Znaczenie modlitwy piątkowej - Każdy piątek jest źródłem dobrodziestw
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Znaczenie Modlitwy Piątkowej (Dżummah)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Znaczenie modlitwy piątkowej (Dżummah) –

O wy, którzy wierzycie! Kiedy zabrzmi wołanie do Modlitwy w Piątek, śpieszcie do pamiętania o Allahu, i porzućcie wszelkie interesy. Tak jest dla was najlepiej, gdybyście tylko wiedzieli.

A kiedy Modlitwa się zakończy, rozejdźcie się po kraju i szukajcie łaski Allaha, i dobrze pamiętajcie o Allahu, aby dobrze się wam wiodło.(62:10-11)

Doświadczenia duchowe w Ramadhanie powinny stać się częścią naszego życia

Miesiąc Ramadan zbliża się do końca. W niektórych miejscach ostatni dzień postu przypada na dzisiaj, a w innych na jutro. I tym sposobem ustalona liczba dni Ramadanu dobiegnie końca. Wielu z nas osiągnęło dobrodziejstwa Ramadanu i doznało nowych doświadczeń duchowych. Teraz powinniśmy modlić się i uczynić wysiłek, aby te duchowe doświadczenia stały się częścią naszego życia. Kroki podjęte w kierunku Boga w czasie Ramadanu nie powinny ustać. Powinniśmy natomiast zawsze iść dalej, piąć się w górę i niechaj każdy z tych kroków niesie nam nieograniczone błogosławieństwa.

Dziś jest piątek, dzień, który zdecydowana większość z nas regularnie obchodzi, ale jest też wielu, którzy przywiązują dużą wagę [tylko] do ostatniego piątku Ramadanu. Dżama’at rozwija się na całym świecie i ludzie z różnych grup społecznych wchodzą do naszej wspólnoty, a ich wcześniejsze praktyki pozostawiają piętno. Są tacy, którzy będą przywiązywać szczególną wagę do ostatniego piątku Ramadanu i uważać, że udział w tejże piątkowej modlitwie, która nazywana jest pożegnalnym piątkiem, stanie się przyczyną zbawienia od ich całorocznych bolączek i być może, obchodząc tą piątkową modlitwę, spełnią swój obowiązek wobec piątków całego roku. Nawet, jeśli tacy ludzie są bardzo nieliczni, to Hadhrat Khalifatul Masih przypomniał im, że obchodzenie tylko tego piątku nie wypełni celu naszego życia. Jak wynika z wypowiedzi Proroka (saw) obchodzenie tylko ostatniego piątku Ramadanu nie jest źródłem naszego zbawienia. Nasza młodzież i ci, którzy są niedbali wobec piątkowych modlitw powinni pamiętać, że wśród nie-Ahmadi może i istnieje koncepcja pożegnalnego piątku, ale zgodnie z naukami Boga i Proroka (saw), Ahmadi nie powinni posiadać takiej koncepcji. Zaiste, jeśli dana osoba w tym dniu weźmie udział w modlitwie piątkowej ze szczególną uwagą, pamiętając o pozbywaniu się, od tego dnia, swoich słabości, to na pewno ten dzień i ten piątek będzie miał szczególne znaczenie. Dla takiej osoby ten moment szczerej zmiany stanie się Lailatul Qadr (Noc Przeznaczenia), w której, po nocy w ciemności, wkroczy ona w światłość. Jak wyjaśniono w ostatnim piątkowym kazaniu, Obiecany Mesjasz (as) objaśniał, że Lailatul Qadr to również czas oczyszczenia dla osoby, która zwraca się do Boga.

Ani Bóg w Koranie, ani Prorok (saw) nie położyli nacisku na ostatni piątek Ramadanu

Jak wyjaśniają wspomniane wersety, Bóg zwrócił uwagę, aby uczestniczyć w piątkowych modlitwach w duchu prawości i pozostawiając wszystko inne na boku. Nie ma specyficznej wzmianki o piątkach w czasie Ramadanu czy, zaiste, o ostatnim piątku Ramadanu. Ukazane jest natomiast znaczenie piątku bez wyjątku i stwierdzone, aby porzucić tego dnia wszelkie interesy i wziąć udział w modlitwie, podkreślając znaczenie uczestnictwa, jako ważny aspekt wiary. Ci, którzy nie uczęszczają na piątkową modlitwę bez ważnego pretekstu, powinni być zaniepokojeni stanem swej wiary. Ci, którzy spóźniają się na piątkową modlitwę, powinny również to przemyśleć. Powinni zakończyć swoją pracę w takim czasie, aby nie spóźnić się na piątkową modlitwę. Każdy wie, jaki jest ustalony czas modlitwy. W krajach europejskich ludzie powinni przemyśleć czas na podróż i pamiętać o godzinach natężonego ruch samochodowego oraz o czasie przeznaczonym na parkowanie samochodu. Prorok (saw) powiedział, że ci, którzy przychodzą na piątkowe modlitwy pierwsi zasługują na dużą duchową nagrodę. Powiedział, że w piątki aniołowie stoją przy każdych drzwiach meczetu i spisują zestawienia nazwisk tych osób, które pojawiły się w meczecie jako pierwsze oraz przygotowują listę tych, którzy przychodzą do meczetu, do czasu, aż Imam zakończy kazanie. Wtedy aniołowie zamykają swój rejestr. Każdy człowiek przychodzący do meczetu, w celu rozpamiętywania Boga, zyskuje duchową nagrodę. Prorok (saw) specjalnie ostrzegał przed nie przywiązywaniem uwagi do piątkowych modlitw i powiedział, że ten, kto świadomie opuszcza trzy piątkowe modlitwy temu Bóg zapieczętowuje serce.

Tak więc, ani Bóg w Koranie, ani Prorok (saw) nie położyli nacisku na ostatni piątek Ramadanu. Przeciwnie, wszystkie piątki mają znaczenie. Prorok (saw) powiedział, że Bóg uczynił dla nas piątek dniem Iid. W tym dniu należy się wykąpać i przygotować. Wymaga to, abyśmy wzięli wolne od wszystkiego i poszli do meczetu. Hadisy pokazują, że piątkowe modlitwy są obowiązkowe dla każdej wierzącej osoby w celu podniesienia standardu jej wiary. Podobnie, negatywny aspekt tych, którzy to zaniedbują, jest również określony. Jest to dla nich powód do poważnego niepokoju i powinni zastanowić się nad sobą w tej sprawie.

Piątkowe modlitwy są obowiązkowe dla wszystkich muzułmanów z wyjątkiem niewolników, kobiet, dzieci i chorych

Islam nie jest religią, która tylko nakazuje surowość; tu nie chodzi po prostu o ostrzeżenia. W rzeczywistości, jeśli istnieje szczere usprawiedliwienie to człowiek może opuścić piątkowe modlitwy, ale opuszczanie ich bez prawdziwego powodu nie jest dozwolone. Prorok (saw) powiedział, że piątkowe modlitwy są obowiązkowe dla wszystkich muzułmanów z wyjątkiem niewolników, kobiet, dzieci i chorych. Jeśli kobiety chodzą do meczetu, aby brać udziału w piątkowych modlitwach to jest to dobra praktyka, ale nie taka, który jest dla nich obowiązkowa. Niektóre kobiety przychodzą na piątkowe modlitwy z małymi dziećmi, które mogą powodować zakłócenia. Młode matki nie powinny przychodzić do meczetu z dziećmi, ponieważ te mogą przeszkadzać innym w modlitwie. Niektóre kobiety mają również inne obowiązki domowe i nie przychodzą do meczetu na piątkowe modlitwy. Zaiste, dla kobiet, nawet dla tych, które nie oferują w tym dniu Salat, obowiązkowe są tylko modlitwy Iid.

Podobnie, niewolnicy podporządkowani są swoim panom. W dzisiejszych czasach nikt nie jest niewolnikiem w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Ludzie pracujący nie podlegają tej klasyfikacji poza wyjątkowymi przypadkami, gdy pracodawcy nie pozwalają na urlop, nie ma innych środków utrzymania i istnieje zagrożenie śmiercią głodową. To jest krytyczny stan rzeczy. Jednak taki stan nie jest powszechny, jeśli pracodawcom da się do zrozumienia, że mogliby dać wolny każdy alternatywy piątek. Wielu Ahmadi zostawiło zatrudnienie, gdzie niemożliwe było otrzymanie urlopu w piątki i, za łaską Boga, znaleźli lepsze zatrudnienie.

Prorok (saw) przyniósł ostatnie, doskonałe i kompletne prawo religijne. U swych wyznawców chciał zobaczyć bardzo wysokie standardy duchowe. Zwrócił naszą uwagę na to, w jaki sposób uniknąć grzechu, w jaki sposób osiągnąć bliskości Boga i jak wypełnić cel naszego istnienia. Prorok (saw) powiedział, że jeden Salat (z pięciu codziennych Salat) aż do następnego Salat, jeden piątek aż do następnego piątku oraz jeden Ramadan aż do następnego Ramadanu stają się dla osoby środkiem zadośćuczynienia tak długo, jak unika ona wielkich grzechów. Osoba, która oferuje Salat i jest świadoma następnego Salat, który ma do zaoferowania później, nie będzie angażować się w coś grzesznego i nieuczciwego lub coś, co wypływałoby źle na innych. A jeśli to zrobi to jej Salat nie będzie szczery i popełni ona ciężki grzech. Salat takich ludzi jest przyczyną ich zguby i zgodnie z Koranem odbije się na nich.

Naszą uwagę przykuwa się do pięciu codziennych, obowiązkowych modlitw oraz do piątkowych modlitw. Poczucie pobożności zdobyte poprzez uczestnictwo w jednej piątkowej modlitwie powinno zostać utrzymane aż do następnego piątku. W takiej sytuacji jeden piątek, aż do następnego piątku, oswobodzi człowieka z grzechu i będzie źródłem przebaczenia. A zatem znaczenie każdego piątku jest stwierdzone. Podobnie określone jest znaczenie Ramadanu. Zaiste, niezbędne jest wywiązywanie się z obowiązków wobec Salat, wobec piątkowych modlitw oraz wobec Ramadanu. Dobrodziejstwa pozyskiwane z tego ratują człowieka od grzechów i wzmacniają jego pobożność. Tak więc, dla duchowej reformacji, Bóg dał nam codzienny modus operandi, tygodniowy modus operandi i roczny modus operandi. Ten, kto przewyższa te stopnie otrzyma przebaczenie.

Każdy piątek jest źródłem dobrodziejstw

Bóg ustanowił Ramadan, a nie jakiś pojedynczy pożegnalny piątek, będący roczną pomocą dla naszego duchowego doskonalenie. Co do poszukiwania dobrodziejstwa z piątku, to Prorok (saw) powiedział, że każdy piątek jest źródłem dobrodziejstw i sposobem na przebaczenie. Każdy piątek powinien dawać, przed Bogiem, świadectwo temu, że człowiek spędził przeszłe dni w bojaźni przed Nim i świadomie nie robił niczego, co nie podobałoby Mu się. Każdy piątek wtedy będzie składał świadectwo temu, że człowiek zwykle starał się spędzać czas w bojaźni przed Bogiem. Podobnie, jeśli codzienne modlitwy oferowane są w celu poszukiwania zadowolenia Boga, to poświadczą one na naszą korzyść i tak samo jest z poszczeniem w czasie Ramadanu. To tylko rozumie się przez akt pokuty, którą te akty kultu świadczą na naszą korzyść i stają się narzędziem naszego przebaczenia.

Powołując się na piękno i znaczenie piątku Prorok (saw) powiedział, że piątek jest najlepszym dniem. Dodał, aby w tym dniu obficie recytować Duruud, który w piątek jest przed nim prezentowany. To, oczywiście, jest kolejnym uniwersalnym błogosławieństwem piątku. Nigdzie nie jest powiedziane, że Duruud wypowiadany w ostatni piątek Ramadanu będzie prezentowany przed Prorokiem (saw). Błogosławieni są ci, którzy otrzymują korzyść z tego dobrodziejstwa:

Błogosław o Boże, Mohammadowi i jego ludowi jak pobłogosławiłeś Abrahamowi i jego ludowi. Ty jesteś zaprawdę godny chwały, Wspaniały.

Wynieś o Boże, Mohammada i jego lud jak wyniosłeś Abrahama i jego lud, Ty jesteś zaprawdę godny chwały, Wspaniały.

Każdy powinien spróbować i dążyć do tych piątkowych błogosławieństw. Bóg mówi, abyśmy wypełniali swoje obowiązki wobec piątku poprzez branie pod uwagę jego znaczenia i odkładanie wszelkich interesów i planów na bok. To zgromadzi dla nas korzyści duchowe, ale w celu zgromadzenia korzyści materialnych winniśmy powrócić do swoich zobowiązań po modlitwie i szukać Bożego błogosławieństwa. Zaiste, Bóg pobłogosławił nasze przedsięwzięcia. To mówi nam, że, doprawdy, to Bóg, jest Tym, Który błogosławi wszystko. Jeśli w piątek poświęcimy niewielką część czasu na Jego cześć, On błogosławi naszą pracę. On posiada wszystkie siły i sprawia, że wszystko staje się dobre. On naprawi wszelkie straty i pobłogosławi. Tak więc dla prawdziwie wierzącego zarabianie na życie jest również błogosławieństwem Boga. Po piątkowej modlitwie powinniśmy pracować pilnie pamiętając o Bogu i wykonywać swoją pracę zgodnie z wolą Bożą. W tym, co robimy (w naszej pracy) nie powinniśmy robić nic, co zaprzeczałoby woli Boga, bo takie postępowanie równałoby się z lekceważeniem pamięci o Nim. Jak wspomniano w ostatni piątek, bez względu a to, co robimy, powinniśmy mieć świadomość, że Bóg nas obserwuje. To sprawi, że wywiążemy się z naszego obowiązku wobec pamiętać o Bogu jak również z powinności wobec naszych obowiązków.

Następny piątek będzie tak samo ważny jak dzisiejszy dzień

Jeśli dzisiejszy dzień może mieć jakieś szczególne znaczenie to to, że albo dzisiaj albo jutro odstąpimy od obchodzenia Ramadanu, ale nie odstąpimy od kultu piątku. Następny piątek będzie tak samo ważny jak dzisiejszy dzień. Tymczasem powinniśmy spróbować usunąć nasze słabości. W ten sposób będziemy żegnać nasze słabości, a nie będziemy żegnać piątku! Nie powinniśmy myśleć, że żegnamy się z piątkiem ani też nie powinniśmy myśleć, że żegnamy się z Ramadanem. Takie myśli odwiodłyby nas od celu naszego stworzenia. A ten, kto jest oddalony od celu swego stworzenia jest daleki od prawości, a ten, kto jest daleki od prawości nie możne osiągnąć błogosławieństwa Bożego. Jak gdybyśmy sami roztrwonili wszystko, co próbowaliśmy osiągnąć w czasie Ramadanu i pozbawieni zostali pomyślności i dobrodziejstw, które Bóg obiecał w wyniku Ramadanu.

Bóg powiedział, że konsekwencją poszczenia w Ramadanie jest prawość. Dzisiaj musimy zastanowić się, czy zdołaliśmy to osiągnąć czy też nie lub czy przynajmniej poczyniliśmy w tym kierunku jakieś kroki. Czy obiecaliśmy pozostać nieugięci w tym, co osiągnęliśmy w czasie Ramadanu i czy będziemy podejmować wysiłki w celu dalszego rozwijania się w tym.

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, abyśmy bezustannie czytali Koran i zrobili listę wszystkiego, co w nim zabronione. Następnie abyśmy spróbowali, z pomocą i łaską Boga, unikać tego zła. To jest pierwszy etap prawości. Jednak tylko to nie pozyska nam Bożego zadowolenia. Zaiste, należy unikać zła i zastąpić je pobożnymi aktami; bez tego nie może być prawości. Ten, kto dumny jest z faktu, że nie robi nic złego, jest głupcem. Islam nie doprowadza człowieka do tego etapu a patem porzuca. W rzeczywistości islam pragnie, aby człowiek wypełnił obie klauzule. Oznacza to, aby całkowicie zrezygnować ze zła i praktykować pobożność z absolutną szczerością. Bez tych dwóch aspektów nie można osiągnąć zbawienia.

Ten Ramadan, piątek i nasze oddanie czci powinny uświadomić nam, że, podczas gdy porzuciliśmy zło, jako pierwszy etap do prawości, musimy także rozpocząć kolejny etap prawości i podejść do tego z absolutną szczerością. Nie powinno być tak, że czujemy się dumni, że staliśmy się regularni w Salat i po odmówieniu Salat, siedząc jeszcze w meczecie, krytykujemy innych lub rozmawiamy o sprawach, które nie mają nic wspólnego z pobożnością. W ten sposób nie osiągniemy nawet pierwszego etapu prawości!

Prorok (saw) powiedział, że w czasie piątku istnieje taka godzina, kiedy modlitwa jest akceptowana. Powinniśmy przede wszystkim modlić się o to, abyśmy pożegnali ten Ramadan całkowicie zrezygnowawszy ze zła i przyjąwszy pobożność ze szczerością oraz o to abyśmy naprawdę przestrzegali prawości. Stańmy się zdolnymi do wypełnienie celu nadejścia Obiecanego Mesjasza (as), nieśmy światu piękne nauki islamu i powiedzmy ludziom, że islam jest jedyną religią, która łączy człowieka z Żywym Bogiem oraz że jest to religia, która zwraca uwagę na najbardziej doskonały sposób, w jaki powinniśmy wypełniać obowiązki wobec siebie na wzajem.

Niechaj Bóg dopomoże nam to uczynić! Niechaj Bóg dopomoże Ahmadi, którzy są w trudnych sytuacjach, niechaj usunie On ich obawy. Niechaj Bóg dopomoże muzułmańskiej ummah rozpoznać Imama Wieku i stać się wolnymi od bólu i problemów! Niechaj Bóg powstrzyma ich od okrucieństwa, jakiego dopuszczają się wobec siebie na wzajem tak, aby islam mógł przejawiać się w swej prawdziwej chwale w każdym muzułmańskim kraju!


Czytaj

Udostępnij