Istota świadomego budowania narodu - Islam Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Istota świadomego budowania narodu

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Temat dzisiejszego piątkowego kazania pochodził z kazania Hadhrat Musleh Mauda (ra) o wadach i niedociągnięciach społecznych.

Braki są dwojakiego rodzaju, indywidualne i narodowe/zbiorowe, tak jak dobre cechy są również indywidualne i narodowe/zbiorowe. Należy pamiętać, że błędy i niedociągnięcia rozwijają się ze względu na wpływ środowiska. Podobnie jak nasiona nie mogą kiełkować bez gleby, a nawet gdyby tak się stało, to uschną bardzo szybko, tak niedociągnięcia i cnoty, które rodzą się z wad i zalet są zależne od środowiska, czyniąc czynniki środowiskowe koniecznym elementem.

Środowiska są również w dwóch typach. Jeden rodzaj wpływa tylko na jednostki i nie ma wpływu na wszystkich w społeczności. Na przykład grunty w poszczególnych obszarach są szczególnie dobre do uprawy pewnych roślin. Tak jak w Pakistanie istnieją obszary, gdzie uprawiany jest pachnący ryż Basmati i ta uprawa nie może być powielona w innym miejscu. Cnota czy zło również rozwijają się w zależności od określonych sytuacji na poziomie społecznym i powodują wzrost lub upadek narodów. Jednostki mogą poprawić się i uczynić postęp poprzez wysiłek, ale wysiłek danej osoby nie może wpłynąć na dobro lub zło narodu. Człowiek jest tylko elementem społeczności, a wada społeczności nie może być naprawiona poprzez reformację tylko jednego elementu.

Połknięcie toksyny wpłynie niekorzystnie na całe ciało, tak samo jak na całe ciało, w pozytywny sposób oddziałuje zdrowa i dobra żywność. Zatem cnoty lub zło społeczne będą miały wpływ na całą wspólnotę. Ogół z pewnością wpływa na wszystkie swoje elementy i zasadą jest, że korzyści i straty dla ogółu są korzystne lub niekorzystne dla każdego elementu. Osoba może poprawić siebie, ale cała społeczność musi przemyśleć i poczynić wysiłek dla reformacji wspólnoty. Podczas gdy ważne jest dla każdej osoby, aby dokonać autorefleksji, to ważne jest również, aby zastanowić się nad niedociągnięciami społecznymi i usunąć je. Nie ma sukcesu bez zbiorowego remedium!

Rządy dokładają starań, aby uniknąć strat wynikających z klęsk żywiołowych itp., a tam gdzie rządy nie podejmują działań, jak to było zeszłego lata podczas powodzi w Pakistanie, ludzie bardzo cierpią. Jeśli rządy nie podejmą środków ostrożności i nie będą sumienne, straty wspólnoty mogą się nasilić.

Hadhrat Musleh Maud(ra) powiedział, w odniesieniu do Ahmadiyya Dżama’at, że może przynieść to korzyść, jeśli Dżama’at przemyśli niedociągnięcia narodu i zaradzi im. Szkodliwe innowacje w religii mogą rozprzestrzeniać zło, a błędne przekonania wpływają na wszystkich i może to mieć negatywny wpływ na kulturę. Jednakże my jesteśmy muzułmanami i uważamy Koran za Słowo Boga oraz wierzymy, że jego nauki są bez skazy. Zaiste, nauki bez skazy nie mają negatywnego wpływu. Tak więc, czy wszyscy muzułmanie są wolni od zła? Ogólnie rzecz biorąc, większość muzułmanów uwikłana jest w zło. Doprawdy, jest to warte przemyślenia w świetle faktu, że Koran jest wolny od skazy i przyniósł doskonałe religijne prawo. Wiele z tego, co stwierdza Koran spełniło się i deklaracja Boga, że jego nauczanie jest wolna od skazy, jest również zgodne z prawdą. Powstaje pytanie – gdzie leży błąd? Leży on w nieprawidłowym rozumieniu nauki i w nieprawidłowym jej praktykowaniu.

Błędy te mogły wkraść się przez błędne rozumowanie uczonych religijnych w przeszłości jak również w dzisiejszych czasach. Uczeni ci mają swoje punkty widzenia, ale naród podąża za nimi ślepo, nawet ci, którzy są bardzo dobrze wykształceni. W ten sposób braki i błędy wkradły się do społeczności, środowisko miało swój wpływ, przejęty został negatywny wpływ kultur innych religii i kulturowe aspekty zostały uznane za aspekty religijne!

Mamy szczęście, że należymy do Dżama’at Obiecanego Mesjasza (as) i tradycje, które pozbawione są mądrości, nie powinny mieć na nas żadnego wpływu. Jednakże, my także nie jesteśmy całkowicie bezpieczni. Do Dżama’at przyłączają się ludzie z różnymi punktami widzenia i niektórzy nowo przybyli uczeni interpretują kwestie zgodnie z własnym zrozumieniem. Oczywiście, że nie jest to zakazane, jednak istnieją pewne zasady, które muszą być w tym zakresie przestrzegane. W celu uniknięcia promowania błędnych koncepcji, uczeni powinni wyrażać swoje poglądy w subordynacji wobec Kalifatu. Dzięki łasce Boga, nasz Dżama’at jest zazwyczaj wolny od takich problemów, ale jest potrzeba bycie tego świadomym.

Powinniśmy zastanowić się i zobaczyć, jakie społeczne niedociągnięcia czynią ludzie innych wyznań lub ci bez wiary. Odległości fizyczne na świecie zmniejszyły się, więc dobre cechy i wady wszystkich mogą być wyraźnie dostrzeżone i doprawdy, mają one na siebie wzajemny wpływ. Nasze środowisko zdecydowanie wpływa na nas. Rodzice mogą przekazywać swoim dzieciom ich własne wartości, ale środowisko również wpływa na dzieci, które spędzają znaczną część swojego dnia w szkole. W domu także, za pomocą innych środków, mogą powstawać „przyjaźnie”, które mogą mieć negatywny wpływ na dzieci i dorosłych. Dzieci nie słuchają rodziców i niektórzy rodzice źle na to reagują, stają się dla dzieci uciążliwi, a to prowadzi do utraty szacunku do rodziców. Te niedociągnięcia i błędy nie pozostają indywidualnymi błędami, ale stają się społecznymi bolączkami i domy są przez nie rozbite. Rodzice zabijają swoje dzieci duchowo, a także fizycznie. Niektórzy Ahmadi są również pod wpływem społecznych bolączek świata Zachodu. Zanim te braki będą miały szansę wpłynąć na nas dalej, musimy zwiększyć nasze wysiłki w celu ich usunięcia. Wszystkie części Dżama’at Ahmadiyya powinny wspólnie pomyśleć i zaplanować jak natychmiastowo zlikwidować te dolegliwości świata Zachodniego zanim wpełzną one do naszej wspólnoty i staną się naszym złem społecznym. Zobowiązaliśmy się i oświadczyliśmy, że będziemy naprawiać świat z jego bolączek. Jak może się to stać, jeśli właśnie ci ludzie, którzy mają wyleczyć świat, staną się zarażeni!

Generalnie, nasz Dżama’at posiada meczety i ośrodki na całym świecie, ale są pewne obszary, w których znajduje się tylko kilka domów Ahmadi i zamiast oferować swój Salat wraz z innymi Ahmadi, mieszkańcy tych obszarów oferują go w domu. Dzieje się tak, ponieważ niektórzy z nich są zajęci, podczas gdy inni łączą swoje modlitwy ze względu na gorączkowy harmonogram pracy. Nie kładzie się nacisku na zbiorowy Salat i istnieje zbyt wiele skłonności do jego łączenia. Te aspekty stają się tak jakby naszymi społecznymi brakami. Istnieje pilna potrzeba, aby temu zaradzić. Nie jest to wada indywidualna, ale taka, która zmierza w kierunku wady społecznej. Znaczenie wykonywania Salat w kongregacji spadło. Chociaż Ahmadi oferują swój Salat w domu z głęboką pokorą, której może brakować innym muzułmanom, to inni muzułmanie są bardzo regularni w uczęszczaniu na Salat do meczetu nawet, jeśli robią to dla pozoru. I oczywiście, gdy są już oni w meczetach, wygłaszają tam, na temat naszego Dżama’at, całkowite głupoty, co tworzy wśród nich zło, podczas gdy naszym celem chodzenia do meczetu jest usunięcie naszego zła. Musimy zwrócić uwagę na to, aby meczety były wypełnione prawdziwie wierzącymi. Nie oferowanie Salat w meczetach lub łączenie Salat staje się, na poziomie społecznym, o wiele bardziej niebezpieczne, gdy widzimy, że dzieci tracą znaczenie zbiorowego Salat, a niektóre z nich mówią nawet, że Salat oferowany jest trzy razy dziennie (ze względu na łączenie). W związku z tym wszędzie wymagane są pilne refleksje i planowanie, ponieważ w przeciwnym razie to może stać się społecznym złem dla naszego i nowego pokolenia! Jedno zło prowadzi do następnego i wiara pozostaje tylko z imienia.

Ci, którzy podejmują środki ostrożności pozostają nieco bezpieczniejsi w obliczu widocznego zła. Tak więc, musimy podjąć środki zapobiegawcze. Po samo reformacji musimy nieustannie chronić się przed takim złem. Powinniśmy pomyśleć o strefach, w których zło weszło w życie innych muzułmanów i zgubili drogę. Nie powinniśmy płynąć z prądem. Powinniśmy kształtować sytuację tak, aby była dopasowana do nas. Musimy pozostać w kontakcie z Kalifem, a także oglądać MTA i odwiedzać naszą stronę internetową alislam.org. To dostarcza nam prawdziwych nauk. Warto pamiętać, że muzułmanie otrzymali taką Księgę jak Koran i nadal popełniają tak wiele zła i niedociągnięć. Źródłem ich wspólnego zła jest to, że Koran jest w pełni czystą wytyczną. Na pierwszy rzut oka wydaje się tutaj, że dobra cecha wymieniona jest jako wada. Doprawdy, ze względu na niepoprawne zrozumienie Koranu, muzułmanie rozwinęli wielką wadę. Nie ma wątpliwości, że Koran jest idealną Księgą i będzie źródłem wskazówek aż po Dzień Sądu Ostatecznego. Nie ma również wątpliwości, że Bóg, który jest Stwórcą ludzkiego umysłu, wiedział, że jeśli umysł nie jest przeszkolony, aby myśleć, to traci swoje funkcje i traci swoją zdolność do rozwijania się. Dlatego, choć Bóg stworzył Koran bezbłędnym i idealnym, to zostawił w nim jedną część każdego przykazania dla ludzkiego umysłu do rozpracowania. Niektóre z jego zasad są jasne i zdecydowane, podczas gdy inne aspekty zmuszają umysł ludzki do refleksji i przemyśleń, po to, aby nie stał się on bezużyteczny. Koran został objawiony w słowach i frazeologii, co promuje dyskusję, a to z kolei skutkuje rozwijaniem wiedzy. Jeśli tak by nie było to Koran byłby jasny do zrozumienia dla wszystkich, bez wymagania refleksji. Wolą Bożą było jednak to, aby umysł człowieka nie stał się zbędny i bezużyteczny. Jednakże istnieją pewne zasady i regulacje dotyczące tego. W dzisiejszych czasach Obiecany Mesjasz (as) poprowadził nas i przekazał nam swoją interpretację i komentarze, które zawsze powinny być brane pod uwagę. A ci, którzy chcą szukać w Koranie nowych punktów, powinni to uczynić zgodnie z wytycznymi Obiecanego Mesjasza (as).

Koran jest idealną Księgą i zawiera w sobie wszystko, ale tylko ci są w stanie skorzystać z jego wskazówek, którzy go czytają, zastanawiają się nad nim i próbują umieścić jego nauki w praktyce. Informuje nas o źle indywidualnym i społecznym, a także o dobrych cech. Dla nauczaniu ludu Dni Ostatnich, poszerzenia ich myśli, pokazania im światła i dla ich zrozumienia Koranu, Bóg ogłosił w nim, że w Dniach Ostatnich pośle wybraną osobę. Jednak ci, którzy nie myślą o tym, odrzucili tego wysłanego przez Boga i tym samym pozbawili się ekspansywnej wiedzy o Koranie. Tacy ludzie zatracili się w niewiedzy i przynieśli islamowi niełaskę. Takie akty innych muzułmanów powinny zachęcić nas jeszcze bardziej, aby nie tylko patrzeć na to, co jest oczywiste, ale rozumiejąc ducha nauk islamu, powinniśmy wyeliminować każde zło zanim stanie się ono złem społecznym.

Zostały ogłoszone cztery modlitwy pogrzebowe następujących osób: Razia Mussarat Sahiba, Amir Shiraz Sahib, Ahmad Al Haaj Rasheed Sahib z Milwaukee w USA i Hassan Abdullah Sahib z Detroit w USA.

Udostępnij