Pragnij dla innych to, co pragniesz dla siebie – klucz do osiągnięcia pokoju
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Pragnij dla innych to, co pragniesz dla siebie – klucz do osiągnięcia światowego pokoju: Hadhrat Khalifatul Masih wygłasza końcowe przemówienie na Dżalsa Salana w Niemczech

klucz do osiągnięcia światowego pokoju

21 sierpnia 2022

W trakcie odbywania się Dżelsa Salana w Dżamaat-e-Ahmadiyya Niemcy, w Karlsruhe, w dniach 19-21 sierpnia 2022 r., Hadhrat Amirul Mominiin, Khalifatul Masih V (aa) uświetnił  tą konwencję i wygłosił przemówienie końcowe z Islamabadu w Wielkiej Brytanii.

O 14:33 GMT Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V (aa) przybył do Masroor Hall w Islamabadzie na sesję końcową Dżalsa Salana Niemcy 2022.

Po przybyciu Hudhur (aa) zaprosił Hafiza Owais Ahmada Qamara Sahiba na scenę w Niemczech, aby wyrecytował część Koranu (Sura Al-e-Imran, rozdział 3:103-108). Tłumaczenie na język urdu recytowanej części, przełożone przez Hadhrata Khalifatula Masiha IV (rh), zostało przedstawione przez Syed Hasan Tahir Bukhari Sahib, a Adnan Ahmad Raja Sahib został zaproszony do zaprezentowania niemieckiego tłumaczenia.

Murtaza Mannan Sahib został następnie poproszony o wyrecytowanie Urdu  nazm  napisanego przez Hadhrata Mirza Ghulam Ahmada, Obiecanego Mesjasza ( as ) jako  pochwały islamu i jego założyciela, proroka Muhammada, niech pokój i błogosławieństwa Allaha będą z nim.

O 14:55 GMT Hadhrat Khalifatul Masih V (aa) stanął na podium, aby wygłosić końcowe przemówienie Dżelsa Salana Germany.

Po przekazaniu „ Assalamu alaikum ła rahmatullahi ła barakatuhu ”, Hudhur (aa)  wyrecytował  taszahud ,  ta’ałuz  i Surę al-Fatihah, po czym powiedział, że to ogromna łaska i błogosławieństwo Allaha, że ​​pomimo warunków na świecie, Dżamaat-e-Ahmadiyya Niemcy utrzymały swoją Dżalsa Salanę. W tym roku, w porównaniu do roku poprzedniego, odbyła się na szerszą skalę. Chociaż zagrożenie Covid jeszcze się nie skończyło, teraz zagrożenie globalną wojną  zbliżało się i żadna część świata nie wydawała się bezpieczna. Dopóki i jeżeli nie zwrócimy się do Allaha, nie możemy być zbawieni od takiego zniszczenia.

Początkowo bardziej rozwinięte kraje zadowalały się myślą, że pole bitwy było od nich oddalone o tysiące mil. Ale dzisiaj na całym świecie stale wzrasta zagrożenie osieroceniem dzieci, owdowieniem kobiet i urodzeniem dzieci z niepełnosprawnością oraz deformacjami w wyniku wojny nuklearnej. Teraz świat widzi, że dzieje się to, czego wszyscy obawialiśmy się.

Ze względu na warunki na Ukrainie, Rosja i NATO stanęły twarzą w twarz. Tylko Allah wie, kto odniesie zwycięstwo i jaki będzie wynik, ale wiemy, że spowoduje to całkowite zniszczenie. Sytuacja na Tajwanie również pokazuje, że to wszystko może wkrótce stać się rzeczywistością.

Obiecany Mesjasz ( as )  napisał kiedyś:

,,O Europo! Nie jesteś bezpieczna! I o Azjo! Ty też nie jesteś bezpieczna! I o mieszkańcy Wysp! Żaden sztuczny „Bóg” nie przyjdzie wam z pomocą. Widzę upadające miasta i ruiny domostw”. ( Haqiqatul Łahi  [j. angielski], str. 328)

To jest ostrzeżenie, na które Khulafa-e-Ahmadiyyat w swoich czasach zwracali uwagę mas. Hudhur (aa) powiedział, że sam ostrzegał, że w końcu to wszystko doprowadzi do globalnej dewastacji, dlatego narody powinny zastanowić się. Narody zwykle temu zaprzeczają, ale teraz think tanki [przyp. tłumacz. niezależne organizacje badawcze zajmujące się tematyką polityki społecznej] i analitycy dochodzą do tego samego wniosku, przed którym Hudhur (aa) ostrzegał od dawna.

Niestety świat pogrążony jest w materializmie i żaden naród nie chce usłuchać tego wezwania. Niektórzy analitycy twierdzą teraz, że skutki globalnej wojny nuklearnej będą tak niszczące, że 66% światowej populacji zostanie zmiecionych z powierzchni ziemi.

Jeśli jest jakiś promyk nadziei w tym dniu i wieku, to jest w osobie, którą Allah posłał jako środek pokoju i bezpieczeństwa dla ludzkości. który jest najdroższy Bogu wśród każdego człowieka, jaki kiedykolwiek się narodził; który tak bardzo odczuł ból świata, że ​​poświęcił w ten sposób każde włókno swego bytu; który modlił się żarliwie do Boga tak żarliwie, że Allah powiedział do niego:

„Być może napełnisz się żalem na śmierć, ponieważ oni nie wierzą”. (Sura al-Shu’ara, 26: 4)

To jest osoba, która była prawdziwym sympatykiem każdego człowieka; którzy życzyli sobie, aby wszyscy chronili się przed ogniem piekielnym na tym i następnym świecie. Muzułmanie niestety przestali korzystać z błogosławieństw zawartych w naukach islamu i szlachetnego postępowania ich ukochanego Proroka (sa)  – to wszystko dlatego, że Książę Pokoju w dzisiejszych czasach został odrzucony – nikt nie chce słuchać tego, co musi mówią, ponieważ uznają jego odrzucenie i zamordowanie Ahmadi za środek obrony honoru Proroka (sa) . Oby tacy duchowni rozwinęli rozsądek i powstrzymali się od tak złego myślenia.

Hadhrat Khalifatul Masih V (aa) powiedział, że w tym czasie pragnie mówić o trafnych i pięknych naukach Proroka Muhammada (sa). Przykład Proroka był taki, że nie można go było wyjaśnić w tak krótkim czasie. Mówi się o Dżamaat-e-Ahmadiyya, że ​​Dżamaat hańbi Proroka (sa) oraz głosi to swoim wyznawcom i nie tylko. Jednak faktem jest, że Dżamaat uczy jedynie miłości i lojalności do Proroka Muhammada (sa). Nawet nie muzułmanie czują się zmuszeni powiedzieć, że jedyne rozwiązanie globalnego pokoju znajduje się w naukach Dżamaat-e-Ahmadiyya.

Podczas przemówienia Hudhura drugiego dnia Dżalsa Salana UK, przedstawiając sprawozdanie z osiągnięć Dżamaat-e-Ahmadiyya w minionym roku, Hudhur (aa)  powiedział, że przedstawił wiele przykładów tego, jak wielu ludzi przyciąga prawdziwe nauki islamu, to jest Dżamaat-e-Ahmadiyya. Kiedy przeglądamy kroniki historii, odkrywamy, że Prorok (sa) wszędzie, gdzie udał się, przynosił pokój.

Obiecany Mesjasz ( as) jak  kiedyś napisał, że Prorok dokonał  takiej rewolucji, że przemienił zwierzęta w ludzi, a ludzi w ludzi bogobojnych. Hudhur (aa)  powiedział, że każdy czyn Towarzyszy był na rzecz Allaha, w miłości do Allaha. To jest ta miłość, która zdobywa zadowolenie Allaha.

Obiecany Mesjasz (as) pisze o prawdziwym wyznawcy Proroka, bo taka osoba w końcu staje się ukochaną przez Boga. To jest standard przykładu Proroka (sa). Kiedy ktoś kocha drugiego, pragnie słuchać i zwracać uwagę na wszystko, co mówi i aspiruje do tego, by stać się taki jak oni. Tak więc ci, którzy kochają Proroka (sa), muszą się takimi stać. Kiedy jest to standard, przyniesie pokój i harmonię na całym świecie. Prorok (sa) to osoba, która wskazała nam drogę do zdobycia Bożego upodobania. Tą drogą możemy osiągnąć pokój na świecie.

Hadhrat Musleh-e-Maud (ra) wypowiadał się na ten temat przy wielu okazjach, ale raz powiedział, że pokój jest bardzo ważny. Wszyscy to akceptują. Każdy dąży do osiągnięcia tego, ale samo pragnienie pokoju jest samolubnym działaniem, ponieważ pragnienie osiągnięcia pokoju jest dla samego siebie.

Kiedy modli się, modli się za najbliższych, na przykład za żonę, dzieci i bliskich. Kiedy ktoś modli się za siebie i swoich bliskich, zwykle nie życzy tego samego swoim wrogom. To właśnie widzimy w dzisiejszym świecie, niezależnie od tego, czy są to przywódcy, czy poddani. Tak więc samo pragnienie pokoju może w rzeczywistości prowadzić do dalszej dysharmonii, ponieważ nie chciałoby się tego samego dla wroga. Można zatem wnioskować, że pragnienie pokoju będzie pokojem dla wybranych, a nie dla wszystkich. Prawdziwy pokój można osiągnąć tylko wtedy, gdy lekceważy się wszelkie więzi narodowe i rodzinne, lekceważy wszelkie uprzedzenia, a następnie pracuje nad osiągnięciem pokoju na świecie.

Tak więc nauki o pokoju nauczane przez Proroka mówią, że musimy zawsze pamiętać, że Bóg zawsze nas obserwuje. Powinniśmy zawsze pamiętać o tym, czego nauczał Prorok, czyli pragnąć dla innego, to co pragnie się dla siebie. Trzeba zadać sobie pytanie: „Czy chcę osiągnąć pokój tylko w moim narodzie?” Tylko wtedy, gdy myśli się o wszystkich bezstronnie i życzy się im tego, czego sobie życzą, można osiągnąć światowy pokój.

Powodem, dla którego panuje globalna dysharmonia i niepokoje, jest to, że intencje i aspiracje człowieka nie są czyste. To, co wychodzi z ich ust, nie jest tym samym, czym są ich wewnętrzne pragnienia, a ich wewnętrzne pragnienia są sprzeczne z tym, co głoszą. Dziś niewątpliwie świat mówi, że wojna jest zła i tak mówi każdy światowy przywódca, ale tak naprawdę mają na myśli: „Jeśli ktoś z nami walczy, to jest źle” i „Jeśli zaczniemy wojnę, to wtedy to nie jest złe.” To wszystko dlatego, że nie boją się swojego Stwórcy, który ma moc zapewnić światu pokój.

Takie kraje myślą, że dopóki nie będą czerpać korzyści, będą podnosić hasła światowego pokoju, ale kiedy coś pójdzie wbrew ich interesom, przestaną.

Jeśli wróg jakiegoś narodu otrzymuje pomoc i dostarcza broń, jest to całkowicie nie do przyjęcia, ale jeśli ten naród dostarcza broń innemu krajowi, nawet jeśli to on jest sprawcą, jest to uważane za dopuszczalne. Jeśli taka jest dzisiejsza mentalność, to jak można osiągnąć światowy pokój?

Dopóki i jeśli ludzie nie zaakceptują, że istnieje Stwórca, Bóg nad nimi, który ma moc zapewnienia pokoju, wtedy wszyscy zlekceważą swoje własne interesy i zamiast tego zwrócą się do Niego.

Nauki, które zostały objawione Prorokowi (sa) , mówią:

,,(…) Rzeczywiście przybyło do was od Allaha Światło i zrozumiała Księga.’’

,,Dzięki niej Allah prowadzi tych, którzy poszukują u Niego upodobania na drogach pokoju (…).’’

(Sura al-Ma՚idah, 5: 16-17)

Ci, którzy podążają za tymi naukami, będą spadkobiercami prawdziwego i trwałego pokoju. Chociaż istnieją twierdzenia, że ​​czczą Proroka (sa), tacy muzułmanie, którzy postępują wbrew temu, powinni wziąć to pod uwagę.

Obowiązkiem każdego członka Dżamaatu jest przyjęcie w swoim życiu nauk Koranu i islamu.

Obiecany Mesjasz ( as )  powiedział:

„Teraz pod niebem jest tylko jeden Prorok (sa) i tylko jedna Księga. Prorokiem jest Muhammad, wybrany [niech pokój i błogosławieństwo Allaha będą z nim], który jest wyższy i bardziej wzniosły niż wszyscy prorocy, jest najdoskonalszym z Posłańców, jest Khatam-ul-Anbiya i najlepszym z ludzi, a dzięki podążaniu za którym znajdujemy Boga Wszechmogącego, a wszystkie zasłony ciemności są podniesione, znaki prawdziwego zbawienia są obserwowane w tym życiu. Księga jest Koranem, który zawiera prawdziwe i doskonałe przewodnictwo i skuteczność, dzięki któremu uzyskuje się wiedzę i zrozumienie Boskości, a serce oczyszcza się z ludzkich słabości. Uwolniony od ignorancji, nieuwagi i wątpliwości człowiek dochodzi do etapu całkowitej pewności.” ( Barahin-e-Ahmadiyya, Ruhani Khazain, tom. 1, s. 557-558, przypis 3)

Bóg Wszechmogący wyświadczył ludzkości ogromną łaskę, posyłając na ten świat Obrońcę Pokoju, Proroka (sa). Ale jakże to niefortunne, że ludzie nadal go odrzucają!

To jest przesłanie, które wszyscy musimy przekazać światu. To jest gwarantem pokoju. Oto czego Prorok (sa) nauczał swoich Towarzyszy (ra) i w ten sposób zamanifestował nastrój:              :

„(…) a kiedy zwracają się do nich nieświadomi, unikają ich łaskawie, mówiąc: „Pokój!”” (Sura al-Furqan, 25: 64)

Tylko wtedy można ustanowić prawdziwy i trwały pokój.

Na barkach każdego członka Dżamaatu została nałożona ogromna odpowiedzialność, aby osiągnąć pokój w naszych domach i na zewnątrz. Bez zaakceptowania Najwyższej Istoty, czyli Boga Wszechmogącego, nie można osiągnąć światowego pokoju. Jest to niezaprzeczalny fakt. Nie można tego osiągnąć, dopóki nie pragniemy dla drugiego tego, co pragniemy dla siebie, dopóki prawdziwa jedność nie zostanie ustanowiona, dopóki prawdziwa relacja nie zostanie ukształtowana z naszym Stwórcą, a tego nauczono nas przez Proroka (sa) .  Koran uczy nas:

„Chwała Allahowi, Panu (wszystkich) światów”. (Sura al-Fatihah, 1: 2)

To uczy nas uniwersalności zarówno islamu, jak i ludzkości. Kiedy ktoś recytuje te słowa, jak można żywić niechęć do innego narodu? „Pan wszystkich światów” obejmuje wszystkich, do czego nawiązał Hudhur (aa) podczas spotkania w USA. Kiedy naprawdę wierzy się w te słowa, nie można żywić urazy do innego narodu. Jak można wewnętrznie nienawidzić drugiego i zewnętrznie twierdzić, że wierzy w te słowa?

Prawdziwy i trwały pokój można ustanowić tylko wtedy, gdy przylgnie się do Obiecanego Mesjasza (as) . Kiedy recytujemy:

ale nie wierzymy w to całym sercem, wtedy będziemy częścią problemu.

To chwila refleksji, introspekcji. Każdy Ahmadi ma obowiązek wzmacniać swoją wiarę i rozwijać w swoich sercach taką miłość do Stwórcy, której nigdy nie przejmie żadna światowa miłość. To jest sposób na osiągnięcie światowego pokoju i jest to sposób na odpowiedź tym, którzy podnoszą zarzuty przeciwko naukom islamu.

Ta odpowiedzialność spoczywa na barkach każdej osoby, która twierdzi, że przylgnęła do Obiecanego Mesjasza (as). Jeśli nie będziemy starać się zaprowadzić pokoju w naszych domach na skalę krajową i międzynarodową, to nie spełnimy naszego obowiązku.

Hudhur (aa) powiedział, że na koniec pomodlimy się. Hudhur (aa) poprosił wszystkich o modlitwę za wszystkich tych, którzy uczestniczyli w Dżalsa i o modlitwę, aby warunki na świecie ponownie pozwoliły nam organizować nasze Dżalsy z takim samym zapałem jak kiedyś.

Następnie Hudhur (aa) poprowadził wszystkich w dua (cicha modlitwa), po czym ogłosił, że w Dżalsa w Niemczech uczestniczyło łącznie 19 782 członków Dżamaatu, z których 9482 to kobiety, a 10 300 to mężczyźni. Liczba praktycznie uczestniczących przekroczyła 40 tys.. Hudhur (aa) zezwolił następnie Dżamaat-e-Ahmadiyya Niemcy na kontynuowanie swojego programu, który obejmował taraney (wiersze chóralne), po czym Hudhur (aa) opuścił salę o 16:09 GMT.

(Raport przygotowany przez Al Hakam)

Powiązane treści
Udostępnij