Ramadan - zrozumienie Filozofii Akceptacji Modlitw - Islam Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Ramadan – zrozumienie Filozofii Akceptacji Modlitw

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba) Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii. 

Po wyrecytowaniu Tashahhud, Ta’ałłuz i Surah Al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) wyrecytował następujące wersety Koranu:

„O wy, którzy wierzycie! Nakazuje się wam post, tak jak nakazywany on był tym, co byli przed wami, abyście mogli chronić się przed złem.

Zalecany post ma trwać określoną liczbę dni, lecz jeśli ktoś spośród was będzie chory lub będzie w podróży, ten będzie pościł taką samą ilość innych dni. W przypadku zaś tych, którzy mogą pościć tylko z wielką trudnością, istnieje pokuta – nakarmić biednego. Bo jeśli kto czyni dobro z własnej woli, to lepiej dla niego. Post bowiem jest dla was dobrem – obyście tylko wiedzieli.

Miesiąc Ramadan to ten, w którym Koran został objawiony jako przewodnictwo dla całej ludzkości z wyraźnymi dowodami prowadzenia i roztropności. Dlatego jeśli ktoś będzie w tym miesiącu w domu, tam niechaj pości. Jeśli jednakże ktoś jest czasowo chory lub odbywa podróż, ten powinien pościć tę samą liczbę innych dni. Allah pragnie dla was wygody, On nie pragnie dla was trudności. Allah pragnie, abyście mogli dopełnić liczby i abyście mogli wychwalać Allaha za to, że wami kieruje, i abyście byli Mu wdzięczni.

A kiedy moje sługi spytają cię o Mnie, powiedz: Jestem w pobliżu. Odpowiadam na modlitwę proszącego, kiedy się do Mnie modli. Powinni on zatem słuchać Mnie i wierzyć we Mnie, aby mogli iść słuszną drogą.” (2:184-187).

Osiągnięcie sprawiedliwości i prawości

Jego Świątobliwość (aba) powiedział następnie, że dzięki łasce Allaha po raz kolejny jesteśmy pobłogosławieni przeżyciem miesiąca Ramadan. Jednak nie wystarczy po prostu przejść przez ten miesiąc, ani zwyczajnie jeść na końcu postu i rozpoczynania postu aby wypełnić cel postu. Przeciwnie, Bóg Wszechmogący powiedział, że musimy osiągnąć sprawiedliwość.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w wersetach, które recytował, Bóg wyjaśnił, że post jest obowiązkiem. Jednocześnie Bóg powiedział, że chorzy lub podróżujący nie muszą pościć, ale mogą go ukończyć w późniejszym czasie. A ci, którzy nie mogą pościć, powinni zapłacić fidyah. Nawet jeśli ktoś jest w stanie dokończyć post w późniejszym czasie, nadal dobrą praktyką jest płacenie fidyah.

Warunek przyjęcia modlitw

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Bóg mówi również, że słyszy modlitwy błagającego. Jeśli jednak ktoś chce, aby Bóg ich wysłuchał, to i my musimy słuchać Boga oraz postępować zgodnie z Jego przykazaniami.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że przedstawi fragmenty pism Obiecanego Mesjasza (as) dotyczące filozofii przyjmowania modlitw i związanych z tym warunków. Wielu z nas to ci, którzy modlą się płytko, a potem myślą, że Bóg jest zobowiązany wysłuchać i wypełnić nasze modlitwy, a następnie smucą się, gdy modlitwy nie są wysłuchane. Należy sobie uświadomić, że najpierw musimy wzmocnić naszą wiarę i więź z Bogiem oraz przeanalizować siebie, aby zobaczyć, czy postępujemy zgodnie z Jego przykazaniami. Musimy zobaczyć, czy jesteśmy niezłomni, czy też zawahamy się przy najmniejszych trudnościach i próbach.

Jego Świątobliwość (aba) przedstawił cytat z Obiecanego Mesjasza (as), w którym stwierdził, że modlitwa nie jest zwykłym wypowiadaniem słów, a raczej wypełnieniem serca bojaźnią Bożą. Dzieje się tak, gdy dusza błagającego płynie jak woda do progu Boskości i szuka siły, aby zwalczyć swoje słabości. To oznacza sprowadzenie na siebie czegoś w rodzaju śmierci. To wtedy drzwi akceptacji[modlitwy] otwierają się przed błagającym.

Jak dowiedzieć się, kiedy modlitwy są przyjmowane i akceptowane

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wielu pyta, skąd możemy wiedzieć, że otrzymaliśmy przebaczenie i że Bóg przyjął nasze modlitwy. Tutaj Obiecany Mesjasz (as) oświadczył, że kiedy ktoś błaga w prawdziwym tego słowa znaczeniu i stara się ustanowić trwałą więź z Bogiem, to można być tego pewnym. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że powinniśmy dążyć do tego, zwłaszcza w czasie Ramadanu.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że prawdziwy związek powstaje, gdy dwie strony są do siebie przyciągane. Innymi słowy, kiedy miłosierdzie Boże przyciąga człowieka do Niego, a prawdomówność i szczerość człowieka przyciąga Boga, aby zbliżył się do niego, wtedy można ustanowić prawdziwy związek. Kiedy ten związek jest ustanowiony i ktoś błaga, wtedy Bóg ukazuje środki, aby ta modlitwa została przyjęta i wypełniona.

Jego Świątobliwość (aba) dalej zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Bóg Wszechmogący oświadczył i obiecał, że ci, którzy będą walczyć na Jego drodze, osiągną Jego bliskość. Bóg nauczył nas także modlitwy „Prowadź nas drogą prostą”. Oznacza to, że trzeba dużo zabiegać i żarliwie się modlić, mając to na uwadze. Ponadto jest powiedziane, że ktoś, kto jest ślepy duchowo na tym świecie, będzie zaślepiony w Życiu Ostatecznym. Może to obejmować kogoś, kto ślepo wyznawał religię tylko dlatego, że się w niej urodził. Tacy ludzie nie posiadają „Duchowego wzroku”, ani też nie kochają wiary. Dlatego musimy przygotować nasz „duchowy wzrok” z naszego czasu na tym świecie, abyśmy mogli widzieć w następnym.

Stańcie się prawdziwymi sługami Boga

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w tych dniach powinniśmy szczególnie modlić się ,,Prowadź nas drogą prostą”, abyśmy mogli stać się prawdziwymi sługami Boga i prawdziwie służyć Jego stworzeniu, zamiast upodabniać się do ekstremistów, którzy wyrządzają krzywdę innym w imię Boga i Jego Posłańca (saw). Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Bóg wybawił nas od zła takich ludzi.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że niektórzy ludzie myślą, że tak bardzo pogrążyli się w grzechu, że nie można im już przebaczyć. Z powodu tej myśli nadal popełniają dalsze złe uczynki, podczas gdy jest to tylko myśl, którą szatan umieścił w ich umysłach. Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że nigdy nie należy myśleć, że popełnili tak wiele złych czynów, że nie można im wybaczyć. W rzeczywistości lekarstwem na popełnienie złych czynów jest modlitwa i jest to jedyny sposób na wykorzenienie szatana. W przeciwnym razie kontynuujemy tę myśl i ostatecznie kierujemy się w stronę ateizmu. Dlatego bez względu na wszystko należy zwrócić się w stronę modlitwy, a Ramadan jest doskonałą okazją, aby się na tym skupić.

Nie zniechęcaj się podczas modlitwy

Jego Świątobliwość (aba) nadal cytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że nie należy zniechęcać się, jeśli czuje, że ich modlitwa nie została wysłuchana dokładnie tak, jak tego pragnęli. Bóg słyszy nasze modlitwy, ale nie jest związany naszymi pragnieniami i nie musi wypełniać naszych modlitw dokładnie tak, jak tego pragniemy, ponieważ On wie najlepiej. Można to porównać do dziecka, które prosi matkę o coś, co jest dla niego szkodliwe. Nie ma wątpliwości, że matka kocha swoje dziecko, ale nigdy nie dałaby dziecku tego, o co prosił, gdyby było to szkodliwe. Filozofia akceptacji modlitwy jest podobna. Bóg wie, co jest najlepsze.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wielu ludzi pisze do niego, mówiąc, że modlili się, a nawet składali ofiary finansowe, ale ich modlitwa nie została przyjęta. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że najpierw należy sprawdzić, czy ustanowili prawdziwą więź z Bogiem. Jeśli tak, to powinni zaakceptować, że cokolwiek się wydarzyło, było lepsze. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że niektórzy ludzie modlą się do Boga, mówiąc, że nawet jeśli sprawa, o którą się modlą, nie jest dobra, niech nadal będzie akceptowana. Na przykład w sprawach kojarzenia małżeństw. Jednak, kiedy takie małżeństwo dochodzi do skutku, po pewnym czasie tych dwoje rozchodzą się. Dlatego Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że nie powinniśmy modlić się w taki sposób, bo Bóg wie najlepiej. Czasami modlitwa, która nie została przyjęta dokładnie tak, jak ją oczekiwano, jest formą akceptacji modlitwy.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jeśli chodzi o warunki przyjęcia modlitwy, Obiecany Mesjasz (as) oświadczył, że ten, kto prosi drugiego o modlitwę za nich, powinien najpierw upewnić się, że zawsze ustanawia w sobie bojaźń Bożą i przyjmuje prawość. Wtedy otwierają się drzwi do akceptacji. Jeśli tak się nie stanie, drzwi zostaną zamknięte nie tylko dla nich, ale także dla tych, których poprosili o modlitwę za nich.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że ponadto, aby modlitwy zostały przyjęte, należy czynić dobre uczynki. W związku z tym Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że należy dołożyć wszelkich starań, aby czynić dobre uczynki i reformować siebie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że konieczne jest stworzenie środków, o które powinniśmy się modlić. Tego właśnie nauczono nas w modlitwie „Tylko Ciebie czcimy i tylko Ciebie błagamy o pomoc”. Nie może być tak, że ktoś się modli, a jego pragnienie jest automatycznie ugaszone, raczej woda jest zsyłana jako środek, dzięki któremu jego pragnienie jest ugaszone. Bóg stworzył potrzebę środków, aby było wiadomo, że wszystko zostało stworzone w określonym celu.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że należy przyjąć sprawiedliwość, ponieważ sprawiedliwość jest istotą Bożego prawa. Bóg Wszechmogący obiecał przyjąć modlitwy prawych. Dlatego trzeba przyjąć i wpajać prawość, aby cieszyć się przyjęciem modlitwy.

Dwa aspekty miłosierdzia Boga Wszechmogącego

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że są dwa rodzaje miłosierdzia lub łaski Bożej: Rahmaniyyat [łaskawość, litość – łaska ogólna] i Rahimiyyat [miłosierdzie – łaska specjalna]. Pod wpływem Rahmaniyyat Bóg stworzył wszystko, co jest potrzebne do podtrzymania życia jeszcze przed jego stworzeniem, oraz rzeczy, z których korzystają głównie ludzie. Tak więc pierwsza obejmuje to, co zostało stworzone przed naszym stworzeniem, zanim ktokolwiek mógł się modlić o takie rzeczy. Następnie jest Rahimiyyat, pod którym, kiedy się modlimy, Bóg przyjmuje modlitwę. Ta łaska jest najbardziej związana z modlitwą. Cechą ludzi jest szukanie u Boga, a Boga jest przyjmowanie modlitw. Bóg dał nam środki zgodnie z Rahmaniyyat jak serce, język, oczy, uszy itp., abyśmy mogli z nich właściwie korzystać, szukać u Boga i być wysłuchani pod Jego szczególną łaską Rahimiyyat. Dlatego musimy wykorzystać to, co zostało nam dane pod Rahmaniyyat w najlepszy możliwy sposób i wykorzystać te błogosławieństwa, aby czerpać szczególną łaskę Bożą, która jest poprzez Jego atrybut Rahimiyyat.

Dlatego tam, gdzie nauczono nas modlitwy „Prowadź nas drogą prostą”, uczono nas wcześniej, że „tylko Ciebie czcimy i tylko Ciebie błagamy o pomoc”. Oznacza to, że aby kroczyć właściwą drogą, będą musieli używać zdolności i umiejętności, które dał nam Bóg, zamiast pozwolić im marnować się. Wtedy możemy mieć nadzieję, że podążamy właściwą ścieżką.

Znaczenie modlitwy i błagania

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jeśli chodzi o znaczenie modlitwy i błagania, Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że tak jak gdy dziecko płacze, a jego matka biegnie do niego, aby dać mu mleko, tak Bóg słyszy prośbę tego, który płacze u Jego progu. Bóg Wszechmogący chce, abyśmy doszli do Jego progu, jedyne, czego wymaga od nas, to ustalenie cech, dzięki którym nasze modlitwy będą mogły zostać przyjęte.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że to tylko kilka fragmentów, które przedstawił ze skarbnicy wiedzy. Jeśli wprowadzimy w życie te rzeczy, możemy dokonać rewolucyjnej zmiany w naszym życiu i nawiązać silną więź z Bogiem. W tym Ramadanie powinniśmy starać się osiągnąć bliskość Allaha, postępować zgodnie z Jego przykazaniami, wzmocnić naszą wiarę, zrozumieć filozofię modlitwy, zreformować się i znaleźć się wśród tych, których modlitwy są akceptowane przez Boga. Ten Ramadan powinien przynieść wielką zmianę w naszej relacji z Bogiem.

Korzyści z modlitwy za innych

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że modli się za wszystkich w Pakistanie, Algierii i na całym świecie, gdzie Ahmadi borykają się z trudnościami z powodu swojej wiary. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że modlitwa za innych umożliwia przyjęcie własnych modlitw. W rzeczywistości aniołowie modlą się za tych, którzy modlą się za innych. Dlatego podczas Ramadanu powinniśmy modlić się nie tylko za siebie, ale także za innych.

Udostępnij