U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Related Contents from Topics

Život Poslanika II Muslimani se spremaju za bitku

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon učenja  Tešahuda ,  Teavuza  i  sure Fatiha , Halifa Hazreti Mirza Masroor Ahmad (aba) je rekao da  je ranije spomenuo da je Časni Poslanik (savs) poslao ashabe naprijed da prikupe informacije i da su se oni vratili da informišu da se vojska priprema.

Časni Poslanik (savs) se savjetuje sa ashabima

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je Časni Poslanik (savs) obavijestio ashabe o pripremama Mekanlija i konsultovao se s njima šta da rade. Ashabi su dali svoje mišljenje, uključujući i hazreti Mikdada bin Amra (ra) koji je rekao da su svi sa Časnim Poslanikom (savs) i da će ga pratiti u onome što mu Allah naredi. Rekao je da mu oni neće odgovoriti kao što su Izraelci odgovorili Musau (as):

‘ …idi ti i tvoj Gospodar i borite se vas obojica, mi ostajemo ovdje sjedeći. ‘ (Časni Kur'an 5:25)

Umjesto toga, ashabi koji kažu da bi Časni Poslanik (savs), trebao krenuti u bitku zajedno sa svojim Gospodarom, i svi bi ga pratili.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da u vezi sa ajetom koji je citirao Hazreti Mikdad ra, neki historičari primjećuju da je sura u kojoj se nalazi ovaj ajet, sura 5 (Al-Ma'idah), objavljena dosta nakon događaja na Bedru. Međutim, postoje različita objašnjenja za to. Na primjer, moguće je da je hazreti Mikdad ra čuo za ovaj incident od jevrejskog naroda, ili je moguće da su u prilog riječima hazreti Mikdada ra, ovaj ajet dodali sami historičari.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je Časni Poslanik (savs) također želio tražiti mišljenje ensarija. Stoga je hazreti Sa'd bin Mu'adh ra izrazio svoje iznenađenje što se ensarije također pitaju za njihovo mišljenje. Zatim je izrazio da su se zakleli na vjernost Časnom Poslaniku (savs) i da će mu se pokoravati u onome što on radi i da će ga slijediti gdje god pođe. Rekao je da čak i kada bi ih Časni Poslanik (savs) odveo do mora i ušetao u njega, oni bi ga slijedili u more. Rekao je da će mu ostati odani i boriti se uz njega na tako hrabar način da bi postali oduševljenje njegovih očiju.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je Časni Poslanik (savs), čuvši ovo, bio veoma sretan, a zatim je rekao da svi trebaju krenuti u bitku, jer mu je Bog dao radosnu vijest o pobjedi nad jednom od dvije grupe. Časni Poslanik (savs) je rekao da je mogao vidjeti mjesto gdje će neprijatelji pasti u smrt.

Opreznost Časnog Poslanika (savs)

Hazreti Halifa (aba) je rekao da su muslimani potom krenuli prema Bedru i ulogorili se odmah izvan njegovih ravnica. Tada su sa  Časnim Poslanikom(savs) krenuli i naišli na jednog starijeg Arapa i ne govoreći im ko su oni, zamolili ga za neke informacije o onome što je čuo o Muhammedu (savs) i Kurejšijama. Rekao je da će im reći nakon što identifikuju kojem plemenu pripadaju.

Časni Poslanik (savs) je rekao da će mu to reći nakon što im da  informaciju. Rekao im je ono što je čuo o kretanju Časnog Poslanika (savs) i pokazalo se da su njegove informacije tačne. Slično im je rekao šta je čuo o Kurejšijima i ta informacija se također ispostavila kao tačna. Tada je starac ponovo pitao odakle su. Časni Poslanik (savs) je odgovorio da su iz vode.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da neki mogu reći da ovaj odgovor koji je dao Časni Poslanik (savs) nije tačan odgovor. Međutim, ovaj odgovor uopće nije bio pogrešan, nego je, imajući u vidu osjetljiva ratna vremena, Časni Poslanik (savs) dao odgovor koji je štitio muslimane, ali ipak nije bio lažan.
Neki historičari kažu da je Časni Poslanik (savs) mislio na kur'ansku izjavu da su sve stvari stvorene od vode. Drugi su rekli da je bilo uobičajeno da se ljudi identifikuju po imenu bunara u svom području. Također je moglo biti da je Časni Poslanik (savs) govorio o izvoru Bedr kod kojeg su se muslimani ulogorili.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je Časni Poslanik (savs), po povratku u muslimanski logor poslao izaslanika na izvor Bedr da prikupi više obavještajnih podataka. Izaslanik je naišao na neke Mekanlije koji su skupljali vodu za Kurejšije. Muslimanski izaslanik ih je uhvatio i tražio od njih informacije; međutim, nisu bili u mogućnosti da izvuku informacije koje su im bile potrebne

Kada su odvedeni kod Časnog Poslanika (savs), Časni Poslanik (savs) ih je pitao gdje su Kurejšije, a oni su mu rekli da su iza brda. Tada ih je Časni Poslanik (savs) upitao koliko ih ima, na što su oni odgovorili da ne znaju. Dakle, umjesto toga, Časni Poslanik (savs) ih je pitao koliko deva dnevno zakolju da bi jeli, a oni su odgovorili da zakolju oko 9 do 10 kamila. Iz ovoga je Časni Poslanik (savs) zaključio da postoji 900-1.000 Mekanlija. Časni Poslanik (savs) je također pitao koji su poglavari Kurejšija bili u vojsci, i oni su ga obavijestili.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da spominjući ovaj događaj i ono što je Časni Poslanik (savs) rekao, hazreti Mirza Bashir Ahmad (ra) piše: ”Tu si! Meka je pred vas bacila svoje najveće heroje.”

To su bile izuzetno inteligentne i mudre riječi, koje je Časni Poslanik (savs) izgovorio spontano. Razlog je taj što su, umjesto da slabiji muslimani postanu obeshrabreni kada su čuli imena toliko poznatih poglavara Kurejšija, ove riječi navele njihovu sposobnost percepcije da povjeruju kao da je Bog poslao ove vođe Kurejšija, da služe kao plijen za muslimane.’ (Život i karakter Pečata poslanika (savs) – tom II, str. 142-143).

Pripreme za bitku i postavljanje logora

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je u vezi mjesta gdje su se muslimani ulogorili, hazreti Habbab (ra) upitao Časnog Poslanika (savs) da li je mjesto koje je on odabrao zbog Allahove objave. Časni Poslanik (savs) je rekao da to nije zbog Allahove objave. Čuvši ovo, hazreti Habbab (ra) je izrazio svoje mišljenje da smatra da bi bilo pametnije da se približi vodi. Pošto je čuo njegovo obrazloženje, Časni Poslanik (savs) se složio, a muslimanski logor se približio izvoru.

Hazreti Halifa (aba) je zatim citirao hazreti Mirzu Bašir Ahmada (ra) u vezi s pripremama muslimana za bitku i šatorom koji se priprema za Časnog Poslanika (savs): ‘Na prijedlog Sa'da bin Mu'adha (ra), poglavara Auvsa, pripremljena je neka vrsta šatora za Časnog Poslanika (savs) sa jedne strane polja. Sa'd (ra) je privezao jahalicu Časnog Poslanika (savs) blizu šatora i rekao:

“O Allahov Poslaniče! Sjednite u ovaj šator i borit ćemo se protiv neprijatelja u ime Allaha. Ako nam Allah podari pobjedu, to je naša želja. Ali ako, ne daj Bože, stvar krene na gore, onda uzmite svog konja i dođite do Medine na bilo koji način. Tamo ćete naći našu braću i rod, koji u ljubavi i iskrenosti nisu ništa manji od nas.

Međutim, kako nisu bili svjesni da će se u ovom pohodu suočiti s ratom, nisu došli. Inače, oni nikada ne bi ostali. Kada postanu svjesni stanja stvari, neće odustati da polažu svoje živote da bi vas zaštitili.”

Ovo je bila strastvena iskrenost Sa'da ra, koja je u svakom slučaju vrijedna hvale; ali može li se zamisliti da bi Allahov Poslanik ikada pobjegao sa bojnog polja? Kao takav, na polju Hunaina, vojska od 12.000 ljudi okrenula je leđa, ali ovaj centar Božanskog jedinstva nije se pokolebao ni milimetar.

U svakom slučaju, šator je bio pripremljen, a Sa'd ra, zajedno sa još nekoliko ensarija, ga je opkolio i stao na stražu. Časni Poslanik (savs) se povukao u ovaj šator zajedno sa hazreti Ebu Bekrom (ra). Cijelu noć, plačući Časni Poslanik (savs) molio je pred Allahom. Zapisano je da je u cijeloj vojsci samo Časni Poslanik (savs) ostao budan cijelu noć.’ (Život i karakter Pečata Poslanika (savs) – tom II, str. 143-144)

Hazreti Halifa (aba) je rekao da su sljedećeg jutra Kurejšije napredovali. Vidjevši ovo, Časni Poslanik (savs) je dovio da Bog ispuni svoje obećanje pobjede tog dana. Prije dolaska Kurejšija, Časni Poslanik (savs) je uredio redove svoje vojske. Strelicom bi pokazao na muslimane i uputio ih kuda da idu. Muslimansku zastavu dobio je hazreti Mus'ab bin Umair (ra) koji ju je postavio tačno tamo gdje je Časni Poslanik (savs) rekao.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da dok je Časni Poslanik (savs), slagao redove, hazreti Sevad (ra) je bio malo van ranga, pa je Časni Poslanik (savs), zabadao svoju strijelu u stomak kako bi ga uputio nazad. Hazreti Sevad (ra) je rekao da mu je ubod strijele nanio bol, i pošto je Časni Poslanik (savs) bio poslan da uspostavi pravdu, tražio je odmazdu. Časni Poslanik (savs) je podigao košulju sa stomaka i rekao da može primiti odmazdu.

Umjesto toga, hazreti Sawad (ra) je zagrlio Časnog Poslanika (savs). Kada je Časni Poslanik (savs) upitao ga zašto je to uradio, on je odgovorio da ne zna da li će ostati živ nakon bitke, pa ako su mu ovo posljednji trenuci, želio je da budu takvi da je grlio Časnog Poslanika (savs).

Hazreti Halifa (aba) je rekao da će nastaviti da priča o ovim događajima u budućim hutbama.

Dženaze

Hazreti Halifa (aba) je rekao da će predvoditi dženazu sljedećim umrlim članovima:

Qari Muhammad Ashiq

Qari Muhammad Ashiq koji je bio profesor Jamia Ahmadiyya i direktor Medresetula Hifz. Nakon što je završio učenje Časnog Kur'ana napamet, prije nego što je prihvatio Ahmadijat, predavao je u raznim medresama zajednice Ahl-e-Hadis. Čuo je razne nemuslimanske učenjake kako govore da se određeni ajeti Časnog Kur'ana mogu poništiti, dok je Obećani Mesija as vjerovao da se čak ni harf ili tačka Časnog Kur'ana ne može promijeniti ili ukinuti na bilo koji način. On je sproveo dalje istraživanje o ovom pitanju i sastao se sa nekim Ahmadijama koji su mu dali knjige Obećanog Mesije as.

Međutim, nakon nekog vremena izgubio je kontakt sa tim Ahmadijama. Međutim, prema Božjoj odredbi, on će dobiti razne snove, uključujući i onaj u kojem je čuo ‘Poslušajte zov nebesa. Mesija je došao! Mesija je došao! ‘ Stoga je na ovaj ili onaj način njegova pažnja stalno bila vraćena na Ahmadijat i na kraju se zakleo na vjernost i ušao u okrilje Ahmadijata.

Izdržao je velike teškoće nakon što se zakleo na vjernost, a ne-ahmadi muslimani su ga čak pokušavali namamiti raznim svjetovnim primamima, međutim, Svemogući Bog ga je držao nepokolebljivim. Oženio se udovicom koja je već imala troje djece, a potom i jednu svoju kćer.

U to vrijeme, hazreti Mirza Tahir Ahmad (rh) je bio glavni za Waqf-e-Jadid, i tražio je da mu Qari Muhammad Ashiq bude doveden na sastanak. Dakle, nakon sastanka i slušanja njegovog učenja,  hazreti Mirza Tahir Ahmad (rh) imenovao ga da radi pod Vakuf-e-Džadidom. Stoga bi studenti završne godine Jamia Ahmadiyya dolazili i učili od njega. On bi također nastavio podučavati učenike medresetu Hifz i Jamia Ahmadiyya. Čak i nakon penzionisanja, nastavio je da služi.

Hazreti Halifa (aba) je spomenuo da se i on sjeća kako je podučavao učenike u džamiji. Predvodio je teravih namaz 15 godina u Mesdžid Mubarek u Rabvi. Rečeno je da je imenovan na ovu dužnost jer je Treći halifa (rh) jako uživao u njegovom recitovanju. Hazreti Halifa (aba) je rekao da su mu njegovi učenici iz cijelog svijeta pisali pisma o velikim kvalitetima Karija Muhameda Ašika. Hazreti Halifa (aba) je molio da Allah uzdigne njegov položaj i da Allah podari iskrenost i lojalnost njegovom potomstvu.

Nooruddin Al-Husni

Nooruddin Al-Husni iz Sirije. Trenutno je boravio u Saudijskoj Arabiji, gdje je bio u zatvoru zbog svojih uvjerenja. U zatvoru je nedavno preminuo. Kada je Drugi Halifa ra posjetio Damask, odsjeo je u kući strica Nooruddina Al-Husnija gdje je, kao dijete, imao priliku učiti dio Časnog Kur'ana u prisustvu Drugog Halife ra.

Redovno je obavljao dobrovoljni post, volio je učiti Časni Kur'an i redovno klanjao  tahadžud (dobrovoljne molitve pred zoru). Ostao je postojan u svom uvjerenju, čak i dok je bio u zatvoru.

Rekao bi svima u zatvoru da je pomoć Božija blizu. Iza njega je ostala supruga koja se mnogo žrtvovala dok je njen muž bio u zatvoru, tri sina i ćerka. Optužen je zbog propagiranja poruke Ahmedi poruke  na društvenim mrežama. Izdržao je velike muke u zatvoru, gdje mu nije bilo dozvoljeno ni da se sastane sa svojom porodicom niti da razgovara s njima telefonom.

Često bi se razbolio zbog starosti, ali mu i dalje nije bilo dozvoljeno da se sastaje sa porodicom. Hazreti Halifa (aba) je molio da mu Allah podari oprost i milost, uzdigne njegov položaj i omogući svojoj djeci da nastave naslijeđe njegovih vrlina.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp