupić się tylko na pragnieniach i przykazaniach Allaha, stać się źródłem błogosławieństw dla siebie, swoich dzieci, swojej małżonki, swoich krewnych, a także dla mnie.’’

Obiecany Mesjasz (as) mówi, że​ nie należy nigdy dawać opozycji szansy na wniesienie zarzutów.

Wszechmogący Bóg stwierdza:

„(…) Niektórzy z nich rujnują samych siebie, wśród nich są tacy, którzy wybierają drogę środka, i spośród nich są tacy, którzy innych prześcigają w uczynkach dobroci na mocy przyzwolenia od Allaha.”(…) (35:33).

Obiecany Mesjasz (as) twierdzi, że ​​pierwsze dwie postawy nie są korzystnie i że powinniśmy stać się sabiqun bil khairat, czyli tymi, którzy prześcigają się w dobrych uczynkach. Pozostawanie w jednej pozycji nie jest dobrą cechą. Zaobserwujcie, jak stojąca woda staje się w końcu brudna, a w wyniku zmieszania się z mułem, zaczyna cuchnąć. Z drugiej strony woda płynąca jest zawsze dobra, czysta i przyjemna. Mimo tego, że jest pod nią muł to nie ma on wpływu na wodę. Tak jest też w przypadku człowieka- ​​nie powinien pozostać w tej samej pozycji. Taki stan rzeczy jest niebezpieczny. Tak więc, aby modlitwa została zaakceptowana konieczne jest, aby człowiek czynił codzienny postępy w wykonywaniu dobrych uczynków. Stały postęp prowadzi do dobrego zakończenia.

Obiecany Mesjasz (as) oznajmia, że Wszechmogący Bóg nauczył w Koranie następującej modlitwy:

„(…) I uczyń, by wśród mego potomstwa panowała sprawiedliwość dla mnie (…)”.(46:16).

Dokonując we własnym stanie czystych zmian, człowiek musi nadal modlić się za swoje dzieci i żonę, ponieważ ci często są przyczyną jego trudności i turbulencji. Dlatego też powinniśmy zwrócić całą uwagę na ich wychowanie i reformację oraz nieustannie się za nich modlić.

W pewnym miejscu Obiecany Mesjasz (as) stwierdza:

„Istnieje wzmianka o świętobliwym człowieku, który był na pokładzie statku. Nadciągnęła burza i statek był bliski zatonięcia, ale za pomocą modlitw został uratowany. Podczas modlitwy człowiekowi temu objawione było, że wszyscy zostaną ocaleni ze względu na niego. Jednakże takich rezultatów nie osiąga się poprzez zwykłe ustne wypowiedzi, ale trzeba dołożyć wielkich starań, aby to osiągnąć. Człowiek powinien zawsze dokładać starań, aby stać się dobrym przykładem. „(…)czynią to, co im się nakazuje”. (16:51).

Obiecany Mesjasz (as) zwraca naszą uwagę na znaczenie modlitwy stwierdzając:

„Błogosławieni są więźniowie, którzy nigdy nie przestają się modlić, bo pewnego dnia zostaną uwolnieni. Błogosławieni są niewidomi, którzy nie są obojętni w swej modlitwie, bo pewnego dnia ujrzą. Błogosławieni ci, którzy leżą w grobach, którzy błagają Boga o pomoc i wsparcie, bo pewnego dnia zostaną oni zabrani z grobów”.

Zwracając na to naszą uwagę, Obiecany Mesjasz (as) mówi:

„Błogosławieni jesteście wy, którzy nie męczycie się swoimi modlitwami, a wasze dusze w trakcie ich wypowiadania roztapiają się, wasze oczy wylewają łzy, a w waszych piersiach pali się ogień, a wy wchodzicie do ciemnych komnat i opuszczonych dżungli szukając samotności, a wy jesteście niespokojni i nieświadomi siebie, bo w końcu staniecie się odbiorcą łaski. Bóg, którego wzywamy, jest bardzo Życzliwy, Miłosierny, Przebaczający, Prawdziwy, Wierny i Współczujący dla tych, którzy są pokorni. Wy także powinniście starać się być wiernymi i suplikować z pełną szczerością i lojalnością, aby Allah miał dla was litość. Wycofajcie się ze zgiełku świata i nie sprawiajcie, aby wasza wiara stała się kwestią osobistych sporów. Ze względu na Boga zaakceptujcie porażkę, abyście mogli zostać spadkobiercami wielkich zwycięstw. Bóg pokaże cud tym, którzy się modlą i obdarzy niezwykłą łaską tych, którzy błagają. Modlitwy pochodzą od Boga i wracają do Niego.

Obiecany Mesjasz (as) ostrzega członków Dżama’at:

„Ten kto prowadzi takie samo bezbożne i nieczyste życie, jak robił to przed podjęciem bai’at, a także ten, kto zalicza się do naszego Dżama’at, a mimo to pokazuje zły przykład i wykazuje słabości w swoim postępowaniu i przekonaniach, winny jest wielkiego okrucieństwa. Dzieje się tak, ponieważ człowiek taki przynosi Dżama’at złą reputację, a także daje innym szanse na wskazania palcem na mnie. Ludzie brzydzą się złym przykładem natomiast dobry przykład zachęca innych.”

Obiecany Mesjasz (as) stwierdza dalej:

„Dziś i jutro człowieka nie powinny być takie same. Jeśli dzisiaj i jutro człowieka, jeśli chodzi o postęp w pobożności, pozostają takie same, to taka osoba staje w obliczu ruiny. Jednakże, jeśli ktoś wierzy w Boga i wierzy w Niego całkowicie, to nigdy nie zginie, gdyż zaiste dzięki niemu ocalone są setki tysięcy dusz”.

Przykład tego został pokazany, gdy za pomocą modlitw jednej świętobliwej osoby, Bóg Wszechmogący ocalił wszystkich na pokładzie statku. Tak więc, Wszechmogący Bóg ma wielki szacunek do Swoich sług.

Obiecany Mesjasz (as) kontynuuje:

„Naszą bronią są modlitwy, dlatego powinniśmy skupić się na nich. Wszystkie zadania, które staramy się osiągnąć i wykonać, mogą być osiągnięte jedynie poprzez modlitwę. Modlitwa zawiera wiele mocy”.

Obiecany Mesjasz (as) mówi dalej: (jest to bajka) „Mówi się, że kiedyś pewien król postanowił rozpocząć atak na pewien kraj. Po drodze jakiś biedny człowiek złapał za wodze konia tegoż króla i powiedział, że jeśli ten powstrzyma się od posuwania naprzód, to biedak nie będę walczył przeciwko niemu. Król był tym zdumiony i zapytał: „Jesteś tylko żebrakiem, biednym i pozbawionym jakichkolwiek zasobów. Jak możesz walczyć przeciwko mnie?” Biedak odpowiedział: „Będę z tobą walczył za pomocą modlitwy, którą oferuję we wczesnych godzinach poranka (tzn. modlitwa Tahażżud)”. Król stwierdził: „Nie mogę z tym walczyć” i zawrócił. Taka więc jest to moc modlitw i jest to to, co wyjaśnił Obiecany Mesjasz (as).

Obiecany Mesjasz (as) kontynuuje mówiąc:

„Krótko mówiąc, Wszechmogący Bóg nakazał, aby modlitwa miała wielką moc. Wszechmogący Allah, poprzez objawienia, wielokrotnie informował mnie, że wszystko stanie się za pomocą modlitw. Naszą bronią jest modlitwa i nie posiadam żadnej innej broni poza modlitwą (…). Kiedy nasze modlitwy osiągną swój szczyt, oszuści automatycznie zostaną unicestwieni.”

Tak więc, ten punkt, który został wymieniony przez Obiecanego Mesjasza (as), jest kluczowy. Powinniśmy zrozumieć, że jeśli nasze modlitwy osiągną pewien standard, czego wymaga od nas Wszechmogący Allah, to nasi wrogowie zostaną zniszczeni.

Obiecany Mesjasz (as) stwierdza: „Naszym zdaniem, nie ma lepszej broni poza modlitwą. Fortunny jest ten, kto rozumie tę rzeczywistość, za pomocą której Wszechmocny Bóg chce dokonać postępu tej religii”.

Modlitwa Obiecanego Mesjasza (as) za ummah oraz nie Ahmadi

Na koniec Obiecany Mesjasz (as) zaofiarował modlitwę za muzułmańską ummah, a także za wszystkich naszych braci, którzy nie są Ahmadi:

„O Panie mój, wysłuchaj mojej modlitwy o mój lud i proszę zaakceptuj moją udrękę i żarliwość, gdy błagam o moich braci. Błagam u Ciebie poprzez Pieczęć Proroków, orędownika grzeszników, którego wstawiennictwo zostanie zaakceptowane. O mój Panie, zabierz ich z ciemności i poprowadź ich ku Swojemu światłu. Przyprowadź ich z daleka do Twojej obecności. O mój Panie! Zmiłuj się nad tymi, którzy mnie przeklinają i próbują mi przeszkodzić. Ocal tych ludzi od zniszczenia i zakorzeń w ich sercach Twoje przewodnictwo. Zignoruj ich błędy oraz wady i wybacz im. Daj im bezpieczeństwo, prowadź ich i oczyść. Obdarz ich oczami, które pozwolą im widzieć, obdarz ich uszami, tak, aby mogli usłyszeć, obdarz ich sercami, którymi zrozumieją oraz takim blaskiem, który pozwoli im zrozumieć prawdę. Bądź dla nich miłosierny i przebacz im to, co mówią, ponieważ nie wiedzą.

O mój Panie! [Błagam Cię] Ze względu na Hadhrat Muhammada Mustafa (sa) i jego wysoki status, kiedy spędzał noce w pokłonach, a dni na polu bitwy, a także ze względu na tych mężczyzn, którzy podróżowali po nocy oraz ze względu na wszystkie te podróże podjęte do matki wszystkich miast, a także na nich będących sposobem na pojednanie między nami a naszymi braćmi. Otwórz ich oczy i rozświetl ich serca. Pozwól im zrozumieć prawdy, które mi wyjaśniłeś. Pokaż im ścieżki sprawiedliwości i przebacz im wszystko to, co przeminęło. Nasza końcowa modlitwa jest taka: ​​wszelka chwała należy się Wszechmogącego Allaha, Pana wysokich niebios”.

Niechaj Wszechmogący Allah otworzy oczy muzułmańskiej ummah, aby powstrzymali się od sprzeciwiania się temu mianowanemu przez Boga i zamiast tego stali się pomocnikami Obiecanego Mesjasza (as). Niechaj Allah Wszechmogący dopomoże mam stać się tymi, którzy wywiązują się z obowiązków wobec modlitwy.

Ci, którzy są obecni na Dżelsie w Qadian, powinni zwróci szczególną uwagę na to, aby ich udział w tym zgromadzeniu stał się środkiem ich rewolucyjnej zmiany. Niechaj Wszechmocny Allah umożliwi nam to uczynić.

Udostępnij