Jedność Boga - Allah - Allah w Nauce Islamu - Tauheed - Imieniem Jednej
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Jedność Boga

Allah

Jedność Boga – Allah  jest imieniem Jednej, Najwyższej Istoty, również znanej jako Bóg w innych religiach.

Słowo Allah w języku arabskim jest stosowane  jedynie jako imię Boga. To słowo w języku arabskim nie występuję w liczbie mnogiej.  Nazwy Boga w innych językach są przydawkowe lub opisowy i są często używane w liczbie mnogiej, ale słowo „Allah” nigdy nie jest używany w liczbie mnogiej. Jest używane jako najpiękniejsze z imion(Atrybutów) Jedynego Boga.

Jedność Boga

Wiara w Jedynego Boga jest czymś wrodzonym w istocie ludzkiej. Islam jest religią  żywą i głosi, że jest w stanie utrzymać stosunki człowieka z Bogiem na tej samej płaszczyźnie co w minionej dalekiej przeszłości. Islam nie uważa objawienia i komunikowania się z Bogiem za należące do przeszłości. Głosi, że drogi wydeptane przez Noego, Abrahama, Mojżesza, Jezusa i Proroka Islamu są wciąż otwarte. Nie są zarezerwowana, jedynie dla proroków żyjących w przeszłości. Brak żywego kontaktu z Bogiem nie oznacza zaprzestania kontaktowania się Stwórcy z człowiekiem, ale oznacza zagubienie przez niego  drogi do Boga.

Wiara w Boga jest fenomenem wszechświata. Prawda nie jest przywilejem jakiegokolwiek wyznania, rasy czy ludu. Przeciwnie, kierow­nictwo Boże jest  darem dla ludzkości, które podtrzymywało ją przez wieki. Koran mówi nam, że nie ma ani rasy, ani ludu, który by nie doz­nał Bożego kierownictwa i nie ma takiego obszaru ziemskiego, ani gru­py ludzkiej, do której by nie zostali wysłani prorocy i wysłannicy Boży.

,, I nie ma takiego ludu, do którego nie zostałby wysłany ten, który ostrzega’’ (Koran, Sura Al Fatir werset 25)

Ich pole działania było jednak regionalne, a ich misja czasowa. Bowiem w tym czasie cywilizacja ludzka nie osiągnęła jeszcze stopnia rozwoju zasługującego na skiero­wanie uniwersalnego wysłannika z uniwersalnym posłannictwem. Prorok Jezus twierdził:„Jestem posłany tylko do owiec, który poginęły, z domu Izraela’’  (Mt.15,26).

Jeżeli faktycznie wszystkie religie zostały zało­żone przez wysłanników Bożych, skąd biorą się różnice w ich naukach?Po pierwsze, różnorodne warunki wymagały różnorodnych nakazów i przepisów. Wszechmogący Bóg zapewnił kierownictwo w różnych okresach czasu rejonom i ludziom zgodnie z ich lokalnymi potrzebami. Po drugie, treści rozmaitych religii przeży­wały się i starzały wraz ze zmiennością czasów, dlatego też nie prze­chowały się w swej oryginalnej formie. Aby zaspokoić zmieniające się zapotrzebowania, w niektórych wypadkach sami wyznawcy wnosili zmiany i innowacje do ksiąg pochodzących z objawienia.

Zmiany i poprawki Boskiego Słowa doprowadziły w końcu do ewo­lucji od kultu Jednego Boga do wielobóstwa, od prawdy do mitu, od miłości do człowieka do jego kultu. Studiując religie od ich zarania, przekonujemy się, że większość założycieli  religii uważała siebie za zwykłych ludzi i nauczycieli czczenia Jednego Boga. Jak na ironię, oni sami w końcu zostali wyniesieni przez swoich naśladowców  do nadludzkich poziomów. Ludzie zaczęli czcić świętych, a zwyczajne istoty ludzkie zostały wyniesione tak, aby pozyskały nadnaturalną moc. W ten sposób zostali stworzeni oprócz Boga, bożkowie.

Allah, Pojęcia Boga w Islamie

W Islamie Bóg jest ostateczną Prawdą, odpowiedzialną za wszelkie stworzenie i ich wzajemne oddziaływanie we wszechświecie. Jest On Królem króli, Panem panów i Władcą wszystkich panów. Bez jego wiedzy i przyzwolenia nie spadnie żaden listek we wszechświecie. Osiągnąwszy wyższy osobisty poziom, Bóg staje się  Zaspokoicielem naszych potrzeb i Dobroczyńcą, naszym Obrońcą i Przewodnikiem. Jeśli powstaniemy przeciwko niemu, ujrzymy Jego potęgę i gniew. Jeśli żałujemy i zwracamy się do Niego, ujrzymy Go Przebaczającym i Miłosiernym. W każdym zdarzeniu jakie może istnieć lub powstać we wszechświecie, znajdujemy w osobie Boga odpowiedni atrybut, który może Go dotyczyć.

W doskonałym  porządku rzeczy, Bóg w swej mądrości zdecydował stworzyć człowieka. Potem, przez długi łańcuch Posłańców i Proroków, Bóg wyjaśnił człowiekowi cel jego stworzenia i sposób w jaki człowiek powinien prowadzić swoje życie i czcić Boga. Studiując historię rodzaju ludzkiego widzimy, iż różni prorocy działający w różnych okresach ustanowili różne sposoby czczenia Boga. Chociaż mogą wydawać się one inne od pozostałych w swoim zewnętrznym wyglądzie i obchodzeniu, wszystkie one mają ten sam leżący u podłoża cel i filozofię. Im więcej spoglądamy w stronę czczenia Boga, tym bardziej stajemy się świadomi istnienia faktu, iż czczenie to zostało ustanowione dla jednego celu rywalizacji w nas różnych boskich atrybutów.

Podczas gdy czczenie Najwyższej Istoty jest powszechnym we wszystkich religiach na świecie, nie wszystkie są w swej filozofii monoteistyczne – przynajmniej nie w formie w jakiej istnieją dzisiaj. Gdziekolwiek zobaczymy odejście od czystego monoteizmu w religii, stwierdzimy że albo religia pochodzi z czasów starożytnych, na którą wpłynęły stare mitologie lub zostało to spowodowane innowacjami lub też umieszczonymi dodatkami w pewnym okresie czasu. W religii islamie, pojęcie relacji człowieka oparte jest na dwóch podstawowych zasadach:

  1. Bóg, który jest naszym Stworzycielem i Żywicielem musi być czczony.
  2.  Jedynie On i nikt inny godny jest oddawania czci.

Czczenie Boga i jedyność Jednego Boga jest podstawową zasadą islamskiej teologii. Podczas gdy teologie innych wiar zawierają elementy czczenia, głównym wkładem islamu na tym obszarze jest uwydatnienie jedności Boga i wypełnianie tego w najpełniejszym tego słowa znaczeniu.


Czytaj

Udostępnij