Prawdziwy cel budowy meczetu - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Prawdziwy cel budowy meczetu

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa`ałłuz i Sury al-Fatihah, Jego Świątobliwość, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) wyrecytował następujące wersety Koranu.

,,Powiedz: ,,Pan mój nakazał sprawiedliwość. A nastrajajcie swą uwagę właściwie w każdym czasie i każdym miejscu modlitwy i zwracajcie się do Niego, stając się szczerymi wobec Niego w religii. Tak jak On was stworzył, podobnie do Niego właśnie powrócicie.’’ ” (Koran, 7:30-32)

 

Nowy Meczet w Dallas w Teksasie

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Allah Wszechmogący dał Dżama’at w Dallas  możliwość otwarcia meczetu. Mimo że był w użyciu, dziś oficjalnie zostaje oddany do użytku. Wcześniej była hala, która służyła jako meczet, ale teraz zbudowano piękną konstrukcję. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby ci, którzy brali udział w budowie tego meczetu, oddali sprawiedliwość temu meczetowi. Oby zbudowali ten meczet wyłącznie ze względu na Allaha Wszechmogącego i oby byli wśród tych, o których Prorok (saw) powiedział, że ci, którzy zbudują meczet dla osiągnięcia Bożego upodobania, otrzymają dom w Raju.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że cel zbudowania meczetu dla Allaha nie jest osiągany po ukończeniu budowy, a raczej można osiągnąć zadowolenie Allaha tylko wtedy, gdy przestrzegacie Jego przykazań, wielbicie Go, wypełniacie prawa Jego stworzenia, dajcie pierwszeństwo ich wierze nad światem i wypełniajcie przysięgę wierności. 

Mamy szczęście, że przyjęliśmy żarliwego wielbiciela i prawdziwie kochającego Proroka (saw). Złożenie przysięgi na wierność Obiecanemu Mesjaszowi (as) nakłada na nas wielką odpowiedzialność. Złożenie przysięgi wierności nie wystarczy, musimy raczej trzymać się tego, czego nauczał. Dlatego konieczne jest zrozumienie naszych obowiązków.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że naszym obowiązkiem jest zaludnienie tego meczetu, harmonijne życie ze sobą oraz propagowanie jedności i braterstwa na świecie. Naszym obowiązkiem jest szerzenie przesłania islamu do świata, skupienie się na naszej reformacji poprzez modlitwę i skupienie się na reformacji naszych przyszłych pokoleń. Robiąc te rzeczy, możemy oddać należną sprawiedliwość temu meczetowi.

Ucieleśnienie islamu wewnątrz i na zewnątrz

Jego Świątobliwość (aba) powiedział kiedyś, że Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że jeśli chcesz wprowadzić islam na jakimś obszarze, to należy zbudować meczet.

Chociaż pozorna budowa i struktura tego meczetu przyciąga uwagę i działa jako forma wprowadzenia, podobnie jak w przypadku różnych sąsiadów, którzy przybyli z wizytą, jednak naszym obowiązkiem jest dbanie o sąsiadów i zwracanie na nich uwagi. Dlatego każdy Ahmadi musi ucieleśniać i dawać przykład islamu. Powinniśmy pokazać innym, że Ahmadi to ci, którzy pomimo życia w tym materialnym świecie dają pierwszeństwo swojej wierze. Kiedy ludzie to widzą, stają się ciekawi i dociekliwi, co otwiera drzwi do dialogu i wprowadzenia.

Obowiązki związane z budową meczetu

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w recytowanych przez siebie wersetach Bóg nakreśla obowiązki osób związanych z meczetem. Pierwszą rzeczą, jaką nakazuje Allah, jest ustanowienie sprawiedliwości. W innym miejscu Allah stwierdza w Koranie, że nie powinno się zachowywać niesprawiedliwie, nawet wobec swoich wrogów. Dlatego nie ma absolutnie żadnego miejsca na wyrządzanie komuś krzywdy, a ci, którzy przychodzą do meczetu, muszą pamiętać o prawach innych, działając sprawiedliwie. Jeśli mamy postępować w taki sposób z innymi, wyobraźmy sobie stopień współczucia, z jakim musimy się wzajemnie traktować. Zdarzają się jednak niefortunne przypadki, w których mężczyźni nie traktują swoich żon w sposób stosowny i zawsze je besztają, co również ma negatywny wpływ na dzieci. Praca dla Dżama’at lub modlitwa takich ludzi nie przynosi żadnej korzyści w oczach Boga. Ich dwulicowość nie zwodzi nikogo oprócz nich samych. Ci, którzy spełniają należne prawa meczetu, to ludzie, którzy ustanawiają sprawiedliwość wewnątrz i na zewnątrz i których słowa są zgodne z ich czynami. Dlatego są to standardy, które muszą być spełnione, w przeciwnym razie samo przyjście do meczetu w celu odbycia brzemienia modlitwy nie przyniesie żadnej korzyści.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że prawdziwymi sługami, którzy szanują prawa meczetu, są ci, którzy przestrzegają przykazań Bożych, jednocześnie utrzymując w sercu Bojaźń Bożą.

Bóg Wszechmogący stwierdza, że ​​jeśli ktoś nie przestrzega Jego przykazań i nie skupia się na szukaniu przebaczenia i pokuty, wtedy szatan zwycięży. W dzisiejszych czasach, w materialnym społeczeństwie, w którym żyjemy, skupianie się na tych rzeczach ma ogromne znaczenie.

Upadek świata muzułmańskiego nastąpił, gdy muzułmanie uczynili swoją sprawiedliwość oraz oddawanie czci jedynie pokazem i nie oddali im sprawiedliwości.

Oni zawsze budowali piękne meczety, ale powodem, dla którego niszczą meczety Ahmadi w Pakistanie jest to, że nasze meczety nie przypominają ich. Jednak w rzeczywistości nie byli w stanie stworzyć prawdziwych sług Allaha, ponieważ ich meczety były wypełnione tylko na pokaz.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że takie warunki musiały powstać tak, jak zostały przepowiedziane przez Proroka (sa)Jednak oświecona era, która nastąpiła po przyjściu Obiecanego Mesjasza (as), dającego pierwszeństwo wierze nad światem, wymaga od nas dokładnego przyjrzenia się własnym warunkom. Nie możemy pozwolić, aby nasze meczety stały się jak meczety innych, o których mówi się, że Prorok (saw)powiedział, że wkrótce z islamu nie pozostanie nic poza jego nazwą, nic nie pozostanie z Koranu poza jego słowami, meczety w tym czasie będą wyglądały na pełne, ale będą pozbawione przewodnictwa, a ich przywódcy będą najgorszymi stworzeniami na powierzchni ziemi. Powstaną z nich zaburzenia i powrócą do nich. Taki właśnie stan obserwujemy w meczetach takich ludzi. To powinno być dla nas wszystkich pobudką. Skupiają się jedynie na zniszczeniu minaretów meczetów Ahmadi i wierzą, że jest to ich służba wierze. Jednak meczet powinien zachęcać nas do skupienia się na tym, jak możemy realizować prawa innych.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jako wyznawcy Obiecanego Mesjasza (as), jeśli nie wypełnimy naszej obietnicy wierności i jeśli nie zreformujemy się zgodnie z naukami Koranu, nie będziemy wśród tych, którzy mieli być częścią odrodzenia islamu. Musimy zwrócić się do Boga i modlić się o zbawienie świata.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewnego razu młodzieniec zapytał go, jak możemy walczyć z ludźmi tego świata, którzy z nas szydzą. Jego Świątobliwość (aba) odpowiedział, że musimy być pewni, że zbawienie świata leży w naszych rękach i przyjęliśmy Obiecanego Mesjasza (as), który został posłany, aby zbawić świat i szerzyć prawdziwe nauki Proroka (sa). Życie ludzi na tym i następnym świecie można ocalić tylko przez zaakceptowanie go. Kiedy uświadamiamy to światu, musimy upewnić się, że nasze słowa i czyny są zgodne, nasze standardy uwielbienia i wypełniania należnych praw innych muszą być wysokie.

Odrodzenie islamu i Obiecany Reformator (as)

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że powinniśmy być wdzięczni za przywiązanie do osoby, która została wysłana w celu naprawienia upadłego stanu islamu.

Muzułmanie odegrali rolę w zdegradowanym poglądzie ludzi na islam. Jednak dzisiaj to my musimy nawiązać więzy lojalności z Bogiem i szczerze przestrzegać Jego przykazań. To my musimy szerzyć miłość i wykorzeniać nienawiść na świecie. Musimy mieć pełne zaufanie do Boga, ponieważ On jest Tym, który ma moc uczynić wszystko. Islam jest prawdziwą i kompletną religią na świecie, która zwycięży i ​​dla tej wiary musimy wykorzystać wszystkie nasze zdolności, aby stać się prawdziwymi pomocnikami Obiecanego Mesjasza (as).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że obietnice dane przez Boga Obiecanemu Mesjaszowi (as) muszą się wypełnić. Od nas zależy, czy weźmiemy udział w ich spełnieniu, czy nie. W przeciwnym razie Bóg pośle innych, przez których te obietnice wypełnią się. W tym celu musimy pracować nad usuwaniem naszych słabości i niedociągnięć, takich jak pycha, arogancja i inne, o których Obiecany Mesjasz (as) napominał muszą zostać wykorzenione. Każdy z nas powinien przeanalizować siebie i zobaczyć, czy odgrywamy swoją rolę w misji Obiecanego Mesjasza (as), usuwając nasze niedociągnięcia i starając się przyjąć cnotę i podnosząc nasze standardy uwielbienia.

Dążenie do Boga i znajdowanie Jego miłości

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że musimy dążyć do wielkiej dozy skruchy i stale kształtować nasze działania w sposób, który sprawia przyjemność Bogu.

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, aby osiągnąć takie działanie, musimy przyjąć szczerość i zwrócić się do Boga, gdyż tylko On może dać nam taką możliwość. Bóg jest niezwykle Łaskawy i nieustannie przeocza nasze wady. Naszym obowiązkiem jest starać się i rozważać, w jaki sposób możemy osiągnąć Jego zadowolenie i postępować zgodnie z Jego przykazaniami.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że musimy nieustannie starać się chronić nasze modlitwy, a to może zdarzyć się tylko wtedy, gdy w naszych sercach ugruntujemy miłość do Boga.

Kiedy ta miłość zostanie ustanowiona, może wywołać w człowieku wielką rewolucję. Ci, którzy są zmęczeni modlitwą wykonywaną przez jakiś czas lub mówią, że ich modlitwy nie są akceptowane, powinni się nad tym zastanowić. Zamiast modlić się tylko w potrzebie, należy nawiązać stałą miłość i więź z Bogiem, a wtedy Bóg wyraża swoją miłość. Kiedy te dwie miłości spotykają się, łaska Boża zstępuje w sposób, którego nie można pojąć.

Prawdziwy cel życia

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że z wielkim bólem Obiecany Mesjasz (as) wezwał swoją społeczność, aby nigdy nie zapominała o prawdziwym celu życia, którym jest wielbienie Boga. 

Jeśli zapomnimy o naszym prawdziwym celu, to nasza przysięga wierności nie ma żadnej wartości ani korzyści, a nasze słowa są puste. Każdy Ahmadi powinien przeanalizować, ile minut dziennie spędza na wielbieniu Boga. Czy możemy spełnić cel naszego życia, ofiarowując modlitwy przez kilka minut i to również bez świadomości tego, co mówimy? Allah Wszechmogący nie powstrzymuje człowieka od ziemskich zajęć, raczej Bóg oczekuje, że ludzie osiągną najwyższy poziom sukcesu we wszystkim, co robią. Jednocześnie oczekuje również, że wraz z naszymi ziemskimi obowiązkami nigdy nie zapomnimy o celu naszego życia ani nie osłabniemy w naszych modlitwach. Nie powinno wystarczyć, że zbudowaliśmy piękny meczet, raczej powinniśmy skupić się na zaludnieniu meczetu prawdziwymi czcicielami. Musimy dążyć do osiągnięcia najwyższych poziomów prawości, a kiedy to zostanie osiągnięte, można być uważanym za prawdziwego czciciela. Wymaga to również zewnętrznej i wewnętrznej czystości, dlatego wierny powinien dokonać ablucji i upewnić się, że zakłada czyste ubranie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że islam nakazuje zbilansowaną dietę bez przekraczania granic. Umożliwia to również właściwe oddawanie czci. Oznacza to również, że celem stworzenia człowieka nie jest po prostu jedzenie, picie i spanie, gdyż są to cechy zwierząt. Oznacza to, że nie należy po prostu gonić za ziemskimi pragnieniami i przyjemnościami, ale raczej należy rozpoznać ich prawdziwy cel w życiu. Prawdziwy sługa Boży również wykonuje pracę doczesną, ale nie do tego stopnia, że ​​całkowicie zapomina o wielbieniu i obowiązkach należnych Bogu. Nie tylko oddają cześć, ale robią to ostrożnie, zamiast spieszyć się z zakończeniem modlitwy i przejściem dalej. Jeśli czyjaś świecka praca przeszkadza mu w wielbieniu Boga, to podpadałoby to pod kategorię przekraczania granic, coś, co nie podoba się Bogu.

Balans i równowaga w islamie

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Allah przekazał bardzo wyważone nauczanie, że możemy czerpać korzyści ze świata, jednak nie powinniśmy pozwolić, aby odciągało to nas od naszego wielbienia lub odwracało naszą uwagę od praw należnych Bogu. Kiedy ktoś pamięta o tych rzeczach, wtedy Bóg otwiera dla niego również nowe ścieżki w tym świecie. Kiedy ktoś poświęci należytą uwagę swojej wierze, wtedy zostanie również uratowany od pochłonięcia przez świat, ponieważ ich priorytetem nie będzie świat, ale ustanowienie i utrzymanie równowagi.

Dlatego prawdziwym celem meczetu jest zaludnienie go wyznawcami i w ten sposób można czerpać zadowolenie Allaha. Umożliwia to ludziom zreformowanie samych siebie, a także zreformowanie przyszłych pokoleń. Konieczne jest związanie przyszłych pokoleń z meczetem i pomoc w zrozumieniu wagi wiary. Jest to obowiązek obojga rodziców.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że budowa nowego meczetu otwiera również drogę do propagowania islamu. Dlatego szerzenie przesłania islamu Ahmadiyyat jest obowiązkiem, który musi spełnić każdy muzułmanin Ahmadi. Obiecany Mesjasz (as) stwierdza, że ​​meczet powinien zostać założony ze szczerością, a kiedy to zostanie zrobione, kładzie fundament pod sukces Dżama’at. Dlatego musimy podnieść nasze standardy wielbienia i modlitwy, w wyniku czego będziemy świadkami rewolucji, która nastąpi nawet w dzisiejszym świecie materialnym. Piękno meczetu nie tkwi w jego strukturze, ale dzięki wiernym, którzy się w nim modlą.

Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby ten meczet pozostał zamieszkany przez tych, którzy oddają sprawiedliwość czci. Niech Allah przyjmie nasze modlitwy.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij