Elementy Wiary i Jakość Wielbienia - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Elementy Wiary i Jakość Wielbienia

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Kazanie wygłoszone z meczetu Baitur Rahman w Silver Spring, Maryland, USA.

Rozpoznawanie i wdzięczność za łaski Boże

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Surah al-Fatihah, Jego Świątobliwość, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że jest to wielkie błogosławieństwo Boże dla tych, którzy przybyli do USA, aby umożliwić im osiedlenie się w tym rozwiniętym kraju.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w ciągu ostatnich kilku lat wielu Ahmadi z Pakistanu osiedliło się w USA i nadal to robią, ponieważ warunki dla Ahmadi w Pakistanie stają się coraz trudniejsze. Ahmadi powinni być wdzięczni takim rządom, które udzielają im schronienia. Jednak największą łaską Bożą dla nas jest to, że umożliwił nam zaakceptowanie Imama Wieku i najgorętszego wyznawcy Proroka (saw). Dlatego, jeśli naprawdę pragniemy być wdzięczni Bogu, naszym obowiązkiem jest przestrzeganie Jego przykazań, oddawanie sprawiedliwości w oddawaniu Mu czci i sprawiedliwość w wypełnianiu praw należnych Jego stworzeniu.

Zrozumienie prawdziwych nauk islamu nauczanych przez sędziego i sprawiedliwego arbitra

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w tej erze Obiecany Mesjasz (as) jest prawdziwym przewodnikiem, który, jak przepowiedział Prorok (sa), miał nas prowadzić na prawdziwej ścieżce islamu. Musimy uznać, że prawdziwe nauki dzisiejszego islamu mogą być zrozumiane jedynie przez Obiecanego Mesjasza (as), ponieważ Bóg obdarzył go prawdziwym zrozumieniem znaczeń Koranu. Był prawdziwie kochającym i żarliwym wyznawcą Proroka (saw) i opierał się na praktyce i naukach Proroka (saw), których pragnął nauczać swoją Wspólnotę. Dlatego będziemy musieli żyć zgodnie ze sposobem nauczanym przez Obiecanego Mesjasza (as). Musimy zaakceptować go jako sędziego i sprawiedliwego arbitra tego wieku oraz musimy mieć mocne przekonanie, że jeśli ktoś chce kroczyć prawdziwą ścieżką islamu, musi zaakceptować Obiecanego Mesjasza (as) i podążać za nim (as).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Obiecany Mesjasz (as) nauczał, że należy nie tylko akceptować i przysięgać wierność, ale trzeba zrozumieć, dlaczego to czyni się i jakie są tego przyczyny. Zwykłe wątpliwości lub przypuszczenia nie mogą wystarczyć w życiu, trzeba raczej mieć mocne przekonanie. Dlatego należy wziąć pod uwagę, że po zaakceptowaniu Obiecanego Mesjasza (as) jeśli czują jakiekolwiek obawy w czymś, czego nauczał, należy zastanowić się nad stanem swej wiary. Jeśli ktoś akceptuje Obiecanego Mesjasza (as) jako sędziego i sprawiedliwego arbitra tego wieku, musi pogodzić się z jego naukami i traktować je z szacunkiem. Prorok (sa) zapewnił, że w Dniach Ostatnich pojawi się imam, który będzie sędzią i sprawiedliwym arbitrem. Jeśli tak jest, jakie wątpliwości mogą pozostać?

Dlatego Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że ci, którzy go akceptują, a mimo to zgłaszają sprzeciw, są bardziej nieszczęśliwi niż ci, którzy po prostu nie byli w stanie go rozpoznać, ponieważ tacy ludzie są ślepi, mimo że dawali mu świadectwo.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że nie tylko Obiecany Mesjasz (as), ale także Prorok (sa) przepowiedział, że będzie system następstwa po Mesjaszu (as), który pozostanie po wsze czasy. Ten system sukcesji jest niczym innym jak Kalifatem Ahmadiyya, który nadal podtrzymuje nauki sędziego i sprawiedliwego arbitra tego wieku. Każdy Ahmadi deklaruje lojalność i posłuszeństwo Kalifatowi, dlatego obowiązkiem każdego Ahmadi jest dotrzymanie przysięgi wierności Obiecanemu Mesjaszowi (as).

Rozpowszechnianie Światła Prawdy poprzez Koran

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że ta Wspólnota została ustanowiona w celu odsłonięcia prawdy, ponieważ bez tego żadne światło nie może rozprzestrzeniać się na świat. Powiedział, że pragnął, aby światło islamu rozprzestrzeniało się poprzez praktyczne dowody.

Dlatego zalecił Ahmadi, aby nie tylko czytali Koran, ale także zastanowili się nad nim i zrozumieli. W tym celu został powołany Obiecany Mesjasz (as), który otrzymał głębsze zrozumienie Koranu. Koran nie jest książką z bajkami, a raczej kodeksem postępowania na całe życie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jeśli po przybyciu do tych rozwiniętych krajów zapomnimy o tym kodeksie postępowania i nie skupimy się na naszej wierze, to nasze przyszłe pokolenia nadal będą od niej odchodzić. Zamiast być wdzięcznymi Bogu, tacy ludzie porzucają Boże błogosławieństwa. Naszym podstawowym celem powinno być nawiązanie połączenia z Bogiem oraz czytanie, rozważanie i działanie na podstawie Jego Księgi. Tylko wtedy, gdy to zrobimy, będziemy w stanie oddać sprawiedliwość naszej przysiędze wierności.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że ci, którzy przybyli tutaj, mogli uniknąć światowych prześladowań, jednak, jeśli nie kroczą ścieżką wiary i nie próbują zrozumieć Świętego Koranu, nie mogą zebrać błogosławieństw Wszechmogącego Allaha.

Podobnie, nowi Ahmadi lub Ahmadi, którzy nawrócili się jakiś czas temu, powinni pamiętać, że samo złożenie przysięgi wierności nie wystarczy. Ich prawdziwy cel zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy przyjmą nauki islamu, co nie może się wydarzyć, dopóki nie przeczytają i nie zrozumieją Księgi Boga, Koranu.

Wierze muszą towarzyszyć czyny

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że przyjmując go, można było zbliżyć się do źródła, które Bóg stworzył dla życia wiecznego, jednak nadal trzeba z tego źródła pić. Trzeba błagać Boga o możliwość picia z tego źródła, bo bez Bożej pomocy nic nie można zrobić. Jak można pić ze źródła? Należy spełnić dwa podstawowe prawa: prawa należne Bogu i prawa należne Jego stworzeniu.

Jeśli ktoś nie tylko zbliży się do źródła, ale będzie mógł z niego napić się, wtedy ma pewność, że jego wiara zawsze pozostanie bezpieczna. Z tego powodu ważne jest, aby zrozumieć, że deklaracja posłuszeństwa nie wystarczy, ale muszą mu towarzyszyć działania. Tylko wtedy można osiągnąć błogosławieństwa Allaha. Nie wolno jedynie głosić: „Świadczę, że nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha”,

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że każda osoba powinna przeanalizować siebie i pomyśleć, że kiedy głoszą islamskie wyznanie, czy naprawdę dają pierwszeństwo Allahowi nad wszystkim innym? Czy przestrzegają przykazań Boga? Czy zwracają się do modlitwy, gdy nadejdzie czas? Jeśli tak nie jest, to chociaż głoszą jedność Boga, w ich działaniach istnieje ukryta forma  szirk  (kojarzenia partnerów z Bogiem). Ludzie dawali pierwszeństwo swojej światowej pracy, podczas gdy prawdziwie wierzący rozumie, że mogą osiągnąć prawdziwy sukces w swojej światowej pracy tylko dzięki błogosławieństwu Boga. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że jeśli ktoś nie osiągnie tej świadomości, to znaczy, że nie wypełnił prawdziwego celu swojej przysięgi wierności.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że utrzymywanie światowej mentalności czyni przysięgę wierności danej osoby bezużyteczną. Powiedział, że przyrzeczenie mu wierności wymaga sprowadzenia na siebie czegoś w rodzaju śmierci, aby mogli narodzić się do nowego życia.

 Innymi słowy, po złożeniu przysięgi wierności należy wejść w nowe życie duchowe.

Jeśli tak nie jest, to takie przyrzeczenie posłuszeństwa nie przynosi żadnych korzyści. Kto z prawdziwą szczerością przysięga wierność i szczerze żałuje, wtedy Bóg się nad nimi zmiłuje i przebacza im, a staje się tak, jakby otrzymał nowe życie.

Świat prowadzony do zniszczenia i co należy zrobić, aby zostać zbawionym

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że powinniśmy dążyć w naszym uwielbieniu wyłącznie dla dobra Boga, a nasze działania powinny mieć na celu osiągnięcie Bożego zadowolenia. Obecny stan świata wskazuje na nadciągające ciemne chmury zniszczenia. Jeszcze wczoraj amerykański prezydent powiedział, że gdyby Rosja użyła broni atomowej, to oni dokonaliby odwetu. Taki odwet z pewnością doprowadziłby do zniszczenia świata. Dlatego ci, którzy żyją w rozwiniętym świecie, nie powinni myśleć, że są odporni i w takich okolicznościach obowiązkiem Ahmadi jest szczere modlenie się do Boga za resztę świata. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że z miłości do swoich szczerych sług Bóg zbawia także innych. Dlatego nie można sądzić, że migrując tutaj, zapewnili swoim dzieciom bezpieczeństwo i świetlaną przyszłość. Tak nie jest. W rzeczywistości tylko Bóg może nas zbawić, dlatego musimy pokłonić się przed Nim, jednocześnie nakazując naszym przyszłym pokoleniom zrobić to samo. Tylko wtedy możemy ocalić nas i nasze przyszłe pokolenia.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że świat nie może nas zbawić. Tylko wtedy, gdy wcielamy się w islamskie wyznanie, Bóg zmiłuje się i zbawi nas oraz resztę świata. Musimy uważać, zanim świat pogrąży się w przyszłej zagładzie.

Jego Świątobliwość (aba) przedstawił cytat Obiecanego Mesjasza (as) który powiedział, że kiedy statek tonie, wszyscy płaczą, ale jest to naturalna reakcja i nie przynosi żadnych korzyści. Tylko to, co zostało zrobione wcześniej, w czasach pokoju, może być korzystne. Tak jest w przypadku znalezienia Boga, w tym sensie, że zawsze należy być czujnym, jak gdyby miało zostać się porażonym piorunem. Jeśli ktoś podejmie działania zapobiegawcze, to nie zostanie uderzony, jednak po fakcie zawodzenie nie przyniesie żadnej korzyści. Obecnie na świecie istnieją oznaki zniszczenia, które można obecnie kontrolować, ale w każdej chwili mogą wymknąć się spod kontroli. Dlatego musimy szczerze modlić się z bólem w sercu za świat. Jeśli nie zwrócimy na to uwagi, to możliwe, że ten piękny świat stanie się jałowy.

Jego Świątobliwość (aba) dalej zacytował Obiecanego Mesjasza (as) , który powiedział, że tak jak ktoś jest dobry dla swoich dzieci, inną formą życzliwości jest modlenie się o ich ochronę przed nieszczęściem. Ten, kto modli się, nigdy nie wraca bez powodzenia. Dlatego należy być szczerym w swoich modlitwach. Obiecany Mesjasz (as) powiedział to w czasie, gdy plaga szalała, jednak, ponieważ świat kroczy ścieżką zniszczenia, coraz ważniejsze jest skupienie się na modlitwach w celu zbawienia świata.

Potrzeba przyjęcia wysokiej moralności

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Obiecany Mesjasz (as) również doradzał swojej społeczności przyjęcie wysokiej moralności, ponieważ to również jest przykazaniem Bożym. Jeśli ktoś nie zastanawia się nad tym, jak spędza swoje dni, co zrobił dobrze, a gdzie zawiódł, to nie może poprawić się. Używanie niemoralnego języka może prowadzić do rozłamów i wrogości, dlatego należy zawsze pamiętać o swoim języku.

Należy korzystać z darowanych przez Boga zdolności do przejawiania najwyższych poziomów i standardów moralnego postępowania.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że należy również być dumnym ze swojej wiary. Jeśli ktoś jest wrogiem islamu i przeklina Proroka (saw), to powinna być do niego niechęć. Jeśli jednak ktoś jest po prostu leniwy, to należy z nim utrzymywać dobre stosunki. Oznacza to, że jeśli ktoś otwarcie sprzeciwia się islamowi oraz Prorokowi (saw) i przeklina, to Ahmadi nie jest w stanie tego znieść i w takich przypadkach nasza religijna duma powinna zadziałać. Ahmadi z Pakistanu widzieli z pierwszej ręki wulgarny i brudny język używany w odniesieniu do Obiecanego Mesjasza (as). Jednak nawet w przypadku takich osób nigdy nie bierzemy prawa w swoje ręce.

Tworzenie atmosfery wzajemnej harmonii i braterstwa

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kolejną cechą nakreśloną przez Obiecanego Mesjasza (as) jest wzajemna harmonia i braterstwo. Powiedział, że ta Wspólnota nie rozkwitnie, dopóki wszyscy nie rozwiną wzajemnej miłości. 

Zamiast traktować słabszych z pogardą i wrogością, należy wykorzystywać ich zdolności i traktować ich z miłością oraz uczuciem. Powiedział, że wspólnota powstaje, gdy zakrywa się winy innych i pielęgnuje się prawdziwego ducha braterstwa. Nie powinno być wewnętrznej niezgody w społeczności. Towarzysze również rozwinęli wzajemną miłość i tym samym stali się wspólnotą. Obiecany Mesjasz (as) pragnął rozwinąć podobnego ducha w swojej społeczności. Dlatego wysoka moralność wymaga, aby należycie szanować uczucia innych.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że są to wzniosłe zasady moralne, które musimy przyjąć, aby zebrać błogosławieństwa obiecane przez Boga Wspólnocie Obiecanego Mesjasza (as). Bez względu na naszą rasę, czy to białą, Afroamerykańską, Pakistańczyków, Hindusów czy Hiszpanów, po dołączeniu do Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya wszyscy pochodzimy z jednego duchowego ojca.

To było to samo przesłanie przekazane przez Proroka (saw) w swoim pożegnalnym kazaniu. Obiecany Mesjasz (as)pragnął, aby jego społeczność stała się przykładem dla świata, jednak aby stać się przykładem, trzeba bardzo wiele dążyć. My również będziemy musieli bardzo się starać, aby podnieść standardy naszego wielbienia i moralnego postępowania. Te rzeczy można osiągnąć tylko wtedy, gdy przyjmie się sprawiedliwość.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jeśli chcemy być wdzięczni Bogu, to musimy nieustannie analizować samych siebie.

Jego Świątobliwość (aba) modlił się, abyśmy kształtowali się zgodnie z pragnieniami Obiecanego Mesjasza (as), obyśmy dali pierwszeństwo naszej wierze nad światem, obyśmy rozwijali bojaźń Bożą i obyśmy naprawdę byli tymi, którzy czynią sprawiedliwość dla: „Świadczę, że nie ma Boga prócz Allaha”. Obyśmy stali się częścią tych w Dniach Ostatnich, o których Bóg dał Prorokowi  dobrą nowinę (saw).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że tego dnia, 28 lat temu, 14 października, zainaugurowano ten meczet (Baitur Rahman, Maryland, USA). Ci, którzy mieszkają w pobliżu tego meczetu, powinni przeanalizować siebie i zobaczyć, jak bardzo rozwinęła się ich duchowość w ciągu ostatnich 28 lat i czy oddali sprawiedliwość temu meczetowi. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Bóg nadal umożliwiał ludziom oddanie sprawiedliwości temu meczetowi i utrzymanie go w bezpieczeństwie na wieki.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij