Khilafat i nasze obowiązki - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Khilafat i nasze obowiązki

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Streszczenie Kazania Piątkowego wygłoszone przez Jego Świątobliwość Mirza Masroor Ahmad (aba) Khalifat-ul-Masih V w meczecie Mubarak, Islamabad w Tilford w Wielkiej Brytanii.

Zamiana strachu w pokój – ustanowienie Kalifatu i jego błogosławieństwa

Po wyrecytowaniu Tashahhud, Ta’ałłuz Sura Al- Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) wyrecytował następujące wersety Koranu:

,,Allah obiecał tym z pośród was, którzy wierzą i spełniają dobre uczynki, że z pewnością uczyni ich Spadkobiercami na ziemi, tak jak uczynił Spadkobierców spośród tych, którzy byli przed nimi. On obiecał im też, że z pewnością ustanowi dla nich ich religię, którą dla nich wybrał. Obiecał im, że z pewnością w zamian da im bezpieczeństwo i pokój w następstwie ich strachu. Będą Mnie czcić i nie będą przypisywać Mi niczego. Wtedy, jeśli kto po tym nie będzie wierzył, będzie buntownikiem.

I przestrzegajcie Modlitwy, dawajcie Zakat i bądźcie posłuszni Posłańcowi, aby okazano wam litość.” ( Koran, 24: 56-57 )

Zrozumienie znaczenia Dnia Kalifatu

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wczoraj był 27 maja, który we Wspólnocie znany jest jako Dzień Kalifatu. W tym dniu organizowane są programy, abyśmy mogli zrozumieć znaczenie Kalifatu i zrozumieć to błogosławieństwo, tak abyśmy mogli nadal czerpać z niego korzyści. Mamy szczęście, że zaakceptowaliśmy Obiecanego Mesjasza (as), a tym samym przyjęliśmy Kalifat, który umożliwia nam dalsze podążanie za naukami Obiecanego Mesjasza (as) i również dalsze ich szerzenie na świecie.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że będąc połączonym z Kalifatem, każdy Ahmadi ponosi odpowiedzialność, której należy przestrzegać. W cytowanych wersetach Bóg obiecał pokój i bezpieczeństwo pod warunkiem, że ktoś ma silną wiarę, czyni dobre uczynki, uczciwie odmawia swoje modlitwy i nie łączy partnerów z Bogiem. Aby to osiągnąć, niezbędne jest oddawanie czci Bogu i modlitwy. Należy ofiarować Salat (modlitwę), wydawać na drodze Allaha i postępować zgodnie z naukami Proroka (sa).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedy wypełnimy te rzeczy i wypełnimy naszą przysięgę, że damy pierwszeństwo naszej wierze nad sprawami światowymi, otrzymamy te łaski i błogosławieństwa obiecane przez Boga i będziemy mogli naprawdę skorzystać z Kalifatu.

Tak więc ta Boża obietnica jest nie tylko środkiem do wielkiej radości, ale także źródłem troski o nas, ponieważ musimy analizować i sprawdzać, czy spełniamy warunki, które zostały nakreślone przez Boga.

Nie wystarczy po prostu zapoznać się z historią Kalifatu, ale musimy się zastanowić, czy naprawdę boimy się Boga, czy oddajemy cześć Bogu, czy postępujemy zgodnie z naukami przedstawionymi przez Proroka (sa). Musimy się zastanowić, czy nasze dobre i cnotliwe uczynki są czynione ze względu na Boga, czy też czynione na pokaz.

Uzyskanie błogosławieństw tej Bożej obietnicy

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że tylko wtedy, gdy każde nasze działanie jest dla Boga, będziemy w stanie osiągnąć błogosławieństwa tej obietnicy złożonej przez Boga. Takie jest prawdziwe znaczenie „wykonywania dobrych uczynków” określone przez Boga.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że w Koranie, gdzie Bóg wspomina o wierze, wspomina także o dobrych uczynkach. Prawdziwie wierzący to ten, kto wykonuje dobre uczynki, unikając jednocześnie takich rzeczy, które czynią je nieważnymi, takich jak czynienie ich, aby widzieli to inni. Co więcej, nie tylko unikają takich rzeczy, które unieważniają dobre uczynki, ale nawet nie pozwalają, by taka myśl przyszła im do głowy. Wtedy człowiek staje się prawdziwym wierzącym. Tak więc, wraz z wiarą, warunkiem jest również są dobre uczynki.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że czynienie dobrych uczynków i czynów nie oznacza robienia czegoś, co ktoś uważa we własnym umyśle za dobre. Ma raczej naśladować literę i ducha przykładu bez skazy –  Proroka (sa) , bez ostentacji, pychy czy gnuśności. To właśnie tacy ludzie mają naprawdę szczery związek z Kalifatem i tymi, którzy stoją na straży jego honoru.

Czyniąc dobre uczynki w prawdziwej istocie, ci ludzie będą przyciągać uwagę Kalifa i jego modlitwy do siebie. Tacy ludzie będą mieli prawdziwy związek z Kalifatem, a tym samym będą tymi, którzy osiągną prawdziwy pokój i bezpieczeństwo, zgodnie z obietnicą Boga.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że są na świecie tacy, którzy usiłują przyjąć płaszcz podobny do Kalifatu, jednak są skazani na porażkę, jak zawsze, ponieważ jest to coś, co zostało nadane tylko przez Boga Wszechmogącego i ten Kalifat, który jest ustanowiony przez Niego, pozostanie na zawsze.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że każdy Ahmadi powinien być wdzięczny Bogu za obdarzenie łaską Kalifatu. Jednocześnie każdy Ahmadi musi zawsze zastanawiać się, czy spełnia warunki wymienione przez Boga. Kiedy ktoś żyje z tą nieustanną myślą, a następnie czyni odpowiednio dobre uczynki, modląc się o Kalifat, wtedy naprawdę osiągnie błogosławieństwa Kalifatu.

Wypełnienie drugiej manifestacji

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w swojej książce „Wola” Obiecany Mesjasz (as) szczegółowo opisał ustanowienie Kalifatu. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że Bóg zawsze pomaga Swoim prorokom nawet po ich śmierci, aby ich misja mogła być kontynuowana i została zakończona.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedy Obiecany Mesjasz (as) zmarł, przeciwnicy Wspólnoty radowali się i wypowiadali najgorsze rzeczy dotyczące Obiecanego Mesjasza (as). Powiedzieli, że teraz, po jego śmierci, ta Wspólnota zachwieje się i zniknie. Przeciwnicy powiedzieli, że bez Obiecanego Mesjasza (as) Wspólnota z pewnością nie będzie w stanie działać i zniknie bez przywódcy.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że ci przeciwnicy byli ślepi na fakt, że Bóg zapewnił Obiecanego Mesjasza (as), że nawet po jego śmierci jego misja będzie kontynuowana i nie zakończy się. Dlatego Obiecany Mesjasz (as) powiedział swojej Wspólnocie, że doczeka się drugiej manifestacji i że ta Wspólnota będzie trwać.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Boża wspólnota ujrzy dwie manifestacje, pierwsza jest manifestacją samego proroka. Druga manifestacja ma miejsce, gdy prorok odchodzi, a Wspólnota doświadcza wielkich trudności. To w tym czasie następuje druga manifestacja, tak jak to miało miejsce po odejściu Proroka (sa), kiedy Bóg Wszechmogący ustanowił drugą manifestację i wyznaczył Hadhrat Abu Bakra (ra) jako Kalifa.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział:

„Zatem nie smućcie się z powodu tego, co wam powiedziałem. Ani wasze serca nie powinny być smutne. Konieczne jest bowiem, abyście byli świadkami również drugiego objawienia, a to przyjście jest dla was lepsze, ponieważ jest wieczne, którego ciągłość nie skończy się aż do Dnia Sądu. I ta druga manifestacja nie może nadejść, dopóki nie odejdę. Ale kiedy odejdę, Bóg wyśle ​​dla ciebie tę drugą manifestację, która zawsze pozostanie z tobą, tak jak obiecał Bóg w Barahin-e-Ahmadiyya. A ta obietnica nie dotyczy mojej osoby. Raczej obietnica odnosi się do was, jak mówi Bóg [zwracając się do mnie]: sprawię, że ten Dżama’at, który wierzy we Mnie, zwycięży nad innymi aż do Dnia Sądu. Tak więc jest nieuniknione, że ujrzycie dzień mego odejścia, tak że po tym dniu nadejdzie dzień, który jest dniem wiecznej obietnicy. Naszym Bogiem jest Ten, który dotrzymuje obietnicy, jest Wierny i jest Bogiem Prawdomównym. Pokaże ci wszystko, co obiecał. Chociaż te dni są ostatnimi dniami tego świata i jest wiele katastrof, które czekają, aby się wydarzyć, to jednak konieczne jest, aby ten świat nadal istniał, dopóki nie spełnią się wszystkie te rzeczy, o których Bóg prorokował. Przyszedłem od Boga jako przejaw Bożej opatrzności i jestem uosobieniem Jego mocy. A po moim odejściu pojawią się inne osoby, które będą objawieniem drugiej mocy [Boga]. Tak więc, czekając na drugą manifestację Jego mocy, wszyscy razem bądźcie zajęci modlitwą.” [Wola, s. 7-8]

Kontynuacja Instytucji Kalifatu 

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że przez ostatnie 113 lat ta Wspólnota widziała wypełnianie się obietnicy złożonej Obiecanemu Mesjaszowi (as) przez Boga Wszechmogącego. Przeciwnicy nie zdawali sobie sprawy, że sam cel tej drugiej manifestacji był taki sam, jak modlitwa Proroka Abrahama (as) o to, by ktoś po nim został powołany, aby kontynuować jego misję. Z tego samego powodu powołano Obiecanego Mesjasza (as), aby kontynuował nauki Proroka (sa).

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w swoim pierwszym przemówieniu jako Khalifa, Pierwszy Kalif, Hadhrat Hakim Maulvi Nooruddin (ra) powiedział, że wszyscy muszą być mu posłuszni jako Khalifa. Powiedział, że nie ma żadnej wartości w zwykłym przyrzeczeniu wierności lub przyjęciu przez niego przysięgi wierności od innych, ponieważ może to zrobić każdy. Zamiast tego najistotniejszym aspektem musi być całkowite posłuszeństwo Kalifatowi.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w marcu 1914 roku, kiedy zmarł pierwszy Kalif (ra), nastąpił kolejny okres strachu, ale po raz kolejny Bóg spełnił obietnicę złożoną Obiecanemu Mesjaszowi (as) i ustanowił Kalifat jeszcze raz.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że byli tacy, którzy byli przeciw Kalifatowi i sprzeciwiali się temu, by Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) został Kalifem. Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) ogłosił, że zgodnie z wolą Obiecanego Mesjasza (as) i obietnicą złożoną mu przez Boga, musi istnieć Kalifat i że przysięgnie wierność temu, kto zostanie wybrany. Ostatecznie, chociaż osobiście nie pragnął tego urzędu, Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad (ra) został wybrany następnym Kalifem. Odnotowano, że w Masdżid Nur znajdowało się ponad dwa tysiące ludzi, którzy przysięgali wierność Drugiemu Kalifowi (ra), a ich stan oddania był taki, że domagali się złożenia mu przysięgi wierności. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że sama 51-letnia era Drugiego Kalifatu (ra) jest świadectwem pomocy Bożej, która towarzyszyła Kalifatowi.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w listopadzie 1965 roku, po śmierci Drugiego Kalifa, Bóg Wszechmogący po raz kolejny spełnił Swoją obietnicę i ustanowił Khilafat w osobie Trzeciego Kalifa, Hadhrata Mirzy Nasira Ahmada (ra). W tym okresie Wspólnota po raz kolejny poczyniła wielkie postępy, w tym wielki sukces, jaki odniosła w Afryce. To właśnie w tym okresie rząd pakistański próbował zdławić społeczność muzułmańską Ahmadiyya i ją wyeliminować, ale Trzeci Kalif (ra) był w stanie wyprowadzić Wspólnotę z tej sytuacji i zapewnić jej bezpieczeństwo.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że wtedy, w czerwcu 1982 roku, kiedy odszedł Trzeci Kalif (ra), Bóg Wszechmogący ponownie zmienił strach Wspólnoty w pokój, ustanawiając Khilafat w postaci Czwartego Kalifa, Hadhrat Mirzy Tahira Ahmada (ra).

W tym czasie Bóg zamanifestował swoją pomoc w niezwykły sposób. Czwarty Kalif (ra) był w stanie bezpiecznie migrować z Pakistanu do Londynu. To właśnie w tej epoce za pośrednictwem satelity został uruchomiony globalny kanał telewizyjny, który otworzył niezliczone nowe możliwości.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w kwietniu 2003 r. Wspólnota ponownie została dotknięta wielkim smutkiem, gdy zmarł Czwarty Kalif (ra).

Przeciwnicy myśleli, że to z pewnością koniec dla Wspólnoty, jednak Bóg Wszechmogący pomógł Gminie w taki sposób, że nawet przeciwnicy musieli przyznać, że Boża pomoc jest z tą Wspólnotą, ponieważ został powołany Piąty Kalif (aba). Przeciwnicy myśleli, że Wspólnota nie rozkwitnie, ale niewiele wiedzą z tego, że prawdziwą ręką prowadzącą tę Wspólnotę jest ręka Boga. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że postęp Wspólnoty obserwowany w tej epoce następuje dzięki łasce Boga i Jego obietnicy złożonej Obiecanemu Mesjaszowi (as).

Postęp osiągnięty pod przywództwem Kalifatu

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Wspólnota rozwija się w zawrotnym tempie. Tłumaczenia Koranu na różne języki są rozpowszechniane na całym świecie. MTA zaczęło się od jednego kanału, a obecnie istnieje osiem kanałów i studiów na całym świecie. Przesłanie społeczności jest również rozpowszechniane za pośrednictwem mediów społecznościowych. Otwierają się nowe ścieżki, takie jak Wirtualny Mulaqat, gdzie Jego Świątobliwość (aba) przebywa w Anglii i spotyka się z ludźmi z całego świata, a ludzie mogą otrzymać bezpośrednie wskazówki od ich Kalifa.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że dary Boże związane z Kalifatem są niezliczone. Jeśli jednak chcemy z nich skorzystać, musimy wypełniać nasze obowiązki. Musimy być całkowicie posłuszni Kalifatowi i zaszczepiać to samo w naszych przyszłych pokoleniach.

Jego Świątobliwość (aba) modlił się, abyśmy zawsze byli niezłomni i abyśmy mogli wypełnić nasze przysięgi, abyśmy mogli ujrzeć wypełnianie się Bożej obietnicy i zwycięstwo Wspólnoty. Niech nasze uwielbienie i nasze uczynki osiągną radość Bożą. Obyśmy naprawdę zrozumieli dobrodziejstwo Kalifatu i byli w stanie wyjaśnić to przyszłym pokoleniom, aby one również mogły skorzystać z Kalifatu.

Apel o modlitwę

Jego Świątobliwość (aba) zaapelował o modlitwy za Ahmadi w Pakistanie i prześladowanych Ahmadi na całym świecie. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że modli się za wszystkich muzułmanów zmagających się z niesprawiedliwością na świecie, takich jak ci w Palestynie. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah dał im ulgę. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah pozwolił Ahmadi prawdziwie podążać za Obiecanym Mesjaszem (as) i aby muzułmanie, którzy jeszcze nie rozpoznali Obiecanego Mesjasza (as), zrozumieli prawdę i przyjęli go. Obyśmy mogli podnieść flagę islamu i Proroka (sa) na całym świecie i abyśmy mogli zobaczyć Jedność Boga ustanowioną na całym świecie.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij