U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Časni Kuran

Časni Kur'an

Ovo je Knjiga u koju nema sumnje.[1]

Koju niko neće dotaći osim očišćenih.[2]

A kad se Kur'an uči, slušajte ga pažljivo i šutite, da vam bude pokazana milost.[3]

Ti reci: ‘ Da se ljudi i džini skupe svi zajedno da donesu slično Kur'anu, oni ne bi mogli donijeti sličan njemu, makar pomagali jedni drugima.’ [4]

Zaista smo Mi objavili ovu opomenu i zaista ćemo je čuvati.[5]

Hadis

Od hazreti Osmana Ibn-Affana r.a. prenosi se da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Najbolji medu vama jeste onaj ko nauči Kur’an, a potom druge poučava njemu.[6] 

Hazreti Ibn-Abbas r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: Onaj koji ne zapamti ni jedan dio Kur’ana je kao porušena kuća.[7]

Hazreti Zejd Ibn-Erkam r.a. prenosi: Allahov Poslanik s.a.v.s. jedan dan je ustao da održi vaz. Zahvalio se Allahu, potom je vazio i upozoravao. Zatim rekao: Ljudi! Ja sam čovjek, uskoro će stići izaslanik od moga Gospodara i ja ću napustiti ovaj svijet. Ostavljam vam dvije velike stvari: prva od njih je Allahova Knjiga, u tome su uputa i svjetlo; uzmite Allahovu Knjigu i čvrsto je se držite.

Tako nas je potakao prema Allahovoj Knjizi. I onda je rekao: I ostavljam svoju porodicu; ja vas upozoravam da se bojite Allaha kad postupate s mojom porodicom, bojte se Allaha kad postupate s mojom porodicom, sa strahom od Allaha postupajte s mojom. [8]

Odabrane izreke Obećanog Mesije a.s.

Časni Kur'an je dragocjena riznica, ali su ljudi potpuno nesvjesni toga.[9]

Časni Kur'an je takvo veličanstvo da je iznad svakog drugog veličanstva. On je Hakam, to znači koji sudi; on je Muhejmin, to znači upotpunjen svim uputama. U njemu su okupljeni svi dokazi. Ova knjiga je uništila jedinstvo dušmana. Ovo je Knjiga u kojoj su objašnjene sve stvari i koja sadržava vijesti o prošlosti i o budućnosti.  Neistina nema nikakvog udjela u njemu ni prije ni poslije. On je samo svjetlo Svemogućeg Boga.[10] 

Znajte da je čudo Časnog Kur'ana potpuno otvoreno, ono može biti jasno ljudima svih jezika i mi ga možemo predstaviti svim narodima i ljudima svakog jezika, bili oni Indijci, Perzijci, Evropljani ili Amerikanci, kojoj god zemlji pripadali, i zatvoriti im usta. To je bezgranično more duboke mudrosti – onih pouzdanih činjenica, onih avenija Kur'anskog znanja tako bogatih filozofijom, koje su u svako doba, prema potrebi vremena, jasno otvorene i stoje kao straža, kao vojnici s oružjem, da se bore protiv mišljenja svih doba. Da je Kur'an bio ograničen u svom obuhvatanju širokog znanja o stvarima i znanja o sitnim stvarima on ne bi mogao biti smatran tako savršenim čudom. [11]

Časni Kur'an je takvo čudo, da takav primjer nikada prije nije postojao niti će poslije  postojati. Doba njegovih blagoslova i blagodati je trajno. On ostaje tako jasan i sjajan u svakom dobu kao što je bio u dobu Časnog Poslanika s.a.v.s. Osim toga, upamtite: obraćanje Boga svakom čovjeku direktno je srazmjerno širini njegove sposobnosti. Što je veća njegova sposobnost i kuraž, i njegova rješenost i visina namjere na toj visini će on dobiti objavu i takva će biti boja Božije objave.
Taj čovjek koji prima objavu, koliko ima veću kuraž on će na tom nivou primiti takvu objavu. Zato što su sposobnost i kuraž, i osobnost i namjera Časnog Poslanika bili vrlo široki tako je i objava koju je on dobio bila na takvom nivou. Neće više biti roden takav čovjek koji će imati kuraž i duh tog stepena.[12] 

Mi govorimo suštu istinu i ne možemo nikada odustati od istine: da Časni Poslanik s.a.v.s.  nije došao i da Časni Kur'an nije bio objavljen – u čija su se važna svojstva osvjedočili naši preci i duhovne vode u prošlosti, i kojima smo mi danas svjedoci – za nas bi bilo vrlo teško, da na temelju jedino bibliskih navoda, uvidimo da su hazreti Musaa i hazreti i Isaa i drugi raniji poslanici pripadali tom pobožnom i ispravnom skupu ljudi koje je Bog, iz Svoje milosti, odabrao za Svoje poslanstvo. Mi moramo priznati ovo duhovno dobročinstvo Časnog Kur'ana da on pokazuje svoju svjetlost u svakom dobu i onda nam je uz pomoć tog savršenog svjetla pokazao istinitosti prethodnih poslanika. I ovo dobročinstvo nije samo prema nama nego je isto tako prema svim prethodnim poslanicima koji su došli prije pojave Časnog Kur'ana, od Adema do Isaa a.s.. [13]

Danas je u svijetu, od svih objavljenih knjiga, Časni Kur'an otvorenim znakovima dokazao da je ovo Božija riječ. Temeljni princip Časnog Kur'ana za spas potpuno je u skladu sa istinom i ljudskom prirodom. Njegova vjerovanja su tako savršena i dobro utemeljena da su neoborivi i snažni dokazi svjedoci njegove istinitosti. Njegove naredbe stoje samo na istini. Njegova učenja su potpuno čista od svake vrste širka, novotarija i obožavanja stvorenja. U njoj je cjelovita žudnja za Teuhid (Božije jedinstvo), za poštovanje prema Gospodaru i isticanje savršenstva atributa Jednog i Jedinog Boga.

To je knjiga koja ima ovu izvanrednu vrlinu da je napunjena potpuno i čisto sa učenjima o Božijem Jedinstvu i ne dopušta da na bilo kakav način ljaga ili mana ili propust ili bilo kakve druge klevete budu bačene protiv Uzvišenog Stvaraoca. On ne nameće silom svoje vjerovanje. Naprotiv, ona učenja koja objašnjava on dokazima prethodno daje razlog za njihovu istinitost. On svoje ciljeve dokazuje i pokazuje sa značajnim obrazloženjem i snažnim dokazom.
Predstavljajući jasne argumente da objasni svaki princip koji izriče, on čovjeka vodi čvrstom vjerovanju i potpunom shvatanju realnosti. Sa vrlo jasnim argumentima on odbacuje sve nedostatke, nečistoće, nepravilnosti i odstupanja koji su ušli u vjerovanja ljudi, u njihov rad i govor. On takoder uči sve etikete koji su vrlo  bitni za ljude da ih moraju znati kao ljudska bića. Kur'an brani od svake vrste fesada (nereda) takvom silom kakvom se on širio u današnje doba. Njegova učenja su potpuno izravna,  snažna i dobro uravnotežena kao da su ogledalo Božije odredbe i istinska slika  zakona prirode. On je kao sunce da osvjetli unutarnje oko i ćulnost srca.[14]

 Svjetlo Časnog Kur'ana, svjetlo je jasnije i sjajnije od svakog drugog svjetla!

I sveti je doista On, Ko je Izvor ove stvarne, rijeke sjaja!

Drvo Božijeg jedinstva počelo je da vene kad odjednom,

iz nevidljivog izbilo je ovo čisto vrelo, i poteklo!

O moj Gospodaru!

Da li je ovo samo Tvoja knjiga ili je to svemir

u sebi? Jer, šta god je bilo nužno nadeno je obilje

u ovoj divnoj knjizi!

Mi smo pretražili cijeli svijet, i gledali u svaku radnju

ali  od vina mudrosti samo je ovo bilo ogledalo.

Čemu je slično ovo svjetlo u svakoj stvari

u svakoj vrlini

ono je posve jedinstveno!

Prije smo kontali

štap Musaov da je čudo; kad smo razmislili

našli smo da je svaka riječ bila ta koja liječi.

Greška je slijepih, inače ovaj nur (svjetlo) tako je blistav,

da svijetli, sa jačinom

stotina sunca.

Jao životu onih ljudi, na ovoj zemlji,

čija su srca slijepa

poslije postojanja ovog svjetla.[15]

Slušajte o vi meni dragi: bez Kur'ana,

čovjek nikada ne može doseći istinu. On uvijek ispunjava srce svjetlom,

i potpuno čisti grudi.

Kako mogu da objasnim Njegove vrline?

Gledaj! On daje drugi svijet na ovom životu.

Gledaj! On sija kao veliko sunce,

kako neko ikada može poreći njegov sjaj.

Čitav govor ove Knjige je okean mudrosti

On snabdjeva čovjeka čašom punom Božije ljubavi.

On je jedini lijek za mučenike jedini znak od Boga koji vodi Bogu.

To je jedino sunce upute koju smo našli, to je jedini

Dilber srca kojeg smo ikada vidjeli.

Šta god kažu oni koji ga poriču, ne govore ništa do besmislicu.[16]


[1] Časni Kur'an 2:3
[2] Časni Kur'an 56:80
[3] Časni Kur'an 7:205
[4] Časni Kur'an 17:89
[5] Časni Kur'an 15:10
[6] Buhari
[7] Tirmizi
[8] Muslim
[9] Malfoozat, tom 2: str. 344
[10] Roohani Khazain, tom 16: Khutba ilhamiya, str. 103
[11] Roohani Khazain, tom 3: Izala-e-Auham, dio 1, str. 255
[12] Malfoozat, tom 3, str. 57
[13] Roohani Khazain, tom 1: Braheen-e-Ahmadiyya, pod-podbilješka 290
[14] Roohani Khazain, tom 1: Braheene-e-Ahmadiyya, str. 81-82
[15] Roohani Khazain, tom 1: Braheen-e-Ahmadiyya, str. 3, pod-podbilješka str. 305
[16] Roohani Khazain, tom 1: Braheen-e-Ahmadiyya, dio. 3, pod-podbiljška str 299

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp