V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Predgovor (Deset dokazov za obstoj Boga)

Iskanje resnice o obstoju Boga je eno od najbolj te­meljnih prizadevanj v človeški zgodovini in temelj, na katerem lahko raziskujemo druga bistvena vpra­šanja o življenju. Od kod smo prišli? Zakaj smo tu­kaj? Imajo naša življenja smisel? Kaj se nam zgodi po smrti?

Odkar se je to iskanje začelo, so bili porabljeni oceani črnila in nič manj krvi ni bilo prelite v iska­nju odgovorov na vprašanje, ali Bog obstaja. Od primitivnih sistemov verovanja naših zgodnjih predni­kov do prefinjenih ver modernega sveta s fi­lozofskimi raziskovanji likov, kot je Tomaž Akvinski, se iskanje vrhovnega, popolnega in transcendentnega bitja nadaljuje še danes.

Med ateisti in teisti poteka zagrizena, a živahna raz­prava o obstoju Boga, kar je znak zdravega in spod­budnega intelektualnega duha. Razprava pa bi se morala začeti s priznanjem, da breme dokazovanja nosijo teisti, torej tisti, ki verjamejo v Boga.

V knjigi Deset dokazov za obstoj Boga se Njegova Svetost Ḥaḍrat Mirza Bašīr-ud-Dīn Mahmūd Ahmadra obrača k eni od najbolj osnovnih premis ateizma – če Bog obstaja, zakaj Ga ne moremo vi­deti – in se poda na raziskovanje tega vprašanja.

Zato Njegova Svetostra začne s prikazom skozi ra­zum in logiko, da vid ni dokončni razsodnik re­snice; človeška bitja so sposobna določati pred­mete, zasnove in informacije z drugimi petimi čuti, pa tudi z inteligenco in intuicijo.

Po prikazu napačnosti te izjave se Njegova Svetostra obrne k verzom v Koranu, da bi postavil deset argumentov v podporo prepričanju, da Bog obstaja. Nekateri dokazi, ki jih ponudi, so po naravi in vsebini podobni ustaljenim argumentom, ki jih teisti uporabljajo že stoletja. Na primer, kom­pleksnost našega vesolja in idejo, da moramo nekaj tako dobro urejenega, funkcionalnega in čudovi­tega videti kot neizpodbitni dokaz o stvarniku. Zu­naj teh bolj tradicionalnih argumentov Njegova Svetostra uporabi tudi druge dokaze iz Korana, naj­prej obljubo Božanske podpore vsem poslancem in prerokom, kot tudi resnico in izpolnitev razkritja, da bi pokazal, da Bog obstaja. Deset dokazov za ob­stoj Boga je drzno, zanimivo in obsežno branje, ki vznemirja razum, kar bo povzročilo, da bo bralec znova razmišljal o teh najpomembnejših vpraša­njih.

Ta esej je bil prvič objavljen marca 1913 v reviji Tašhīz-ul-Azhān pod naslovom دس دلائل ہستی باری تعالیٰ (Das dalā’il dastī bārī ta‘āla), preden je bil ponatisnjen v knjigi Anvār-ul-‘ulūm. Čeprav je bila knjiga prvotno objavljena že leta 1913, je še danes zelo po­membna in bistvenega pomena za vsakogar, ki želi razumeti najosnovnejši vidik vere.

Za dejstvo, da je ta knjiga zdaj pred nami v ti obliki, bi se radi zahvalili Ani Bačelić, ki je knjigo pre­vedla. Na koncu izražamo svojo iskreno hvaležnost vsem za izjemno pomoč, vodenje in podporo pri pripravi te knjige. Naj jih Alah blagoslovi.

Društvo za informiranje o islamu
Maribor, februar 2021