Obiecany Mesjasz i Mahdi(as) - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Obiecany Mesjasz i Mahdi(as)

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’łłuz i Sura Al-Fatihah, Hadhrat Khalifatul Masih V (aba) powiedział:

Dzisiaj jest 23 marca. Ten dzień jest obchodzony we Wspólnocie, jako Dzień Obiecanego Mesjasza (as), w którym to dniu Wspólnota organizuje również Dżelsa (zgromadzenie). Przedstawię fragmenty Obiecanego Mesjasza (as), w których wyjaśnił cel nadejścia „Obiecanego Mesjasza”, potrzebę jego pojawienie się oraz jego status. Po tym, jak ogłosił swe twierdzenie, tak zwani uczeni dołożyli wszelkich starań, aby podburzyć wobec niego muzułmanów i nadal to czynią. Jednak dzięki pomocy Wszechmogącego Allaha, społeczność Obiecanego Mesjasza (as) nadal czyni postępy, a osoby o czystym charakterze nadal dołączają do naszej wspólnoty.

Niemniej jednak, wspominając o jego nadejściu zgodnie z Bożymi obietnicami i głosząc, że zaiste to on jest tym wspomnianym Mesjaszem, Obiecany Mesjasz (as) stwierdza:

„Obietnice Boga są zawsze prawdziwe. Zgodnie ze Swą obietnicą wysłał On światu Ostrzegającego. Świat nie zaakceptował go, jednak Wszechmocny Bóg go zaakceptuje i poprzez znaki, ustanowi o nim prawdę. Mówię wam szczerze, że zgodnie z Bożą obietnicą, przybyłem, jako Obiecany Mesjasz. Niechaj ten, kto zechce, przyjmie to i niechaj ten, kto zechce, to odrzuci, jednak wasze odrzucenie nie zrobi żadnej różnicy. Cokolwiek obiecał Bóg, z pewnością nastąpi, ponieważ złożył On obietnicę w Brahiin-e-Ahmadiyya: „Allah i Jego Prorok powiedzieli prawdę, a obietnica wypełni się.”

Obiecany Mesjasz (as) stwierdza:

„Każdy, kto poszukuje prawdy ma prawo prosić nas o dowód naszych twierdzeń.”

Obiecany Mesjasz (as) mówi:

„Są nimi teksty z Koranu i Ahadiith (tradycje Proroka (saw)) oraz logiczne argumenty, tj. obecne potrzeby, które wymagały nadejścia reformatora. Ponadto przedstawiłem znaki Boga, które On objawił mi się w moich rękach.”

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że ​​przedstawił zarys, który zawiera około stu pięćdziesięciu znaków, których świadkami są miliony ludzi. Dodał także, że przedstawianie absurdów nie jest aktem cnoty.

Obiecany Mesjasz (as) stwierdził, że to z tego powodu Prorok (saw) powiedział, że Obiecany Mesjasz przyjdzie, jako arbiter. Innymi słowy, kiedy pojawi się Obiecany Mesjasz (as), będzie on arbitrem, a my powinniśmy przestrzegać jego decyzji. Będzie osobą, która podejmie decyzje i my powinniśmy je zaakceptować. Ci ludzie, których serca przepełnione są złem, ponieważ nie chcą wierzyć, nadal przedstawiają próżne argumenty i zarzuty. Powinni jednak pamiętać, że w końcu, Wywyższony Bóg, zgodnie z Jego obietnicą, zamanifestuje prawdziwość Obiecanego Mesjasza (as) poprzez Swoje potężne znaki.

Następnie, stwierdzając, że odrzucenie Obiecanego Mesjasza (as) prowadzi do odrzucenia Wywyższonego Allaha i Jego Posłańca (saw), Obiecany Mesjasz (as) mówi:

