Instytucja Szury: wzajemne konsultacje - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Instytucja Szury: wzajemne konsultacje

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

 Znaczenie Madżlis-e-Szura i wzajemnych konsultacji

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta’ałłuz i Sury al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) wyrecytował następujący werset:

„To dzięki tej wielkiej litości Allaha jesteś uprzejmy dla nich, bo gdybyś był szorstki i zatwardziałego serca, uciekliby od ciebie. Zatem wybaczaj im i proś o przebaczenie dla nich, jak i porozumiewaj się z nimi w sprawach administracji. A kiedy się zdecydujesz, zaufaj Allahowi. Zaprawdę, Allah miłuje tych, którzy pokładają w Nim zaufanie.” (Święty Koran, 3:160)

Znaczenie instytucji Szury

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że obecnie różne kraje organizują Madżlis-eSzura (spotkanie ciała konsultacyjnego). Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że choć mówił o znaczeniu Szury i odpowiedzialności delegatów, to jednak od kilku lat Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że uważa za właściwe, aby ponownie zabrać głos w tej sprawie jako przypomnienie w świetle przykazań Boga, Proroka (saw) i tradycji Wspólnoty.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że nawet w krajach, w których Szura już odbyła się, delegaci nadal mogą skorzystać z tej rady, ponieważ ich obowiązki są kontynuowane po zatwierdzeniu ich propozycji przez Kalifa Czasu w celu zapewnienia ich realizacji.

Całkowite zaufanie należy pokładać w Bogu

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że zwróci uwagę na pewne aspekty w świetle wersetu, który wyrecytował na początku wraz z przykładem Proroka (saw).

W tym wersecie Allah Wszechmogący świadczy o tym, że Prorok (saw) był niezwykle czuły w stosunku do swego ludu. Werset ten stwierdza również, że ci, którzy mieli pełnić tę samą misję, a zwłaszcza jego prawdziwy sługa, który miał przyjść w Dniach Ostatnich, mieli okazywać tę samą życzliwość i współczucie.

Bóg stwierdza, że ​​zamiast życzliwości, gdyby okazywano złość i surowość, ludzie by uciekali, dlatego też zostało dane przykazanie przebaczenia i modlitwy o przebaczenie. Podobnie zostało wydane przykazanie wzajemnej konsultacji. Oto, dlaczego Madżlis-e-Szura jest przeprowadzana, ale jak sama nazwa wskazuje, to ciało istnieje po to, by się konsultować, a nie podejmować decyzje. Dlatego Bóg oświadcza, że ​​po naradzie, kiedy zapada decyzja, należy całkowicie zaufać Bogu.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że doskonałym przykładem zaufania do Boga jest Prorok (saw).

Podczas gdy Prorok (saw) otrzymywał Boże objawienie w celu wyjaśnienia różnych bieżących spraw, Prorok (saw) konsultował się również ze swoimi Towarzyszami, gdy dotyczyło to spraw, co do których Boże objawienie nie zostało jeszcze otrzymane.

Pokazuje nam to, jak powinny postępować osoby piastujące urzędy w stosunku do członków Wspólnoty i że powinniśmy robić rzeczy we wzajemnych konsultacjach. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Allah Wszechmogący udzielił Wspólnocie Ahmadiyya błogosławieństwa Kalifatu. Jako taki Kalif Czasu, zgodnie z przykazaniem Boga i naukami Proroka (saw), konsultuje się z członkami Wspólnoty w różnych krajach w sprawie ich sytuacji i spraw ich dotyczących.

Szura jako środek do miłosierdzia Allaha

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że przykład Proroka (sa) szukającego porady miał z pewnością poprowadzić nas we właściwym kierunku i ustanowić jedność w jego ludzie. Przekazano, że kiedy został objawiony werset Koranu o wzajemnej konsultacji, Prorok (saw) powiedział, że stało się to miłosierdziem dla jego ludu.

Dlatego ten, kto się radzi, otrzyma błogosławieństwa, podczas gdy ci, którzy się nie konsultują, nie mogą być zbawieni od upokorzenia. 

Dlatego, chociaż Prorok (saw) był od tego zwolniony, nadal dawał przykład wzajemnej konsultacji, aby nas prowadzić.

Trzy sposoby konsultacji przez Świętego Proroka (saw) i właściwie kierowanych Kalifów

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w świetle tego powinniśmy być wdzięczni za ustanowienie Madżlis-e-Szura i szanować je. Jeśli chodzi o sposób, w jaki Prorok (saw) szukał porady, znajdujemy trzy rodzaje przykładów: jednym z nich było to, że gdy w jakiejś sprawie potrzebna była rada, ogłaszano ogłoszenie, aby ludzie się zebrali. Następnie Prorok (saw) konsultował się z ludźmi w tej sprawie, po czym podejmował decyzję. Chociaż wszyscy ludzie mieli zgromadzić się, przywódcy i wodzowie różnych plemion faktycznie przemawiali jako przedstawiciele swojego ludu, a lud był z tego całkowicie zadowolony. Drugim sposobem, w jaki szukano konsultacji, było to, że Prorok(saw) specjalnie wzywał tych, których uważał za najbardziej odpowiednich do przedstawienia sugestii w określonej sprawie. Trzeci sposób szukania konsultacji polegał na tym, że kiedy Prorok (saw) uznał to za stosowne, wzywał ludzi pojedynczo, aby zasięgnęli porady. Były to również te same metody, które przyjęli właściwie prowadeni Kalifowie.

Jak Prorok (saw) zabiegał o radę

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że zgodnie z przekazem nikt nie szuka porady częściej niż Prorok (sa). Na przykład, kiedy przyszło do wysłania Hadhrata Mu’aza bin Jabala do Jemenu, Prorok (saw) konsultował się z różnymi osobami, w tym z Hadhrat Abu Bakramem (ra), Hadhrat Umarem (ra), Hadhrat Uthmanem (ra), Hadhrat Talhą(ra), Hadhrat Zubair (ra) i wielu innymi Towarzyszami. Hadhrat Abu Bakr (ra) powiedział, że gdyby Prorok (saw)  ich nie zapytał, nic by nie powiedzieli. Święty Prorok (saw) powiedział, że w sprawach, w których nie otrzymał objawienia, był taki jak oni. W tej sprawie Prorok (saw) poprosił również o opinię Hadhrat Mu’aza (ra). Stąd pokazuje to pokorę Proroka (saw) i szacunek, jaki należy przywiązywać do wzajemnej konsultacji.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Prorok (saw) również konsultował się ze swoimi Towarzyszami po migracji do Medyny, kiedy Mekkańczycy chcieli zniszczyć pokój muzułmanów. Po konsultacji z nimi Prorok (saw) wyruszył w kierunku Badr. W rzeczywistości podczas tej konsultacji wodzowie Ansarów wykazali się dużą szczerością, a nawet złożyli przysięgę, co bardzo ucieszyło Proroka (saw). Stało się tak dlatego, że nie tylko zachowanie tych, do których zwraca się o konsultację, ma ogromne znaczenie, ale muszą oni być na czele w wykonywaniu wszelkich decyzji podjętych w wyniku konsultacji. Stąd wszyscy delegaci Madżlis-e-Shura muszą pamiętać, że muszą być pierwsi we wdrażaniu wszelkich decyzji podjętych przez Kalifa Czasu. Tylko wtedy, gdy dadzą własne praktyczne przykłady, reszta członków Wspólnoty będzie gotowa do jego wdrożenia i do poniesienia wszelkich wymaganych w tym celu poświęceń.

Obowiązki delegatów Szury

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że delegaci Szury muszą pamiętać, że każdy Ahmadi przyrzekł wierność Kalifatowi, a zatem muszą wypełnić to przyrzeczenie w najwyższym stopniu.

Tak jak Kalif musi przestrzegać przykazania szukania konsultacji i bycia życzliwym, tak ci, którzy są konsultowani, również mają obowiązek robić to samo i przekazywać swoje sugestie z najczystszymi intencjami.

Delegaci Szury powinni zastanowić się nad poziomem swojej prawości. Przekazano, że Hadhrat Ali (ra) powiedział, że należeć do Szury powinni tylko inteligentni i oddani czci. Jest to standard wymagany od delegatów. W rzeczywistości jest to również wskazówka dla tych, którzy wybierają  przedstawicieli Szury. Powinni wybrać tych, którzy wydają się zdolni do udzielania rozsądnych rad i oddani wielbieniu Boga. Gdy w takim duchu wybierani są przedstawiciele, to w sugestiach, które przedstawiają, widać wyraźne rozróżnienie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że podczas udzielania sugestii i wyrażania opinii delegaci Szury nie powinni ulegać wpływom innych osób, nie powinni brać pod uwagę osobistych przyjaźni w wyrażanych opiniach, ani też nie powinni zmieniać własnych opinii z obawy przed czymkolwiek innym.

Powinni raczej wyrażać swoje opinie, zachowując prawość na pierwszym miejscu w swoich umysłach. Powinni pamiętać, że Bóg wie, co jest w ich sercach i jakie są ich czyny. Powinni obawiać się faktu, że jeśli nie będą działać w celu osiągnięcia zadowolenia Boga, mogą narazić się na Jego niezadowolenie.

Osiągnięcie błogosławieństw Bożych

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w krajach, w których Szura już miała miejsce, delegaci powinni nadal wypełniać swoje obowiązki, ślubując dawanie praktycznego przykładu, pamiętając jednocześnie o swoim stanie duchowym i praktycznym. Powinni postępować zgodnie z decyzjami, które zostały podjęte w prawości, a także troszczyć się o ich wypełnienie. Czyniąc tak, możemy osiągnąć błogosławieństwa Boże i błogosławieństwa w podejmowanych decyzjach. Gdy tego nie zrobimy, podjęte decyzje mogą być takie, że doprowadzą do ruiny, a nawet zakłócą spokój. Dlatego, aby tego uniknąć, musimy zawsze analizować samych siebie.

Madżlis-e-Szura działa jako pomocnik Kalifa

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że złożone propozycje są wysyłane do Kalifa czasu. W rzeczywistości Szura jest zwoływana tylko na polecenie Kalifa Czasu. Stąd Madżlis-e-Szura działa jako pomocnik Kalifatu. Po systemie Kalifatu Madżlis-e-Szura ma duże znaczenie. Delegat Szury zajmuje to stanowisko przez rok i powinien rozumieć wagę i powagę tego stanowiska. Porządek obrad Szury oraz przedstawione propozycje dają Kalifowi Czasu wgląd w aktualne problemy w różnych krajach. Przedstawiane propozycje czasami nie obejmują pełnego sposobu rozwiązania problemu, na podstawie którego Kalif Czasu uwzględnia różne aspekty, które być może nie były w opinii delegatów Szury. Niezależnie od otrzymanej zgody każdy członek Szura powinien ją wdrożyć. Tylko w ten sposób możemy być prawdziwymi pomocnikami w misji Obiecanego Mesjasza (as).

Podtrzymywanie świętości Szury

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że czasami podczas wyrażania opinii niektórzy ludzie stają się bardzo namiętni i mówią w sposób, który nie przystoi świętości Szury. Dlatego zamiast wygłaszać namiętne i emocjonalne przemówienia, powinni wyrażać swoje opinie w sposób spokojny i odpowiedni.

Czasami Amir, który przewodniczy sesji, może pomyśleć, że osoba, która wyraża swoją opinię, przemawia przeciwko niemu lub jego organowi wykonawczemu, a następnie powstrzymuje go przed zabraniem głosu. Amir powinien jednak zachować rozsądek i uznać, że osoba wyrażająca swoją opinię robi to z powodu bólu, dla Wspólnoty.

Podobnie, gdy omawiane są sprawy takie jak budżet, czasami ludzie mają bardzo zdecydowane opinie. Zamiast pozwalać emocjom zwyciężyć, wszyscy powinni zachować spokój i słuchać wzajemnych sugestii, wiedząc, że wszyscy dążą do ogólnej korzyści Społeczności. Należy zawsze pamiętać, że jako delegaci, zostali wybrani jako przedstawiciele, więc nigdy nic nie powinno być nic osobistego ani kontrowersyjnego.

Po wybraniu na przedstawicieli, jeśli delegaci nie spełniają wymaganego standardu prawości, muszą nieustannie szukać przebaczenia i starać się poprawić swój stan. Muszą być pomocnikami Kalifa Czasu i muszą zapewnić, że podjęte przez niego decyzje są realizowane dokładnie tak, jak zostały podjęte.

Znaczenie wykonania decyzji Szury

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że czasami decyzje nie są w pełni realizowane z powodu opieszałości urzędników. W takich przypadkach delegaci Szury nie tylko powinni zwrócić uwagę ogółu członków na wykonanie decyzji, ale powinni również przypomnieć osobom pełniącym funkcje. Jeśli mimo to decyzja nie zostanie wykonana, to delegat Szury powinien napisać do centrali.

Pamiętajcie, że ktoś może szukać wymówek, aby uchylić się od odpowiedzialności i ujdzie mu to na sucho w tym życiu, ale Bóg będzie pytał go o obowiązki, które zostały mu powierzone.

Należy być bardzo ostrożnym. Należy również pamiętać, że delegat nie powinien wnosić skargi na urzędnika, gdy ma z nim jakiś osobisty spór. Muszą zawsze kroczyć ścieżką prawości. Decyzje powinny być zrealizowane w takim stopniu, aby wniosek nie musiał już nigdy być przedstawiany Kalifowi Czasu, ani też nie należy przesyłać wniosku z adnotacją, że skoro sprawa była już wcześniej przedstawiana, sugeruje się, aby nie przedstawiać jej ponownie. Jego Świątobliwość (aba)powiedział, że powinno to być powodem do wstydu. Celem powinno być, aby coś takiego nigdy nie wydarzyło się.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że należy również przeanalizować, czy mogą istnieć pewne aktywne Dżama’at, które w pełni realizują decyzję podjętą przez Kalifa Czasu. Należy zobaczyć, co pociągnęło tak namiętnie i entuzjastycznie wprowadzanie w życie decyzji, które zostały podjęte, a następnie podzielić się tymi samymi zasadami z mniej aktywnymi Dżama’at.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że nie możemy zmieniać świata zwykłymi słowami, musimy raczej pokazać swoje czyny. 

Jeśli delegaci Szury skupią się na poprawie standardów swojego kultu i uczęszczaniu do meczetu, to ogólna frekwencja w meczetach może wzrosnąć trzykrotnie. Jeśli delegaci Szury będą traktować innych życzliwie i współczująco i modlą się za nich oraz jeśli podniosą poziom swojego posłuszeństwa wobec Kalifa Czasu, wówczas może dojść do rewolucyjnej zmiany we Wspólnocie. Powierzono nam potężne zadanie. Obiecany Mesjasz (as) został wysłany z misją szerzenia pięknych nauk islamu na świecie i doprowadzenia go do Jedności Boga. Wypełnienie tej misji wymaga nieustannego wysiłku. Realizacja tych zadań wymaga również środków finansowych. Dlatego dyskutując nad budżetem, należy zobaczyć, jak można zrobić najwięcej, zachowując jednocześnie oszczędność.

Jego Świątobliwość (aba) modlił się, abyśmy wypełniali swoje obowiązki krocząc ścieżką prawości. Niech Allah zakryje nasze niedociągnięcia i nieustannie obsypuje nas Swoimi błogosławieństwami.

Podsumowanie przygotowane przez Review of Religions.

Udostępnij