Lutja për bereqet – Bereqet në risk dhe në të vjela

Hazret Profeti Muhammed (s.a.)

Hazret Profeti Muhammed (s.a.)

Robi dhe i Dërguari i Allahut

Vula e Profetëve, krenaria e njerëzimit, mëshirë për botët, modeli më i përkryer, ndërmjetës mes Zotit dhe robërve, ai që i ka zbritur Libri i fundit të Allahut, Kurani Famëlartë, paqja dhe mëshira e Allahut gjithmonë qofshin mbi të.

Më shumë rreth autorit

Hazret Ebu Hurejrah r.a. rrëfen: Një njeri pyeti: “O i Dërguari i Allahut! Mbrëmë ju kam dëgjuar që po bënit një lutje”. I Dërguari i Allahut s.a.v.s. i tha të ishte i sigurt nëse i kishte dëgjuar mirë fjalët. Ajo lutje është:

duaja lutja per bereqetO Allah! Më fal gjynahun, më zgjero shtëpinë dhe më beko në atë që më jep Ti.[1]

Lutje për të pasur bereqet në risk gjatë pleqërisë

Hazret Ajshja r.a. tregon se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. bënte këtë lutje:

lutja per bereqetO Allah! Më jep bereqet në riskun Tënd gjatë pleqërisë dhe moshës së thyer.[2]

Lutje për të pasur bereqet në të vjela e të lashta

Hazret Ebu Hurejrah r.a. rrëfen se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. kur shikonte për herë të parë frutën e stinës, bënte këtë lutje:

lutja per bereqetO Allah! Beko të vjelat tona, beko qytetin tonë dhe beko enët dhe matëset tona![3]


[1]. Musned Ahmed, vëll. 4, f. 63.
[2]. Mustadrik Hakim, vëll. 1 f. 542.
[3]. Muslimi, Kitabul-haxh, bab fadli Medina.

 

Shpërndaje

Send this to a friend