„Odrzucenie mnie nie ogranicza się w rzeczywistości do zaprzeczania tylko mnie. Przeciwnie, jest to odrzuceniem Allaha i Jego Posłańca (saw). Powodem tego jest fakt, że ktokolwiek odrzuca mnie, zanim to uczyni, nie daj Boże, traktuje Wywyższonego Allaha, jakby był kłamcą, ponieważ człowiek doświadcza, że wewnętrzne i zewnętrzne zaburzenia przekroczyły wszelkie granice i że Wywyższony Bóg, pomimo Swej obietnicy (Zaprawdę, to My zesłaliśmy Napomnienie i najpewniej My jesteśmy jego Strażnikiem.(15:10), nie poczynił żadnych przygotowań do ich zreformowania, ponieważ człowiek taki najwyraźniej wierzy w to, że Wywyższony Bóg w wersecie Istikhlaf (sukcesja) obiecał, że na podobieństwo do Sukcesji Mojżeszowej, ustanowi On również system kalifatu (kalifatu lub sukcesji) w Prawie Muhammada (saw). Jednakże, nie daj Boże, nie wypełnił On Swojej obietnicy i w tym Ummah (naród) nie ma obecnie Kalifa (następcy). (…) W podobny sposób byliby oni zmuszeni do sfałszowania następującego wersetu Koranu: On też powoła spośród nich tego, który jeszcze do niech nie dołączył. On jest Potężny, Mądry.(62:4), który daje radosną nowinę pojawienia się odbicia Ahmada ( t.j. odbicia Świętego Proroka (saw)).”

Obiecany Mesjasz (as) stwierdza:

„Nie ma wątpliwości, że odrzucenie mnie oznacza odrzucenie Boga oraz że akceptacja mnie świadczy o prawdziwości Boga i mocnej wierze w Jego Istotę. Co więcej, odrzucenie mnie nie jest w rzeczywistości ograniczone do odrzucenia mnie. Przeciwnie, jest odrzuceniem Proroka (saw). Tak więc, przed okazaniem odwagi, by odrzucić i zaprzeczyć mi, człowiek powinien zastanowić się i poszukać w swoim sercu wskazówek co do tego, kogo odrzuca.”

Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

„Tak więc mówię otwarcie, że zaprzeczenie mojej osobie nie jest łatwym zadaniem. Zanim zadeklarujecie, że jestem niewierzącym, sami musicie zostać niewierzącymi. Aby ogłosić mnie kimś, kto porzucił Koran i Hadisy (tradycje Proroka (saw)), sami musicie porzucić Koran i hadisy. Nawet w takim przypadku tylko wy je porzuci. Innymi słowy, ja ich nie porzucę. Obiecany Mesjasz (as) kontynuował: „Zaświadczam o prawdzie Koranu i hadisów oraz jestem ich spełnieniem. Nie jestem zbłądzonym. Przeciwnie, jestem Mahdim. Nie jestem niewierzącym, ale prawdziwym spełnieniem: (arabski): „Jestem pierwszym, który wierzy”.

Obiecany Mesjasz (as) tłumaczył wszystkie te aspekty pewnemu odwiedzającemu go człowiekowi. Dodał (as):

„Nie śpiesz się w związku ze mną. Przeciwnie, powinieneś zastanawiać się z czystymi intencjami i czystym umysłem.”

Pewnego razu Obiecany Mesjasz (as) stwierdził:

„Zatem, jeśli serca tych ludzi są wolne od urazów i złości, to powinni posłuchać moich słów i pójść za mną oraz zaobserwować, czy Wywyższony Bóg pozostawi ich w ciemności, czy też poprowadzi ich ku światłu. Jestem pewien, że każdy, kto będzie podążał za mną z cierpliwością i czystym sercem, nie zostanie zniszczony. Przeciwnie, będzie uczestniczył w życiu, które nie ma końca.” Innymi słowy, będzie błogosławiony na tym świecie i Wywyższony Allah obdarzy go Swymi łaskami również w życiu ostatecznym.

Dzięki łasce Allaha, ten głos, który wydobył się z tej małej wioski, rozprzestrzenił się dziś do 210-ciu krajów, co również jest dowodem jego prawdziwości. Odległe miejsca, gdzie 30-40 lat temu nikt nie byłby w stanie wyobrazić sobie nawet, że Ahmadiyyat się tam rozprzestrzeni, nie tylko otrzymały przesłanie, ale Bóg Wszechmogący obdarza tamtejszych ludzi także tak silną wiarą, że człowiek popada w zdumienie. Przedstawię jeden incydent. Benin to mały afrykański kraj. Dżama’at był tam oficjalnie ustanowiony w 2012 roku.

