U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Džihad-Najveći napori na Allahovom putu

Ashab e Suffa

Uputa iz Časnog Kur'ana

 Džihad znači naprezati (upotrebljavati) svoju krajnju snagu hrvajući se sa predmetom neodobravanja (osuđivanja, osude), i postoje tri vrste ovog napora:

  • sa vidljivim neprijateljem.
  • sa Časnim Kur'anom.
  • sa samim sobom.

Kur'an uči da kad izbije rat, on treba da bude vođen na takav način da izazove najmanju moguću štetu po život i imetak; i da ova neprijateljstva treba da budu privedena kraju što je prije moguće.

 Odobrenje za borbu je dato onima protiv kojih je pokrenut rat, zato što učinjeno krivo – a Allah zaista ima moć da im pomogne.[1]

One koji su bili nepravedno istjerani ih svojih domova samo zato što su rekli, ‘Naš Gospodar je Allah’ – A da Allah nije odbio neke ljude posredstvom drugih, tamo bi doista bili porušeni manastiri (samostani) i crkve i sinagoge i džamije, u kojima je često Allahovo ime spominjano.A Allah će sigurno pomoći onoga ko Njega pomaže.Allah je zaista Moćan, Silan.[2]

Allah vam ne zabranjuje, u pogledu onih koji nisu ratovali protiv vas zbog vaše vjere, i koji vas nisu istjeravali iz vaših domova, da budete uljudni prema njima i postupate nepristrasno prema njima; zaista Allah voli one koji su nepristrasni.[3]

Allah vam samo zabranjuje – u pogledu onih koji su se borili protiv vas zbog vaše vjere, i istjerivali vas iz vaših domova, i pomagali druge da vas istjeraju, da sa njima budete prijatelji, a ko god bude prijatelj s njima – to su oni koji su prekršitelji.[4]

O vi koji vjerujete! Hoćete li da vam pokažem trgovinu koja će vas spasiti od bolne kazne?[5]

Da vjerujete u Allaha i Njegovog Poslanika, i borite se na Allahovom putu sa svojim imetkom i svojim životima. To je bolje za vas, da samo znate.[6]

A što se tiče onih koji se bore na Našem putu – Mi ćemo ih sigurno uputiti u Naše puteve. A zaista je Allah sa onima koji čine dobro.[7]

Oni koji vjeruju i isele se i bore se na Allahovom putu svojim imetkom i svojim životima imaju najviši položaj kod Allaha. To su oni su ti koji će uspjeti.[8]

Uistinu je Allah od vjernika kupio njihove živote i njihov imatak u zamjenu za Džennet; oni se bore na Allahovom putu, i ubijaju i bivaju ubijeni – na Njemu je ovo čvrsto obećanje koje je (objašnjeno) u Tevratu, Indžilu i u Kur'anu. A ko više ispunjava obećanje od Allaha? Radujte se, onda, u svojoj pogodbi koju ste napravili s Njim; a to je ono što je velika pobjeda.[9]

Nisu jednaki oni među vjernicima koji sjede kod kuće a bez bolesti, i (drugi) oni koji se bore na Allahovom putu svojim imetkom i svojim životima. Allah je dao veće stepene položaja onima koji se bore svojim imetkom i svojim životima od onih koji sjede kod kuće. A svakom je Allah obećao dobročinstvo. A Allah je velikom nagradom uzdigao one koji se bore iznad onih koji sjede kod kuće.[10]


[1] Časni Kur’an 22:40
[2] Časni Kur’an 22:41
[3] Časni Kur’an 60:9
[4] Časni Kur’an 60:10
[5] Časni Kur’an 61:11
[6] Časni Kur’an 61:12
[7] Časni Kur’an 29:70
[8] Časni Kur’an 9:20
[9] Časni Kur’an 9:111
[10] Časni Kur’an 4:96

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp