Ramadan: dążenie do osiągnięcia Taqła - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Ramadan: dążenie do osiągnięcia Taqła

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Kazanie Piątkowe wygłoszone w meczecie Mubarak, Tilford, Wielka Brytania

Obfite błogosławieństwa miesiąca Ramadan

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Sura al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba0 wyrecytował następujący werset Świętego Koranu:

„O wy, którzy wierzycie! Nakazuje się wam post, tak jak nakazywany on był tym, co byli przed wami, abyście mogli chronić się przed złem. Zalecany post ma trwać określoną liczbę dni, lecz jeśli ktoś spośród was będzie chory lub będzie w podróży, ten będzie pościł taką samą ilość innych dni. W przypadku zaś tych, którzy mogą pościć tylko z wielką trudnością, istnieje pokuta – nakarmić biednego. Bo jeśli kto czyni dobro z własnej woli, to lepiej dla niego. Post bowiem jest dla was dobrem – obyście tylko wiedzieli.’’

Święty Koran 2:184-185 )

Czerpanie błogosławieństw tego świętego miesiąca

Kalif (aba) powiedział, że dzięki łasce Allaha Wszechmogącego rozpoczął się miesiąc Ramadan. Święty Prorok (sa) powiedział, że jest to błogosławiony miesiąc, w którym Bóg obdarza Swoje sługi obfitymi błogosławieństwami – a Allah już udziela niewyobrażalnych błogosławieństw przez cały rok.

W tym miesiącu Szatan został spętany, a Bóg daje nam możliwość uwolnienia się z uścisku szatana i dlatego nie ma słów, aby opisać tę łaskę Bożą. Kiedy zbliżamy się do Boga, drzwi Jego łaski otwierają się szerzej niż wcześniej.

Hudhur (aba) powiedział, że jest to miesiąc wyjątkowy, szczególnie wyznaczony na zbieranie łask Allaha Wszechmogącego. Jeśli wcześniej wykazaliśmy jakieś niedociągnięcia w oddawaniu czci Bogu, oferowaniu dobrowolnych modlitw, recytowaniu Świętego Koranu i wdrażaniu tych nauk, wówczas ten miesiąc daje nam możliwość skupienia się na wypełnianiu naszych obowiązków i dobrowolnych aktach wielbienia.

Kalif (aba) powiedział, że w meczetach organizuje się lekcje Koranu i takie programy są również udostępniane na  MTA .

Powinniśmy szukać okazji, aby zbliżyć się do Boga, a następnie uczynić te nawyki trwałym aspektem naszego życia, abyśmy mogli nadal korzystać z błogosławieństw Allaha Wszechmogącego. Bóg jest bardzo zadowolony, gdy Jego sługa zbliża się do Niego.

Wynika to z Hadisów Proroka (saw), który powiedział, że kiedy zagubiony sługa przychodzi do Boga, odczuwa On jeszcze większe szczęście niż matka, która odnajduje swoje zagubione dziecko. A potem, gdy Bóg jest zadowolony ze swego sługi, obdarza ich niezmierzonymi łaskami. Zatem będziemy szczęśliwi, jeśli skorzystamy z miesiąca Ramadan. Naprawdę staniemy się tymi, którzy osiągną łaski i błogosławieństwa Allaha Wszechmogącego.

Osiągnięcie prawdziwej esencji postu i chronienia się przed szatanem

Hudhur (aba) powiedział, że w wersetach, które recytował na początku kazania, Bóg przedstawia różne przykazania dotyczące postu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że za pośrednictwem Świętego Proroka (saw) Bóg dał nam taką księgę pełną mądrości, abyśmy mogli być tymi, którzy kroczą ścieżkami prowadzącymi do bliskości Boga.

Kalif (aba) powiedział, że w tych wersetach pierwszą rzeczą, której uczymy się, jest pokora, ponieważ Bóg mówi, że poszcząc nie robimy wobec nas czegoś wyjątkowego. Raczej post był także przepisany tym, którzy byli przed nami, nawet jeśli przybierał różne formy. Jednakże ostatecznym celem postu dla wszystkich było postępowanie w prawości. Innymi słowy, porzucić zło i przyjąć cnotę.

Musimy ratować się przed złem, jak żołnierz chroni się za tarczą. Żołnierz nie tylko chroni siebie, ale także atakuje, a zatem atakując Szatana, możemy położyć kres także i jemu. W ten sposób możemy wykorzystać prawdziwą istotę i cel postu. W przeciwnym razie Bóg mówi, że samo pozostawanie głodnym nie przyniesie mu korzyści, lecz prawdziwym celem postu jest wpajanie prawości.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że duża część muzułmanów, szczególnie bogatych, nawet podczas Ramadanu nie odczuwa głodu, ponieważ przywiązują szczególną wagę do posiłków, jakie jedzą w ramach Suhur  (posiłek przed świtem przed postem) i  iftar  ( posiłek na rozpoczęcie postu po zachodzie słońca). I odwrotnie, są biedni, którzy w czasach Suhur  i  Iftar mają trudności ze znalezieniem czegoś do jedzenia. Ale ostatecznie post będzie akceptowany tylko w oczach Allaha, kiedy będzie prowadził do zwiększonego uwielbienia i prawości.

Kalif (aba) powiedział, że szczególnie podczas Ramadanu bogaci powinni opiekować się biednymi. Nie powinni po prostu zapraszać innych bogatych ludzi na kolacje Iftar. Raczej powinni także organizować iftar dla biednych.

W rzeczywistości Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że nie jest nawet zwolennikiem wyszukanych iftarów w formie przyjęć. Przyjęły one formę ostentacji i innowacji. W zamian podczas Ramadanu należy położyć większy nacisk na oddawanie czci, recytację i wdrażanie Świętego Koranu. Zamiast tego ludzie wracają do domu z pracy i zajmują się wystawnymi iftarami. Jeśli chodzi o tych, którzy zapraszali innych na takie spotkania, zamiast skupiać się na studiowaniu Koranu i hadisów, zajmują się aranżowaniem i przygotowywaniem iftaruaby można było ich pochwalić.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że aby skorzystać z tarczy, trzeba wiedzieć, jak jej używać, w przeciwnym razie Szatan zaatakuje ze wszystkich stron, jak więc się przed nim uchronimy? Dlatego musimy starać się oddać sprawiedliwość postowi. Musimy starać się przyjąć prawość, która jest prawdziwym celem postu. Jeśli powstrzymamy się nawet od tego, co jest zgodne z prawem, wówczas z pewnością Bóg obdarzy nas swoimi błogosławieństwami. To wtedy nasz szatan zostanie zakuty w kajdany.

Nigdy nie powinniśmy lekceważyć Szatana. Bardzo odważnie rzucił wyzwanie, że większość ludzi ulegnie jego sprowadzeniu na manowce. Musimy stanąć i przeciwstawić się temu wyzwaniu, udowadniając, że Szatan się myli.

Pozostańcie zajęci wszelkimi formami kultu

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as) na temat prawdziwej istoty Ramadanu, która polega na osłabieniu jednej formy pożywienia, która nasyca ciało fizyczne, i zwiększeniu innej formy pożywienia, która nasyca duszę. Post nie polega na pozostawaniu głodnym, ale raczej na umożliwieniu skupienia się na wzmożonym wielbieniu. Ci, którzy oddadzą cześć ze względu na Boga, a nie dla zwykłego ćwiczenia, powinni również pozostać zajęci oddawaniem czci i wspominaniem Allaha, aby mogli osiągnąć prawdziwy cel. Serce powinno być zawsze zajęte wspominaniem Allaha.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że ważną modlitwą, którą zawsze możemy odmawiać, jest modlitwa, która została objawiona Obiecanemu Mesjaszowi (as) :

„Święty jest Allah i godzien wszelkiej chwały, Święty jest Allah Wielki.

O Allahu, obdarz swoimi błogosławieństwami Muhammada (saw) i lud Muhammada (saw). ”

Są to ścieżki prawości, które mogą prowadzić do przyjęcia modlitwy.

Sprawiedliwość jest korzeniem wszelkiej cnoty

Kalif (aba) powiedział, że Bóg w różnych miejscach Świętego Koranu nakazał nam przyjąć sprawiedliwość. W rzeczywistości sprawiedliwość jest warunkiem wstępnym cnoty. Obiecany Mesjasz (as) napisał w swojej poezji wers: „Korzeniem każdej cnoty jest prawość”. Następnie Bóg objawił mu następny werset, mówiąc: „Jeśli ten korzeń pozostanie, wtedy wszystko pozostanie”. Zatem to sprawiedliwość prowadzi do wszelkich cnót. Oczyszcza z chorób tego świata i zaspokaja każdą potrzebę lekarską oraz duchową.

Hudhur (aba) powiedział, że Obiecany Mesjasz (as) objaśniał temat prawości przy niezliczonych okazjach i przytoczył kilka przykładów.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że prawdziwego zrozumienia wiary nie można osiągnąć bez prawości. Dopóki serce nie zostanie oczyszczone z brudów tego świata, nie można osiągnąć duchowego sukcesu i cnoty. Prawość jest kluczem do wszelkiej wiedzy religijnej. Wiedzy tej nie można osiągnąć bez prawości. Bóg stwierdza na początku Świętego Koranu w drugim rozdziale, że Święty Koran jest wskazówką dla sprawiedliwych.

Kim są sprawiedliwi? Bóg dalej mówi, że to ci, którzy wierzą w to, co niewidzialne. Modlą się, wydają z tego, co dał im Allah. Wierzą w to, co zostało przed nimi objawione. Są to początkowe etapy sprawiedliwej osoby.

Potrzeba Świętego Koranu

Kalif (aba) w dalszym ciągu cytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że jeśli są to rzeczy wspomniane w poprzednich pismach świętych, to po co Koran? Obiecany Mesjasz (as) odpowiedział, że są to tylko podstawowe etapy, które zostały opisane, takie jak wiara w to, co niewidzialne.

Jeśli jednak ktoś pragnie przejść od wiary w to, co niewidzialne do absolutnej pewności, musi postępować zgodnie z naukami Świętego Koranu. Przejdą od etapu wiary w to, co niewidzialne, do etapu bycia świadkiem. Podobnie jest w świecie naukowym.

Naukowcy zaczynają od hipotezy, nie wiedząc, czy zostanie ona udowodniona, czy nie. Rozpoczynają jednak badania w oparciu o tę hipotezę. Bóg mówi, że należy oprzeć wiarę w to, co niewidzialne, a następnie postępować zgodnie z naukami Świętego Koranu. Wtedy będziecie świadkami rezultatów. Oto prawdziwa istota wiary w to, co niewidzialne.

Jego Świątobliwość (aba) w dalszym ciągu cytował Obiecanego Mesjasza (as), który wyjaśnił, co oznacza ustanowienie modlitwy. Początkowy etap polega na wyprowadzeniu modlitwy ze stanu, w którym osoba nie znajduje przyjemności w modlitwie lub ma wędrujące myśli w czasie modlitwy. Przez co nie spotyka się ona z akceptacją i wprowadza ją w stan podobny do żarliwości osoby, która pilnie stara się znaleźć wodę, gdy jest spragniona, i jedzenie, gdy jest głodna. Kiedyś był człowiek, który coś zgubił. Zamiast szukać, powiedział, że będzie się modlił, a ponieważ jego myśli wędrują podczas modlitwy, to przypomni sobie, gdzie to jest, gdy ,,będzie w trakcie modlitwy”. To nie jest prawdziwa modlitwa, ale podszepty szatana.

Prawdziwa modlitwa ma miejsce wtedy, gdy przez cały czas pamięta się o Bogu. Nawet interesy warte tysiące rupii nie są w stanie odwrócić jego uwagi i myśli od modlitwy. W ten sposób można osiągnąć zarówno swoje doczesne, jak i duchowe cele.

Dwie formy sprawiedliwości i korzystania z miłosierdzia Bożego

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że istnieją dwie formy prawości. Jeden związany z wiedzą, drugi z działaniem. Jak wspomniano wcześniej, nie można osiągnąć prawdziwej wiedzy, dopóki nie przyjmie się prawości. Jeśli chodzi o czyny, modlitwy, posty itp., nie przynoszą żadnej korzyści, dopóki nie utwierdzicie się w prawości. Należy także pamiętać, że Bóg nakazał nie wiązać z Nim żadnych partnerów, ani w Jego Istocie, ani w atrybutach, ani w uwielbieniu. Po drugie, należy służyć Jego stworzeniu. Następnie, przyjmując sprawiedliwość, Bóg mówi:

„A ten kto boi się Allaha, On uczyni dla niego drogę wyjścia, I zaopatrzy go skąd ten się nie spodziewa.’’ (Święty Koran 65:3-4)

Zatem sprawiedliwy człowiek nigdy nie potrzebuje nikogo innego, jak tylko Boga. Dlatego Bóg objawił Obiecanemu Mesjaszowi (as): „Jeśli staniesz się Moim, wtedy wszystko stanie się twoje”.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że szczęśliwi są ci, którzy odniosą korzyść z Ramadanu, podnosząc standardy naszej prawości do poziomu, jakiego pragnie od nas Bóg.

Kalif (aba) powiedział w drugim wersecie, który wyrecytował na początku, że Bóg ustanawia kilka podstawowych przykazań dotyczących postu w Ramadanie. Mówi, że pomimo opisu postu Bóg uczynił wyjątki, na przykład dla osób chorych lub podróżujących. Gdy wyzdrowieją lub zakończą podróż, mogą dokończyć post. Muszą wywiązać się z obowiązku, ale nie z nadmiernym obciążeniem. Dlatego Bóg miał na uwadze ludzką naturę. Uczynił wyjątki w zależności od różnych okoliczności, które mogą zaistnieć w życiu człowieka. Niektórzy są przeciwni religii i twierdzą, że osoby religijne zostały nadmiernie obciążone i spętane. Werset ten je obala. Bóg stworzył taką łatwość, że jeśli zajdą inne okoliczności, wówczas będą mogli odrobić posty w dowolny inny dzień w roku.

To samo stosuje się w innych przypadkach, takich jak matki karmiące piersią. Co więcej, istnieje możliwość dawania jałmużny w ramach odkupienia, ale i tak jest to możliwe tylko dla tych, którzy mają na to środki. Na tym polega miłosierdzie Boże. Nieszczęsny jest ten, kto z tego miłosierdzia nie korzysta.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że nawet postępowanie zgodnie z wyjątkami przewidzianymi przez Boga jest także formą przyjęcia prawości. Innymi słowy, jeśli ktoś nadal pości, gdy jest chory lub w podróży, wówczas byłoby to grzechem.

Sprawiedliwość nakazuje stosowanie się nawet do wyjątków przyznanych przez Boga. Jego Świątobliwość (aba) skomentował, że obecnie duchowni, korzystając z mediów społecznościowych, zaczęli wydawać fałszywe i śmieszne edykty na te tematy. Jednakże Bóg wyraźnie stwierdził, że osoby należące do kategorii zwolnionych nie powinny pościć. Nie można osiągnąć zbawienia siłą. Można to raczej osiągnąć, przestrzegając przykazań Bożych.

Kalif (aba) modlił się, aby Wszechmogący Allah pozwolił nam przejść Ramadan, osiągając Jego zadowolenie i krocząc ścieżkami prawości. Niech On umożliwi nam podniesienie naszych standardów prawości. Obyśmy nie szukali wymówek, aby nie pościć i nie narzucali sobie niepotrzebnych trudności. Obyśmy zawsze postępowali zgodnie z pięknymi naukami islamu. Obyśmy w ten Ramadan osiągnęli niezliczone błogosławieństwa Allaha Wszechmogącego, aby każdy dzień był pełen błogosławieństw i miłosierdzia. Obyśmy naprawdę skorzystali z Ramadanu.

Niech ten Ramadan będzie dla nas sposobem na jak największe zbliżenie się do Boga. Obyśmy otrzymali możliwość odmawiania modlitw, które zostaną przyjęte.

Hudhur (aba) powiedział, że Ahmadi na całym świecie powinni także modlić się o dalszy sukces Wspólnoty i usunięcie wszelkich trudności. Niech Allah chroni nas przed rządami i złymi sztuczkami psotników. Jego Świątobliwość (aba) nalegał, aby modlić się za osoby więzione ze względu na wiarę. Niektórzy z nich znajdują się w bardzo trudnych okolicznościach.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, abyśmy się modlili, abyśmy trzymali się płaszcza Bożego tak mocno, że żadne nasze działanie nigdy nie spowoduje, żebyśmy odpuścili. Aby błogosławieństwa Allaha nadal spływały na nas.

Kalif (aba) również nalegał, aby modlić się za świat muzułmański. Niech Allah obdarzy ich mądrością i zrozumieniem. Niech przyjmą Obiecanego Mesjasza i Mahdiego.

Ochrona przed szkodliwymi skutkami wojny

Hudhur (aba) również nalegał, aby modlitwy chroniły przed złymi skutkami wojny. Wojny toczone są w krajach muzułmańskich o władzę, z powodu których ogół społeczeństwa cierpi z powodu niesprawiedliwości. Niech Allah zlituje się i uratuje ich od takich ciemiężycieli.

Jego Świątobliwość (aba) również nalegał, aby modlić się o ogólny stan świata. Niech Allah uchroni nas od wojny i jej niebezpiecznych skutków. Oczywiście, Ahmadi również to odczują – niech Allah ich chroni. Jednym ze sposobów zabezpieczenia się przed tym jest podniesienie przez każdego Ahmadi standardu swojej prawości. Niech Allah umożliwi każdemu to zrobić.

Kalif (aba) powiedział, że wydaje się, że w Wielkiej Brytanii podejmuje się próby stwarzania trudności dla muzułmanów. Podejmowane są nowe środki w celu przeciwdziałania ekstremizmowi. Jednak komentatorzy na ogół uważają, że ta zmiana prawa jest wymierzona w muzułmanów. Allah zna najlepiej intencje, jakie za tym stoją. Jednakże powinniśmy się modlić, aby Allah chronił nas i innych muzułmanów przed złymi skutkami tego.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij