La Ilaha IllAllah: Nie ma Boga prócz Allaha - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

La Ilaha IllAllah: Nie ma Boga prócz Allaha

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Znaczenie i wyjątkowość muzułmańskiego wyznania wiary

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta’ałłuz i Sury al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że La ilaha illallah – Nie ma boga prócz Allaha – jest podstawą jedności Boga.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Święty Prorok (saw) powiedział, że Allah zarządził, aby taka osoba miała zakaz wstępu w ogień, która recytuje to dla osiągnięcia zadowolenia Boga. Kiedy ktoś głosi, że nie ma boga prócz Allaha, wyłącznie ze względu na Boga i jest całkowicie Mu oddany, z kolei osiąga błogosławieństwa Boga. To rzeczywiście jest ta sama nauka przekazywana przez wszystkich proroków. Jednak, niestety, to lud tych właśnie proroków zapomniał o tych naukach i użył ich jako sposób łączenia partnerów z Bogiem.

Wstawiennictwo w Dniu Sądu

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że mamy szczęście, że przyjęliśmy nauki, które całkowicie chronią przed dodawaniem Bogu partnerów, a także umożliwiają nam osiągnięcie sukcesu w tym życiu i w następnym. Ten, kto przestrzega nauk Świętego Proroka (sa) i głosi Jedność Boga wyłącznie ze względu na Jego upodobanie, z pewnością osiągnie błogosławieństwa i będzie tym, który otrzyma wstawiennictwo Świętego Proroka (saw) w Dniu Sądu. W rzeczywistości sam Święty Prorok (saw) powiedział, że ten, kto szczerze głosi la ilaha illallah, będzie zasługiwał na jego wstawiennictwo w Dniu Sądu.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Święty Prorok (saw) był Pieczęcią Proroków, a Bóg dał mu również zdolność bycia orędownikiem. Wiara w Świętego Proroka (saw) jest w rzeczywistości zasadą wiary, a prawdziwe głoszenie jedności Boga nie może być pozbawione wiary w Świętego Proroka (saw) i wiary, że jest on Pieczęcią Proroków. Święty Prorok (saw) nauczał nas, jak uwolnić się od łączenia partnerów z Bogiem i chronić się przed nimi. Niestety, wśród jego ludu i narodu są tacy, którzy ulegają różnym formom ukrytego szirk (związek partnerów z Bogiem). Gdzie uczy się nas o głębszych znaczeniach la ilaha illallah, uczymy się również o szanowanej randze Świętego Proroka (saw).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że przedstawi różne cytaty Obiecanego Mesjasza (as) na ten właśnie temat.

Trzy znaki całkowitej wiary

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że sam Bóg wyjaśnił swoją proklamację ukończenia islamu jako religii doskonałej i kompletnej. Bóg przedstawił trzy warunki i znaki:

  1. „którego korzeń jest mocny”
  2. „którego gałęzie sięgają nieba”
  3. „W każdym czasie wydaje swój owoc”

(Święty Koran, 14:25-26)

Jeśli chodzi o pierwszy znak, Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że odnosi się on do la ilaha illallah. Na przykład Bóg Wszechmogący stwierdza:

,,Zaprawdę, w stworzeniu niebios i ziemi, przemienności nocy i dnia, i w okrętach pływających po morzu z tym, co ludziom przynosi korzyść, i w wodzie, która Allah zsyła z nieba i dzięki niej ponagla ziemię po jej śmierci i rozrzuca po niej wszelkie zwierzęta, i w zmianach wiatru, jak i w chmurach, które muszą służyć zawieszone pomiędzy niebem i ziemią – w tym wszystkim są Znaki dla ludu, który posługuje się rozumem.”( Święty Koran, 2:165 )

W tym wersecie Bóg Wszechmogący udowodnił fakt, że nie ma boga prócz Allaha poprzez prawo natury, co wyraźnie wskazuje na fakt, że istnieje jeden Stwórca i Inteligentny Projektant, który wprawił w ruch to prawo natury. Rzut oka na świat jasno pokazuje, że nie mógł on powstać sam, raczej wyraźnie wskazuje, że ten świat ma Stwórcę, który musi być Łaskawy, Miłosierny, Wszechmocny, Jedyny Bez Partnera, Wieczny, Inteligentny Projektant, Kulminacja Wszystkich Atrybutów i Ten, Który Zsyła Objawienie. Dlatego la ilaha illallah mocno wszczepia w serce, że Bóg jest Ostatecznym Stwórcą, który stworzył cały wszechświat i jako taki musimy zwrócić się do Niego we wszystkich naszych potrzebach. Taki poziom wiary zapewnia, że ​​nie można popaść w szirk.

