Lutje për të kërkuar të mirat e botës dhe të besimit
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Lutje e Profetit s.a. për të kërkuar të mirat e botës dhe të besimit

Vula e Profetëve dhe mëshirë për të gjithë botën
lutje e Profetit

E pyetën Hazret Enesin r.a., shërbëtorin e të Dërguarit të Allahut s.a.s., se cilën lutje bënte më së shumti i Dërguari i Allahut s.a.s.? Ai u tregoi këtë lutje (që thuhet pas teshehudit).

lutjeO Allah, o Zoti ynë! Jepna të mirën në këtë botë, të mirën në ahiret dhe shpëtona nga ndëshkimi i zjarrit![1]


[1]. Buhariu, Kitabud-da’vat, bab keulin-Nebijsas, “Rabana atina”.

Share via