In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Луѓе со извонредни особини

После проучувањето на шехадет, та’уза и Сура Ал-Фатиха хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов помошник рече:

На минатата хутба зборував за животот на хазрети Убад бин Самит р.а., но нè завршив со деталите кои се поврзани со него. Сега ќе ви преставам неколку настани кои биле дел од неговиот живот.

Во историските извештаи се спомнува дека, кога племето Бену Каинука одлучило да завојува со против муслиманите, по налог на Абдуллах бин Убај бин Салуул, хазрети Убад бин Самит р.а., заедно со Абдуллах бин Убај, бил конфедерант од Бену Каинука.

Меѓутоа, поради претстојната битка тој се дистанцирал од Бану Каинука.

Запишано е дека тогаш бил објавен следниот ајет:

„О верници! Не прифаќајте ги евреите и христијаните за пријатели. Тие се пријатели едни со други. Ако било кој од вас прифати за пријател некој од нив ќе биде нивни. Аллах не ги упатува неправедните луѓе.“

(5:52)

Хузур а.т.б.а. кажа:

Сакам да повторам дека овој ајет не значи дека личноста не треба да прави добри дела кои би биле корисни и на евреите и на христијаните, ниту значи дека мора да се прекине секоја врска со нив. Всушност, ова значи дека треба да избегнувате склопување на пријателства со оние христијани и евреи кои директно учествуваат во битки кои се против муслиманите.