Prawdziwej pomocy można szukać tylko u Allaha

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Allah Wszechmogący jest jedynym, który może i ma możliwość udzielenia pomocy, a więc jest jedynym, do którego należy się zwrócić. W Świętym Koranie jest powiedziane:

„Tylko Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc.”

Tak więc tylko On może zwrócić się o pomoc i tylko On ma moc udzielania pomocy. Dlatego należy przestrzegać przykazań Boga i Jego Posłańca (saw). Takie postępowanie jest znane jako podążanie „właściwą ścieżką”, czego oczywiście nie można osiągnąć bez la ilaha illallah.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Bóg nie tylko twierdzi, że nie ma boga prócz Niego, ale raczej przedstawił wszystkie niezbędne dowody i argumenty przed wysunięciem tego twierdzenia, tak aby było jasne i niepodważalne. Wspaniałość Bożej jedności i la ilaha illallah była świadkiem podczas podboju Mekki. Kiedy Święty Prorok (saw) zapytał Abu Sufyana, czy nie zdawał sobie sprawy z wyższości la ilaha illallah, Abu Sufyan odpowiedział, że z pewnością tak, bo gdyby któryś z ich bożków posiadał jakąkolwiek boskość, już by im pomogli.

Doświadczanie Niebiańskiego Ogrodu w tym życiu

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że nie można osiągnąć zbawienia po czyjejś śmierci, raczej prawdziwe zbawienie można osiągnąć jedynie poprzez la ilaha illallah. Nie wystarczy to głosić, ale trzeba to w pełni zrozumieć i zgodnie z tym żyć. Wtedy, kiedy Boża jedność ogarnia serce człowieka, zaczyna on żyć i doświadczać niebiańskiego ogrodu już w tym życiu. Znaczenie la ilaha illallah zgodnie ze słownikiem brzmi: „Nie mam pragnienia, ukochanej osoby, nikogo do czczenia, nikogo do naśladowania oprócz Allaha.” Kiedy pojawia się taki stan, zaczyna się doświadczać raju na tym świecie.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Bóg dał wiele przykazań, z których niektóre są warunkowe. Na przykład hadżdż można odbyć tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie wymagane warunki. Podobnie jest z zakatem i jest on obowiązkowy tylko dla osób spełniających wymagane warunki. Istnieją również przypadki, w których codzienne modlitwy mogą przybierać inną formę, na przykład być łączone lub skracane z powodu podróży. Jednak przykazanie la ilaha illallah nie jest warunkowe, jest raczej uniwersalne. Wszystko inne podlega temu przykazaniu – jeśli ktoś nie oddaje czci zgodnie z wysokimi standardami, nie może mieć pełnej wiary w la ilaha illallah. Jeśli ktoś głosi jedność Boga, musi to udowodnić swoimi czynami, działając zgodnie z Bożymi przykazaniami i naukami oraz wypełniając je. Dlatego „Nie ma boga prócz Allaha” jest nadrzędną zasadą i przykazaniem, a „Muhammad (saw) jest Posłańcem Allaha” jest przykładem, jak postępować i wdrażać la ilaha illallah.

Dawanie pierwszeństwa własnej wierze nad światem

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że życie nie jest gwarantowane i w każdej chwili może wymknąć się. Dlatego nie należy myśleć, że mają wystarczająco dużo czasu, ale raczej natychmiast zwrócić się do Boga i Jego czci. Każdego dnia należy analizować, w jakim stopniu spełniają one warunki i wymogi związane z la ilaha illallah. Trzeba dać pierwszeństwo wierze przed sprawami doczesnymi. Osiąganie ziemskich rzeczy nie powinno być celem człowieka, zamiast tego, dając pierwszeństwo wierze, jego światowe starania również podlegają wierze. Towarzysze również uczestniczyli w świecie, ale czynili to bez kompromisów w swojej wierze, wierzeniach czy uwielbieniu. Jeśli la ilaha illallah nie ogarnia każdego włókna czyjejś istoty, nie może osiągnąć prawdziwego sukcesu na żadnym poziomie.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że ten, kto czyta Święty Koran, jest w pełni świadomy faktu, że Bóg nie lubi jedynie werbalnych twierdzeń. Takie twierdzenia nie mogą przynieść żadnej zmiany ani poprawy. Przyszedł czas na naród żydowski, który wysuwał zwykłe twiedzenia, ale miał złe myśli i idee w swoich sercach i umysłach. W ten sposób Bóg zesłał na nich różne nieszczęścia. Czy nie wierzyli w Torę i proroków? Oczywiście, że tak. Jednak Bóg nie był zadowolony z samych werbalnych twierdzeń i serc, które nie odzwierciedlały ich słów. Oznacza to, że jeśli ktoś twierdzi swoimi słowami, że wierzy w jedność Boga i w Świętego Proroka (saw) i Jego Posłańca, nie przyniesie mu to żadnego pożytku, dopóki jego serce nie będzie głosić tego samego i nie osiągnie zbawienia, dopóki nie wprowadzi tego twierdzenia w życie. Przysięga nie przyniesie korzyści bez działania. Ludzi można oszukać, ale Boga nie da się oszukać. Dlatego działania danej osoby muszą być szczere, a szczerość ta może wynikać z prawdziwego zrozumienia la ilaha illallah.

Nie można wejść do Raju przez samo wypowiedzenie Kredo

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że jeśli wszystko, co jest wymagane, to samo wypowiedzenie la ilaha illallah wystarczy, aby wejść do Raju, to nie będzie potrzeby działania i uchowaj Boże, szariat byłby daremnyJednak tak nie jest. Raczej bez działania i realizacji nie można wejść do Raju. Dopóki nie urzeczywistni się wymagań związanych z la ilaha illallah nie odniosą sukcesu w żadnej formie. Co więcej, jeśli ktoś zaakceptuje, że wszystkie trudności są ze względu na Boga i że On pomaga swoim sługom, wtedy nic nie będzie ich niepokoić ani nie powodować udręki z powodu ich zaufania i wiary w Boga. To była właśnie metoda przyjęta przez Towarzyszy.

Likwidacja subtelnych form szirk

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że nie wystarczy po prostu unikać czczenia bożków. W rzeczywistości istnieją inne ukryte formy wielbienia rzeczy. Święty Koran wskazuje , że można nieświadomie czcić własne pragnienia. La ilaha illallah odrzuca nie tylko bożki, ale także wszelkie inne formy kultu i rzeczy, które ludzie mogą kojarzyć jako równe Bogu, niezależnie od tego, czy są one ukryte, czy widoczne. Na przykład ten, kto polega wyłącznie na pozornych środkach, popełnia również uchylanie się. Są też tacy, którzy uważają się za tak uczonych i wykształconych, że ich myśli i idee stają się przedmiotem ich kultu. Takich rzeczy nie da się wykorzenić bez łaski Bożej. Prawdziwa odwaga polega na unikaniu wszelkich form dodawania partnerów Bogu i zwracaniu się wyłącznie do Allaha Wszechmogącego.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że członkowie jego społeczności głoszą wiarę w jedność Boga, ale nie mają prawdziwej wiary. Ci, którzy uzurpują sobie prawa innych, są niesprawiedliwi lub nie unikają innych bolączek, nie mogą być uznani za wierzących w jedność Boga, gdyż ten, kto wyznaje tę wiarę, z pewnością dokonuje w sobie pozytywnej zmiany. Tylko wtedy, gdy wewnętrzne bożki pychy, arogancji, wrogości, zazdrości, nienawiści, hipokryzji, nieuczciwości, itp. zostaną wykorzenione, można prawdziwie wierzyć w jedność Boga.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w miesiącu Ramadan powinniśmy dążyć do wyeliminowania tych wewnętrznych bożków, abyśmy mogli znaleźć się wśród tych, którzy naprawdę wierzą w la ilaha illallah.

Jego Świątobliwość (aba) modlił się, abyśmy w pozostałe dni Ramadanu byli tymi, którzy oczyszczają się z tych wewnętrznych nieczystości poprzez wysiłek i modlitwę. Obyśmy byli bezpieczni od wszelkiego rodzaju ukrytych szirk i wykorzenili wszelkie formy bożków. Niech Bóg będzie Jedynym, którego czcimy, naszym jedynym pragnieniem i umiłowanym. Obyśmy zrozumieli rzeczywistość la ilaha illallah, a kiedy ogłaszamy, że Muhammad (saw) jest Posłańcem Allaha, to obyśmy mieli przed sobą jego nieskazitelny przykład. Tego wszystkiego nie da się osiągnąć bez łaski Bożej, o którą musimy zabiegać fizycznie i duchowo.

Prawdziwe znaczenie Nocy Przeznaczenia

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w ciągu ostatnich dziesięciu dni Ramadanu mówimy o Nocy Przeznaczenia – można to osiągnąć tylko wtedy, gdy każde nasze słowo i czyn jest poświęcone Bogu i tak jest przez resztę naszego życia. To jest prawdziwy i wieczny znak osiągnięcia Nocy Przeznaczenia. Prawdziwym znakiem osiągnięcia Nocy Przeznaczenia jest wpływ i zmiana, jaką wywołuje w sercu człowieka. Inne oznaki ujrzenia światła, usłyszenia deszczu lub wąchania słodkiego zapachu są tymczasowe, podczas gdy rewolucja w sercu jest stałą manifestacją Nocy Przeznaczenia.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w niektórych miejscach poczyniono przygotowania do specjalnych modlitw przez trzy dni w świetle jego poprzedniego oświadczenia, że ​​gdybyśmy wszyscy wspólnie modlili się przez trzy dni, wówczas objawiłaby się szczególna łaska Boża.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jeśli te trzy dni były przeznaczone na modlitwy tylko po to, a potem powrócicie do waszych poprzednich stanów i zapomnicie o prawdziwym celu la ilaha illallah, wtedy pamiętajcie, że Allah zna stan naszych serc i intencje. Jeśli te dni są ustanowione w celu osiągnięcia zadowolenia Allaha, to powinno to być połączone z przysięgą, że spowodują trwałą zmianę w naszym życiu. W takim przypadku Allah Wszechmogący zamanifestuje swoją szczególną pomoc i łaskę, aby uwolnić nas od okrucieństwa narzuconego przez wrogów.

Jego Świątobliwość (aba) przypomniał również, że powiedział, że stanie się to tylko wtedy, gdy każdy członek Wspólnoty zreformuje swój stan. Dlatego należy pamiętać, że jeśli tak się nie stanie, to ci, którzy prowadzą te programy nie powinni wtedy narzekać, że nie daj Boże Bóg nie wysłuchał ich modlitw.

W rzeczywistości Bóg poinformował Obiecanego Mesjasza (as) aby wsparł go swoją szczególną pomocą i łaską.

 Jeśli uczynimy Boga naszym prawdziwym i jedynym pragnieniem, celem i Jedynym, którego czcimy, wtedy ta rewolucja może nastąpić jeszcze szybciej.

Dlatego musimy przysiąc, że trwale zmienimy nasze warunki. Święty Prorok (saw) powiedział, że ostatnie dziesięć dni Ramadanu jest przeznaczone na zbawienie od ognia, jak również powiedział, że dotyczy to tego, kto głosi, że nie ma boga prócz Allaha. To wyraźnie wskazuje nam, że nie da się tego osiągnąć bez prawdziwych i szczerych działań. Każde nasze działanie powinno odzwierciedlać la ilaha illallah. Jego Świątobliwość modlił się, aby Allah Wszechmogący pozwolił nam żyć w ten sposób.

Jego Świątobliwość (aba) zachęcił także do modlitwy o ogólny stan świata, aby Allah zmiłował się i obdarzył ludzkość swymi błogosławieństwami.

Podsumowanie przygotowane przez Review of Religions

Udostępnij