Dobro i zło - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Dobro i zło

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

O wy, którzy wierzycie! Nie chodźcie śladami szatana, kto bowiem chodzi śladami szatana, ten powinien wiedzieć, że niechybnie zachęca do nieprzyzwoitości i jawnego zła. I gdyby nie miłosierdzie Allaha i Jego litość wobec was, nikt z was nigdy nie byłby czysty, albowiem Allah oczyszcza, kogo zechce. A jest Allah Wszystkosłyszący, Wszechwiedzący.(24:22)

Szatan był wrogiem człowieka od samego początku i tak pozostanie. Po stworzeniu człowieka, Bóg dał szatanowi zdolność do bycia wolnym, ponieważ Bóg wiedział, że Jego szczerzy słudzy pozostaną bezpieczni przed atakami szatana. On nie atakuje jawnie. Odwodzi ludzi od pobożności poprzez podstęp, chciwość i przez podkreślanie egoistycznych skłonności, które zabierają człowieka w kierunku zła.

Bóg dał nam również Swych proroków, którzy kierowali ludzi do dobra i nauczali sposobów reformacji. Wyjaśniali, że szatan jest jawnym wrogiem człowieka i atakuje pod pozorem sympatii prowadząc człowieka do zła. W czasie, kiedy będziemy powołani do odpowiedzialności, szatan powie po prostu, że choć wzywał ludzkość do niegodziwości, to dlaczego nie wykorzystała swoich zmysłów i uniknęła go!

Koran w wielu miejscach odnosi się do kwestii oszustw szatana, alarmując o nich człowieka. Wspomniany werset wyjaśnia też, że szatan zawsze podąża za człowiekiem. Szatan powiedział Bogu, że będzie atakować człowieka z każdej strony i również sprowadzać go z właściwej drogi. Tak więc, gdy człowiek uważa, że ​​znalazł właściwą drogę i tym samym jest bezpieczny, to jest w błędzie. Wcześniejsi ludzie, których Koran wymienia, jako tych, którzy ściągnęli na siebie niezadowolenie Boga i zbłądzili, czyli ci, którzy przyjęli Hadhrat Musa a potem Hadhrat Isa (as), ale zeszli z drogi i również odrzucili Proroka (saw). Bóg powiedział nam, że szatan nie zostawia ludzi w spokoju nawet po tym jak zaakceptują i posiadają wiarę. To dlatego nawet muzułmanie porzucają swoją wiarę. Jest to szczególną łaską Boga, kiedy człowiek zostaje uchroniony przed atakami szatana. Pod koniec wspomnianego wersetu Bóg zapewnia, że ​​On jest Wszechsłyszący. Jeśli człowiek wzywa Boga ze zdecydowaniem i zwraca się do Niego oraz błaga Go, to Bóg widzi, że człowiek jest szczery i wtedy generuje On w człowieku siłę wiary, która chroni go przed atakami szatana.

Szatan powiedział, że oprócz szczerych ludzi Boga, wszyscy inni pójdą za nim, dlatego też wierzący powinni użyć swej mądrości i pomyśleć jak stać takimi szczerymi sługami Boga! Unikanie niemoralności oczyszcza człowieka duchowo poprzez łaskę Boga, a człowiek, który jest oczyszczony przez Boga jest czysty.

Ataki szatańskie są stopniowe. Siane są jako małe zło z myślą, że to tylko drobne przewinienie, ale staje się ono katalizatorem większego grzechu. Człowiek traci poczucie dobra oraz zła i nie zdaje sobie sprawy z tego co robi!

Bóg mówi, że aby być oczyszczonym, człowiek musi chronić się przed złem konsekwentnie i z determinacją, a kiedy jest już w ostoi Boga to ponownie musi mocno trzymać się pobożności.

Odpowiadając na pytanie, które jest czasem zadawane, a mianowicie, dlaczego Bóg stworzył szatana i pozwolił mu być śmiałym, Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił, że każdy przyzna, że istnieją dwa wpływy: dobry i zły. Kiedy człowiek jest przyciągnięty do złych myśli, to kieruje się do zła, a kiedy przyciągnięty jest do dobrych myśli to zwraca się ku dobru. Czasami człowiek czyni zło, a potem zwraca się do czynienia dobra! Te dualne moce znajdują się w każdym z nas. Bóg nazwał inspiracje do dobra aniołem lub Duchem Świętym, a inspiracje do zła- szatanem. Każda osoba ma obie te możliwości, a powód, dla którego Bóg umieścił obie te zdolności w człowieku jest taki, żeby każdy czynił dobro i zasłużył na nagrodę. Jeśli człowiek zostałby stworzony tylko ze zdolnością do czynienia dobra, to wtedy pobożność nie byłaby dla niego niczym unikalnym. Teraz, kiedy człowiek wybiera pomiędzy dobrem i złem- istnieje odpowiednio zapłata za wybór dobra i zła. Wszystkie religie akceptują tą dualną egzystencję, a mianowicie szatana i aniołów. A każdy, kto nie odstępuje od zła, sam staje się szatanem.

W odpowiedzi na pytanie, dlaczego Bóg nie karze szatana, Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że Koran mówi nam, że Bóg wyznaczył czas na ukaranie szatana. Wielu ludzi o szatańskiej naturze zostało ukaranych przez Boga, podczas gdy wielu innych będzie ukaranych w przyszłości.

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że szatan nakłania do fałszu, okrucieństwa, niesprawiedliwości, furii, zabijania, hipokryzji i arogancji. Podczas gdy Bóg zachęca do cierpliwości, oddania się Mu, szczerości, wiary i duchowego dobrobytu. Mimo licznych namów szatana, błogosławieństwa posiadania pobożnej natury wznoszą człowieka ku Bogu.

Korelacja pomiędzy arogancją a szatanem jest taka, że oboje Adam i szatan zgrzeszyli. Adam nie był arogancki, wyznał swój grzech i dlatego istnieje wieczna nadzieja dla człowieka na odpuszczenie grzechów przez Boga. Szatan, z drugiej strony, był arogancki i był tym samym przeklęty. Zdolność człowieka jest ograniczona i nie wypada mu być aroganckim. Prorocy Boga mają wiele zalet, z których jedną jest negowanie samego sobie. Arogancja dotyka człowieka niepostrzeżenie, dlatego też powinien drobiazgowo się nad sobą zastanowić.

Jeśli człowiek stara się i usuwa grzech ze swoich praktyk, to szatan chce wpłynąć na jego zmysły i próbuje, w taki sposób, przejąć kontrolę. Jeżeli nic innego nie działa to próbuje umieścić grzech w sercu człowieka. Autorytet szatana nie może wpłynąć na serce, które posiada bojaźń Bożą. Prowadzi to do ostatecznej desperacji szatana i przegrawszy musi odejść.

Czasami szatan zmusza ludzie aby zanim podążali wpajając im pobożne myśli. Niektórzy ludzie nie potrafią odróżnić tego, co pochodzi od Boga od tego, co jest wytworem ich wyobraźni lub szatańskim implantem, jak objawienia. Aniołowie motywują do dobra, a szatan nakłania do zła. To co pochodzi od Boga jest przyjemne i wielkie oraz trafia w serce twardo jak żelazo. Powiedziane jest: Zaprawdę, My zamierzamy obarczyć cię ważnym Słowem.(73:6) Wytwór wyobraźni człowieka i szatańska motywacja to jedno i to samo. Człowiekowi towarzyszą dwie moce: aniołowie i szatan. Aniołowie motywują do dobra, a szatan nakłania do zła. Tym dwóm mocom nie można zaprzeczyć. Światło i ciemność istnieją obok siebie. Jeśli nie mamy wiedzy na temat czegoś, to nie znaczy to, że to nie istnieje, ponieważ, oprócz wszechświata, który znamy, istnieją tysiące cudów.

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że: Powiedz: Ja szukam schronienia u Panu ludzkości (114:2) odnosi się to do szatańskich namów, jakie szatan rozprzestrzeniania wśród ludzkości. Największym podżeganiem jest stworzenie nieporozumień na temat zdolności Boga do utrzymywania/podtrzymywania (Rububijjah). Odnosząc się do kwestii szatańskich namów, Obiecany Mesjasz (as) mówi, że powinniśmy modlić się o ostoję u Prawdziwego Pana ludzkości. Istnieją zaiste ludzie, którzy uważają wpływowych i bogatych ludzi za wszystko, dlatego też powiedziane jest: Króla ludzkości (114:3). Jako wynik szatańskich namów ludzie przypisują równych Bogu, dlatego pouczeni jesteśmy: Boga ludzkości (114:4). Te trzy zachęty pochodzą od szatana, a antidotum na nie trzy jest modlitwa.

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że istnieją dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy przyjęli islam, ale zostali wplątani w kwestie doczesne i handel. Szatan łapie takich ludzi. Doprawdy, towarzysze Proroka (saw) również zajmowali się handlem, ale po przyjęciu islamu uzyskali prawdziwą wiedzę, która wzmocniła ich pewność i nigdy nie potknęli się o ataki szatana. Jednak ci, którzy skłaniają się ku ziemskim kwestiom zostają pod wpływem i kontrolą szatana. Podczas gdy drugi rodzaj ludzi zawsze troszczy się o triumf wiary i pokonanie zastępów szatana. Jak bogactwo rośnie wraz z handlem, Bóg również określił poszukiwanie wiary, jako handel, co będzie wykorzystane w życiu ostatecznym. Doprawdy, jest to, ze wszystkich, najbardziej doskonały handel, który odwodzi człowieka od kary Bożej.

Wyjaśniając pojęcie ukrytego grzechu, Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że człowiek doświadcza trudności z powodu własnych błędów, a nie ze względu na Boga. Niektórzy ludzie wydają się bardzo pobożni i inni są zaskoczeni, gdy widzą tych ludzi w trudnej sytuacji. W rzeczywistości ich trudności zrodzone są z ich ukrytych grzechów. Ze względu na miłosierdzie Boga, ludzie nie widzą ukrytych grzechów innych. Tak jak niektóre choroby są bardzo widoczne, a inne są tak ukryte, że nawet pacjent nie zdaje sobie z nich sprawy. Podobnie wewnętrzne grzechy człowieka powodują jego zgubę.

Oczyszczenie siebie jest jak ściągnięcie na siebie śmierć. Dopóki wszystkie niskie morale nie są porzucone, oczyszczanie siebie nie może się odbyć. Każdy ma w sobie jakiś element zła i o ile nie zostanie usunięty to szatan będzie kontynuował swoje ataki.

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że prawdziwym muzułmaninem jest ten, kto dąży do bycia manifestacją proroków Bożych. Towarzysze Proroka (saw) rozumieli tą tajemnicę i postępowali według niej, a zatem naśladowali błogosławiony wzór Proroka (saw) do takiej perfekcji, że nie uchowało się nic z ich własnych ego, tzn. poświęcili się całkowicie Bogu i przyjęciu błogosławionego modelu. O ile tego rodzaju pobożność i posłuszeństwo nie są zakorzenione, to nie ma sensu twierdzić, że jest się wyznawcą. Należy pamiętać, że aż do czasu, kiedy Bóg zstąpi na serce człowieka i Jego znaki staną się w tym sercu widoczne, szatan będzie kontynuował swoją ingerencję.

Niechaj nasz wzrok będzie zawsze skierowany na Boga, niechaj będzie On naszym Panem i niechaj będziemy uchronieni przed pójściem w ślady szatana.

Udostępnij