Mieszka tam Ahmadi o imieniu Ibrahim sahib. Przyjął Ahmadiyyat, jednak wcześniej był już oczytanym muzułmaninem. Po przyjęciu Ahmadiyyata zaczął postępować z gorliwością i szczerością. Rozpoczął także nauczyć swoich braci i krewnych. Jego brat był zaniepokojony głoszonymi jego rodzinie kazaniami, czując, że Ibrahim sahib odwiedzie ich od wiary, więc zaczął z nim walczyć. Hudhur (aba) zrelacjonował wiarę inspirujące wydarzenia, jak to Wszechmogący Bóg wyraźnie pokazywał znaki na poparcie Ibrahima sahiba oraz jak jego potężni wrogowie zostali tym przytłoczeni i udowodniona została prawdziwość Ahmadiyyat. Dlatego też, dzięki łasce Allaha, takie incydenty, na korzyść Obiecanego Mesjasza (as), mają miejsce nawet dzisiaj.

Odpowiadając tym, którzy sprzeciwiają się wyjaśniając, że już i tak podążają za naukami islamu i że w obrębie islamu istniej wiele sekt oraz pytają dlaczego istnieje potrzeba stworzenia innej sekty i jaki jest cel dołączenia do Dżama’at Amadiyya, Obiecany Mesjasza (as) stwierdza:

„Pamiętajcie, że takie rzeczy wynikają z braku zrozumienia i wiedzy. To nie ze względu na mnie. Kiedy została stworzona waśń, to potem został zainicjowany, przez Samego Wszechmocnego Boga, Ruch, który On ustanowił. Ja nie zainicjowałem tego Ruchu. Ustanowił go Wszechmogący Bóg, ponieważ duchowy stan nieustannie się pogarszał, co doprowadziło do całkowitego wygaśnięcia siły w wierze i poprzez ten Ruch Wszechmogący Bóg zapragnął ożywić ducha prawdziwej wiary”.

Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił, że celem nadejścia Obiecanego Mesjasza (as) było zabezpieczenie islamu przed wewnętrznymi i zewnętrznymi spiskami oraz atakami zła. Prorok (saw) również to prorokował.

Obiecany Mesjasz (as) stwierdza:

„Jeśli chodzi o Dni Ostatnie, Prorok (saw) stwierdził, że będą istniały dwa rodzaje zła. Jedno z nich będzie wewnętrzne, a drugie zewnętrzne. Wewnętrzne zło będzie takie, że muzułmanie nie będą dłużej opierać się na prawdziwych naukach i padną ofiarą satanistycznych wpływów. W ich działaniach nie będzie prawości. Zewnętrznym złem będzie to, że przeciwko błogosławionemu charakterowi Proroka (saw) wymyślone zostaną wielkie kłamstwa. Podjęte zostaną wszelkie wysiłki, aby ludzie uwierzyli w boskość Jezusa i jego przeklętą śmierć na krzyżu. Krótko mówiąc, dla zreformowania obu tych rodzajów zła, wewnętrznych i zewnętrznych, Prorokowi (saw) obwieszczone zostały dobre nowiny, że spośród jego naśladowców powołany zostanie człowiek, który pokona zewnętrzne zło i ujawni rzeczywistość chrześcijańskiej wiary i dlatego będzie on nazwany Jezusem, synem Marii. Zostanie on nazwany Mahdim, ponieważ wprowadzi ludzi na właściwą ścieżkę rozwiązując wewnętrzne konflikty i zaburzenia. Nawiązują do tego słowa: „On też powoła spośród nich tego, który jeszcze do nich nie dołączył”.

Dlatego też, skoro przyjęliśmy Obiecanego Mesjasza (as), standard naszej relacji z Bogiem Wszechmogącym i nasza taqła powinny być znacznie wyższe niż innych muzułmanów. Nasz stan praktyczny powinien być lepszy od innych. Nasze działania powinny przynosić Wszechmogącemu Bogu zadowolenie i powinniśmy być prawi.

Odnosząc się do tego, Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnia:

„Ten, kto podejmuje bai’at, nie powinien być tylko zadowolony z wiary, że ta wspólnota jest prawdziwą wspólnotą. Po wejściu do niej powinniśmy stać się pobożni, prawi i powstrzymywać się od wszelkiego rodzaju zła oraz używać łagodnego tonu i szukać przebaczenia oraz oddawać się modlitwom”.

Omawiając znaczenie Amaal-e-Salih (pobożne czyny), Obiecany Mesjasz (as) mówi: „W Koranie Wszechmogący Bóg połączył wiarę z Amaal-e-Salih – to taki czyn, w którym nie ma nawet odrobiny nieładu. Pamiętajcie, że człowiek zawsze pada ofiarą samozadowolenia. Co to sprawia, że czuje się zadowolony z siebie? Jest to pretensjonalność, t.j. gdy człowiek wykonuje czyn, aby pokazać innym ludziom. Użab oznacza wykonanie czynu i bycie zadowolonym z własnych działań”.

Obiecany Mesjasz (as) kontynuuje:

Amaal-e-Salih to czyny, który są wolne od wszelkich niesprawiedliwości, zarozumiałości, pretensjonalności, arogancji i uzurpowanie sobie praw innych osób. Tak jak, dzięki swoim prawym uczynkom można być chronionym w życiu przyszłym, tak też można być przez nie chronionym na tym świecie”.

Obiecany Mesjasz (as) mówi:

„Nawet, jeśli w domu jest jedna osoba, która wykonuje cnotliwe czyny, to w rezultacie tego cały dom może zostać uratowany. Bądźcie świadomi tego, że dopóki nie zaczniecie wykonywać dobrych uczynków, sama wiara nie przyniesie wam korzyści. Jeśli lekarz zaleci jakieś leki, oznacza to, że należy je zażywać zgodnie z zaleceniami. Jeśli człowiek nie bierze leków i odkłada receptę to jak może odnieść korzyść? Skoro żałujecie, to Wszechmogący Bóg pragnie teraz zobaczyć, jak bardzo oczyściliście się po wyznaniu wiary. Nadszedł czas, w którym Bóg Wszechmogący chce rozróżnić prawych.”

Obiecany Mesjasz (as) następnie stwierdza:

„W dzisiejszych czasach powinniście odmawiać modlitwę Adama, która akceptowana była od samego początku. Tak jak modlitwa, która została objawiona mi: Boże, wszystko jest pod Twoją kontrolą, więc chroń nas, pomóż nam i zmiłuj się nad nami.’’ Odmawiajcie obie te modlitwy i zrozumcie je.’’

Zatem, każdy Ahmadi powinien przeanalizować sam siebie i zobaczyć czy jeśli zaakceptował Obiecanego Mesjasza (as), to czy wywiązuje się ze swojej przysięgi? Często, gdy oceniam sytuację, wychodzi na jaw, że wiele osób nie ofiaruje nawet swoich modlitw we właściwy sposób. Nie zwracają uwagi na swoje modlitwy. Niektórzy ludzie nie zwracają również uwagi na Istighfar ani też nie wywiązują się ze swoich obowiązków wobec inny. Jeśli tak jest, to jak możemy powiedzieć, że wykonujemy Amaal-e-Saliha? Jak możemy powiedzieć, że wywiązujemy się z naszych obowiązków po podjęciu bai’at Obiecanego Mesjasza (as)? Inni ludzie winni są grzechu niezaakceptowania. Jednakże my jesteśmy winni grzechu, ponieważ go przyjęliśmy, ale nie potrafimy się zreformować, a także przysięgliśmy wierność, a następnie złamaliśmy nasze obietnice. Tak więc każdy z nas powinien przeanalizować swoje zachowanie z wielką troską. Niechaj Wszechmocny Allah zawsze zachowa nas w swojej opiece i chroni nas od wszelkich prób i trudności.

Dziś mam też komunikat i dobrą wiadomość, że gazeta Al-Hakam, która kiedyś publikowana była w Qadian, będzie teraz publikowana tutaj. W 1934 roku była ponownie drukowana, ale wkrótce zaprzestano tego. Dziś, w dniu Obiecanego Mesjasza (as), jej publikacja rozpoczyna się tutaj, w Wielkiej Brytanii, w języku angielskim. Ta gazeta była pierwszą gazetą opublikowaną w czasie Obiecanego Mesjasza (as). Zostanie wydrukowana w niewielkiej ilości, jednak zaraz po piątkowym kazaniu będzie dostępna na Internecie na stronie www.alhakam.org.

Podobnie, dostępna będzie aplikacja o nazwie Al-Hakam do zainstalowania na telefonie komórkowym i tablecie. Pierwsza edycja jest wydaniem specjalnym w związku z dniem Obiecanego Mesjasza (as). W przyszłości, następne wydania będą publikowane w każdy piątek. Ponieważ ta gazeta będzie w języku angielskim, to anglojęzyczni członkowie naszej wspólnoty powinni czerpać z niej maksymalne korzyści.

Udostępnij