U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Bai'at u islamu

Moja draga braćo i sestre, Esselamu aleikum ve rahmetullah. Ja moram priznati da je za mene velika čast da stojim pred vama i obraćam vam se na vašoj dželsi salani u Bosni i Hercegovini. Dopustite mi da vam prvo prenesem Esselamu aleikum od našeg voljenog Huzura, Hazret Halifatul Mesih V a.t.b.a., i isto tako od predsjednik džemata,  Velike Britanije, kao i od džemata iz Irske.

Prije dvanaest godina, nekoliko mjeseci nakon što sam primio islam, sjećam se da sam vidio na TV i na stranicama svih nacionalnih novina strašne slike rata u Bosni. Ja sam u to vrijeme bio na dužnosti lokalnog rukovodioca Omladinske organizacije džemata (MKA) u Velikoj Britaniji, i kao i veliki broj omladinaca u to vrijeme i ja sam želio da dođem u Bosnu da pomognem na bilo koji način, kako god mogu. No, u toku tog vremena moji poslodavci mi nisu dali da uzmem dopust, tako da sam odlučio da barem uradim ono što mogu, pa sam skupljao lijekove, odjeću, hranu, bilo šta što je moglo pomoći narodu Bosne; kao što već znate, mnogi omladinci su dolazili iz naše omladinske organizacije iz Velike Britanije da donesu pomoć, i ja nikad nisam imao pojma da ću ja, Allahovom milošću, jednog dana biti na dužnosti predsjednika Omladinske organizacije Velike Britanije, u toku kojeg vremena se rodila Humanitarna organizacija Džemata ‘Humanity first’ sa ciljem da, Allahovom milošću, pomogne ljudima širom svijeta koji trebaju pomoć.

Ja nikada nisam zaboravio želju koju sam imao da dođem u Bosnu i da se sretnem sa mojom braćom i sestrama u islamu Ahmadijjata. Zato je ovo velika čast za mene da stojim ovdje pred vama sada, dvanaest godina poslije, premda sam sada na dužnosti Imama Republike Irske. Kad sam bio obaviješten prije dvije sedmice da ću doći i prisustvovati đelsa salani u Bosni to je za mene bio šok, jer sam se pitao, a i sada se pitam: ko sam ja da se obratim ovako plemenitom narodu, i šta ja uopšte mogu njima reći.

Moram vam reći da sam bio smeten nekoliko dana, no na kraju sam shvatio da ću doći i da ću duboko razmisliti šta želim da kažem ili o čemu da govorim. Na kraju sam rekao sebi da ću reći nekoliko riječi o sistemu u svijetu, sistemu Halifata i sistemu Džemata.

Ako pogledate svijet danas i pogledate svijet u prošlosti, pogotovu u posljednjih petnaest godina, sve što smo vidjeli je prolijevanje krvi, ratovi, bol, strepnja, strahote i nepravda. Vidjeli smo propust vlada da postupaju po osnovnim ljudskim pravima koja treba da budu data svim ljudskim bićima, bez obzira na njihovu boju, religiju ili zemlju odakle su došli. Vidjeli smo genocid naroda koji su bili izbrisani pred samim njihovim očima. I opet određene vlade ne postupaju po osnovnim ljudskim pravima i ne provodi se pravda, i danas ponovo vidimo da u Iraku i Palestini nedužne žene i djeca pate. Mnogi su ubijeni, pa ipak se i dalje prema njima ne postupa pravedno, i dalje ove vlade, uključujući i UN, ne postupaju pravedno i ne štite narod Iraka.

Od 11. septembra svijet islama je pod napadom sa svih strana i sve to iz pogrešnih razloga. Moram istaći da militantni muslimani čine djela terora u mnogim dijelovima svijeta, u ime islama ubijaju nevine žene i djecu orobljavajući krasno ime islama i kaljajući uzvišeno ime islama koje nam je bilo dato Lično od Svemogućeg Allaha kad je On rekao: ‘Ovog dana sam vam usavršio vašu vjeru za vas i upotpunio Moje blagodati prema vama i odabrao sam za vas islam kao religiju.’ (5:4).

Svemogući Allah nam je dao islam da nam omogući da postignemo mir u svijetu, kao što samo ime ‘islam’ znači ‘mir’ i ‘pokornost Božijoj volji’. Onda zašto sistem svijetskih vlada nije uspio, i dalje ne uspijeva, i sigurno i neće uspjeti; zašto? Zato što je njihov sistem zasnovan na ovosvjetskim ciljevima i ovosvjetskim težnjama i željama i oni se ni jedan ne boje polaganja računa, oni se ne boje Svemogućeg Boga. Jedini sistem koji može uspjeti je sistem zasnovan na Bogobojaznosti – takvi, tj. strahu od Svemogućeg Allaha, a taj sistem je Halifat koji je bio obećan od Allaha dž.š. vjernicima koji čine dobra djela.

U Časnom Kur'anu čitamo: ‘Allah je obećao onima među vama koji vjeruju i čine dobra djela da će ih On sigurno učiniti nasljednicima na Zemlji, kao što je učinio nasljednicima između onih koji su bili prije njih; i da će On sigurno za njih učvrstiti njihovu vjeru, koju je On odabrao za njih; i da će im On sigurno dati sigurnost i mir poslije straha. Oni će se samo Meni klanjati i oni ništa neće Meni pridruživati. Onda, ko god ne bude zahvalan poslije toga, oni će biti neposlušni.’ (24:56).

Allahovom milošću mi smo svojim očima vidjeli kako je Uzvišeni Allah ispunio Svoje obećanje vjernicima, ponovo postavljajući Svog zastupnika u svijetu u osobi Hazret Mirze Masroor Ahmada, Halifatul Mesiha V. Kad dobro i dublje pogledamo svijet – mislim na islamski svijet – možemo li igdje vidjeti ispunjenje zahtjeva koji su nam dati od Uzvišenog Allaha: da će im, ako ‘čine dobra djela’ i ‘vjeruju’ biti dati Božiji zastupnici (halife).

Jer, koliko god i gdje god da gledamo ne možemo naći nikakvu islamsku ili arapsku zemlju koja uistinu postupa po čistom učenju islama sa pravdom i Bogobojaznošću. Vrijeme mi ne dopušta da idem suviše u detalje o određenim zemljama, ali, ako pogledate Pakistan i Afganistan, i mnoge druge zemlje, uvidjet ćete da one ne postupaju istinski po pravdi i da određenim ljudima u svojim vlastitim zemljama ne daju osnovna ljudska prava i da ne postupaju po istinskom učenju islama kako nam je dato od Uzvišenog Allaha i Njegovog Časnog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. Kako ovim muslimanima koji idu okolo i orobljavaju plemenito ime islama i ubijaju nevine žene i djecu u ime islama, što je potpuno zabranjeno u islamu, može biti dat blagoslov Božijeg zastupnika od Uzvišenog Allaha kad u Časnom Kur'anu čitamo: ‘Uistinu Allah je s onima koji su Bogobojazni (ispravni) i onima koji čine dobro.’ (16:29).

Na drugom mjestu čitamo: ‘..nemojte postupati pokvareno na zemlji stvarajući smutnju.’ (26:184). Zatim: ‘Ne uništavajte život koji je Allah proglasio svetim osim zbog pravednog razloga.’ Iz svih ovih ajeta Časnog Kur'ana – žive Božije riječi, jasno je da oni muslimani koji izazivaju smutnju, koji nedopušteno ubijaju nedužne živote, Allah nije s njima; Allah je jedino sa Bogobojaznim, onim muslimanima koji čine dobra djela.

Ko su onda ti ljudi, gdje su ovi muslimani, kako ih možemo naći, gdje je ovaj savršeni sistem? Koji muslimani imaju nasljednika? Kao što sam ranije rekao, ako pogledamo širom naokolo islamskog svijeta – muslimanskog svijeta, možemo vidjeti da jedino Džemat Ahmadija ispunjava sve zahtjeve koje je dao Časni Kur'an i da je Džemat Ahmadijja taj kojemu je zato pokolonjen blagoslov ima zastupnika (halifu) postavljenog od Uzvišenog Allaha kako je Allah dž.š. obećao – u formi Halifata. Time je ova zajednica određena za nasljednike na Zemlji.

Jedini način da ovaj svijet uspijemo načiniti mirnim svijetom je da slijedimo sistem Halifata, jer je Halifat osnovan od Uzvišenog Allaha i On je taj Ko odabire Halifu kao Svog zastupnika i On izabire naj Bogobojazniju osobu, onu osobu koja svoj život živi sa Bogobojaznošću – taqvom. Zato kad Halifa donosi odluke i daje upute, on ih daje u skladu sa učenjem Časnog Kur'ana i iz sunneta Časnog Poslanika s.a.v.s. i isto tako iz učenja Imama Mahdija, Obećanog Mesije a.s. i najvažnije, sa strahom od Allaha.

Tako ćete s Halifatom naći pravdu, poštenje, iskrenost, jer danas je Halifat ogledalo poslanstva. Hazret Abu Hureira r.a. navodi da je Časni Poslanik rekao: ‘Onaj ko je poslušan meni, poslušan je Allahu, a onaj ko nije poslušan meni nije poslušan Allahu, i onaj ko je poslušan onom koga ja postavim poslušan je meni, a onaj ko tome nije poslušan nije poslušan meni. (Muslim). Tako da je Halifat danas ono što je Časni Poslanik s.a.v.s. postavio i Allahovom milošću danas je Halifat sa Ahmadija Džematom i Allahov postavljeni zastupnik je hazret Mirza Masrooor Ahmad, Halifatul Mesih V. Zato je naša dužnost da budemo poslušni i pokorni i da izvršavamo sve njegove upute.

U toku nekoliko zadnjih mjeseci u toku hudbi petkom i godišnjih skupova (đelsa salana) u raznim zemljama Huzur a.t.b.a. nam je dao upute o raznim važnim predmetima vaspitanja ili odgoja koje će nam omogućiti da popravimo naše duhovne živote i pomoći nam da postanemo ispravni, tj. još Bogobojazniji. Huzur je govorio o NAMAZU, i podsjetio nas važnosti redovnog obavljanja namaza, dolasku u džamiju, skupnom namazu, namazu u svojim kućama, o tome da razumijemo svoj namaz, o obavljanju pet dnevnih namaza, da nastojimo da ustanemo radi klanjanjnja tahadžud namaza. Da redovito učimo Kur'an, da uz prevod razumijemo njegovo značenje, da će nas Časni Kur'an očistiti ponašajući se po njegovim učenjima.

Mi u Časnim Kur'anu čitamo: ‘Sigurno molitva naređena vjernicima treba da bude obavljena u propisano vrijeme.’ (4:104). ‘…veličajte svog Gospodara Njegovim hvalama prije izlaska sunca i prije njegovog zalaska; i veličajte Ga u noćnim satima i svim dijelovima dana, da nađete istinsku sreću.’ (20:131). Sistem Džemata: Uvijek budite poslušni sistemu Džemata, imajte poštovanje prema Amiru vaše zemlje i vršiocima dužnosti Džemata i misionarima. Ako postoji neka nesuglasica tražite pomoć kroz sistemu Džemata.

U hudbi održanoj u petak, 17. septembra 2004. Huzur atba je rekao: “Ovih dana su novine pune vijesti o nemirima u jednoj zemlji ili drugoj. Mi vidimo ljude da se bore između sebe, i kad odete na sudove imate osjećaj da ljudi ništa ne rade osim da se bore i podižu tužbe jedan protiv drugog.” Huzur atba je rekao: “U ovo doba je vjernicima – koji su prepoznali Imama ovog doba naređeno da, kad god naiđu na nesuglasice, treba da nastoje da ih riješe i pomire suprotstavljene strane.

Ovo morate uraditi bilo da je nesloga i svađa između muža i žene, ili su to poslovne prepirke ili je u pitanju neki lažni ponos.” Govoreći o neslozi na nivou zajednice Huzur atba je rekao: “Vjernicima je naređeno da izbjegavaju sve ovakve nesuglasice na prvom mjestu, i ako se pojavi ovakva situacija gdje vjernici dođu u sukob jedan s drugim, onda je dužnost ostalih vjernika da se skupe zajedno i nastoje da naprave pomirenje. Oni treba da naprave da ove strane shvate da nije prikladno podizati zavade nad sitnicama, jer ovo znači neposlušnost Allahu.”

Huzur atba je takođe rekao: “Svi Ahmadi muslimani treba da se boje Allaha i nastoje da postanu Njegovi miljenici, i treba da odustanu od svake prepirke i neslaganja među sobom.” Na kraju hudbe Huzur atba je naveo neke izreke iz pisanja Obećanog Mesije a.s. u kojima je on podvukao potrebu za Ahmadi muslimane da se izmire jedan s drugim i da oproste prestupe svoje braće. U drugoj hudbi održanoj 10. septembra 2004. godine u Belgiji Huzur atba je naredio Ahmedi muslimanima da njihov cilj i svrha u životu treba da budu da jedan drugog nadilaze u vrlinama.

Huzur atba je rekao da je obaveza svakog vjernika ne samo da bude ustrajan u vrlinama nego da vjernici treba da nastoje da nadmaše jedan drugog u ovom pogledu. Kad je vjernicima rečeno da jedan drugog nadilaze u vrlinama, kako onda može biti prihvatljivo da se oni tako ponašaju u odnosu prema drugima (nevjernicima). Pokazivanje dobrih djela je karakteristika vjernika. Kad smo prihvatili Ahmadijjat i povjerovali u Obećanog Mesiju a.s. i kad tvrdimo da imamo bliži odnos sa Allahom i Njegovim Poslanikom s.a.v.s. jedini put uspjeha pred nama je da nadmašujemo jedan drugog u dobrim djelima.

To je ono što se očekuje od svakog Ahmadi muslimana i da treba da ispunjavamo svoje obaveze prema Allahu i prema Njegovim stvorenjima. Naša obaveza prema Allahu je da treba da Mu se molimo (da Ga obožavamo) sa bojazni i strahopoštovanjem u svojim srcima, treba da obavljamo pet dnevnih namaza u džamiji, i da spominjanje Boga uvijek treba da bude na našim usnama. Dužnost svakog Ahamdi muslimana je da stalno napreduje u vrlinama sa svim svojim mogućnostima i snagom, i to mora činiti dosljedno bez zastajanja. On treba da ostavi iza sebe sve svoje poroke i svaki pojedinac treba da gleda na onog ko je ispravniji od njega: ovo će u njemu stvoriti želju da nadmašuje.

No, ovo se ne može dogoditi ukoliko osoba nije uporna. Zatim je Huzur atba rekao: “Ako zastajete u ovoj trci u postizanju vrlina, i ne usmjerite svoju pažnju ispunjavanju svojih obaveza prema Allahu i Njegovim stvorenjima, onda ćete biti odgovorni pred Allahom. A ako ispunite ove obaveze, onda ste sigurni da ćete biti uspješni. Kad postupate prema ovim stvarima, onda će jedna krasna zajednica poprimiti oblik koja će pokazivati vrline, širiti vrline, nadmašiti u vrlinama i također će pomagati one koji ostaju iza, da se tome pridruže.”

Kako je blagoslovljen Ahmadijja Džemat da ima tako plemenitog i pobožnog slugu Uzvišenog Allaha u osobi našeg voljenog Huzura; to je dužnost svakog Ahmadi muškarca i žene da postupaju prema uputama Hazret Kalifatul Mesiha V. Možda ćete se pitati kako ja to mogu, ja sam tako slab, ne, pogledajte na milost Uzvišenog Allaha: On je za nas otvorio put da postignemo ispravnost i visoke vrline i takmičimo se jedan s drugim u ispravnosti u instituciji Wasiyyata.

Dopustite mi da s vama podijelim Huzurove riječi: ‘Kao što sam spomenuo ranije, ova institucija Wasiyyata je sredstvo čišćenja vaših duša i vašeg imetka. To ne znači, kako su neki muslimani prihvatili praksu da, dok nepoštenim sredstvima zarađuju svoja sredstva za život, ako postave javnu česmu ili omoguće led za hladnu vodu ili plate za gradnju jednog dijela ili cijele džamije ili čak idu i obave hadž, oni misle da su, radeći ove stvari očistili svoj imetak koji je bio stečen nepoštenim sredstvima na prvom mjestu. Ovakvi ljudi zbijaju šalu sa religijom i izruguju se svojoj vjeri. Ovdje (u Wasiyyatu), čišćenje znači pranje vašeg teško zarađenog imetka koji ste postigli poštenim sredstvima.

To znači da, kad je pošteno zarađen imetak potrošen za uzvišene i pobožne svrhe, to će proizvesti duhovno poboljšanje u vama i Allah će prosuti nebrojene blagoslove na vaš imetak i na vaše potomstvo. Obećani Mesija a.s. je tri puta ponovio dovu u knjizi ‘Al-Wasiyyat’ (Oporuka): ‘Da oni koji uđu u ovu blagoslovljenu instituciju postanu zajednica pobožnih i ispravnih i Bogobojaznih ljudi.’ Huzur je ovim povodom na đelsi salani u Belgiji rekao: ‘Dok izražavate zahvalnost Allahu, vi treba da pokazujete zahvalnost svojim postupcima isto tako. Jer, oni koji se pridružuju ovoj instituciji će, ne samo postići u ispravnosti, nego će također postati izvor snage za Džemat.

Na kraju ja želim da kažem da ukoliko, i sve dok svijet ne prihvati islam i Ahmadijjat istinski islam, i ne bude slijedio sistem koji je baziran na Bogobojaznosti-taqvi, na pravdi, poštenju, iskrenosti i odgovornosti mi nikada nećemo vidjeti mir. Ako to prihvate oni će vidjeti mir i sreću i bratstvo za cijelo čovječanstvo. Inšallah to će se dogoditi kroz Ahmadijjat-istinski islam. Amin.

Izvor: Govor Ibrahim Noonana  na Godišnjem skupu – dželsa salani – u Bosni i Hercegovini, oktobar 2004.godine.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp