U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ashabi sa bitke kod Tabuka

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Poslije proučenog šehadeta, euze i sure el Fatihe, Hz. Halifatul Masih V (da Allah bude njegov pomagač) je rekao da će nastaviti da spominje detalje o ashabima.

Hazreti Ebu Lubabah bin Abdil Munzir r.a.

Hz. Halifatul Masih je rekao da prvi ashab kojeg će spomenuti je hazreti Ebu Lubabah bin Abdil Munzir ra. Iako je njegov život već spomenut, ovo su još neki detalji o njemu. Hazreti Abbas (ra) prenosi da je objavljen sljedeći ajet u vezi hazreti Lubaba (ra) i devet drugih ashaba:

‘I ima drugih koji su priznali svoje greške.’ (Kur’an Časni, 9:102)

Ovi ljudi su ostali iza bitke kod Tabuka i kasnije su se stidili i pokajali.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je muž hazreti Hanse (ra) hazreti Unais (ra) poginuo tokom bitke na Uhudu. Otac ju je tada udao za nekoga i bila je nezadovoljna sa ovim brakom. Kad je otišla kod Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i iznijela detalje o ovome, Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poništio njen brak i ona se kasnije udala za hazreti Lubaba ra. Hazreti Sa’ib ra je rođen iz ovog braka.

Hz. Halifatul Maish je rekao da je jednom hazreti Lubab ra. bio sa još nekim ashabima kada su naišli na čovjeka u poderanoj odjeći koji im je rekao da je čuo Časnog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: „Onaj ko ne uči Časni Kur'an na melodičan način nije od nas.”

Hazreti Ebu el-Zajjah bin Sabit bin Nu'man r.a.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je sljedeći  hazreti Abu al-Zajjah bin Sabit bin Nu’mana ra. Zabilježeno je da je krenuo sa Časnim Poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u bitku na Bedru, ali je usput bio povrijeđen zbog čega nije mogao nastaviti prema Bedru, ali je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem zadržao dio ratnog plijena za njega.

Hazreti Ansa Maula Resulullah r.a.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je sljedeće spominjanje hazreti Ansa Maula Resulullaha ra. Rođen je u Sari, mjestu blizu Abesinije i Jemena. Prema Imamu Zuhriju, Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je dozvolio ljudima da ga posjete poslije Podne namaza. Zabilježeno je da je hazreti Ansa (ra) bio taj koji je tražio dozvolu od Časnog Poslanika (sa) da pojedinci uđu i posjete ga.

Hazreti Marthad bin Ebi Marthad r.a.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je sljedeći hazreti Marthad bin Ebi Marthad ra. Zapisano je da je također učestvovao u bici na Uhudu i da je poginuo u Radž ekspediciji. Jedan od njegovih sinova, Unais (ra) je također bio uz Časnog Poslanika (savs) u toku osvajanja Mekke i bitke na Huneinu.

Hazreti Abu Marthad Kannaz bin El-Husein El-Ghanavi r.a.

Hz. Halifatul Masih  je rekao da je sljedeći hazreti Abu Marthada Kannaza bin al-Huseina al-Ghanavi ra. Bio je poznatiji pod imenom Kannaz bin Husain. Bio je istih godina kao i hazreti Hamza ra. Bio je visok i imao je gustu kosu. I on i njegov sin su učestvovali u bici na Bedru. Bilježi se da je u drugoj godini po Hidžri Časni Poslanik (savs) poslao izaslanika od 30 ashaba pod upravom hazreti Hamze (ra) prema Eezu, u Siiful Bahr.

Ebu Džehel je tamo čekao sa svojom vojskom i bitka je trebala izbiti, međutim lokalni poglavica Madžid al-Amr bin Džuhni spriječio je da se to dogodi. Ovo je poznato kao ekspedicija Hamze bin Abdul Muttaliba i hazreti Abu Marsada je bio dio ovog pohoda. Zabilježeno je da je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao zastavu hazreti Hamzi (ra), a hazreti Marsad je nosio ovu zastavu.

Hazreti Salit bin Keis bin Amr r.a.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je sljedeći hazreti Salit bin Keis bin Amr ra. On je bio iz Benu Adi bin Najdžara, ogranka Hazridž plemena. Zabilježeno je da je hazreti Salit ra. zarobio Velida bin Velida, brata hazreti Halida bin Velida ra, prilikom bitke na Bedru. Na dan osvajanja Mekke, hazreti Salit ra. je nosio zastavu Banu Ma'azin. Istu zastavu je nosio i prilikom bitke na Hunainu.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je u vrijeme hazreti Omera ra, dogodila bitka Džisra. Zabilježeno je da je ubijeno 2000, ili prema nekim drugim predanjima 6000 Perzijaca. Hadisi pokazuju da je u ovoj bici ubijeno ili 1800, ili 4000 muslimana, a među njima je bio i hazreti Salit ra. Prema nekim hadisima, on je bio posljednji među muslimanima koji je ubijen u toj bitci.

Hazreti Mudžazzar bin Zijad r.a.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je sljedeći hazreti Mudžazzer bin Zijad ra. Zabilježeno je da je u toku ere neznanja hazreti Mudžazzer ra. ubio Suvaida bin Samita, što je dovelo do bitke kod Bu'atha. Kasnije, hazreti Mudžazzer ra. i hazreti Harit bin Suvaid bin Samit ra. su prihvatili islam, međutim hazreti Harit ra. je nastavio tražiti priliku da se osveti za svog oca. U toku bitke na Uhudu, kada su Mekanlije krenuli i napali muslimane, hazreti Harit (ra) je našao priliku i ubio hazreti Mudžazzera ra. Melek Džibril je poslije obavijestio Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da za ovaj zločin izrekne smrtnu kaznu. Prema Al-Tabakat al-Kubri, Časni Poslanik (savs) je donio ovu presudu u Kubi.

Hazreti Rifa'ah bin Rafi’ bin Malik bin Adžalan r.a.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je sljedeći hazreti Rifa’ah bin Rafi’ bin Malik bin Adžalan ra. Zabilježeno je da je jednom, dok je putovao u Mekku, vidio Časnog Poslanika (savs) kako sjedi ispod drveta. On i njegov rođak su odlučili da ostave svoje stvari kod ove osobe. Pozdravili su ga prema uobičajenom pozdravu iz doba neznanja, ali je on odgovorio islamskim pozdravom.
Isprva ga nisu prepoznali pa su ga pitali za novog poslanika u Mekki. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je rekao da je on ta osoba koju traže i za kojeg su čuli. Zatim su ga pitali o njegovim učenjima. Časni Poslanik (savs) ih je pitao ko je stvorio nebesa, zemlju i planine; oni su odgovorili da je to Allah.

Časni Poslanik (savs) je zatim upitao ko je stvorio idole, na što su oni odgovorili da su ih oni stvorili. Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je tada upitao da li je Stvoritelj, ili stvoreni, dostojniji obožavanja? Hazreti Rifa'ah (ra) je zatim otišao da uradi tavaf oko Ka'be i molio se i tražio da izvuče strijelice, a ako je Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio istinit, neka njegova strijela izađe svaki put, i tako je i bilo, nakon čega je hazreti Rifa'ah (ra) glasno proglasio svoje vjerovanje recitirajući Kelimu (islamsko vjerovanje). Zatim je otišao kod Časnog Poslanika (savs) i prihvatio ga.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je, prema jednom hadisu, u toku bitke na Bedru, hazreti Rifa’ah ra. bio pogođen strijelom u oko. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stavio svoju pljuvačku na oko hazreti Rifa’a (ra) nakon čega nije ga bolilo. Prema drugim hadisima, to se dogodilo njegovom ocu,  ali je u svakom slučaju rezultat bio isti.

Hz. Halifatul Maish je rekao da je jednom Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sjedio u džamiji kada je čovjek došao koji je izgledao beduin i klanjao namaz. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao da se vrati i ponovo klanja namaz jer to nije uradio ispravno jer je klanjao obični namaz. Rekao mu je da se vrati nekoliko puta, a to je zabrinulo i prisutne ashabe iz straha da i oni ne klanjaju namaz ispravno. Zatim je zamolio Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ga nauči kako da klanja namaz, što je i učinio.

Hazreti Rifa’ah (ra) prenosi da je Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da nečiji namaz nije potpun dok ne uzme abdest. Također je prenio da je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da kada stojite i gledate prema Kibli, recite Allahu ekber (Allah je najveći), učite suru al-Fatihu, proučite dio iz Kur'ana onoliko koliko znate. Na ruku’u obadvije ruke treba da budu na koljenima, a leđa uspravljena. Kada je sedžda i  to se treba uraditi pažljivo i ostati na sedždi. Zatim, kada se sjedne, treba sjediti na desnoj nozi.

Hazreti Usaid bin Malik bin Rabi'ah r.a.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je sljedeći hazreti Usaid bin Malik bin Rabi'ah ra. Zapisano je da je učestvovao u bici na Bedru. Kasnije je izgubio vid, ali je govorio da bi, da još ima svoju vid, pokazao odakle su se meleci pojavili na dan Bedra.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Usaid (ra) bio sa Časnim Poslanikom (savs) kada je neko došao i upitao ga da li treba biti ljubazan prema roditeljima nakon njihove smrti. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio da treba, rekavši da se za njih treba moliti, tražiti oprost za njih, ispunjavati njihove zakletve, održavati dobre veze sa njihovim rođacima i održavati njihova prijateljstva. Na ovaj način će i dalje biti nagrađivani.

Hazreti Abdullah bin Abd al-Asad r.a.

Hz. Halifatul Maish je rekao da je sljedeći hazreti Abdullaha bin Abd al-Asada ra. Prema hadisu, on je bio među prvima koji su se doselili u Medinu iz Mekke.

Hz. Halifatul Masih je rekao da kada je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio da Tulaihah i Salamah podstiču svoje narode na borbu protiv Časnog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, časni Poslanik (savs) je poslao 150 muslimana pod upravom hazreti Abdullaha ra.  prema Benu Salamah i dao mu zastavu. Uputio ga je da izvrši napad prije nego što Benu Asad sazna za njihov dolazak.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je zabilježeno da je hazreti Abdullah ra. učestvovao u bici na Bedru i bici na Uhudu. Zbog povrijede zadobivene u bici na Uhudu dovela do njegove konačne smrti.

Hazreti Halad bin Rafi’ al-Zurki r.a.

Hz. Halifatul Maish je rekao da je sljedeći hazreti Haladvbin Rafi’ al-Zurki ra. On je bio iz ogranka Adžlan iz plemena Hazradž. Sva njegova djeca su umrla u ranoj mladosti.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je zabilježeno da je hadis o osobi koju je Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio da klanja molitvu bio hazreti Halad (ra).

Hazreti Abbad bin Bišr r.a.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je sljedeći hazreti Abbada bin Bišr ra. Bilježi se da su u vrijeme bitke kod Rova nevjernici kružili, pa je Časni Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pozvao hazreti Abbada, ra. i uputio njega i još neke da pregledaju područje oko rova, jer je bilo nevjernika koji su se nadali da će ih napasti dok su to najmanje očekivali. Muslimani su zatekli nevjernike i bacili strijele do te mjere da su nevjernici bili prisiljeni pobjeći. Također se bilježi da je hazreti Abbad (ra) uvijek bio blizu šatora Časnog Poslanika (savs) i štitio ga.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je hazreti Aiša (ra) govorila da postoje tri ashaba među ensarijama čija je superiornost neuporediva, a hazreti Abbad ra. je bio jedan od njih.

Hazreti Hatib bin Ebi Balta'ah r.a.

Hz. Halifatul Masih je rekao da je sljedeći hazreti Hatib bin Ebi Balta’a ra. Preminuo je u 30. godin poslije Hidžre,  hazreti Osman ra. je predvodio njegovu dženazu. Bilježi se da ga je hazreti Ebu Bekr (ra) poslao u Egipat sa ugovorom. Zabilježeno je da je na dan svoje smrti ostavio 4000 dinara u Medini.

Jednom se hazreti Hatibov (ra) rob požalio na njega Časnom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, rekavši da će sigurno ući u džehenem. Časni Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da to nije istina, jer je on učestvovao u bici na Bedru i bio prisutan na Hudejbija sporazumu.

Hz. Halifatul Maish je rekao da je ostalo još nekoliko ashaba i spomenuti će ih u narednim hutbama.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp