Pragnienie posiadania dzieci i ich odpowiednie wychowanie - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Pragnienie posiadania dzieci i ich odpowiednie wychowanie

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Wielu mężczyzn i wiele kobiet zwraca się do mnie z prośbą o modlitwy za ich nienarodzone dziecko. Czasami rodzice proszą o wskazówki dla swoich dzieci, które są nastolatkami i zbliżają się do dorosłości. Za łaską Boga, większość Wspólnoty rozważa i koncentruje się na tym, jak powinni przystąpić do Tarbijjat (moralne szkolenie) swoich dzieci.

Dla Ahmadi jest to wielkim błogosławieństwem i dobrodziejstwem Wszechmogącego Boga, że dzięki zaakceptowaniu Obiecanego Mesjasza (as) myślimy w ten sposób. W tych czasach, gdy wszyscy pochłonięci są zadawalaniem swoich światowych pragnień, my nie tylko troszczymy się o ziemski dobrobyt naszych dzieci, ale także staramy się dbać o poprawę ich wiary.

Tarbijjat dzieci

Allach Wszechmogący obdarzył muzułmanów również tą łaską- wyraźne wytyczne dotyczące moralnego szkolenia dzieci, nawet przed ich narodzinami, istnieją w Świętym Koranie.

Święty Koran poleca w tym celu modlitwę. Jeśli ofiarujemy te błagania i spędzimy życie w ten sposób zwracając uwagę na Tarbijjat naszych dzieci, wtedy wychowamy pobożne potomstwo.

Nie ma wątpliwości, że Tarbijjat dzieci, nie jest łatwą kwestia, zwłaszcza w tych czasach, gdy atrakcje tworzone przez szatana wabią nas na różne sposoby.

Zaiste, po prawdziwie wierzącym oczekuje się, że będąc przywiązanym do Wszechmogącego Boga, ratuje samego siebie oraz swoje dzieci przed atakami szatana i nie poddaje się rozpaczy i negatywnym uczuciom, gdy jest przerażony.

Bolesny przykład negatywnego myślenia pojawił się przed moimi oczami, gdy ktoś napisał do mnie w liście, że biorąc pod uwagę powszechną niemoralność w dzisiejszym świecie oraz stan ogólnej deprawacji moralnej, człowiek ten zdecydował się, aby po ślubie nie mieć dzieci. Jest to bardzo pesymistyczny pogląd. Jest to tak jakby człowiek został pokonany przez szatana i przyjął go za ostateczny autorytet oraz tak jakby Wszechmogący Allach nie miał możliwości ocalenia nas i naszych dzieci przed atakami szatana, bez znaczenia jak wiele wysiłku włożymy w nasze modlitwy. Innymi słowy jest to przyznanie absolutnej wolności wyznawcom szatana i unicestwienie potomstwa wierzących. Stąd też ten sposób myślenia jest bardzo rozczarowujący i nie przystaje wyznawcom Obiecanego Mesjasza (as).

Aby uczestniczyć w rewolucji, dla której Obiecany Mesjasz (as) został wysłany na świat przez Wyniesionego Allacha, musimy wykorzystywać nasze zdolności i możliwości w najlepszy sposób, a także wcielić tego ducha w nasze potomstwo. Musimy modlić się za nasze cele i wychowywać nasze dzieci w taki sposób, aby pomimo wszelkich nieprzyzwoitości istniejących w społeczeństwie, szatan nie zwyciężył, InszaAllah. Musimy dążyć do ustanowienia na tej ziemi Królestwa Bożego.

Tak więc nie ma powodów do zmartwienia. Powinniśmy raczej postępować z determinacją zgodnie ze wskazówkami danymi nam przez Wywyższonego Boga.

Jak już wspomniałem, Wywyższony Allach nauczył nas, w Świętym Koranie, modlitw abyśmy zostali pobłogosławionymi cnotliwym potomstwem. Modlitwa Proroka Zachariasza brzmi:

„Panie mój, daj mi od Siebie czyste potomstwo; zaprawdę, Ty Wysłuchujesz modlitw”.

Powinniśmy, więc modlić się o cnotliwe potomstwo oraz postępować w cnotliwy i pobożny sposób, ponieważ to są cechy ludzi cnotliwych i proroków. Aby chronić nasze potomstwo przed złymi wpływami społeczeństwa, zarówno mąż, jak i żona powinni działać w cnotliwy sposób.

Munshi ‘Ata Muhammad Sahib, pracujący w urzędzie skarbowym, mówi, że gdy nie był Ahmadi, nie praktykował swej wiary, pił dużo alkoholu i brał łapówki. Ahmadijjat został mu przedstawiony przez przyjaciela. Obiecany Mesjasz (as) modlił się o syna dla niego, założywszy, że Munshi Sahib odpokutuje tak jak zrobił to Zachariasz. Munshi Sahib stwierdził, że powstrzyma się od niereligijności, zarobi zgodnie z prawem, regularnie będzie się modlił oraz często odwiedzi meczet.  Kontynuował, że powstrzymał się od alkoholu i regularnie pościł. Powiedział dalej, że minęło około czterech lub pięciu miesięcy i jedna z jego żon (miał on 3 żony) zaczęła okazywać oznaki ciąży. Munshi Sahib powiedział ludziom, że będzie pobłogosławiony synem, który będzie zdrowy i piękny. Tak też się stało i narodził się syn. Dodał, że po tym wydarzeniu on i wielu ludzi z okolicy podjęło Baia’th.

Pamiętajcie, że oferując modlitwę Zachariasza za nasze dzieci, jest ważne abyśmy my sami również wprowadzili w sobie czyste zmiany.

Był to szczególny przypadek człowieka o cnotliwym potencjale, jednakże akceptacja Ahmadiyyat nie może być uzależniona od jakichkolwiek pragnień czy osobistych korzyści. Stanie się Ahmadi na warunkach nie jest definicją zaakceptowania wiary, a raczej jest to zmuszenie Wywyższonego Allacha do zaakceptowania naszych warunków. My musimy przestrzegać Jego wskazówek. On nie jest zobowiązany do przestrzegania naszych pragnień. Niemniej jednak, jak już wspomniałem, modląc się za nasze dzieci, musimy również rozwijać w sobie czystą zmianę.

Modlitwa Zachariasza wspomniana jest w Świętym Koranie w Surah Al Anbiya

„(…)Panie mój, nie zostawiaj mnie samego. Tyś jest, bowiem Najlepszym z dziedziców” (21:90).

Ponieważ Wszechmogący Bóg nazwany został „Najlepszym z dziedziców”, z modlitwy tej jasno wynika, że ​​ludzie nie powinni modlić się o potomstwo, które stanie się ich spadkobiercami w kwestiach materialnych, ale o takie, które da pierwszeństwo wierze. Pragnienie posiadania dzieci jest normalnym uczuciem, jednak musimy również modlić o pobożnych spadkobierców. Obiecany Mesjasz (as) w jednym miejscu stwierdza: „Próba, jakiej jesteśmy poddani posiadając dzieci jest zaiste wielką próbą. Jeśli nasze dzieci są prawe to, dlaczego mielibyśmy się martwić? Bóg Wszechmogący stwierdza, że On Sam staje się przyjacielem i obrońcą sprawiedliwych.

W innym miejscu, udzielając porad na temat dzieci, Obiecany Mesjasz (as) napisał:

„Sami stańcie się prawymi ludźmi i bądźcie, dla swoich dzieci, przykładem prawości i sprawiedliwości, starajcie się i módlcie, aby uczynić ich bojącymi się Boga i pobożnymi. Najmniejszą rzeczą, jaką możemy uczynić dla naszych dzieci to nauczyć je religii i tego, aby pozostały w niej wytrwałe, z takim samym wysiłkiem, jaki podejmujemy dla nich w kwestach materialnych.”

W Świętym Koranie Wszechmogący Bóg nauczył nas następującej modlitwy: 

„(…)I uczyń by wśród mego potomstwa panowała sprawiedliwość dla mnie. Zwracam się do Ciebie i naprawdę jestem jednym z tych, którzy Tobie są posłuszni.” (46:16)

Tutaj mamy modlitwę dla reformacji dzieci, a zarazem uznane jest, że człowiek będzie dążył do poddania się Bogu Wszechmogącemu i bycia mu posłusznym. W Świętym Koranie Wszechmogący Bóg nauczył nas bardzo wszechstronnej modlitwy:

„(…)Panie nasz, daj nam radość naszych oczu z naszych żon i dzieci, i uczyń nas wzorem dla sprawiedliwych.” (25:75).

Dlatego też, w Świętym Kornie, w każdej modlitwie, Bóg Wszechmogący wielokrotnie doradza nam, że jeśli chcemy mieć prawe potomstwo to musimy zważać na nasze czyny.

Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnia, że chęć posiadania dzieci nie powinna być uzasadniona jedynie chęcią pozostawienia na tym świecie spadkobiercy, ale chęcią pozostawienia dziedzica, który będzie w stanie kontynuować pobożne czyny swoich przodków. Obiecany Mesjasz (as) stwierdza:

„Człowiek powinien również dbać o moralną reformację swego dziecka. Wszechmogący Allach stworzył człowieka, aby ten mógł Go czcić, tak jak to Bóg stwierdza:

„I stworzyłem dżinn i ludzi po to tylko, aby Mnie czcili.” (51:57)

Obiecany Mesjasz (as) stwierdza dalej:

„Jeśli ktoś stwierdza, że pragnie cnotliwego i pobożnego potomstwa, które będzie służyć religii (co jest doskonałym pragnieniem), to pozostanie to tylko twierdzeniem, jeśli taki człowiek nie uczyni nic aby poprawić swój własny stan”.

Obiecany Mesjasz (as) kontynuując stwierdza, że naszym priorytetem musi być ​​moralny trening i modlitwy w tej intencji. „Mój własny stan jest taki, że nie ma jednej modlitwy, w której nie modlę się za przyjaciół, dzieci i żonę”.

Dalej Obiecany Mesjasz (as) mówi o popełnianych przez dzieci błędach:

„Jeśli dzieci nie zostaną zatrzymane i pokierowane z miłością w swych wczesnych latach, to stopniowo ich złe działania staną się bardziej intensywne”.

W innym miejscu Obiecany Mesjasz (as) podkreśla:

„Ważne jest również, aby uczyć dzieci o ich wierze. Nie powinno być tak, że dzieci całkowicie zajęte są dążeniem w świeckiej edukacji i doczesnych doświadczeń, a tym samym rodzice nie zwracają uwagi na ich religijną edukację ani też nie czynią względem tego żadnych działań. Jest to bardzo ważne, aby uczyć dzieci wiary i przekonań religijnych.

Wszechmogący Allach stwierdza: „Panie nasz, daj nam radość naszych oczu z naszych żon i dzieci, i uczyń nas wzorem dla sprawiedliwych.” To może być możliwe tylko wtedy, gdy rodzice nie prowadzą życia wypełnionego nieposłuszeństwem i fałszem, ale żyją jak słudzy Łaskawego Boga i dają pierwszeństwo Jemu przed wszystkim innym. Wszechmogący Bóg dodał dalej „i uczyń nas wzorem dla sprawiedliwych”. Jeśli potomstwo człowieka jest cnotliwe i prawe, to z pewnością musi być ich imamem (głową). Dlatego też ta modlitwa jest również modlitwą za samego siebie; aby stać się sprawiedliwą osobą, tj. człowiek modli się, aby stać się prawym i o to, aby Bóg Wszechmogący pozwolił mu kroczyć drogami prawości, a następnie modlitwa ta obejmuje prośbę o to, aby dzieci także stały się prawymi ludźmi. W związku z tym, w odniesieniu do dzieci, należy zawsze pragnąć, aby ich dzieci służyły swej wierze.

Wychowanie dzieci Łaqfiin-e-Nau

Rodzice dzieci objętych programem Łaqfiin-e-Nau powinni upewnić się, że prowadzą swe dzieci w kierunku ich wiary.

Wśród społeczności muzułmańskiej powszechna stała się chęć do posiadania męskiego potomstwa. Mężczyźni z kolei nie uznają prawa swych sióstr do spadku. Rodzice nie pozostawiają swoim córkom żadnego majątku i przepisują wszystko swoim synom, co jest sprzeczne z naukami islamu, a ci natomiast roztrwaniają dane im bogactwo.

Niemniej jednak, jak już wcześniej wspomniałem, rodzice dzieci Łaqfiin-a-Nau powinni zwracać szczególną uwagę na moralne szkolenie swoich dzieci, a ponadto modlić się o to, aby osiągnąć ten cel; aby ich dzieci służyły wierze dając pierwszeństwo jej przed wszystkimi światowymi pragnieniami. Tak więc wszyscy powinniśmy modlić się, aby nasze dzieci stały się prawymi ludźmi i posiadały czystą naturę.

Obiecany Mesjasz (as) stwierdza: „Pomoc Wszechmogącego Boga spada tylko na tych ludzi, którzy przewyższają innych w cnotliwych uczynkach i nie pozostają w tej samej pozycji. Tacy ludzie będą mieli dobry koniec.” Aby osiągnąć taki koniec Obiecany Mesjasz (as) powiedział:

„Człowiek powinien nieustannie modlić się za siebie, swoją żonę i swoje dzieci”.

Następnie, doradzając nam, Obiecany Mesjasz (as) dodał:

„Wykonujcie te czyny, które stanowią najlepszy i doskonały przykład dla waszych dzieci”.

Jest to odpowiedzialnością rodziców.

Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnił dalej:

„Dlatego ważne jest aby najpierw zreformować samych siebie. Jeśli staniemy się prawymi ludźmi i będziemy dążyć do zadowolenia Boga, to Wszechmogący Allach zawsze okaże życzliwość wobec nas i naszego potomstwa. W Świętym Koranie wspomina się incydent Khizr i Proroka Mojżesza (as), którzy wspólnie zbudowali mur należący do kilku osieroconych dzieci. Odnosząc się do tego, Wszechmogący Allach stwierdził: „Ich ojciec był prawym człowiekiem”. Nie wspomina się o kondycji dzieci. Wspomniany jest tylko stan rodziców.

Obiecany Mesjasz (as) wyjaśnia, mówiąc:

„Dlatego też zawsze pragnijcie, aby wasze potomstwo stało się pobożne, a w zamian Wszechmogący Bóg przyzna wam środki do postępu.”

Takie są podstawowe zasady, o których doradza nam nieustannie Obiecany Mesjasz (as). Jest to opracowanie zasad Koranicznych, które ukazują, że zachowanie matki i ojca odgrywa dużą rolę w wychowaniu dzieci.

Niechaj Wszechmogący Allach dopomoże każdemu z nas stać się najlepszym przykładem dla naszych dzieci. Niechaj będziemy w stanie spełnić zobowiązanie dawania pierwszeństwa naszej wierze nad wszystkimi rzeczami materialnymi. Zamiast patrzeć na innych w celu zobaczenia, jaka jest ich kondycja (jak jest to zwyczajem niektórych ludzi) powinniśmy skoncentrować się na sobie. Dopiero wtedy będziemy mogli zostawić pobożne potomstwo, które będzie podążało ścieżką prawości. Módlmy się nieustannie za nasze dzieci, aby Wszechmogący Allach uczynił je radością naszych oczu.

Udostępnij