V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Islam o judih in kristjanih

judi in kristjani

Islam od muslimanov zahteva, da spoštujejo ljudi vseh ver, tudi pripadnike judovstva in krščanstva. Judi in kristjani so v islamu znani kot »ljudje Knjige«, saj so prejeli svoje nauke neposredno od ustanoviteljev svojih ver, torej od Mojzesaas oziroma Jezusa.asIslam prav tako ne obsoja nobenega posameznika, saj ima vsak enako priložnost, da pridobi Božjo naklonjenost. Tako imajo to možnost tudi judi in kristjani, zato v islamu in islamskih skupnostih uživajo spoštovanje.

Ko je Preroksa odpotoval v Medino in postal vodja države, je z judi sklenil pogodbo, ki je temeljila izključno na pravičnosti in enakih možnostih. Primer spoštovanja je na primer tudi zlata doba judovske kulture na Iberskem polotoku med muslimansko vladavino v Španiji v 8. stoletju.

Nekoč je mimo Prerokasa šel pogrebni sprevod nekega juda. Prerok je iz spoštovanja vstal. Rekli so mu: »To je jud.« On pa je odgovoril: »Kaj ni bil človek?« (Sahih Buhari).

Zgoraj opisani dogodek nedvomno dokazuje, da je prerok Mohamedsa globoko spoštoval tako jude kot kristjane.

Poučen primer je tudi pismo, ki ga je Mohamedsa leta 628 poslal krščanskim menihom v samostan Svete Katarine na Sinaju v Egiptu. Takrat so kristjani iskali zatočišče pred preganjanjem in nasiljem. Mohamedsa je skupnosti pisal, da bo po svojih močeh zagotovil njihovo varnost. Kristjanom je ponudil strpnost in mir. Muslimane je pozval: »Branite [kristjane], ker so kristjani moji državljani.« Na osnovi tega ukaza muslimanskim privržencem lahko domnevamo, da si je Mohamedsapredstavljal islamsko družbo, ki bo varna za kristjane in pripadnike drugih ver. V njegovem pismu najdemo tudi opombe, da krščanski sodniki ne smejo biti odstavljeni s svojih položajev in da menihi ne smejo biti pregnani iz svojih samostanov. Mohamedsa je dejal: »Nihče ne sme uničevati njihovih svetih hiš ali karkoli prenesti v muslimanske hiše.« Dodal je še: »Njihove cerkve je treba spoštovati. Ne smemo jim preprečiti obnove in kratiti svetosti njihove božje zaveze.«

Koran sicer omenja odgovornost nekaterih judov, ki so si prizadevali, da bi bil Jezus,asBožji prerok, umorjen na križu, zato so bili deležni Božje nejevolje. A to ne pomeni, da so krivi vsi judi in da morajo biti kaznovani. Koran namreč pravi:

Tisti, ki verujejo, ter judi, kristjani in Sabejci – vsak od njih, ki veruje v Alaha in v Poslednji dan ter dela dobro –, vsi bodo prejeli nagrado pri svojem Gospodu. Ti se ne bodo ničesar bali in se ne bodo žalostili (Koran 2: 63).

Islam uči, da je živelo veliko pomembnih judov. Treba je opomniti, da je bila večina prerokov, ki jih omenja Koran, židovskega rodu. Med njimi najdemo Mojzesa,asArona,as Davida,as Salomona,as Elija,as Janeza Krstnikaas in Jezusa.as