Jak Bóg traktuje tych którzy są Mu wierni - Islam Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Jak Bóg traktuje tych którzy są Mu wierni

Jak Bóg traktuje tych, którzy są Mu wierni – Obiecany Mesjasz as. powiedział:

Jak Bóg traktuje tych, którzy są Mu wierni

„Zaprawdę Wszechmocny i Wszechpotężny jest Bóg, którego wyznawcy – jeśli zwracają się ku Niemu z miłością i wiernością – nie doznają krzywdy. Wróg chełpi się, że ich unicestwi za pomocą swojego zła i swoich ciemnych gróźb. Głupcy – mówi Bóg – czyż ośmielicie się ze Mną walczyć? Czyż ośmielicie się poniżyć tego, który jest Mi drogi? Nie może zdarzyć się na ziemi nic, co nie zostało postanowione w niebie i żadna ziemska dłoń nie sięgnie poza wyznaczoną w niebie granicę. Dlatego szaleni są ci, którzy układają plany pełne zła i okrucieństwa – spiskując z nienawiścią nie pamiętają oni o Bycie Najwyższym. Bez Jego wyraźnego wyroku nawet listek upaść nie może. Twórcy owych planów głęboko się rozczarują, a ich zło nie dotknie ludzi prawych. Będą to widoczne znaki Boże i ludzie zaczną pojmować sposób, w jaki działa Bóg. To właśnie poprzez Swoje cudowne sposoby, Wszechmocny i Wszechpotężny Bóg – pozostając niewidzialnym – objawia Siebie.” (Roohani Khazain Vol 13: Kitab–ui-Bariyya, Muqadama, ss. 19-20)

Bóg jest światłością niebios i światłością ziemi

„Bóg jest światłością niebios i światłością ziemi. Szczodrością Jego Łaski jest każde światło: wysokie czy niskie, duchowe czy cielesne, należące czy to do substancji czy do przypadłości, ukryte lub widoczne, subiektywne czy obiektywne. Jest to znak wskazujący, że dary Allaha obejmują wszystko. Jest On Źródłem wszelkiej Łaski iostateczną przyczyną wszelkiego światła, pierwotną skarbnicą wszelkiego miłosierdzia. Jego Byt jest podstawą wszechświata, jest On schronieniem wszystkich, i żyjących wysoko i żyjących nisko. To On wydobył wszystko z mroku nicości i okrył każdą rzecz szatą istnienia. Żaden byt poza Nim nie jest samoistny ani wieczny, wszystkie byty poza Nim są jedynie odbiorcami Jego łaski. Ziemia i niebo, człowiek i zwierzę, kamienie i drzewa, dusze i ciała wszystko trwa dzięki Jego Łasce.” (Roohani Khazain Vol 1: Braheen-e-Ahmadiyya, przyp. ss. 191-192)

Nikt nie jest Mu równy, nie masz Mu podobnego

„Wszelka chwała niech będzie Nieskończonemu, Nikt nie jest Mu równy, nie masz Mu podobnego. Gdy wszystko przemija, On wciąż trwa przez wieki, Miłować kogoś, kto nie jest Nim samym wizja to szalona. Pragnieniem moim On tylko jedyny i nie znam innego, 6 A serce me woła: Święty jest Ten, który czuwa nade mną. On żywi nas wszystkich, a Łaska Jego tak jasno się jawi, Jedynie w Nim nam szukać pociechy, On jeden nam drogi. Jakże nam żyć bez Niego, gdy świat fałszu pełen, Błogosławiony ten dzień, Święty jest Ten, który czuwa nade mną.” (Roohani Khazain Vol. 12: Mahmud Ki Amin, s. 319)

Udostępnij