Азирети Давуд (алайхиссалаам)дын бир дубасы • Ахмадия Мусулман Жамааты
Эң Мээримдүү (жана) Эң Ырайымдуу Алланын ысымы менен
Алладан башка сыйынууга татыктуу эч ким жок, Мухаммад Алланын Элчиси
Убада кылынган Масийх жана Махдий,
Азирети Мырза Гулам Ахмад (ас)га ишенүүчү мусулмандар

Азирети Давуд (алайхиссалаам)дын бир дубасы

Азирети Абу Дардаа (разияллааху анху) мындай деп рабаят этет: «Адамдардын арасында баарынан дагы көбүрөөк ибадат кыла турган инсан – Азирети Давуд (алайхиссалаам) (Алла тааланын сүйүүсүнө жетишүү үчүн) төмөндөгүдөй дубаны сурачу:

АЛЛААХУММА ИННИЙ АС'АЛУКА ХУББАКА ВА ХУББА МАН ЮХИББУКА ВАЛ-АМАЛАЛЛАЗИЙ ЮБАЛЛИГУНИЙ ХУББАКА, АЛЛААХУММАЖЪАЛ ХУББАКА АХАББА ИЛЛАЙЙА МИН НАФСИЙ ВА АХЛИЙ ВА МИНАЛ-МААИЛ-БААРИД. (ТЕРМИЗИЙ, КИТААБУД-ДАЪВААТ)

Окулушу: Аллаа-хумма инний ас-алу-ка хубба-ка ва хубба ман ю-хиббу-ка вал-ама-лалла-зий ю-балли-гу-ний хубба-ка, Аллаа-хуммаж-ъал хубба-ка ахабба иллаййа мин наф-сий ва ах-лий ва минал-маа-ил-баарид. (Термизий, Китаабуд-Даъваат)

Котормосу: Эй, Алла! Мен Сенден сүйүүңдү сурайм жана Сени сүйө тургандын сүйүүсүн дагы. Жана Сенден мени сүйүүңө жеткирге турган амалды жасоо күч-кубатын сурайм. Эй, Алла! Ушунчалык көп сүйүүңдү жүрөгүмө салгын: менден дагы, үй-бүлөмдөн дагы, муздак суудан дагы күчтүүрөөк болсун.

Share via
 
Send this to a friend